Dondoo kitabu cha Yohana

abel

Miongoni mwa Injili zote nne, Injili ya Yohana ni ya aina ya pekee.Ingawa kwa ujumla inaonyesha maisha ya Yesu na huduma Yake, iko tofauti sana katika mpangilio na mfumo ukilinganisha na zile nyingine tatu.Injili hii haina mifano, ina miujiza miwili tu iliyoandikwa katika zile Injili nyigine zinazofanana (Mathayo, Marko na Luka) na mingine mitano ambayo ni Yohana peke yake anayeieleza.

Mtume Yohana aliandika Injili hii miaka mingi baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Kusudi la kuiandika ilikuwa kwamba wale wanaoisoma wamwamini Yesu Kristo na kwa njia hiyo wapate uzima wa milele (Yohana 20:31). Yohana anaanza na utangulizi wa pekee ambao haumo katika Injili nyingine. Anaeleza juu ya kuwapo kwa Yesu pamoja na Baba kabla ya kitu cho chote kuumbwa. Kwa njia hii anaonyesha wazi kwamba Yesu hakuwa tu mwanadamu wa pekee bali ana asili ya Mungu. Katika Injili hii tunapata habari za baadhi ya miujiza ya Yesu na mafundisho Yake ambayo hayakutajwa katika Injili nyingine. Sehemu kubwa (Yohana 14-17 ) inaeleza mafundisho ambayo Yesu aliwapa wanafunzi wake kabla ya kifo chake. Sehemu maalumu inaeleza jinsi Yesu alivyojidhihirisha kwa wanafunzi wake baada ya kufa na kufufuka kwake.

Wazo Kuu:
Injili ya Yohana inatilia mkazo zaidi Uungu wa Kristo. Pia inatueleza kwa undani zaidi ishara ambazo Injili nyingine zinaziita miujiza, ili msomaji aweze kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu na kwamba kwa kuamini apate uzima wa milele.(20;30-31).Zile ishara ambazo mwandishi anazielezea zinatoa uthibitisho wa uweza wa Yesu Kristo wa kiungu na maana hasa ya maisha Yake pale ambapo mwanadamu hana uwezo.Neno “amini” linaonekana mara tisini na nane.Yesu anatambulishwa kama NENO katika Injili hii, pia anaitwa Nuru, Kweli, Upendo, Mchungaji Mwema, Mlango, Ufufuo na Uzima, Mkate wa Mbinguni na majina mengine.

Ule ukweli kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu umerudiwa mara kwa mara. Wakati huo huo ubinadamu wa Yesu unaonyeshwa katika hali Zake za kuchoka, kuhuzunika, kulia, nk

Mwandishi
Yohana ndiye mwandishi wa Injili hii,kwani huyu ndiye yule mwanafunzi mpendwa (13:23) aliyekuwa na Yesu kila mahali na ambaye ndiye aliyeegama kifuani mwa Yesu wakati wa chakula cha mwisho na wanafunzi Wake.Matukio ya Yohana kuwa na upendo na uhusiano wa karibu sana na Yesu umetajwa mara nyingi.Huyu ndiye Yohana mwana wa Zebedayo.Yohana alikuwa Mgalilaya mvuvi (Mk.1:19-20.) Yesu alipomwita. Yohana na Yakobo nduguye waliungana na Andrea na Petro katika uanafunzi wa Yesu. Mama yake Yohana alikuwa Salome dada yake Maria mamaye Yesu (ona Mat.27:56; Mk.15:40; Yh.29:25)

Tarehe:
Karibu na mwisho wa karne ya kwanza kama 90 B.K.

Mahali
Nyumbani kwa Yohana kulikuwa Efeso na ambako ndiko alikozikwa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba Injli hii iliandikiwa Efeso.

Mgawanyo
• Mwanzo unaonyesha kuwa Yesu ni Mungu (1:1-14)
• Huduma ya Yesu kabla ya kwenda Galilaya (1:15-4:54)
• Huduma ya Yesu huko Galilaya na upinzani uliomkabili huko Yerusalemu (5:1-10:42)
• Kufufuliwa kwa Lazaro (11:1-57)
• Kukamilishwa kwa huduma ya Bwana Yesu (12:1-13:38)
• Mafundisho ya mwisho ya Bwana Yesu (14:1-17:26)
• Kufa kwa Yesu na kufufuka kwake (18:1-20:10)
• Kuonekana kwa Yesu baada ya kufufuka (20:11-21:25)

Advertisements

3 thoughts on “Dondoo kitabu cha Yohana

  1. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa mchanganuo huo wenye msaada sana ktk maisha yetu ya kikristo

  2. Bwana akubariki sana kwa uchanganuzi wa kitabu cha Yohana. Yohana huyu ndiye aliyeandika zile nyaraka 3 na kitabu cha ufunuo?

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s