Vyakula Najisi na visivyo najisi!

chakula

Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia, hakiwezi kumtia unajisi; kwa sababu hakimuingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote.  (Marko 7:18)

Pia

Matendo 10:9-16 “Hata siku ya pili, walipokuwa wakisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda juu darini, kwenda kuomba, yapata saa sita ya mchana, akaumwa na njaa sana, akataka kula lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia, akaona mbingu zimefunuka, na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inatelemshwa kwa pembe zake nne hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne, na hao watatambaao, na ndege wa angani, Kisha sauti ikamjia, kusema, Ondoka, Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, Hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili, ikimwambia, Vilivyotakaswa na Mungu, usiviite wewe najisi, Jambo hili likatendeka mara tatu, kisha kile chomo kikapokewa tena mbinguni

Kuna watu ambao bado wanapinga kuhusu ulaji wa baadhi ya vyakula na kuviita najisi, Je wanapingana na Neno la Mungu.

Video chini ni mchungaji Joel Osteen akielezea kwanini waislamu hawali nyama ya nguruwe!

Advertisements

242 thoughts on “Vyakula Najisi na visivyo najisi!

 1. kaswahili, lwembe, sungura,edwin,nelson . n.k,

  Kazi kwenu, mmeongezewa posho. Mnashauriwa enyi msio na masharti ya ulaji;

  “Watanzania kuleni nyama ya panya ina vitamini adimu mwilini”

  Sio maneno yangu, ni maneno ya msomi mmoja gazeti la mwananchi, Jumapili 25/05/2014. Tembelea link below,

  http://www.mwananchi.co.tz/habari/Kitaifa/Watanzania-kuleni-nyama-ya-panya/-/1597296/2325424/-/8enimm/-/index.html

  Ole, wenu wakristo mnaopigia debe ulaji wa vyakula najisi. Panya ni haramu, rejea, Law11:29 na Isay66:17. ole wenu.!!!

  “Nuru yenu na iangaze”.

  Basi, mlapo au mnywapo au mfanyapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. 1Kor10:31

 2. Sungura,
  Shalom kaka.
  Samahani kwa kupotea. Ni pilika za maisha tu kaka. Nimerejea tena.
  Nimeona mwitiko wako nikacheka sana kwa kweli. Nanukuuu, “Na wewe tafadhali nioneshe mahali ambapo Ibrahim, Isaka, na Yakobo waliambiwa wasile nguruwe!” umenichekesha sana. Wewe ndiye (kama siyo Kaswahili) aliyesema kuwa akina Ibrahimu, Isaka, YAkob nk, walikula nguruwe. Mimi nikaomba ushahidi…Duuu!! Na wewe tena wataka ushahidi?!! Swali juu ya swali eti heee!!
  Mimi ngoja nikujibu in reference to Genesis 7, 8 ambapo wanyama najisi wametajwa na makusudi ya wao kuokolewa ndani ya safina. Na kwa vile kilikuwa ni kipindi kabla ya akina Ibraham na wenzake, ninaamini kuwa kabla yao na hata wakati wao hawakula nguruwe na wanyama wengine najisi. Maisha yote ya Ibrahimu hakuwahi kula nguruwe. Kizazi cha Ibrahimu (waisrael) kilipochukuliwa utumwani Misri kwa miaka 400’s, pindi wakiwa huko, HUENDA ndipo walikula nguruwe. Lakini kwa vile ulaji wa ngurruwe haukuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo, Mungu alipoamua kuwatoa huko Misri, anawaagiza kuyashika maagizo ya baba zao ya kutokula nguruwe na sababu anazitaja ambazo hadi leo hazijabadilika kwa wanyama hao. Kwa hiyo kaka Sungura, Ibrahimu na vizazi vyake kabla ya kuchukuliwa utumwani, hawakula nguruwe na baada ya kutolewa utumwani, Mungu aliwakumbusha tena kutokula nguruwe na mausia mengine ya utakatifu wake.
  Sasa na wewe leta ushahidi wa kuthibitisha kuwa hawa baba zetu wa imani walikula nguruwe. Nakungoja
  Aidha, nasikitika kuwa muda ule hatukuelewa na kwenye zile nukuu za warumi 8 na zinginezo. Najua kuwa una uelewa na akili yenye upeo mkubwa sana Sungura. Lakini angalia ibilisi asikutumie brother!! Nimeona umeongea mambo mengi sana kuhusu vyakula huku ukichanganya mada. Na unaoonekana kama vile hutaki kuelewa kwa habari ya vyakula. Lakini najua kuwa kuna faiwa Fulani inagonga ndani ya akili/moyo wako. Ifanyie kazi hiyo tafadhari. Unachokifanya hapa, hakina tofauti na kile alichokifanya Kora. Everyone is holy!! Everything is holy!! No need to abide with the law of God!! The death of Christ sanctified everything!! The death of Christ is everything for a Christian salvation!! Brother, this is absolutely dangerous understanding!! To hell understanding!! Pole rafiki yangu…
  Mungu hakuumba nguruwe awe chakula. Nguruwe na wenzake(wanyama najisi), waliumbwa kwa makusudi mengine kabisa na siyo chakula. Kama wewe unaendelea kudunda, dunda lakini elewa kuwa, kwa kufanya hivyo, Mungu anakuhesabia dhambi ya uuaji na wauaji hawatauona ufalme wa Mungu.
  Jitahidi….

 3. Mjema,

  Toeni ufafanuzi wa mistari niliyowapeni hapo juu. Acheni ukasuku usio tija.

  Aidha mwambie rafiki yako Siyi arudie somo aliwahi kutahadharisha kuwa tusichanganye amri 10 za Mungu na torati ya Musa.

  Sisi tunashika amri za Mungu. Hebu ona hapa Yesu anavyosema:

  Luke18:-23;
  18.A religious leader asked Jesus, “Good Teacher, what must i do to get eternal life?”
  19.Jesus said to him, “Why do you call me good? Only God is good.
  20.And you know his commands: ‘You must not commit adultery, you must not murder any one, you must not steal, you must not tell lies about others, you must respect your father and mother, ….’
  21.But the leader said, “I’ve obeyed all these commands since i was a boy.”
  22.When Jesus heard this, he said to the leader, “But there’s still one thing you need to do. Sell everything you have and give the money to the poor. You will have riches in heaven. Then come and follow me.”
  23.But when the man heard Jesus tell him to give away his money, he was sad. He did not want to do this, because he was very rich.

  Ndiyo maana hujatusikia, na hutatusikia tukisema kuiba si dhambi, kushuhudia uongo ni ruksa, kuzini ni ruksa, kutowaheshimu baba na mama si ishu, n.k.

  Hizo sheria za Musa zishikeni ninyi. Kwani shida iko wapi! Nimesema mimi siwahukumu, make si kazi yangu kuwahukumu. Kama mmeamua kuzishika na amri za Musa, kwa sababu mnapenda sana sheria, shikeni tu. God is the just judge of us all.

  Natoa angalizo kwa Mjema au Siyi: sitaki mkimbilie kujinibu hii post bila kwanza kufafanua mistari niliyokwisha kuwapeni hapo juu.

 4. Siyi,

  Ngoja nikujibu kwa staili yako:

  Na wewe tafadhali nioneshe mahali ambapo Ibrahim, Isaka, na Yakobo waliambiwa wasile nguruwe!

  Ooh, Mungu hana kigeugeu eh! Aliwaagiza wawatahiri watoto wao siku ya nane, lakini kwa kinywa cha Paul anasema kutahiriwa na kutokutahiriwa kote si kitu.

  Ooh si kigeugeu eh, Yesu anawaagiza wanafunzi kuwa wasichukue mkoba wala chochote, lakini baadae anawaambia the oposite, na mpaka Petro anatoa mtu sikio.

  Nani alisema mataifa ni najisi, na nani tena alisema kuwa mataifa siyo najisi?

  Jifunze nini maana ya hiyo sentensi ‘Mungu hana kigegeu’ brother. Mungu anafanya kazi kwa nyakati na majira, majira ya kitu fulaani yakipita utajikuta unafanya kazi peke yako bila yeye.

  Siyi nani ataungua? Usitutishe maana hatuna cha kutishika nacho. Wewe ndo utakuunguza huo moto usipookoka. Kushindwa kwako kuelewa nini Mungu anafanya kusikufanya uwake hasira juu yetu tunaoelewa.

  Wewe kama unaona tumshindwa kukubaliana, endelea kutokula na sisi tutaendelea kula, na Yesu tunae mioyoni mwetu, na siku akija tunakwenda nae. Kama na wewe utakwenda( japo sijui kwa njia gani maana hata wokovu unasema utakuja baaadae), basi tutaonana. Sawa brother?

  Kama unajua Mungu hajalegeza masharti ya wokovu kwa nini hakuagiza tu watu waote sasa waanze kufuata sheria ya Musa, lakini badala yake analeta agano jipya, tena kwa njia ya kifo cha mwanae? Acha maneno maneno.

  Wewe hapo unaishi kama mwisrael alivyoishi?

  Siyi ubishi wa kijinga kusema kweli siupendi.
  Rejea comment yako ya Tar.18/02/2014, at 9:39.

  Uliniambia nisome Warumi 8 yote, lakini wewe ukanukuu baadhi ya mistari yake, ukianza na mstari wa 4. Nami nakuu:

  ”4 Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu; twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu.
  7 Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote; ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu; na dhamiri zao, kwa kuwa dhaifu, hunajisika.
  9 Lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu.
  10 Kwa maana, mtu akikuona wewe uliye na ujuzi, umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je! Dhamiri yake mtu huyo, kwa kuwa yu dhaifu, haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu?
  11 Na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake.
  12 Hivyo, mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo”

  Lakini ona sasa Rumi 8: 4…, inavyosema, ili uone kama ziko sawa.

  4ili kwamba haki ipatikanayo kwa
  sheria itimizwe ndani yetu sisi, ambao
  hatuenendi kwa kuufuata mwili bali kwa kufuata
  Roho.
  . 7Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na
  Mungu, kwa maana haiitii sheria ya Mungu,
  wala haiwezi kuitii. 8Wale wanaotawaliwa na
  mwili, hawawezi kumpendeza Mungu.

  9Lakini ninyi, hamtawaliwi na mwili, bali na
  Roho, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani
  yenu. Mtu ye yote ambaye hana Roho wa
  Kristo, yeye si wa Kristo. 10Lakini kama Kristo
  anakaa ndani yenu, miili yenu imekufa kwa
  sababu ya dhambi, lakini roho zenu zi hai kwa
  sababu ya haki. 11Nanyi ikiwa Roho wa Mungu
  aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa
  ndani yenu, Yeye aliyemfufua Kristo Yesu
  kutoka kwa wafu ataihuisha pia miili yenu
  ambayo hufa, kwa njia ya Roho Wake akaaye
  ndani yenu.

  12Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tu wadeni, si
  wa mwili, ili tuishi kwa kuufuata mwili,

  Haya, hiyo hapo sasa linganisha.

  Kwa nini ninyi ni wabishi wa pupa kiasi hicho?

  Hayo maombi yako ya Mungu atunusuru, unapoteza muda jiombee mwenyewe, kama Mungu anaweza kukusikia atakunusuru!

  Pole!

 5. Mjema,

  Kwa nini Mungu hakutumia picha ya watu wa mataifa kwenye yale maono kwa Petro, wakati wamataifa kwa wayahudi nao walikuwa najisi kama tu wanyama walivyokuwa najisi?

  Hoja yako ya Mwanzo 7, ni mstari wa ngapi, mbona unaandika kiuchwara? Onesha mstari.

  Kuna uhusiano gani kati ya Mwa 9:3, na Kumb 12;15?
  Kuna nini katika Mdo 15,ambacho Petro alifundisha unachotaka nisome? Be specific.

  Ok,Warumi 8, inatukataza kufuata mambo ya mwili/sheria, so what?
  Wapi ambapo sheria/mwili inatuelekeza kwa Yesu? Prove.

  Halafu hili suala la Rumi 8 imerukia tu wala si la kwako, ni la Siyi ambaye amenukuu hicho kitabu lakini mistari aliyoka haipo kwenye hicho kitabu. Sasa sijui limekuwashia nini mpaka ukadakia!

  Unasema tunaokolewa kwa Neema kwa njia ya Imani (hii ni present continues- which means now). Kwani na wewe sasa hivi unaokoklewa?

  Sasa kama unajua tunaenenda kwa roho na siyo mwili, kwani nikila nguruwe anaingia rohoni au mwilini?

  Hapa nakunukuu; ”kauli ya Petro hapa sio kuhusu kufuata sheria ya Mungu bali ni mipaka ya kibinadamu walioweka wao sio Mungu. mfano-injili haifai kupelekwa na kupokelewa na mataifa.hakuna popote Mungu amewahi kuweka mipaka km iyo”

  Prove it please!

  Na useme ni lini hilo lilikuwa ni kongwa kwa akina Petro na kwa baba zao pia.
  (Uongo mwingine hautakiwi kufumbiwa macho)

  Na hii nakunukuu; ”sheria za vyakula ametoa Mungu.Law11, na ni yeye pia asemaye sheria zake sio nzito 1Yoh…. Pia ni yeye pia asemaye kongwa lake ni Jepesi Math11:30.” ( Naona unafanya joke yas kujifurahisha)

  Kama kilicho kwenye Lawi 11, ndo mzigo mwepesi na nira laini ambayo Yesu anasema kwenye Mt 11:30, sasa kwa ninin alikuja kupoteza muda wake kufa msalabani? Naona unaandika kukuza ukurasa tu.

