Mstari Unaoniliza Kuliko Yote Katika Biblia – XVII

Wapedwa, leo tunaendelea na mfululizo wa somo hili. Kama ambavyo nimekuwa nikisema mara nyingi kuwa sipendi nifanye kazi ya hasara, na Neno linasema pia kuwa kazi yetu sio Bure katika Bwana, yapo malipo! Katika Sehemu hii ya Kumi na Saba tutaendelea kuona sababu zaidi zitakazozuia watu kuingia mbinguni na huku wanataka!

22. WATAKUWA CHUMVI ILIYOHARIBIKA.

Math 5:13 “Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu”

Ndugu zangu, hapa kwanza tunapewa taarifa kuwa mtu akiisha kuokoka anafanyika kuwa chumvi ya dunia hii. Chumvi ni kiungo kidogo sana lakini ni cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Hata mboga zingekuwa nzuri vipi mara zinapokuwa zimekosa chumvi, ukweli zinakuwa haziliki, zinakuwa hazina ladha kabisa!

Neno linaendelea kutuonyesha jinsi ambavyo tunatakiwa kujichunga kama sisi ni chumvi, ili tuendelee kuwa chumvi. Neno limesema kuwa ikitokea chumvi ikaharibika itatengenezwa kwa kuwekwa nini? Neno limesema HAIFAI kabisa!

Neno hili nalilinganisha na lile ambalo wanafunzi wa Yesu walitumwa, wakaenda kazini, mapepo yakawatii, yakawa yanatoka! Waliporudi kwa Yesu walirudi wanafurahi kweli kweli, ila Bwana akawaambia kuwa msifurahie hilo la pepo kuwatii, bali Furahini Kwa Kuwa Majina Yenu Yameandikwa Mbinguni!

Uf 3:5 “Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake”

Bwana Yesu akawaambia wafurahi kuwa majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Na hapo anasema atakayeshinda, JINA LAKE HALITAFUTWA! Kumbe jina laweza kufutwa! Ee Mungu, Tusaidie!

Neno hili ni zito sana! Chumvi ikiharibika haitengenezeki. Zipo gereji za magari, ili magari yakiharibika yakatengenezwe, nguo ikichanika inatengenezwa. LakiniYesu anasema Chumvi ikiharibika haifai kitu!, Sasa kama ni chumvi, basi kazi yetu ni kuunga dunia hii iliyoharibika. Ndiyo maana tumeokolewa ili mahali tulipo tuwe chumvi, tuunge dunia, tulete ladha!

Vyombo

2Timoth 2:20-26 “Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti, na vya udongo,  vingine vina heshima na vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, (wepi?) atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa  kwa kila kazi iliyo njema.  Lakini zikimbie tamaa za ujanani; ukafuate haki, na Imani, na Upendo na Amani,  pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua kuwa huzaa magomvi. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi; bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu;  akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana, Mungu awape kutubu, na kijua kweli;  wapate tena fahamu zao, na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye,  hata kuyafanya mapenzi yake.”

Soma mistari hiyo hapo juu kwa utulivu! Roho wa Mungu atusaidie kujua kuwa tu vyombo. Kila mtu aliyeokoka ni chombo. Lakini swali linakuja hivi, Je! WEWE NI CHOMBO GANI?

Tumeona kuwa tu Chumvi, na kama tukiharibika hatuwezi kutengenezwa tena tukafaa. Na hapo tunaonyeshwa kuwa kila mtu ni CHOMBO. Ili kiwe Chombo kizuri cha kumfaa Bwana chapaswa kufanya yafuatayo:

1.  Kijitakase kwa kujitenga na hao.

2.  Kisafishwe kiwe safi.

3.  Kikimbie tamaa za ujanani.

4.  Kifuate Haki, Imani, Upendo, Amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi.

5.  Kiyakatae maswali ya upumbavu, yasiyo na Elimu  (ya Mungu) hayo huzaa magomvi.

Biblia inasema kuwa mtu ambaye ni chombo kimfaacho Bwana anatakiwa awasaidie wale walionaswa na Ibilisi hata kufanya mapenzi yake, wapate tena fahamu zao!. Kumbe ukimuona mtu anafanya mambo kinyume hata na ubinadamu, huyo akili zake hazipo, ameshatekwa na yule mwovu, yule mtega mitego, na amemnasa!

Pia Neno linasema chombo hicho kifuate wale wamwitao Bwana kwa Moyo Safi. Kumbe tunaweza kumwita Bwana ikawa siyo kwa Moyo safi! Siku moja Bwana aliwauliza  kuwa KWA NINI MNANIITA BWANA BWANA NA HAMTENDI NIWAAMURUYO?

Zab 119:63 “Mimi ni mwenzao watu wote wakuchao,na wale wayatiio mausia yako”

Hapo tunaona mwandishi wa Zaburi anasema ni mwenzao wale wanaomcha Mungu. Ebu Jipime na wewe uone kuwa Ni mwenzao na akina nani? Company yako ni akina nani? Rafiki zako ni akina nani?

Kupangwa.   ( Vyombo hupangwa.)

