Unapookoka unakuwa juu ya mamlaka yote ya adui

https://strictlygospel.files.wordpress.com/2012/07/pst-abel.jpg

Kwa kuwa imeandikwa -Vaeni silaha anazowapeni Mungu mpate kuzipinga mbinu mbaya za Ibilisi (Waefeso 6:11) . na kwa kuwa – Tunajua kwamba kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi, kwa sababu Mwana wa Mungu humlinda salama, na yule Mwovu hawezi kumdhuru (1Yohana 5:18) .vilevile – Tunajua kwamba sisi ni wake Mungu ingawa ulimwengu wote unatawaliwa na yule Mwovu (1Yohana 5:19) Na kwamba twajifunza – ili tusimpe nafasi Shetani atudanganye; maana twaijua mipango yake ilivyo(2Wakorintho 2:11) . Na kwa kuwa tumeambiwa – Msiwaogope adui zenu, bali mwe hodari daima, na hiyo itawathibitishia kwamba wao watashindwa, nanyi mtashinda kwani Mungu mwenyewe ndiye anayewapeni ushindi. Wafilipi 1:28
Na kwa kuwa hatuko tayari kupoteza uhodari wetu kwani utatupa tuzo kubwa (Waebrania 10:35)
Kama familia ya Mungu ILIYO‘B’ARIKIWA na ambayo inatambua sehemu ya ‘B’araka ni pamoja na ushindi dhidi ya adui zetu, tunaendelea na mfululizo wa kujifunza Mbinu za adui kwa msaada wa Roho Mtakatifu.
Kama sehemu ya utangulizi ningependa kutaja majina ya adui yetu, kama yanavyojulikana katika maandiko :
1. Anaitwa Nyoka II Wakoritho 11:3 Lakini naogopa kwamba, kama vile yule nyoka kwa hila zake za uongo alimdanganya Hawa, fikira zenu zaweza kupotoshwa, mkauacha uaminifu wenu wa kweli kwa Kristo
2. Anaitwa Abaddon (Kiebrania) Apollyon (Kigiriki) ikimaanisha mharibifu (Destroyer), ufunuo 9:11.
3. Anaitwa Mshitaki wa ndugu zetu (Accuser of the brethren), Ufunuo 12:10.
4. Anaitwa Malaika wa kuzimu (Angel of the bottomless pit) = Ufunuo 9:11
5. Anaitwa Mpinga Kristo – aliye kinyume cha Kristo – (Antichrist )= I Yohana 4:3.
6. Anaitwa Beelzebuli Mkuu wa pepo Matthayo12:24, Marko 3:22, Luka 11:15
7. Anaitwa Beliari – II Wakorintho 6:15 Kristo anawezaje kupatana na Shetani? Muumini ana uhusiano gani na asiyeamini?
8. Anaitwa Ibilisi (false accuser, devil, slanderer) Matthayo 4:1, Luka 4:2, 6, Ufunuo 20:2 .
9. Anaitwa Adui(Enemy) Matthew 13:39
10. Anaitwa roho mbaya/ovu Evil spirit – I Samueli 16:14
11. Anaitwa ni Mwongo na Baba wa uongo Father of all liars (a liar) – Yohana 8:44
12. Anaitwa Mungu wa dunia hii God (god) of this world = II Wakorintho 4:4 ; Hao hawaamini kwa sababu yule mungu wa ulimwengu huu amezitia giza akili zao wasipate kuuona wazi mwanga wa Habari Njema ya utukufu wa Kristo, ambaye ni mfano kamili wa Mungu.
13. Anaitwa Joka Kubwa Jekundu (Great red dragon) = Ufunuo 12:3
14. anaitwa Lusiferi Lucifer (Roman rendering of morning star) = Isaya 14:12
15. Anaitwa Mwuaji tangu mwanzo Murderer = – Yohana 8:44
16. Nyoka wa zamani, Old serpent = ufunuo, 12:9, Ufunuo 20:2
17. Mwenye Nguvu za giza; Power of darkness = Wakolosai 1:13
18. Mkuu wa Ulimwengu huu (wa kutupwa nje) Prince of this world = Yohana 12:31, Yohana 14:30, Yohana16:11
19. Anaitwa mfalme wa uwezo wa anga (roho atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi Princ) of the power of the air = Waefeso 2:2
20. Mkuu wa giza (Ruler of darkness) = Waefeso 6:12 ;Maana vita vyenu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho; tunapigana na watawala, wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza.
21. Anaitwa Shetani (satan) Matendo ya Mitume 26:18; Utayafumbua macho yao na kuwawezesha watoke gizani na kuingia katika mwanga; watoke katika utawala wa Shetani, wamgeukie Mungu; ili kwa kuamini, wapate kusamehewa dhambi na kuchukua nafasi yao kati ya wale ambao wamepata kuwa watu wa Mungu. Warumi 16:20- Naye Mungu aliye chanzo cha amani hatakawia kumponda Shetani chini ya miguu yenu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi.
22. Anaitwa Mjaribu/Mshawishi -Mathayo 4:3, I Wathesalonike 3:5 Ndio maana nilimtuma Timotheo kwenu. Sikuweza kungoja zaidi, na hivyo nilimtuma nipate habari za imani yenu. Isije ikawa labda Mshawishi aliwajaribuni na kazi yote tuliyofanya miongoni mwenu imepotea bure!
23. Anaitwa Mwizi – Yohana 10:10 Mwizi huja kwa shabaha ya kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja mpate kuwa na uzima—uzima kamili.
24. Anaitwa Mwovu (Wicked one) = Mathayo 13:19, 38 .
Hayo ni baadhi ya majina yake na yanawakilisha kazi anazofanya Unapookoka unakuwa juu yake, Unapojazwa Roho Mtakatifu na kumjua Mungu na namna ya kutumia uwezo na Mamlaka ya Yesu, na kujua mbinu na hila zake unafanyika mshindi na zaidi ya mshindi…!

–B Family

Advertisements

One thought on “Unapookoka unakuwa juu ya mamlaka yote ya adui

  1. Pastor Abel, nakumbuka wakati ule ukiwa HUIMA Tabora mlikuwa mnakuja sana pale Mwanza Home Craft kwenye conference za vijana.Sijui kama Mungu bado anakutumia kama alivyokuwa anakutumia wakati ule. It was always owesome!!

    Wewe ni mwalimu mzuri sana.

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s