  Look what u said here ”Mdo15:10 inasema wamejibebesha kongwa sio Mungu amewabebesha kongwa,hvyo ni waz kabisa kongwa /mapokeo analoongelea petro hapa ni sawa na alivyo wakeme a mafarisayo ktk Mk7-kula bila kunawa mikono.hii ni sheria waliojiwekea wao tu/mapokeo na kamwe Mungu akuwahi kuagiza hvyo”

  Mjema ivi wewe akili yako iko sawa kweli unatetea tu usabato kwa kusema chochote?

  Huu mjadala wa mitume unatokana na suala la tohara waliyoileta Paul na Barnaba, ambalo ndo moja ya kongwa analosema Petro. Sasa niambie, sheria ya tohara walijiwekea wenyewe? we vipi!

  Sasa Mjema unacho-argue ni nini kuhusiana na Mdo 15 unaposema haihusu chakula? Ivi mstari wa 20 unapoongelea mambo ya kula damu,nyama ya mnyama aliyekufa kibudu, hivyo siyo vyakula ni nini? Ukweli mimi huudhiwa sana na mtu anaye-argue kijingakijinga!

  What are u trying to tell me here? ”Ungejua unachong”ang”ania sio chenu. Ni dogma au mapokeo mliyorithi kwa yule mama yenu.halafu mnajiita waprotestants. Poleni mmeliwa. Hv nyie mnamprotest nani RC au SDA? Tafakari chukua hatua”

  Mjema ,siyo tu kwamba nimeongoka (to turn) bali nimeokoka, in case u didn’t know!!

 6. Mjema,

  Ivi naongea na mtoto, mtu maamuma, kichaa, au mtu mwenye matatizo ya kisakolojia? Unaweza kunijulisha tafadhali.
  Maana inabidi tu nikujibu kwa sababu ya heshima ya SG, na kwa ajili ya watu wengine wanaosoma mjadala huu, vinginevyo ningepuuza tu nikaendelea kujibu watu wanaoongea sense.

  Fikra kama hii lazima iwe imetoka kwa mtu mwenye moja au sifa zote za swali nililiokuuliza hapo juu. Nainukuu fikra yenyewe, ”Sasa, nimegundua kwa nini unang’ang’ania visivyo vyakula, uenda nikwa sababu Jina lako, ‘sungura” umelichagua makusudi. Ila siku ukiongoka nakushauri ubadili hadi jina ilo.hv kwel ni lako au nick name”

  Huwa tunabishana sana na Siyi, lakini huwa namwelewa msimamo wake na sense ya anachokijadili, lakini wewe ni mbulula kabisa wala sikufichi. Unaandika mijadala mirefu for nothing,but pumba tupu.

  Hata hujui kuwa agano la kale lilikuwa la mwilini, na wewe unajiita msabato. Hata Siyi rafiki yako hawezi tu kukupinga hapa kwa sababu ya kulinda imani yenu, vinginevyo angekulipukia vibaya kwa huo ujinga wako.

  Hata sintapoteza muda kuanza kukuambia jinsi agano la kale (torati ya Musa) lilivyokuwa la mwilini. Labda Siyi akusaidie kuelewa.

  Umenukuu andiko hili utadhani ni mgonjwa wa akili vile. Nakunukuu; ”Mungu ni Roho nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu ktk roho na kweli”.

  Kwanza andiko ulilonukuu umelinukuu toka agano jipya, na umelinukuu nusu. Haliwezi hata kusimama kutetea hoja yako.

  Ona hilo andiko linavyosema: John 4:23-26 –
  Yesu anaongea habari za wakati kufika watu watakapomwabudu Mungu katika roho na kweli. Kama una akili sawasaw jiulize kuwa zamani walikuwa wanamwabudu katika nini? Na unapojiuliza hivyo ukumbuke habari ya wayahudi kuabudu Yerusalem na wasamaria kuabudu kwenye mlima.

  Kitu kingine umesema hiki hapa: ”Kama kuna wakati Mungu alikuwa na watu wa kiroho ni wakati wa agano la kale, wakati wa, Nuhu Ibrahim,Isaka na Yakobo? Sisi ndio ambao km Mungu akitupima tu watu wa ibada za nje/kimwili”

  Wewe usiye na ufahamu sikia; Habili,Nuhu, Henoko, Ibrahim, Sara, Isaka, na Yakobo, wote wameishi kabla ya sheria ya kutokula nguruwe kuwepo. Yaani wote waliishi kabla ya torati ya Musa kuwepo. Kwa hiyo suala la kutokula nguruwe wala halikuwahusu.

  Lakini nakubaliana na wewe kuwa ibada zako WEWE ni za mwilini kuliko hata za watu wa agano la kale kama ulivyosema.

  Ona na hii, nakunukuu ” “tunahesabiwa haki kwa neema kwa njia ya iman, wala si kwa matendo,tukajisifu” Rom3:24, Efe2:8-9”

  Hebu niambie huu wakati unaohesabiwa haki kwa neema ni wa agano la kale au jipya?

  What this for?; ”Umedai Paulo ameyatafsiri kuwa ameambiwa wanyama aliyoonyeshwa sio najisi!” Nani kasema Paul alionyeshwa wanyama?

  Vipi, leo dhambi zako zinasamehewa kwa kuchinja kondoo au kwa kufanyaje?

  NJafikiri suala la Petro na maono ya wanyama nimelisema vizuri sana hapo juu, kiasi kwamba hata mjinga anaweza kuelewa nilichokisema. Kama wewe huwezi kuelewa basi umezidi kiwango cha kuwa mjinga. Maana naona unataka nirudie kusema kitu kilekile, nami sintarudia.

  Suala la pepo kuwaingia nguruwe, nalo halina tija yoyote kuendelea kulibishania hapa. Kuna mistari ya muhimu zaidi kuijadili kuhusu suala la vyakula. Hili si jukwaa la ukereketwa wa imani ya kisababto na kipentekoste kubishana. Hapa tunajadili vitu vyenye tija. Kwa hiyo hoja za kipuuzi hata siwezi kuzipotezea muda.

  Lakini umesema habari za Nuhu na chakula. Agano la Mungu Nuhu kuhusu chakula hili hapa: Genesis 9; 3 – YOU MAY EAT ANY MOVING THING THAT LIVES. AS I GAVE YOU THE GREEN PLANTS, I NOW GIVE YOU EVERYTHING.
  4 – BUT YOU MUST NOT EAT MEAT WITH ITS LIFE( That is, its blood) IN IT.

  Maneno ya namna hii ndiyo maneno pia mitume wanawaagiza mataifa waliomwamini Yesu kristo katika Matendo 15:20 ( but should write to them to abstain from the things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood)
  Hebu jaribu kuyaelewa maandiko wewe kama wewe, usisimamie tu doctrine ya dini.
  Kung’ang’ana tu na doctrine ya dini kutakupofusha zaidi!

  Hebu jaribu kuyaelewa maandiko wewe kama wewe, usisimamie tu doctrine ya dini.

  Kung’ang’ana tu na doctrine ya dini kutakupofusha zaidi

 7. Sungura, Kaswahili, Lwembe, Seleli na SGs wengine

  Kila kitu nilichosema kilikuwa na maana na kina maana daima labda iwe ni error tu ambayo inaweza kujitokeza kwa isivyo bahati. Kama kuna ushahidi wa lolote nililosema ambalo si la kibiblia, niambieni.
  Nilisema hamna hoja za msingi kwa sababu, hakuna hata aya moja ya Biblia inayotaja kuwa nguruwe na viumbe wengine najisi, mitume waliwaruhusu waliwe. Hakuna hata aya moja inayoonesha kuwa, kile kisicho chakula, mitume walikiita chakula. Siku ile nilikuuliza unioneshe hata aya moja inayoruhusu ulaji wa nguruwe, kwa jibu lako mwenyewe, ulisema hakuna aya ya namna hiyo katika Biblia nzima. Sasa kama ulikiri kwa ujasiri kiasi hicho, ujasiri huu mwingine tena wa kukufanya uendelee kula kitu ambacho Biblia imekikataza, umeupata wapi? Huoni kuwa ukristo wako bado haujakusaidia lolote kwa habari hii ya chakula? Huoni kuwa hayo nayo ni mapokeo?? Iko wapi mizizi ya hoja zenu mnazozitetea hapa kuwa ni hoja? Misingi yake ya kimaandiko iko wapi? Ni tafsiri zenu tu ndo mnazozishikilia. Maana mkisema mna hoja, ziko wapi? Kama si ubishi ni nini?
  Kama sisi tunatafsiri agano jipya kwa sera za agano la kale, ninyi huko huwa hamyatumii maandiko ya agano la kale? Biblia zenu ni agano jipya tu? Kama si hivyo, huwa mnabeba tu Biblia kubwa ambayo sehemu yake kubwa huwa hamuitumii? Je, nikisema kuwa hamna hoja bado mnalalamika tu na wenzio? Vijana, acheni kuwa na pre-conceived ideas za against usabato. Mnaaibisha sana wapendwa. Kuna physical laws, bado zipo na zinaendelea kufanya kazi hadi ukamilifu wa dahari. Kuna diatary laws, bado zipo na zitaendelea kuwepo hadi mwisho wa nchi. Kuna sheria za maadili, nazo bado na zitaendelea kuwepo hadi mbinguni. Sheria zilizokoma ni zile za kafara. Na hili mnalifahamu kabisa fika. Lakini mnajidai hamtaki kujifunza sheria/torati ili msije mkakamatika na kuonekana mbashala (live) kuwa hamna hoja. Hata hivyo, wenye akili zao wanawasoma tu. Mnaandika madude wapendwa. Mwogopeni Mungu. Acheni kupindisha neno lake. Na mkiendelea kufanya hivyo, adhabu mtakayoipata, hadi tunawaonea huruma tu.
  Mmekuwa mkiwasingizia mitume kuwa walifundisha hayo madude yenu, ulaghai mtupu!!! Hakuna hata mtume mmoja aliyeruhusu vitu najisi viliwe. Mitume hawakuwa na injili yao wenyewe. Injili waliyoifundisha, ilikuwa ni injili ya Kristo, Kristo aliyehubiri injili ya agano la kale. Mkiiendelea kubisha, mimi nitawaombeni kwa mara ya mwisho tena, mnioneshe hata jina moja tu la mtume aliyesema kuwa, nguruwe, sungura, fisi, nyoka, kambaremamba nk kwa sasa ni vyakula. Nionesheni huyo mtume. Leteni na kauli yake inayosema hivyo kama ushahidi ndani ya Biblia. Na kama mtakosa, kaeni kimya milele kuliko kuendelea kujipalia mkaa utakaowaunguza ninyi wenyewe.
  Aidha, mimi nitaomba rejea za maandiko kuthibitisha kuwa, Ibrahimu, Isaka, na Yakobo walikula nguruwe? Nitafurahi sana ukinipatia hizo rejea ili nami nijifunze. Na itapendeza hata ukionesha tu ndani ya Biblia kuwa walifuga nguruwe. Nitafurahi ili nami nijifunze kwako/kwenu pia.
  Mungu aliwapa Waisrael kanuni maalumu za kuwatofautisha wao na mataifa mengine ambayo hayakumjua Mungu kwa wakati ule. Lakini baada ya injili kuwafikia mataifa yote, Mungu hajalegeza masharti yake kwa wokovu wa mwanadamu. Mungu hana kigeuheu kaka. Mataifa yote kwa kufanyika Waisrael kwa njia ya imani ktk Kristo, sharti waishi kama waisrael ambao tangu mwanzo, Mungu aliwachagua kuwa kielelezo kwa mataifa mengine. Na ili kulithibitisha hilo, Mungu aliamua kabisa, kumtoa Masihi ktk taifa hilohilo la Israel ya kimwili ili watu wote wajifunze kwa huyo –Kristo na wafuate nyayo zake. Mkisema kuwa sheria walizopewa wayahudi, haziwahusu Wamataifa, mtakuwa sahihi kama wamataifa mnaowazungumzia ni watu ambao hawajamfahamu Mungu. Lakini kwa wamataifa waliokwisha kufanyika wana wa Ibrahimu, mtakuwa mnatudanganya kwelikweli na sisi hatuko tayari kudanganywa. Maana Biblia inatuambia kuwa sisi ni Waisrael wa Mungu (Wagalatia 3:29 Na kama ninyi ni wa Kristo, basi, mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawasawa na ahadi). Kwa hiyo kaka Sungura, kumwambia Mjema kuwa ninyi ndg zetu hamna hoja, sikukurupuka. Ukweli uko bayana. Utafuteni huo ili uwaweke huru.

  Mwisho, sikumbuki wapi nilidanganya kwa warumi 8. Nikumbushe ili nione hapo, huenda ni kweli nilikosea kunukuu ama vinginevyo. Hebu nionyeshe ni wapi nilikuhadaeni kwa warumi 8? Nisaidie kunionesha kaka. Nitafurahi.
  Bwana awanusuru!!

 8. Sungura,

  Naona bado unataka kujua, twende

  Hoja1.Fundisho la kuwa Ibrahim, Isaka na Yakobo kuwa walikula vyote umelitoa wapi? mbona mwenzako kaswahili yeye ameshakiri kuelewa kuhusu agano la kale,amesema ‘wala hakuna wa kubisha” ngoja nikusemee, Kaswahili hee, Sungura anabisha kuwa agano la kale lipo wazi kuhusu vyakula safi na najisi.