Mwa 7:1-5 “Bwana akamwambia Nuhu, Ingia wewe na jamaa yako yote katika Safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki, katika wanyama wote walio safi jitwalie saba saba, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili mume na muke. Tena katika ndege wa angani saba saba, mume na muke, Ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana baada ya siku saba nitainyeshea dunia mvua, siku arobaini mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wan chi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile BWANA alivyomwamuru”

Hapo juu kwanza tunamwona Nuhu akifanya kama vile BWANA alivyomwagiza. Huo ni ushindi. Je, na sisi, tunafanya kama vile tunavyoagizwa?

Tunamwona Nuhu akiingiza viumbe, au kwa sasa tunaweza tukaviita Vyombo. Kulingana na somo letu, ebu tujiulize vyombo hivi vilikubali kupangwa? Siyo kuwa vilikaa jinsi vinavyotaka, au jinsi vinavyosikia kukaa? Kumbuka vingine vinakula vingine, sasa vilikaaje pamoja? Jibu ni VILIPANGWA! Viliwekewa mipaka, paka hakula panya, simba hakula swala,  kwa kuwa Bwana alikuwa amesema kuwa ni mbegu, hivyo zikahifadhiwa!

Hapa inatufundisha nini? Kama tumekubali kuwa ni vyombo, basi tujue tu vyombo gani! Nikupe mfano: Unajenga nyumba, unaweka mlango. Na kazi ya mlango tunaijua wote! Hata tunapoingia kulala tunajua kabisa kuwa ndugu mlango yupo mahali pake. Unaonaje wakati tukiishalala bila taarifa, ndugu yetu mlango anaondoka anaenda nyumba ya jirani; Aseme “najisikia nikafunge kwa jirani”. Anaenda hata bila kuaga. Majambazi wanapita. Wanakuta mlango hayupo, wanaingia kwa ulaini kabisa, na shida zinatokea?

Hayo ndiyo yanatendeka katika Kanisa la leo kwa kuwa watu hawajijui kuwa wao ni Vyombo na ni Vyombo Gani (vya aina gani)!

Chukua hatua muulize Bwana yeye ni mwema. Muulize kuwa “mimi ni chombo gani katika nyumba yako Mungu?”

Kuna mstari mmoja kwenye Biblia Bwana alisema hivi: “WANA WA DUNIA HII WANA HEKIMA KULIKO WANA WA NURU” Inashangaza! Kwa nini iwe hivyo? Na tatitizo hili ukiliangalia sana liko kwenye makanisa yetu yale yanayosema YAMEOKOKA!

Naomba niwape mifano hai:

Haiwezekani hata siku moja mwanafunzi aamue tu kuhamia shule anayotaka. Anaamka asubuhi anasema: “Tangu leo nitakuwa nasoma shule ile” Eti aende kwa kuwa yuko la saba, aende tu aingie la saba aanze kusoma. Kwanza kiti atakachokalia ni cha nani? Nani anamjua?

Haiwezekani mwalimu aamke tu asubuhi aseme: “Tangu leo nataka kuwa nafundisha shule hii badala ya ile”,jamani,

Mnaona kile Yesu alichosema?  Wana wa dunia wana hekima. Wanajua nani amemwajiri, wanajua akitaka kuhama atafanyaje! Mbona sisi ndio tungetakiwa tujue hayo? Mbona tunasema: “Tunaye Roho wa Mungu”,  Hivyo ndivyo anatufundisha kweli?  Hata kama ni askari polisi aamke aseme “Tangu leo kituo changu cha kazi ni kile, badala ya hiki” Uliona wapi?

Nimalizie Sehemu hii ya Kumi na Saba, nikisema hivi: Elewa wewe na mimi ni Chumvi ya dunia. Pia Elewa kuwa wewe na mimi ni vyombo katika nyumba ya Mungu, hapo Mungu alipokuweka, sio unapotaka wewe!

Nawatakia kutafakari kwema unaposoma ujumbe huu, ili ufike mahali macho yako yafunguke ujue yakupasayo kufanya katika zamani tulizo nazo!

Efeso 1:18-19 “Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo,na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake

Amina!

Ndimi ndugu yenu katika Bwana Mch. Samuel  Imori.

Advertisements

3 thoughts on “Mstari Unaoniliza Kuliko Yote Katika Biblia – XVII

  1. Mungu akubariki mtumishi kwa meseji nzuri, kwa kulielewa hilo, Mungu atupe hatua tena katika kuutimiza wokovu wetu kwa kutetemeka , tukijua kuwa kama tutachezea wokovu kwa kutenda dhambi na kutubu kila mara pasipo kumaanisha tunakuwa chumvi iliyoharibika hivyo kutofaa tena.

  2. Nimeguswa sana na kipengere cha KUPANGWA! Lol, ni jambo gumu sana kwetu leo kukaaa katika utaratibu! Mafarakano makanisani, kwenye kwaya, vikundi mbali mbali, kumbe ni kwa sababu WATU HATUKUBALI KUPENGWA. Naamini kila mmoja akijitambua yeye ni CHOMBO GANI KATIKA MWILI WA KRISTO atakubali kukaa sehemu anayostahili ili mwili wa Kristo ujengwe!

    Mungu azidi kukutumia Mchungaji Imori, kwa ajili ya Utukufu wake mwenyewe!

  3. kweli kabisa!chumvi ikiharibika,hakuna jinsi ya kuikolesha tena.ushauri:walokole tuwe makini na wokovu maana,muda ni mchache sana uliobaki.Precious.

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s