  Sungura , kuhusu Ibrahm,Isaka na Yakobo hoja yako hih inavunjwa na aya zifuatazo:

  1Mwanzo7.Mungu alishawatenga wanyama safi na najisi kwa kuliwa hata kabla ya watu kuanza kula nyama. Hivyo haikuwa jambo jipya kwa Nuhu ktk agizo la Mwanz9:3″nawapeni hv vyote”.

  2.tumeshaona rejea za Mwanz9: aya uitumiayo kujenga hoja hii imetuelekeza kwn katazo lile la, Kumb12:15, 14:3.ambalo ni sawa na lile la Law11.

  Hoja2: umesema Mungu alitenga wanyama safi vs chafu ikiwa ni kielelezo cha kutenga israel vs mataifa.

  Kaka, uenda uelewa wangu ni mdogo hebu nionyeshe andiko hilo linalo onyesha kuwa Mungu alipotenga wanyama alikuwa anawakilisha israel vs mataifa.! -soma vizuri comments zangu kabla ya hii, km tafsiri yako imebase kwny maono ya petro,ktk mdo10, umekosea,ilitakiwa Mungu aweke wazi tangu agano la kale, pia Yesu angelizungumzia. Halafu vipi kuhusu kula na kutokula kabla ya dhambi,pale eden, Je, Ilikuwa ni kielelezo cha nini tena. -petro hakufafanua wala kufundisha vile usemavyo wewe soma Mdo10:28, uona jinsi alivyo tafsiri.hauwahi kuwafundisha/kuwalisha wenzako km usemavyo wewe ingawa niye aliyekabidhiwa kundi.

  Soma pia Mdo15 uone anafundisha nini kuhusu maono aliyoyapata. amesisitiza injili kwa mataifa.na sio vyakula.

  Hoja3:Kuhusu Rom8- inajieleza. Kutokufuata mambo ya mwili/sheria.

  Soma pia Rom7:7-paulo hakatazi kufuata sheria,mwelewe. Anachopigia kelele km alivyofanya Yesu kw mafarisayo ni kung”ang”ania sheria ila kumkataa Yeye.-Mtoa sheria. Kwa maneno mengine,sheria inatuelekeza kwa Yesu.

  -soma sura nzima na rejea za paulo hasha haibatilishi sheria, anasema, angejuaje dhambi ila km si kwa sheria.

  -kaka elewa hv, Tunaokolewa kwa Neema kwa njia ya Imani ila Tunahukumiwa kwa Sheria. Penye hukumu pana sheria.

  -Kwani haujui kuwa Hukumuni Mungu ataleta, mawazo,maneno na matendo kuhukumu.-

  -matendo kama ilivyo imani yana sehemu ktk hukumu. Matendo ni udhihirisho wa kile tunachoamini.-

  -paulo anaposema hatuenendi kwa jinsi ya mwili ni sawa na. Kuenenda kwa Roho vs Mwili, km alivyoeleza kwny Galatia 5:16-26. ni roho atuongozae kutii sio Mwili.

  Hoja4: sheria ni kongwa/nira wasioweza kuifuata.

  -kauli ya Petro hapa sio kuhusu kufuata sheria ya Mungu bali ni mipaka ya kibinadamu walioweka wao sio Mungu. mfano-injili haifai kupelekwa na kupokelewa na mataifa.hakuna popote Mungu amewahi kuweka mipaka km iyo.

  -sheria za vyakula ametoa Mungu.Law11, na ni yeye pia asemaye sheria zake sio nzito 1Yoh…. Pia ni yeye pia asemaye kongwa lake ni Jepesi Math11:30.-

  -Mdo15:10 inasema wamejibebesha kongwa sio Mungu amewabebesha kongwa,hvyo ni waz kabisa kongwa /mapokeo analoongelea petro hapa ni sawa na alivyo wakeme a mafarisayo ktk Mk7-kula bila kunawa mikono.hii ni sheria waliojiwekea wao tu/mapokeo na kamwe Mungu akuwahi kuagiza hvyo.

  -pia, hadi petro anapata maono ya Mdo10.inaonekana alikuwa akifuata sheria hzo na hazikuwa kogwa.ht Yesu akuwafundisha hvyo! Km kngwa unalodai alimaanishe sheria za vyakula, kwny fundisho lake la Mdo15 angewaambia wenzake. Ila inaonekana yeye amezungumzia mipaka ya kupeleka injili.tafshri ya maono aliyoondoka nayo tangu Mdo10:28.

  -“basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu”. 1kor10:31.

  -“hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu”.

  Ungejua unachong”ang”ania sio chenu. Ni dogma au mapokeo mliyorithi kwa yule mama yenu.halafu mnajiita waprotestants. Poleni mmeliwa. Hv nyie mnamprotest nani RC au SDA? Tafakari chukua hatua.

  Sungura, “utakapoongoka waimarishe na wenzako”.

  IN GOD WE TRUST.

 9. Siyi,
  Mambo mengine ona aibu kuyanena hapa mbele za watu. Ni vifungu vipi vya biblia ambavyo tumevitafsiri kwa kufuata haja za miili yetu? Ni wapi ambapo tumekupingeni bila hoja ya msingi?

  Wewe na mwenzio Mjema ndo mbulula, mnalazimisha kutafsiri agano jipya kwa sera za agano la kale.
  Injili hii sisi tumeipokea kwa mitume, hawajawahi kufundisha hayo mambo. Kuhusu chakula waliwafundisha mataifa wajiepushe na nyama zilizosongolewa,pamoja na damu. (CTS 15:Therefore my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God, 20 but should write to them to abstain from the things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood.)

  Na hicho unachoking’ang’ania wewe Petro anakiita kongwa lililowashinda wao pamoja na baba zao. Anataka lisiwekwe juu ya watu wa mataifa ambao wamemwamini Kristo.
  (Acts 15: 8- And God, who knows the heart, bore witness to them, by giving them the Holy Spirit just as he did to us, 9 and he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. 10 Now, therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear?)

  Petro na mitume hilo kongwa hawakuendelea kulibabe, wewe Siyi na Mjema mnalazimishi kulibeba. Hakina haki yoyote mnayoyohesabiwa na Mungu kwa kubeba hilo kongwa. So you are doing a hard work for nothing brothers. Na mnafanya hivyo kwa kukosa ufahamu tu a kudanganywa. Agano jipya liko wazi.

  Nimesema katika mjadala wangu kwa Mjema hapo juu, kuwa kabla ya Musa kuleta torati Ibrahim, Isaka, na Yakobo walikula nguruwe, na wanyama wengine waliokuja badae kuitwa wanyama najisi.

  Na nimesema sababu ya Mungu kufanya hivyo, kwamba ilkuwa ni njia ya Mungu kuwatofautisha wana wa Israel na mataifa mengine. Lakini sasa hicho kiambaza hakipo, maana Mungu amekuwa Mungu wa mataifa pia.

  Na wewe nimekujibu pia hapo juu kuhusu mfano wa maono ya Petro Siyi. sijui unapata wapi ujasiri wa kusema kuwa sisi hatuna hoja. Ni maneno ya kusemasema kwa kuwa huu ni mjadala huru ambao hauna kupiga kura mwishoni ili kujua nani hoja zake zimeshinda.

  Na nakushangaa umezidi kukaa kimya wakati umedanganya hapo juu, kuhusu kitabu cha Warumi 8.

  Acha kuongea lolote tu,sema mambo yanayo-make sense tafadhali!

 10. Sungura,

  “Na sungura,kwa sababu hucheua,lakini hana kwato,yeye ni najisi kwenu”. Law11:6.

  Sasa, nimegundua kwa nini unang’ang’ania visivyo vyakula, uenda nikwa sababu Jina lako, ‘sungura” umelichagua makusudi. Ila siku ukiongoka nakushauri ubadili hadi jina ilo.hv kwel ni lako au nick name.sory kaka sio kwamba nakejeli nimejaribu kulinganisha jina lako na mjadala wetu.tupo pamoja.

  Twende,

  Hoja1.Umesema kuwa agano la kale walipewa sheria ya vyakula kwa sababu kuwa agano la kale lilikuwa la kimwili!!

  Hii nayo mpya! Unamaana gani kaka?

  Mimi biblia yangu ina niambia,:

  a) ” Mungu ni Roho nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu ktk roho na kweli”

  Kama kuna wakati Mungu alikuwa na watu wa kiroho ni wakati wa agano la kale, wakati wa, Nuhu Ibrahim,Isaka na Yakobo? Sisi ndio ambao km Mungu akitupima tu watu wa ibada za nje/kimwili.

  Hebu ona hitaji la Daudi alipomtenda Mungu dhambi,

  Zab51:11b,”…, wala roho wako mtakatifu usiniondolee”. Baada ya kuenenda kimwili,alijirudi na kumwomba Mungu ampe roho wake ili aenende kiroho,

  Vipi kuhusu Elia, Musa na Henoko, waliopo mbinguni leo unataka kutudanganya kuwa waliesabiwa hak hiyo kwa matendo ya Mwili. Hasha unatuongopea. Km unabisha tuendelee

  b) “tunahesabiwa haki kwa neema kwa njia ya iman, wala si kwa matendo,tukajisifu” Rom3:24, Efe2:8-9.

  Ona agano la kale,

  “lakini nuhu akapata neema machoni pa BWANA” Mwnz6:8

  Soma Ebr11 uone jinsi kuenenda kwao wa agano la kale kulivyo kwa rohoni na imani sio kimwil au matendo km unavyopotosha,

  “….kwa imani Habili, kwa Imani Henoko…,.Nuhn…Ibrahimu…..sara…. hawa wote wakafa katika Imani wasijazipokea zile ahadi….”

  Sema sasa, hapo kuna umwili unaoudai wewe. Wote walimpendeza Mungu kwa Imani.

  Unasemaje hapo? Wokovu wa agano la kale na Agano Jipya ni sawa kabisa ambao ni kwa “Neema kwa njia ya Imani” Neema kwa upande wa Mungu na Imani kwa upande wetu.

  Ole wako kupotosha! Naona unatafuta kichaka cha karanga kuhalalisha uongo wako. Mwenye akili na hekima hawezi kukuamini kwani hapo juu,biblia ipo wazi.

  Hoja2: Maono ya Petro ktk Mdo10

  Umedai Paulo ameyatafsiri kuwa ameambiwa wanyama aliyoonyeshwa sio najisi! Twende Mtumishi,

  Yaani km kuna aya wazi kabisa niya Mdo10,

  Kwanza kabisa, Petro hakuwa na pupa/ haraka km yenu kutafsiri/ kuhalalisha ulaji wa wanyama hawa km nyie mfanyavyo. Alichukua muda kujua maana ya maono hayo, ushauri:badala ya wewe kuishia aya14 au 15, chukua muda usome aya zinazofuata uone maana petro aliyopewa na RM,

  Ona tafsiri Petro aliyopewa na RM: anasema Mdo10:19 anasema “..na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono, ROHO akamwambia, wako watu…” petro aliyekuwa mchaMUNGU alitumia muda mwingi kujua maana ya maono. Na shangaa nyie mnaoyasoma mnakurupuka tu. Take time brother to comprehend tafsiri ya RM sio ya kukatiza katiza tu aya.

  Ona RM alivyomwambia Mdo10:28 “akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye myahudi ashikamane na mtu wa taifa lingine wala kumwendea, LAKINI MUNGU AMENIONYA, NISIMWITE MTU AWAYE YOTE MCHAFU WALA NAJISI” kwani sungura maneno haya yenye herufi kubwa mbona yapo wazi. Mbona hayaendani na tafsiri zenu, msiishie nyumba ya tukio,soma hadi mwisho itakusaidia.

  Kwani ni Mungu atumie maono haya: Mungu alitaka kuwafundisha mitume kuwa, kama alivyotenga wanyama safi vs wachafu tangu wakati wa Nuhu sivyo tupaswavyo kuwabagua/kuwachukulia wanadamu wenzetu. Hiki ni kiambaza ktk injili.

  Sasa ili tafsiri yako iwe sahihi jibu maswali haya

  Maswali: 1. kwa kuwa Petro alikuwa na shaka na maono haya vs alichokuwa amekiamini, Je uoni kuwa ni ushaidi kuwa hakuwahi kumshuhudia akila wanyama najisi hadi kuondoka kwa Yesu!

  Hint-Kumbuka km ingetokea amuone Yesu akila au akifundisha juu ya ulaji uo angeanzisha mabishano km kwenye maono ya mdo10

  2.Ok assume kuwa Jibu lako ni kweli, Je ni lini au kwny aya/tukio lipi hasa wanyama hao waliruhusiwa kuliwa. Kati ya: tamko la Yesu ktk Mak7 au kifo chake msalabani au wakati wa Petro ktk Mdo10.?

  3.Msimamo wa Petro bila shaka ulikuwa ndio wa kanisa la Mitume juu ya vyakula.Pia kumbuka kuwa Mtume Petro ndie aliyekabidhiwa kanisa la Mitume na Yesu na kuambiwa na Yesu, “….Lisha…Chunga….Lisha…” kwa mujibu wa Yoh21:15-17. Sasa ikiwa maana ya maono ya Mdo10 ndo km mnavyotafsiri, Ni wapi Petro anapo lilisha/chunga kundi aliloachiwa juu ya fundisho/mabadiliko hayo?

  Hint:kumbuka mara baada ya maono alifundisha nini, soma Mdo10:28.hapo juu.

  Hoja3:mekataa fundisho la Yesu kuruhusu pepo kuwa ingia nguruwe na kufia majini.na cha mwana mpotevu. ht ukikataa ukweli ndo uo nina imani wapo wanaopata ukwel na wataufuata na Bwana atatukuzwa.

  Kuhusu hili naomba nijibu yafuatayo:

  1.Je,kwanini pepo waliona kuwa nguruwe walijuwa wanafaa kuingiwa? Hint:kumbuka pepo hukaa pahali pachafu.

  2.Je, kwanini Yesu aruhusu hasara kubwa hvyo kwa wanyama aliowatakasa kuliwa? je, siku hii yesu akuwa na njia mbadalaya kuwatoa hao pepo mpaka awatie hasara wageras?

  Kama ni tukio la kawaida tu,uoni ni km Yesu aliwatii pepo?

  Pamoja.

 11. Mjema,
  Hawa rafiki zetu (Sungura, Kaswahili, Lwembe nk), naona wanafanya maigizo tu hapa. Hawana hoja. Wanashikilia vifungu vya Biblia na kuvitafsiri kwa kufuata haja ya za miili yao (tamaa ya ulafi). Tumewaeleza mengisana kuhusu vyakula. Na abiblia iko bayana kabisa. Lakiniwanachokifanya hapa hawa ndugu zetu, ni ubishi tu usio na sababu.
  Mimi naona kazi yetu kwa mada hii, imekwisha. Uamuzi ni kwao.

 12. Siyi,

  Nimekuelewa na nini?
  Umeshindwa kufafanua mistari ya Paulo hapo juu, badala yake unakimbilia kunifundisha jinsi ya kusoma biblia, sasa bado unafurukuta na nini tena?
  Huna hata aibu mwanaume mzima!

 13. Mjema,

  Unapofanya mjadala katika jukwaa kama hili, punguza pupa za kijiweni, na kuleta dhana za kufikirika.

  Dhana yako hii ya kusema ”Yesu aliruhusu nguruwe kuingiwa na pepo (ingawa alikuwa na uwezo wa kuwatoa bila kuangamiza wale nguruwe) ni ushahidi tosha kuwa hakuwahi kutangua sharia za vyakula za law11” ni ya kufikirika inayoweza tu kuwasilishwa na mtu mwenye upeo finyu wa kuyaona mambo.

  Kama unadhani Yesu aliruhusu pepo wawaingie nguruwe ati kwa sababu hawakuwa viumbe wenye thamani machoni pake, basi jiulize na swali hili kuwa kwa nini sasa aliruhusu waendelee kufugwa, tena katika nchi ya Israel yenyewe?

  Halafu elewa kitu kingine kuwa kule kuwaamuru wayahudi wasile nguruwe, maana yake ni kwamba kabla hajawaamuru walikuwa wanakula.

  Then ukiwa serious thinker utatakiwa kujiuliza swali kwamba, kwa nini aliamua kuwakataza kula nguruwe? Ndipo utagundua kuwa ni kwa sababu alitaka kuonesha tofauti kati ya wayahudi (watu aliowachagua wawe wake) na mataifa mengine. Na distinction ilikuwa ya vitu hivyo vya mwilini kwa sababu agano lenyewe lilikuwa la mwilini.

  Lakini nguruwe kama nguruwe hana madhara yoyote ya kichakula katika mwili wa mwanadamu, kama ambavyo leo wasabato au kwa ujinga au kwa hila za kupotosha watu mnasema kuwa hivi vyakula vinamadhara ya kichakula.

  Na unatakiwa pia kujiuliza kwa nini hakumkataza au kmwekea hizo sheria za kutokula nguruwe, Ibrahim, wala Isaka, wala Yakobo, ispokuwa inaanzia kwa watoto wa Yakobo, wakati kuundwa kwa taifa kunaanzia kwa Ibrahim?

  Elewa ewe usiye na ufahamu kuwa, kama vile Mungu alivyoamua kuwafanya wana wa Ibrahimu kuwa ni taifa takatifu mbele zake, na kuwafanya the rest of human race najisi mbele zake(japokuwa hata Ibrahim kabala ya kutengwa alikuwa tu kama the rest of human race), ndivyo ambavyo aliamua kutenga kati ya wanyama, hawa akawaita watakatifu na hawa akawaita najisi (ingawa kabla ya kuwatenga, walioitwa najisi na walioitwa watakatifu wote walikuwa kitu kimoja)

  Ndiposa, alipoamua tena kuwatakasa mataifa ambao hapo kwanza alikuwa amewafanya najisi,kwa kule kuwafanya wazao wa Ibrahim kuwa taifa takatifu, ni kwa njia iyo hiyo anawafanya watakatifu wanyama ambao hapo kwanza aliwafanya najisi kwa ajili ya kuonyesha tofauti kati ya taifa takatifu na mataifa mengine.

  Kwa hiyo uzao wa Ibrahim (kibaiolojia), pamoja na mataifa (waltu najisi) wanafanywa kuwa watakatifu wote kwa pamoja, na kwa kiwango kimoja kupitia damu ya mwanae Yesu kristo. Utakatifu ambao misingi yake haiko tena katika vitu vya mwilini.

  Ndio maana anamtokelezea Petro akimfundisha hili somo kuwa yeye (mzao wa Ibrahim -taifa takatifu) hana tofauti na mmataifa (ambaye hapo kwanza alikuwa ni najisi). Anatumia vitu ambavyo ndio haswa vilivyotumiwa kuonesha distinction kati ya wazao wa Ibrahim na mataifa mengine (yaani wanyama najisi)

  Kwa hiyo Mungu anamtakasa mmataifa kwa kukitakasa kile ambacho kilimfanya mmataifa aonekane ritually najisi (ambacho ni wanyama najisi).Ndio maana Petro anafundishwa kuwa kutakaswa kwa hao wanyama najisi ni kutakaswa kwa mataifa. Mdo 10:9-16.

  Ilkuwa inawezekana kabisa Mungu kumwambia Petro kwenye hayo maono achangamane na watu wa mataifa badala ya kumletea wale wanyama, bado Petro angejibu kitu kilekile kuwa hajawahi kucchangamana na watu najisi, maana ilikuwa mwiko wao kuchangamana na mataifa, ndio maana huko mbeleni unaona Paul anamkosoa kwa sababu ya unafiki wa kuwabagua mataifa anapokuwa na wayahudi.

  Dhana nyingine dhaifu kabisa ni ile uliyosema kuhusu suala la mwana mpotevu. Ni dhaifu kwa sababu connotaion umayoijenga hapo ni kuwa sisi tunaokula nguruwe ni wana wapotevu. Nafikiri kama umeelewa nilichochambua hapo juu utakuwa umeelewa hata kuhusu hili.

  Kila wakati nawaambieni kuwa awatu wa mataifa, pamoja na wasamaria ambao walikuwa nusu wayahudi nusu wamataifa, waefeso, wagiriki, wakorintho, n.k lazima walikuwa wanakula nguruwe na wanyama wengine walioitwa najisi na wayahudi.
  Lakini hakuna hata sehemu moja mitume wanawakataza mataifa kula vitu hivyo. Kama vipi Paul aliyekuwa Farisayo tungeona mahala fulani alipoongelea mambo ya vyakula, angalao anawaambia mataifa wasile vitu najisi. Lakini hiyo sehemu haipo!

  Na hapo tumeongelea nguruwe na wanyama wengine, lakini ninyi wasabato leo mnawakataza watu kula vitu vingi sana!

  Ole wenu!

 14. Siyi,

  Kama umeamua kuutumia mfano wa maono ya Petro kueleza suala la kukataa kwake kula kitu najisi kuwa ni fundisho kwa sisi kutokula najisi hujafikiria sawasawa. Ukiangalia huo mfano utagundua kuwa Petro alipogoma kula kwa sababu ni najisi, Mungu alimwambia kimetakaswa, kwa hiyo hakikuwa najisi tena. Kwa maneno mengine kilikuwa chakula kilichostahili Petro kula.

  Halafu nikikwambia kuwa hauko serious unakataa, kitabu cha Warumi 8, hakina hayo maneno uliyoorodhesha hapo juu.

  Get serious and punctual!

 15. siyi,

  ubarikiwe kwa summary nzuri zilizosheheni ukweli usiopingika,

  name nawakumbusha ukweli ufuatao

  1.Kugawanyika kwa Kaswahili (kuwa eti agano la kale makatazo ya vyakula yalikuwepo na ni ukweli usiopingika isipokuwa agano jipya) Vs Lwembe (kuwa tangu kipindi cha Nuhu wanyama najisi ‘walifanywa’ kuwa safi) ni ushahudi ukweli umeshashinda. na wakikaa vizuri kwa lugha zao za kipendwa, wataelewana kuwa sharia hizo bado zina hold.

  2.Yesu aliruhusu nguruwe kuingiwa na pepo (ingawa alikuwa na uwezo wa kuwatoa bila kuangamiza wale nguruwe) ni ushahidi tosha kuwa hakuwahi kutangua sharia za vyakula za law11, angeujua utamu wa nguruwe kama wanavyosimulia kina lwembe asinge kubali kupoteza mali yote ile. alipambana na biashara haramu.

  -pia kisa cha “mwana mpotevu” kama wengi tunavyomwita leo, Yesu alionyesha jinsi kwenda mbali na Mungu kunavyotupelekea kufanya mambo hadi yale duni na haramu tusiyotarajia, mwana mpotevu huyu alidiriki sio tu kula nguruwe bali hadi chakula cha nguruwe. ndivyo wapotevu wote wanavyofanya, kula vile visivyoruhusiwa na sharia.

  3.Petro- aliyesikia kauli ya Yesu ktk, Mk7, ni ukweli usiona shaka kuwa hakuwahi kumwona au kumsikia Yesu akifundisha uhalali wa kula vile visivyo vyakula safi, kwani kama angelimshuhudia basi angalipambana na Yesu km alivyopambana naye kwenye mdo10, kuwa kamwe (ikimaanisha hata kipindi chote alichowahi kuwa na Yesu) hakuwahi kula kilicho najisi.

  4.Paulo-wanaye mtumia sana aya zake bila kuzingatia kanuni za usomaji, siyi alizofafanua hapo juu, anasema “Basi mlapo au mnyuapo au mfanyapo jambo lolote fanyani yote kwa utukufu wa Mungu”.

  5.Iwapo sharia za vyakula zilikuwa hata kabla ya dhambi, na ndizo zilizopelekea anguko letu, iweje leo baada ya dhambi isiwepo tu from without???

  6.Sheria za Mungu sio kwamba zinatutega bali, daima Mungu upima UTII kwa wana wake, ili kuwa hivyo hata kabla ya dhambi.
  Mbarikiwe

 16. …. majibu ya maswali ya Siyi yanaendelea:

  7: Utakatifu uliokuwepo nyakati za Torati, hiyo iliyowaongoza ktk sadaka nk, ulikuwa ni sawa na huo wa nyakati za Sheria ya Kifalme ilipokuwa ikifanya kazi ndani ya wateule, ile Imani iliyowaongoza akina Habili kutoa sadaka inayokubalika, yaani Ufunuo! Bali hawakuufikia ukamilifu wa Utakatifu kwa sadaka hizo, hivyo wote kwa Ufunuo waliisubiri siku ya Kristo!!!

  8: Ahadi ya Masihi iko tangu kuwekwa kwa Misingi ya dunia, Ufu 13:8 “….Mwana-Kondoo, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia.” Hao wote waliokuwa wakiongozwa kutoa sadaka za kafara, kuanzia Habili mpaka Torati, walikuwa wakifanya hivyo ktk kuitazamia hiyo Siku atakapokuja Masihi, walitamani sana kuishi katika siku hii ya leo ambayo Sadaka imekwisha kutolewa na yule Mungu aliyekuwa akiwafunulia mambo hayo sasa ANAISHI ndani ya wanae; ni siku iliyo kuu kiasi gani!!

  9: a. Kubadilika kwa ukuhani:
  Ebr 7:12-14 “Maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyeihudumia madhabahu. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lo lote juu yake katika mambo ya ukuhani.”
  Ninaamini maelezo haya yanajitosheleza iwapo utachukua wasaa kuyaangalia maagizo ya Torati kuhusu Ukuhani na Sheria zake, ndipo mabadiliko yaliyotokea utayajua vizuri zaidi, au fuatana nasi, makuhani wapya, akina Lwembe, 1Pet 2:9; si unatuona hatufuniki vichwa vyetu tena kama hao waliopigwa chini, hebu nenda ktk 1Kor 11 ukayaone maelekezo tunayopewa hapo tunapoishika ofisi hiyo ya ukuhani!!

  b. Kuhani kuyararua mavazi yake, unaweza kuyaona maelekezo yanayohusu jambo hilo kulingana na Sheria ktk:
  Law 10:6 “Kisha Musa akamwambia Haruni na wanawe Eleazari na Ithamari, Msiache wazi nywele za vichwani mwenu, wala msiyararue mavao yenu; ili kwamba msife, tena asiukasirikie mkutano wote.”
  Na tena ktk:
  Law 21:10 “Na yeye aliye kuhani mkuu katika nduguze, ambaye mafuta ya kutiwa yamemiminwa kichwani mwake, naye akawekwa wakfu ili ayavae hayo mavazi, yeye hataziacha wazi nywele za kichwa chake, wala hatazirarua nguo zake”
  Hii ndiyo Sheria ya Ukuhani kulingana na Torati, kama unavyosimikwa kuwa Kuhani Mkuu, basi unapaswa uyazingatie hayo. Sasa mtazame kuhani mkuu wako, huyo msimamizi wa Sheria anachokifanya hapa anapokutana na Kristo:
  Mt 26:65 “Ndipo Kuhani Mkuu akararua mavazi yake, akisema, Amekufuru; mna haja gani tena ya mashahidi? Tazameni, sasa mmesikia hiyo kufuru yake.”

  Umemuona kuhani wako mkuu? Usishangae, hata yule “Mary Magdalena” wenu hakupigwa mawe kutokana na mambo haya; kuanzia kuhani mkuu mpaka waumini wote walikuwa Wasabato, hawana cha sheria wala chochote kile kinachohusiana na Mungu bali unafiki tu! Wanaendelea tu ktk Uongo wa utakatifu wa kujidhanisha!!

  10: Kuhani mkuu fiksi na wafuasi fiksi, nayo Torati, ule uvumilivu wa Mungu ukiwa umefikia ukomo kwa Kuhani Mkuu kuwasili na beat kubadilika, basi Hekalu lina kazi gani tena ilhali order imebadilika? Wewe mwenyewe si ulituambia kuwa hata ‘kondoo wa kafara’ alichoropoka mikononi mwa kuhani, sasa unataka ishara gani tena?

  Unabii unaoendelea kutimia ni wa kukusanywa kwa Israeli na kurejeshwa tena ktk nchi yao, baada ya kutawanywa dunia nzima, hapo muda uliopangiwa watu wa Mataifa unapokwisha, Lk 21:24
  “Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote; na Yerusalemu utakanyagwa na Mataifa, hata majira ya Mataifa yatakapotimia.”

  Isaya 11:12-13 “Na itakuwa katika siku hiyo, Bwana atapeleka mkono wake mara ya pili, ili ajipatie watu wake watakaosalia, kutoka Ashuru, na kutoka Misri, na kutoka Pathrosi, na kutoka Kushi, na kutoka Elamu, na kutoka Shinari, na kutoka Hamathi, na kutoka visiwa vya bahari. Naye atawatwekea mataifa bendera, atawakutanisha watu wa Israeli waliotupwa, atawakusanya watu wa Yuda waliotawanyika, kutoka ncha nne za dunia.”

  Basi kadiri mambo yanavyojifunua, ndipo tunawaona wakirejewa tena, tangu walipotawanywa huko 70 AD, na ule upofu waliopigwa ili wasimtambue Masihi wao utakapoondolewa kikamilifu, watampokea Masihi wao, Zek 12:10 “Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi, na wenyeji wa Yerusalemu, roho ya neema na kuomba; nao watamtazama yeye ambaye walimchoma; nao watamwombolezea, kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee; nao wataona uchungu kwa ajili yake, kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza…”

  11: Dunia yote imepandishwa ktk kiwango. Umeziona Haki za Binadamu, ingawa zimejichanganya, lakini msingi wake ni Amri Kumi, bali si Hukumu zake, ule unafiki; imekuwaje? hii ndio ile mystery ya kupotea!! Kwahiyo, dunia inabakia na makundi matatu tu, waliookoka, hao walio ktk Sheria ya Kifalme, ambao Kristo amefanya makazi ndani yao, na Luke warm church, ambao wana mfano wa utauwa; Israeli, hilo kundi jingine la tatu Mungu anasema wataokolewa wote, ndiko huko kurejewa!!!

  12: Tofauti ya Amri kumi na Sheria ya Kifalme ndio yale maelezo yangu ya na. 2. Amri Kumi ni sehemu ya Torati, huwezi kuzitenga zijitegemee, utakuwa hujui hizo ni nini, na bila hizo Torati haikamiliki, inakuwa kitu kingine!!

  13: Mungu anasema atahukumu kwa Injili aliyoihubiri Paulo. Kwahiyo ni lazima dunia iletwe ktk kiwango cha kuhukumiwa. Wale waliompokea Kristo watakahukumiwa kwa Injili hiyo, na walio nje ndio hao ambao watakwama kwenye Sheria, hizo walizozitoa kutoka Amri Kumi bali wakiziacha Hukumu zake, hawa wameukataa mfumo mpya, wameikataa Neema wakachagua kuhukumiwa kwa Sheria, hiyo ambayo kwayo hakuna atakaye Hesabiwa Haki! Sote tumepewa Haki ya kuchagua, na ndio hii tunayoitumia kwa kuchagua Uzima au Mauti!

  14: Makundi yote yanao unabii, na yanaendelea kulingana na unabii uliotolewa juu yao, haukwepeki! Ndio maana nilikuambia kuwa mitume walikuwa na Neno la unabii, hata nikakuambia kuwa hiyo 1Tim 4:1-5, ni unabii uliotolewa na utawatimilia waliokusudiwa, hao watakaojitenga na imani na sasa ktk siku yetu ya leo tukioneshwa hao!! Basi ukilijua jambo hili kuwa ni unabii, na kisha ukawaona mpaka wanaotimiliwa na unabii huo, ndipo huwezi kujishughulisha na kutafuta kuwaokoa hao, maana hakuna unabii wa kuwaokoa uliotolewa juu yao; sana sana utawakagua tu zaidi ili kuyaona Maandiko yanavyowatimila, na kisha kumtukuza Mungu kwa kukukirimia fursa hii ambayo wengi waliitamani!

  Umeniuliza niko wapi ktk makundi hayo? hahahahahaha…! Najaribu kulifanania Neno kavu kavu bila kulilainisha na mafundisho ya dini, nikifaulu nitakwambia niko kundi gani, vuta subira kaka!

  15: Kuhusu mimi kuviita vyakula vitu visivyo chakula, ni swali lililonishangaza kidogo! Unajua, Mungu hawezi kukuambia kuwa usile mawe, au dhahabu au alimasi nk kwa sababu hajakutengenezea jinsi ya kuvila hivyo! Tumia logic ya kawaida tu, wewe nyumbani kwenu, umewahi kukatazwa usile sufuria? Unakatazwa kula vinavyolika!!! Ndio maana nilikuambia huko nyuma kwamba hakuna kati yetu anayeujua unajisi wa mnyama yoyote yule, bali Mungu mwenyewe! Na nikakuambia kuwa unajisi huo utakuwa unaambatana na Ibada, kama ambavyo mpaka wewe ulikuwa Najisi huko nyuma, lakini baada ya Sadaka za kafara kukoma na unajisi ulikoma kwani vyote vimetakaswa kwa Damu, ule udongo, pale Damu ilipomwagika pale Kalvari iliukomboa huo ambao ndio hii miili yetu, au hujui kwamba sisi tulifinyangwa kutoka ktk Udongo?????

  16: Nitakujia kaka na ufafanuzi wa hivyo vifungu unaoutaka kwa kadiri Bwana atakavyonijalia, vuta subira! Na pia huenda Sungura akauleta mapema, bali yote ni heri tu!

  Asante kwa leo, karibu mkekani!

 17. Siyi,

  Shalom!

  Haya, kuhusu yale maswali uliyotaka ufafanuzi, leo nimepata wasaa wa kuyapitia, majibu yake ndiyo haya, yapitie nawe ili uone kama yamekidhi haja ya moyo wako!

  1: Tofauti ya Torati na Sheria:
  Torati ni Sheria ya Mungu iliyofunuliwa kwa Musa na kurekodiwa ktk vitabu vitano vya kwanza vya Biblia. Yaani kwa kifupi ni: Maelekezo, Fundisho, au Sheria; kwa Waisraeli hapo walipoitwa na Mungu kuwa watu wake. Kiujumla ni Mwongozo wa utamaduni wao mpya.

  Sheria ni mfumo unaojumuisha taratibu na miongozo ambayo husimamiwa kiutendaji kupitia taasisi za kijamii katika kuratibu tabia na mienendo ya jamii husika. Kwa Israeli mfumo huu unaitwa Torati!

  2: Tofauti iliyopo kati ya Sheria ya Kifalme na Sheria:
  SHERIA: Hutawala kupitia Matendo ya mwili, huo Utii kwa Amri halali zilizowekwa ili kuwatawala. Adhabu ya kutoitii Sheria ndio muhimili wa utii wake kwa walio chini ya Sheria; hao Israeli kama kusanyiko.
  Nayo Sheria imegawanyika ktk sehemu tatu,
  a) The commandments au Amri au Maagizo yanayoisimika Haki ya Mungu kati yao
  b) Judgements au Hukumu
  c) Ordinances au Amri/Maagizo yanayo simamia au kuongoza maisha ya Ibada.
  Commandments na Ordinances ni jambo moja kamili na lisilotenganika, ndio maana tunasoma ktk Malaki 4:4 “Ikumbukeni torati ya Musa, mtumishi wangu, niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, AMRI NA HUKUMU.”

  SHERIA YA KIFALME: Hii ni Sheria ya Uhuru ktk Kristo, huyo aliye Mtawala, ndio maana inaitwa Sheria ya Kifalme. Sasa hii si Sheria mpya, hapana, iko tangu huko Mwanzo ikifanya kazi ndani ya watoto wa Ufalme, kama akina Habili. Pia ilijumuishwa ktk Sheria huko Jangwani, Law 19:18 “Usifanye kisasi, wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako; bali umpende jirani yako kama nafsi yako; Mimi ndimi BWANA.” Hivyo hii ni sehemu ya Torati, bali ndiyo hayo yaliyoshindikana ktk ujumla wake.

  Basi, kimsingi, Sheria hii ya Kifalme inakamilika ktk ujio wa Kristo na Kanisa kuingizwa ktk hiyo. Ni uhuru anaoupata huyo aliyetolewa ktk Sheria, hiyo iliyoandikwa ktk vitabu. Sheria ya Kifalme inaandikwa ktk mioyo ya waaminio, nayo inaitwa Imani, ambayo ni kipawa kutoka kwa Mungu; Yaani Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu, ambaye ni UPENDO! Huyo ndiye hukuongoza ktk njia zako zote, ndipo unastahili kuitwa mwana, tena ni mwana mwenye mamlaka! Akina Ibrahimu, Yusufu, huko nyuma, Petro, Paulo nk ni mifano halisi ya hao walio ionja au kuiishi Sheria ya Kifalme.

  Tofauti ya Sheria hizi mbili ni utendaji wake ndani ya wahusika. Ukirudi ktk siku zile Israeli ilipotekwa huko Babel, siku za akina Daniel, Meshack, Shadrack na Abednego. Si kwamba huko walipelekwa hao tu, la, walipelekwa makundi ya Israeli, walikuwa wengi tu huko. Ile Amri ya kusujudia sanamu ilipotoka, licha ya Torati yao kuwakataza kuabudu miungu, wote waliisujudia sanamu hiyo, ile Torati haikufika ktk kina cha mioyo yao, ilikuwa juu juu tu, mwilini; msimamizi mwenye kutoa adhabu asipokuwapo, na sheria hutoweka! Ndio maana ilipokuja sheria ya kipagani yenye msimamizi kuibadili Torati, waliipokea, wakasujudu!! Lakini ndani ya akina Daniel kulikuwa na Sheria ya Kifalme iliyoandikwa mioyoni mwao; Nao Ufalme uliomo ndani yao ulijidhihirisha na Babeli yote ikawa shahidi!!!!

  Ebr 8:10-11 “Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli. Baada ya siku zile, asema Bwana; Nitawapa sheria zangu katika nia zao, Na katika mioyo yao nitaziandika; Nami nitakuwa Mungu kwao, Nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, Na kila mtu na ndugu yake, akisema, Mjue Bwana; Kwa maana wote watanijua, Tangu mdogo wao hata mkubwa wao.” Yakirejewa yaliyonenwa kwa kinywa cha nabii Yeremia!
  Unaona Siyi? Hakuna cha chuo cha manabii wala chuo cha Biblia, wala yule “rafiki yako kipenzi” ktk siku hiyo, Mungu mwenyewe atashughulika na kila mmoja, kama alivyoshughulika na Adamu, nayo siku hiyo ndiyo leo hii kwa Kanisa!!

  Najua ninyi huwa mna mawazo kwamba Mungu ataziandika Amri Kumi ndani ya mioyo ya waaminio, bali si hilo, UPENDO ndio unaosimikwa ndani ya mioyo, yaani Mungu mwenyewe anajisimika ndani ya mioyo ya wanae! Ktk huo Upendo, Torati yote na manabii hutegemea, unaiona Torati inapofia!!!

  3: Habari ya Ibrahimu kutwaliwa ktk ktk upagani, unaweza kuisoma ktk Joshua 24:2-3 “Yoshua akawaambia watu wote, BWANA, Mungu wa Israeli, asema hivi, Baba zenu hapo zamani walikaa ng’ambo ya Mto, maana Tera, baba yake Ibrahimu, naye ni baba yake Nahori; wakaitumikia miungu mingine. Nami nikamtwaa Ibrahimu baba yenu toka ng’ambo ya Mto, nikamwongoza katika nchi yote ya Kanaani; nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka.”

  4: a. Yusufu ndiye aliyekuwa wa kinabii, kati ya nduguze, ndiye ambaye aliyekuwa na mawasiliano na Mungu, na hivyo kuongozwa na Mungu. Baada ya kifo chake, sijaona nabii mwingine zaidi ya hapo alipoinuliwa Musa na kupewa hiyo Torati kwa ajili ya Israeli.

  b. Kuhusu Isreali kuingizwa utumwani kwa nguvu, hii hapa rejea yake kwa uchache, Kut 1:8-14 “Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, Angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Haya! Na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka; tena, ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi, na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. … Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali; wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu; kazi ya chokaa na ya matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba; kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali.”

  5: Mfumo wa kafara, huko nyuma kabla ya Musa huko Jangwani, ulihudumika ndani ya Sheria ya Kifalme ambayo ilikuwa ni kwa Ufunuo kwa hao waliokuwa wa kinabii. Ndio maana unamuona Ayubu akiyafanya hayo mpaka na kwa ajili ya wanaye, ili katika kukosa kwao wasipotee!

  6: Siyi, acha mchezo! Hivi, huko kwenu wazinzi wanapigwaga mawe? Wanapigwa faini tu, dunia yote!!! Jinsi unavyoiona hiyo Torati ikisimikwa kati ya Israeli, na kuamuru wazinzi wapigwe mawe mpaka wafe, basi jua kwamba dunia inayaona hayo kwa hao kwa mara ya kwanza, maana Kanisa sasa limefikia kiwango cha kuweza kuzini!

  Itaendelea……

 18. Kaswahili,
  Nashukuru kwa vile umenielewa japo ukaamua kuleta irony!! Kama kweli umezielewa hizo kanuni, itakusaidia sana kaka ktk kujifunza kwako Biblia.
  Zaidi ya hapo, tambua kuwa, Yesu hakuja kufa ili kuruhusu wanyama najisi waliwe. Yesu hakuja kufa ili watu waanze kukanyaga sheria za Mungu. Yesu hakufa ili wanadamu wawe huru kimaadili – yaani wafanye watakavyo (uasi uliopindukia). Yesu alikuja kufa ili uvunjaji wa sheria, ukome ktk maisha ya wanadamu na hatimaye awapeleke mbinguni. Yesu hakufa ili sheria za Mungu (tofauti na ceremonials), zikome, hasha. Alikufa ili uvunjaji wa sheria hizo ukome, not sheria!!! Sheria za kafara mbadala wake ni Kristo, mambo mengine (neno au sheria zingine) nbado yako vilevile. Na hii ndiyo maana ya principle No. 7. The New Testament must be interpreted in the light of the Old Testament and vice versa. The Old Testament is promise and the New Testament is fulfillment. Both complement each other.
  Hivyo inabidi uwe makini zaidi hata kwenye aya nyingi zinazotafsiriwa vibaya kama aya hizo ulizozileta hapo juu. Ukifuata hizo principles kuzitafsiri hizo aya, hutachanganyikiwa na kuanza kufakamia kila kitu kwa kuisingizia kafara ya Kristo-Neema. Neema iko kwa ajili ya wokovu kaka. Habari za vyakula nk, mambo bado yako vilevile ndiyo maana bado tuna agano la kale kama sehemu ya Biblia.
  Ubarikiwe

 19. Siyi,

  Umeshindwa kwa KnockOut!!!!!
  Pole!

  katika Agano la kale, sheria za vyakula zilikuwa wazi wala hakuna namna ya kupinga. Kulikuwa na wanyama waliofaa kwa kuliwa na wengine hawakufaa kwa kuliwa, kama nilivyowahi kusema, wala hakuna ubishi.

  Lakini katika Agano jipya pia, maandiko yako wazi mno. Mwenye kufuata sheria atahukumiwa kwa kwa mujibu wa matakwa ya sheria. Na aliye chini ya neema naye atahukumiwa kwa mujibu wa matakwa ya neema-God is just!

  Mimi sikuhukumu kwa imani yako. Kama Kristo alikufa kwa ajili yako pia, mimi ni nani hata nikuhukumu? Biblia imesema “Mungu ndiye mwenye kuhukumu.”

  Romans14:1
  1.Be willing to accept those who still have doubts about what believers can do. And don’t argue with them about their different ideas.
  2.Some believe they can eat any kind of food, but those who have doubts can eat only vegetables.
  3.Those who know they can eat any kind of food must not feel that they are better than those who eat only vegetables. And those who eat only vegetables must not decide that those who eat all foods are wrong. God has accepted them.
  4.You can not judge the servants of someone else. their own master decides if they are doing right or wrong. And the Lord’s servants will be right, because the Lord is able to make them right.
  5.Some people might believe that one day is more important than another. And others might believe that every day is the same. Every one should be sure about their beliefs in their own mind.
  6.Those who think one day is more important than other days are doing that for the Lord. And those who eat all kinds of food are doing that for the Lord. Yes, they give thanks to God for that food. And those who refuse to eat some foods do that for the Lord. They also give thanks to God.

  Asante sana.

 20. Siyi ubarikiwe kwa kazi nzuri.

  Lwembe,

  Baada ya ule mkeka Uliahidi kurudi ila naona kimya! Hata maswali yangu yalio kwny comments zangu za tar 10/02/14, hujajibu?!

  Sasa naona shutuma zenu ni “ooh wasabato wao ni washika shika sheria km mafarisayo “.

  Siyi,amesha waelekeza kwenye neno la Mungu ila hamtaki kuipokea kweli ,mtazamo wenu ni ooh wasabato, ooh wasabato! Huku mnapingana sio na wasabato bali Neno la Kristo.

  Hivi mnawezaje kuupinga ukweli ufuatao juu ya Amri na Sheria, naomba uelewa wenu kwa kila aya.

  1.Isa8;20- “na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili bila shaka kwao hapana asubuhi”.

  2.Uf14;12-“hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao Amri za Mungu na Imani ya Yesu”.

  3.Yoh14:15-“mkinipenda,mtazishika amri zangu”.

  4.Yak2:12-“semeni ninyi na kutenda kama watu mtakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru”.

  Paulo,nae ambaye mmekuwa mkitafsiri vibaya anasema,

  5.Rom3:31-“basi je! Twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume chake twaithibitisha sheria”.

  6.Rom7:7-“tusemeje, basi? Torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria,kwa kuwa singalijua kutamani km torati isingalisema , usitamani.”

  Pia yohana anasema,

  1Yoh5:5-“kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake sio nzito”.

  Yesu nae alipoulizwa na yule tajiri kuwa “nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?” Yesu alimjibu, “..,.ukitaka kuingia ktk uzima, ZISHIKE AMRI…”. math19:17 -19.

  Kupitia aya hz point za msingi ni.

  1.Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani Ila Tunahukumiwa kwa sheria.nadhan wote mnaamini kuwa Mungu ameweka siku atakayo uhukumu ulimwengu kwa haki. Siku zote unaposikia kuna hukumu ni ukweli usiopingika kuwa Pia kuna Sheria.

  2.sheria ni kama kioo kinachotuonyesha mapungufu yetu.ni kipimo cha wapi tumepungua. Sheria ni kama kibao kinachotuelekeza kwa mwokozi.

  3.Hivyo sisi wasabato tunaamini kuwa kushika sheria ni muhimu ila kwa yenyewe haitoshi kutupa wokovu.”to obey the laws/commandmemts IS NECESSARY BUT NOT SUFFICIENT”. Soma Uf14:12, wateule wanaomsubiri Yesu arudi mara ya pili wanaongozwa na Amri za Mungu+Imani ya Yesu. Mambo yote haya mawili ni lazima yaende sambamba, ukiachamoja tu.tumepotea. Nyie naona mnakazia upande mmoja tu wa imani ya Yesu na kuendelea kupuuza na kuwapuuzisha watu.poleni.

  Hata mafarisayo, shida yao haikuwa kuwa wanashika sheria,hapana kwa kufanya hv walikuwa sawa kabisa ila tatizo lao ni pale sheria ilipokuwa ikiwaongoza kwa mtoa sheria walimkataa.hata leo endapo wapo watu km hao niwakukemea

  6.kwa mtu wa kiroho sheria za Mungu sio nzito na niza uhuru.tofauti na mtazamo wa mwanadamu kwake sheria ni kogwa/mzigo mzito usiobebeka na ni km utumwa.

  Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyojieleza wapendwa.

  Najua hata nyie mnashika sheria kwa kuwa hamruhusu, kuiba,kuua,kutamani,kuzini,kudanganya,kuwa na miungu n.k. Ila inapokuja suala la amri ya nne, sabato,baadhi yenu,sanamu,vyakula,hapo ndipo ishu ya ooh! Hatupo chini ya sheria, au oh! Kristo ni mwisho wa sheria! Huku aya hz zenyewe zipo wazi unapotumia vizuri kanuni za kuisoma biblia.aya bwana,take care.

  Swali: mmekuwa mkiwashutumu wasabato kuwa imani na mafundisho yetu ni mfu. Hebu mtwambie uo ufu upo ktk mambo gani hasa? Ni wapi tunapokosea wapendwa tuambieni ili tuondoke.

  Tofauti zetu za kimtazamo zimejengwa ktk maandiko yanayotuongoza hebu ona

  1.wasabato: Biblia nzima +Roho ya Unabii/ushuhuda wa Yesu.

  2.madhehebu mengi ya Jumapili: Agano Jipya +Dogma/mapokeo ya kanisa-Roman Catholic.

  3.waislam: zaburi,torati,injili na Quran+ Hadith.

  Swali kwetu sote: ipi njia sahihi?

  Stay tuned.

 21. Kaswahili,
  Mimi siyo mtaalamu kaka hata kama ulisema kwa kumaanisha ama kukejeli. Sina huo utalaamu, hata chembe sina. Ni mtu tu, tena lay man kabisa. Sina ujuzi wowote ule. Na sina utalaamu wowote ule, ndiyo maana hata mtihani wako wa kitaalamu, nimefeli. Ni BBC kwa asili. Hata kompyuta yenyewe, naandika kwa kutumia kidole kimoja tu. Sina chochote cha kujivunia ndg yangu chini ya jua. Sina!! Ondoa hiyo dhana akilini mwako kabisa.

  Ninamshukuru Mungu tu kwa kunijaalia kumjua. Nami najitahidi nipate hekima zake Mola, niishi kama apendavyo ili siku moja aje anikaribishe kwake.

  Kwa vile unataka ujibiwe na mtu asiye mtaalamu na wewe unataka majibu ya kitaalamu, sidhani kama haja zako zitakidhiwa ipasavyo. Na kwa sababu ya kutokuwa mtaalamu, naomba nijibu tu kwa maneno machache sana, ambayo nina imani huenda yatakuwa ni maneno ya mwisho kujibu maswali yako haya yanayojirudia kila siku. Twende kazi..

  Swali la 1 Hebr.13:9;
  Swali la 2 Col.2:16-17;
  Swali la 3 1Tim.4:1-5;
  Swali la 4 Mark 7:14,17-19
  Swali la 5 Acts10:9-17;
  Mwitiko wa jumla
  Ninakuomba, uzisome kwanza kanuni hizi, halafu uziapply moja baada ya nyingine kwenye hizo hoja zako, uone kama bado utakuwa na shida tena ya kuelewa mistari ya Biblia. Hebu jaribu utaniambia rafiki.
  Kanuni za Kuielewa Biblia Unapoisoma
  1. Pray before you start reading the Bible to allow the intervesion of the Holy Ghost
  2. Since Jesus spoke and the Bible writers wrote primarily for the people of their day, always consider the historical, geographical, and cultural setting of the passage you are studying.
  3. Always consider the context of the unit, chapter, and book when interpreting a text. The meaning of each verse must agree with the theme of the unit, chapter, and book, as well as the overall teaching of the Bible.
  4. When interpreting a passage or verse, make sure to study each sentence grammatically to get the correct meaning. Pay special attention to the verbs as they deal with actions.
  5. Make sure to get the meaning of each text as intended by the Bible writer or inspired speaker before making application. This is called bridge-building and is important in giving Bible studies.
  6. Difficult texts must be interpreted in the light of the clear teachings of the whole Bible. Therefore, study all that Scripture teaches on a given subject before coming to a conclusion on any single verse.
  7. The New Testament must be interpreted in the light of the Old Testament and vice versa. The Old Testament is promise and the New Testament is fulfillment. Both complement each other.
  8. For accuracy, use the best translations and, if at all possible, compare with the original text.
  Ubarikiwe kaka
  siyimnn

 22. Siyi,

  Ungekuwa ni mtihani ulikuwa umefeli kwa kukimbilia kujibu swali bila kuelewa swali linataka ufanye nini hasa! Nilichofanya ni kwamba, nilikupa possible options ili useme tu jibu ni lipi kati ya hizo options kwa mujibu wa swali. Pengine ungesema tu, “Jibu ni (b)” au “Miongoni mwa waamini”

  Siyi, ninahitaji ufafanuzi wa kina wa mistari hii. Umejibu maswali matatu, tena kwa juu juu; mambo mengine hapo chini yaliyokuwa yanahitaji ufafanuzi wako wa kina pia, kama kawaida yako, ukavaa makengeza hukuyaona!!!
  Siyi, hii mistari mbona unaikwepa sana mtaalam???????
  Haya, nayaleta tena, nataka uyatolee ufafanuzi wa kina wa kueleweka, bila kutoka nje ya mada au kuota mbawa na kuwa mbayuwayu.

  Hebr.13:9;
  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only on God’s grace for the spiritual strength, not on rules about food. Obeying those rules doesn’t help
  anyone.

  Maswali ya kujiuliza hapa ni:
  1. What teachings are being referred here, that Paul is cautioning the believers to be wary of?
  2. From what group were these teachings?
  3. We know that the opposite of grace is the law (works).
  4. Why then should Paul tell them to depend ONLY on God’s grace? Not on rules about food.
  5. What were those rules?
  We all know the rules about food in the books of law in the Old Testament.
  6. Are these same rules in reference?
  7. If not, what rules the are these referred to here?
  [Please, consider the contextual meaning]

  Col.2:16-17;
  16.Don’t let anyone make rules for you
  ABOUT EATING AND DRINKING or about
  Jewish customs (festivals, new moon
  celebrations, sabbath days).

  17.In the past these things were like the shadow that showed what was coming. But the new things are found in Christ.

  Maswali ya kujiuliza/Mambo ya kufikiria hapa:
  1. a) There’s a saying that goes, “It’s easy to get a man from village into town than to get the village out of the man’s mind.”
  b) Don’t you think this is the very thing Paul is grappling with?
  The Law of Moses-monster [the spirit of perverse] within the some people who identified themselves as believers [Christ followers]?
  [in verse 16]

  2. a) What are “these things” is Paul referring to in verse 17?
  b) What does Paul mean by “In the past”? Which past does he refer to?
  c) Why does Paul refer “these things” as the “shadow”?
  d) What does Paul mean by “what was coming”?

  1Tim.4:1-5;
  1.The spirit CLEARLY says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of demons.

  2.Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience
  has been destroyed with a hot iron.

  3.They say that it is wrong to marry. AND THEY SAY THAT THERE ARE FOODS THAT PEOPLE MUST NOT EAT. BUT GOD MADE THESE FOODS, AND THOSE WHO BELIEVE AND UNDERSTAND THE TRUTH (who depend not on good works through the law. Or who believe in and depend only on Christ. Who believe that on the cross Jesus not only cleansed off our sins, but also cleansed even the
  foods that were defined in the old testament as unclean) CAN EAT THEM WITH THANKS.

  4.Everything that God made is good. NOTHING HE MADE SHOULD BE
  REFUSED IF IT IS ACCEPTED WITH THANKS TO HIM.

  5.Everything he created is made holy by what he has said and by prayer.

  [Emphasis added]

  Mambo ya kuzingatia:
  1. In verse 1, what was that the Pauls were believing?

  2. Who were these people telling lies and trick others?

  3. a) What are these foods Paul is referring to in verse 3, that the lies tellers taught people must not eat?
  b) Why do you think Paul added this statement, “BUT GOD MADE THESE FOODS, AND THOSE WHO BELIEVE AND UNDERSTAND THE TRUTH CAN EAT WITH THANKS”?
  c) If Paul was dealing with some people who coaxed the believers to abstain themselves from authorised food according to the law of Moses as you alleged earlier, then where does the matter of “understanding and believing” comes from?
  d) Understanding and believing what?
  [the matter of contextual meaning should be considered]

  4. “Everything that God made is good.”
  a) What does this statement mean in verse 4?
  b) What’s the meaning of “everything”?

  “Nothing He made should be refused.”
  a) What does this statement mean?
  b) What’s the meaning of “nothing”?

  5. “Everything He created is made holy”
  a) what does this statement mean?
  b) what does Paul mean by “what he has said and by prayer?

  Mark 7:14,17-19
  14.Jesus called the people to him again. He said, “Everyone should listen to me and understand what i’m saying.
  15.There’s nothing people can put in their mouth that will make them wrong. People are made wrong by what comes from inside them”
  17.Then Jesus left the people and went into the, The followers asked Jesus about what he had told the people.
  18.He said, “Do you still have trouble understanding? Surely you know that nothing that enters the mouth from the outside can make people unacceptable to God.
  19.Food does not go into a person’s mind. It goes into the stomach. Then it goes out of the body.” (When Jesus said this, he meant there’s no food that’s wrong for people to eat).

  Mambo ya kuzingatia:
  1. What does Jesus mean in verse 15?
  2. What’s he meaning of “Nothing”?
  3. What enters the mouth, in verse 17?
  4. What’s the meaning of “Nothing” in verse 17?
  5. If the matter of topic is just unwashed hands, that the topic has to do nothing with food as you said, why should Jesus talk about food then in verse 19?
  6. Do unwashed hands go into through the mouth into the stomach [as Sungura asked you]?

  Acts10:9-17;
  9.The next day they were coming near Joppa about noon, when Petre was going up to the roof to pray.
  10.He was hungry and wanted to eat. But while they were preparing the food for Petre to eat, he had a vision.
  11.He saw something coming down through the open sky. It looked like a big sheet being lowered to the ground by its four corners.
  12.In it were all kinds of animals, reptiles and birds.
  13.Then a voice said to him, “Get up, Petre; kill ANYTHING therein and eat.”
  14.But Petre said, “I can’t do that, Lord! I have never eaten anything that is not pure, or fit to be used for food.”
  15.But the voice said to him again, “God has made these things pure. Don’t say they are unfit to eat.”
  16.This happened three times. Then the whole thing was taken back up into heaven.
  17.Petre wondered what this vision meant.

  Mambo ya kuzingatia:
  1. Can you be convinced also that, the voice in verse 15 meant that what Peter consider unfit for food was made pure as well, apart from the basic meaning?

  Over!

 23. Sungura,
  Niko serious kama nini!!! Sijui kiswahili cha neno serious, nafikiri ningelisema hilo kwa msisitizo.

  Swali/hoja1
  ”-Na hapa napo nionyeshe hiyo aya inayosema silazimishwi kutokula nyama zilizotolewa kwenye sadaka za mashetani, nitafurahi sana.

  Mwitiko wake
  Soma Warumi 8 (itapendeza ukisoma sura yote). Hii hapa ni baadhi tu ya mistari.
  4 Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu; twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu.
  7 Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote; ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu; na dhamiri zao, kwa kuwa dhaifu, hunajisika.
  9 Lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu.
  10 Kwa maana, mtu akikuona wewe uliye na ujuzi, umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je! Dhamiri yake mtu huyo, kwa kuwa yu dhaifu, haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu?
  11 Na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake.
  12 Hivyo, mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo.

  1 korinth 10
  27 Na mtu asiyeamini akiwaalika, nanyi mnataka kwenda, kuleni kila kitu kiwekwacho mbele yenu bila kuuliza-uliza, kwa ajili ya dhamiri.
  28 Lakini mtu akiwaambia, Kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile, kwa ajili yake yeye aliyeonyesha, na kwa ajili ya dhamiri.
  29 Nasema, dhamiri, lakini si yako, bali ya yule mwingine. Maana kwa nini uhuru wangu uhukumiwe na dhamiri ya mtu mwingine?
  30 Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nitukanwe, kwa ajili ya kitu nikishukuriacho?
  31 Basi, mlapo, au mnywapo, au mtendapo neno lo lote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.

  Swali/hoja 2
  “-Tena na hii umesema kuwa ni fundisho la mitume ” Usichoruhusiwa kula ni nyama za wanayama najisi. Kula wanyama wa namna hii, ni dhambi na machukizo mbele za Mungu.”
  Nionyeshe pia haya maneno mitume waliyasema wapi.”
  Mwitiko
  Matendo ya Mitume 10:14 Lakini Petro akasema, Hasha, Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi.
  Haya nasubiri uchambuzi wako uleee.
  Ubarikiwe.

 24. Siyi,

  Get serious.

  Unaniambia ”Mengine yote uliyouliza, yana majibu kwenye mchanganuo wa sheria/torati”

  Hebu niambie haya maswali niliyokuuliza kwa mfano yana majibu yake kwenye torati?

  ”-Na hapa napo nionyeshe hiyo aya inayosema silazimishwi kutokula nyama zilizotolewa kwenye sadaka za mashetani, nitafurahi sana.

  -Tena na hii umesema kuwa ni fundisho la mitume ” Usichoruhusiwa kula ni nyama za wanayama najisi. Kula wanyama wa namna hii, ni dhambi na machukizo mbele za Mungu.”
  Nionyeshe pia haya maneno mitume waliyasema wapi.

  Nijibu hayo maswali kwanza kabla ya kunitaka kuchambua hiyo Math 24:35

  NB: Comments zimekuwa haziingii kwa muda wa kama siku mbili tatu hivi, yaani tangu tarehe 13 Feb. Bila shaka hilo ni suala la moderator!

  Twende kazi!

 25. Anitha,
  Nimefurahishwa na maelezo yako ya mwishomwisho kule. Ubarikiwe kwa kutusihi dada. Tena kwa upendo kabisa. Kwa kweli mimi umenigusa. Bwana akubariki sana dada.
  Shida iliyopo, siyo ugumu wa mioyo wala kukamatwa na sheria/torati. Sisi tunaamini kuwa, hatuongozwi na sheria/torati kama mnavyoelewa ninyi waj2. Sisi tunaelewa vingine, na ninyi nanyi huwa mnatuelewa tofauti. Hii ndiyo shida dada Anitha.
  Pili, kwa nuru ya maandiko tuliyo nayo sisi Wasabato, kuponya/kutibu, kuokoa, kula, kunywa siku ya Sabato, siyo dhambi. Torati haikatazi kufanya mambo hayo kama yatafanyika kwa utukufu wa Mungu. Kama wewe unasema Torati ilikuwa inakataza, naomba aya ya maandiko ili na mimi nijifunze kutoka kwako dada, maana Biblia ni kubwa.
  Tatu, sina uhakika kama kweli Wasabato = Mafarisayo. Nitaomba kama una ushahidi wa kimaandiko, unionyeshe sifa za mafarisayo vs za wasabato.
  Nne, nina imani Siyi na Mjema, walishampa Yesu maisha yao. Ndiyo maana wako hapa SG wakinena matendo makuu ya Kristo. Wako chini ya upendo wa Kristo. Na kwa kumpenda kwao Kristo, hujikuta wamekamilisha yote- sheria (Warumi 13:10 …. basi pendo ndilo utimilifu wa sheria.). Wao wanaamini sana kilichoandikwa kwenye Biblia. Siku wakipatiwa aya yoyote inayowaruhusu kula kila kitu, kusali siku nyingine tofauti na jmosi, nk nina imani watauacha usabato na kujiunga na ninyi. Lakini kwa sasa wanaendelea kufurahia neema za Kristo huko kwa wasabato.
  Sisi tunaamini zaidi kilichoandikwa kuliko tafasiri za watu. Tunaamini kuwa, RM daima, anatuongoza ktk yale yaliyoandikwa – Biblia peke yake.
  Ubarikiwe sana
  Kwa upendo wote

 26. Lwembe,
  Kimsingi una mambo mengi sana mazuri ambayo nimeyasoma kwenye mkeka wako huo mrefu. Nimefuatilia vizuri uchambuzi wako. Naomba unieleweshe kaka kwa haya yafuatayo;
  1. Naomba tofauti iliyopo kati ya Torati na sheria
  2. Kwa mifano dhahiri ya kibiblia, naomba tofauti iliyopo kati ya Sheria ya Kifalme na Sheria
  3. Naomba kujifunza kutoka kwako habari za uasi wa Ibrahimu wa kuabudu sanamu enzi hizo kabla ya kuitwa na Mungu? Kuna kisa chochote ndani ya Biblia au kitabu kingine chochote kinachohadithia mambo hayo? Nitafurahi sana kujifunza kwako
  4. Naomba ninukuu, “Yusufu ndiye aliyeufunga ukurasa wa Sheria hiyo ya Kifalme, baada ya yeye kuondoka, nduguze waliingizwa ktk kuitumikia Sheria ya Utwana, kwa nguvu wakiondolewa ktk Neema na kuingizwa Utumwani, kuwa sehemu ya Upagani!”
  Maswali
  a. Yusufu alizifungaje hizo sheria za kifalme? Naomba ushahidi wa maandiko maana hayo ni mambo makubwa sana
  b. Nduguze Yusufu waliingizwaje KWA NGUVU, ktk utumwa? Hivi ilikuwa ni kwa nguvu kweli? naomba unisaidie brother.
  5. Kama mfumo mpya (ule wa wakafara) wa kuishi kwa Muisrael ulianzia kwenye uongozi wa Musa (kutoka); kwa maneno mengine, unasema kuwa mfumo wa kafara hapo mwanzo kabla ya wana 12 wa Yakobo haukuwepo?
  6. Waooo!! Nyingine hii, nanukuu, “Wazinzi wa kupigwa mawe walikuwa ni Israeli tu, makabila mengine mnatozana ng’ombe, au nguruwe kadhaa ukishikwa ugoni!!!” Ilikuwaje hii? Please, lete biblical evidences. Mambo haya matamu kujifunza!!!
  7. Kama utakatifu ulikuwepo wakati wa torati, je huko mwanzo yaani kipindi cha sheria ya kifalme, hakukuwa na utakatifu?
  8. Je, ahadi ya Masihi kabla ya wana wa Israel haikuwepo?
  9. Nanukuu, “Ukuhani ulibadilika, pia na Sheria zake! Kuhani Mkuu alilirarua joho lake mwenyewe, kitendo kinachomuondoa ktk nafasi hiyo!”
  a. Ukuhani na sheria zake vilibadilikaje? Waweza kudondoa sifa za makuahani wa leo pamoja na mabadiliko ya sheria zao.
  b. Naomba rejea yoyote (Biblia/kitabu chochote) kinachosema kuwa, “Kuhani Mkuu alilirarua joho lake mwenyewe, kitendo kinachomuondoa ktk nafasi hiyo!”
  10. Umesema kuwa kupasuka kwa pazia kulitangaza mwisho wa mfumo wa zamani isipokuwa unabii ambao unaendelea kutimia. Je, ni unabii gani unaohusiana na mfumo wa zamani ambao unaendelea kutimia kwa sasa? Usisahau rejea tafadhari.
  11. Kwa hiyo kaka Lwembe, watu wote ambao hawajampokea Kristo, wote wako kwenye mfumo wa zamani yaani wa kutoa kafara za wanyama, kupondwa mawe kwa wazinzi, nk? Au unamaanisha nini kaka?
  12. Waweza kutoa maelezo ya kutosha kunielewesha juu ya utofauti uliopo baina ya Sheria ya Kifalme na amri kumi?
  13. Kwa nini unafikiri mataifa mengi leo duniani yanatumia mfumo wa Torati ya Amri Kumi?
  14. Kama kundi la kwanza ni lile la wanaoendelea na torati na manabii, je, unabii hauna maana kwa makundi mengine yale mawili ya mwisho? Wewe miongoni mwa makundi hayo, uko wapi?
  15. Kwa nini vitu visivyo vyakula, wewe unaviita vyakula? Nasema ni wewe kwa sababu, hakuna hata aya moja ya andiko ndani ya Biblia, inayoonesha kuruhusiwa kwa vitu visivyo vyakula kuanza kuliwa!!! Kama wewe unayo, naomba kujifunza tafadhari.
  16. Naomba uchambuzi wa mtt 5:17-18 mstari kwa mstari kama alivyofanya kaka Sungura badala ya hivi ulivyofanya kwa ujumla sana. Sijakuelewa kama nilivyomuelewa Sungura. Yeye alifanya kinaganaga, ndiyo maana nikamtania kwa jina lake la ujanja-Sungura(japo sidhani kama ndiyo jina lake halisi). Naomba na wewe ufanye vile. Pili, wakati unafanya hivyo, nitakuomba kwa concept ileile, uchambue pia mtt 24:35, maana nimeona Sungura yuko kimya sana.
  Nitahsukuru kukuona kwa mwitiko wa maswahili haya!!!
  Ubarikiwe na Bwana
  Jitahidi…
  Siyi

 27. Kaswahili,
  Samahani kaka kama sikukuelewa. Nadhani hata mimi sikupingana na wewe kwa yale maelezo yetu ya mwanzo. Hayo yasitupe shida!! Tuendelee na mjadala wetu.
  Kaswahili, naona umetaka maelezo kwa haya, nakunukuu,
  1. Hao walimu wazushi walikuwa ni wa jamii ipi?
  Maelezo;
  Hao wazushi waliku ni watu miongoni mwa jamii za waumini, waliokuwa wanachanganya sheria za Mungu na sheria zao za kijamii/kimila. Waliingiza mila na desturi zao za kijamii kwenye injili/neno la Mungu.

  a) Dini ya mafarisayo
  Maelezo;
  Ilikuwa ni dini ya kushika sheria tu. Matendo ndiyo yaliyohesabika kumpatia mtu kibali mbele za Mungu. It was the outward religion!! Dini ya kuonekana mwema kwa nje tu hata kama ndani kumeoza. Ndiyo maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa, kuhesabiwa kwao haki sharti kuzidi kule kuhesabiwa haki kwa mafarisayo, vinginevyo, hawatauingia ufalme wa Mungu – mtt 5:20.
  b) Miongoni mwa waamini
  Maelezo;
  Leo kuna watu wengi wanaojidai kulikiri/kuliamini jina la Kristo. Wanaitwa kwa jina hilo, wanatoa pepo kwa jina hilo, wanafanya maiujiza mingi kwa jina hilo na pengine hata kutoa unabii kwa jina hilohilo, lakini wanahubiri injili tofauti na injili ya Kristo. Na Yesu alisema tangu mwanzo ya kuwa, “…SIKUWAJUA NINYI KAMWE…, ONDOKENI KWANGU NINYI MTENDAO MAOVU…”-mtt 7:20-23 Yesu hatasema siwajui. Atasema SIKUWAJUA!! Kwa maneno mengine, kumbe tangu wakati wakiyafanya hayo yote waliyoyadhania kuwa ni mambo ya kiimani, Mungu hakuwajua kabisa. Hii ni hatari kweli kwa Kaswahili kujitahidi ktk mambo yote lakini kumbe Mungu hakutambui. Why? B’se, umeng’ang’ania mafundisho ya kizushi yasiyokuwa na rejea yoyote ndani ya Biblia. Hutaki kuziachia fasili potovu za mafundisho ya kizushi. Mafundisho ya kulazimisha vitu visivyo vyakula, viitwe vyakula!! Utapotea Kaswahili. Ndiyo maana kama umekuwa makini sana ktk posts zangu nyingi, huwa namalizia na neno hili; JITAHIDI nikiwa na maana ya 2 Timotheo 2:15 Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Na leo kwa mara nyingine tena, bila ya kuweka roho ya ubishi na ugumu wa moyo, jitahidi kuyaangalia hayo unayoyaamini wewe mwenyewe (siyo ninyi), ili ujihakikishie kama uko sahihi. Vinginevyo, ukifuata mkumbo, utapotea. Acha kufuata mkumbo kaka. Wokovu ni wa mtu mmojammoja.

  c) Wapagani (mataifa)
  Maelezo;
  Hawa ni watu ambao ni tofauti na Wayahudi (kwa kuzaliwa kimwili). Mungu alipanga kuwaokoa wamataifa kupitia taifa teule la Wayahudi. Kile alichowaambia Wayahudi wakifanye kwa ajili ya wokovu wao, ndicho kilekile wamataifa nao walipaswa kukifanya kwa ajili ya wokovu wao pia. Maana kwa njia ya uzao wa wayahudi, ambao ndiyo wokovu unatoka kwao, mataifa yote duniani yamefanyika kuwa ni taifa moja la wayahudi kwa njia ya imai ktk Kristo.

  d) Vinginevyo
  Hapa sijakuelewa unataka nitoe maelezo gani!! Sina uhakika kama unataka nifasili neno “vinginevyo” ama la. Na bila ya kukurupuka kujibu swali bila ya kulielewa, naomba uliweke vizuri swali hili ili nilipatie majibu kaka.
  Swali
  “2. Siyi, unamaanisha kuwa nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu ni ruhusa kuliwa?”
  Jibu
  Ndiyo, lakini kwa kuzingatia masharti. Kama unakumbuka, kwenye michango yangu kwako kama si kwa Sungura, nilisema kuwa, nyama zile unaruhusiwa kuzila bila shida yoyote endapo utaziombea tu lakini uwe na uhakika kuwa, zilichinjwa na kumwaga damu yote. Na nyama hizo, sharti ziwe ni nyama za wanyama safi, maana nyama za wanyama wasiyo safi, hizo siyo vyakula kwa mujibu wa Biblia.
  Swali
  “3. Siyi, huko nyuma ulishawahi kunijibu kuwa kulikuwa na watu waliokuwa wakiwahadaa watu wajiepushe na chakula safi. yaani kama ni nyama, ni nyama ya wanyama safi kwa mujibu wa torati. Basi kama ni hivyo, Paulo alikuwa aki-deal na watu hawa.
  Naona kama jibu hili linatofautiana na jibu lako la sasa! Je, unalisemeaje hili?”
  Jibu
  Jibu langu ni lilelile moja tu na si mawili. Naomba kama wewe umeona kuna tofauti ya jibu langu la kwanza na hili la pili, nakuomba uilete hiyo tofauti ili tuione sote hapa.
  Baada ya kujibu maswali yako, naona sasa umerudia tena kuyanukuu mafungu yako uliyoyashikilia. Mimi napenda nikupatie changamoto ileile lakini kwa maneno mengine.
  Umesema kuwa sasa hakuna sheria yoyote inayotufunga wanadamu kuhusiana na suala la wokovu. Hakuna sheria yoyote ile. Iwe ya asili, maadili, vyakula/afya nk, hakuna!!! Naomba nikutafakarishe kidogo halafu utanipatia mrejesho kaka.
  Kwanza, tuanze na fasili ya sheria; kwa muktadha wa dini, ina maana kuwa ni, kanuni zinazoendesha taratibu za maisha ya waumini wa dini fulani na ambazo zinasadikika kuwa zilitoka kwa Mungu-TUKI 2012 uk 504. Kwa maneno mengine, ni masharti ambayo waumini wa dini fulani, hupaswa kuyafuata/kuyaishi ili waendelee kuwa ni waumini hai wa dini husika.
  Sasa kaka Kaswahili, nakuomba uatafakari kidogo;
  1. Hivi kwa sasa, hatuna taratibu zozote zinazotuongoza kwenye dini zetu?
  2. Kama sheria zote (hata zile za asili) zilishaishia msalabani, mbona dunia, jua, mwezi na nyota n.k., havijabadili mwelekeo kwa vile hakuna sheria inazoziongoza?
  3. Naomba nirudie kukuuliza swali hili ambalo hata Mjema aliliuliza kwenu. Kama Yesu alikuja ili aruhusu nguruwe, kambaremamba nk waliwe, je, ni tuseme kuwa vigezo vilivyotolewa kwa unajisi wa viumbe hawa, sasa hivi vigezo hivyo vilishabadilika? Kwa maneno mengine, siku hizi nguruwe anacheua ? Kambaremamba naye siku hizi ana magamba? Je, Sungura ana kwato siku hizi?
  4. Umesema kuwa wokovu leo tunaupata kwa NEEMA tu (bure). Ni sahihi kabisa. Huoni kuwa kuna sheria/masharti ya sisi kuokoka pamoja na kuwepo kwa NEEMA? Kama kuokoka kunakuja kwa njia tu ya kumkiri Kristo, je hilo nalo tayari siyo sharti/sheria?
  Kama utakuwa na muda/utapenda, nitafurahi kuona mwitiko wa tafakari yako juu ya mambo haya. Jaribu kurejea tena habari za nyaraka za Paulo. Ondoa pre-conceived ideas. Jaribu kuzilinganisha na nyaraka za mitume wengine walioongozwa na Roho yuleyule aliyemwongoza Paulo.

  2 Petro 3:15 Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa; 16 VILE VILE KAMA KATIKA NYARAKA ZAKE ZOTE PIA, AKITOA HUMO HABARI ZA MAMBO HAYO; KATIKA NYARAKA HIZO YAMO MAMBO AMBAYO NI VIGUMU KUELEWA NAYO; NA MAMBO HAYO WATU WASIO NA ELIMU, WASIO IMARA, HUYAPOTOA, KAMA VILE WAYAPOTOAVYO NA MAANDIKO MENGINE, KWA UVUNJIFU WAO WENYEWE.
  Jitahidi…

 28. Sungura,
  Shalom kaka. Samahani kwa kupotea kwa muda kitambo. Nimerejea tena. KAribu tusemezane. Nilitarajia kukuona umeshachambua zile aya nilizokupeni. KAma zingine zinakupa shida, nichambulie walao ile moja tu ya mtt 24:35 ukihusianisha na uchambuzi wako wa mtt 5:17-18.
  Mimi nakusubiri sana kwa kweli, maana siku ile, uliniacha hoi kaka. Ndiyo maana nikakuita kuwa wewe ni Sungura kwelikweli….(Nafikiri unafahamu sifa za sungura ktk hadithi zetu tulizosoma utotoni).
  Lete uchambuzi kaka.
  Nakungoja sana
  siyi

 29. Mungu wabariki Sungura, Kaswahili na wengine katika mjadala huu mnaoeleza ukweli wa Neno la Mungu pasipo unafki

  Akina Siyihawana tofauti na mafarisayo wa kipindi kile cha Yesu walitetea sana sheria yao walikuwa na kiherehere sana kuhukumu, kuhesabu maovu ya wengine kuheshimu sheria yao kuliko kuheshimu watu

  Ndio maana Yesu aliwatangua wazi wazi tena mbele ya kadamnasi kuwaonesha wao ni wanafki.

  Yesu alifundisha Upendo kwanza, kuwajali watu kwanza sio kuangalia torati ambayo hata hao akina “Siyi na Mjema” hawakuweza kuitimiza

  ndio maana alifanya maajabu mengi wakati wa Sabato, aliponya, aliokoa, walikunywa na kula…kinyume cha torati

  Bwana Yesu alikuwa anafurahisa sana kuivunja sabato, bisha sasa Siyi na Mjema, tangu mmeambiwa maneno haya yoote kwa upole na upendo, hamjakubali kweli kumpa Yesu maisha yenu? mnajifanya hayawaingii kweli?

  Au ile roho ya wale mafarisayo imewakamata? ondokeni huko ndugu zangu, Bwana Yesu anawapenda sana.

 30. ….. inaendelea

  Utakatifu wa Mungu haujawahi kupungua wala kuongezeka. Ndipo Torati ilikuwa ni hatua ya kwanza tu katika kuuendea huo Utakatifu, hivyo isingewezekana katika hatua hiyo kumuona Mungu (… utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao” Ebr 12:14), ndio maana Watakatifu wote wa AK, kabla ya Kristo hawakuingia! Kivuli hakimtakasi mtu, hakikumtakasa huko nyuma na wala leo hii hakina uwezo huo!

  Israeli walikuwa ni Kusanyiko la Ibada chini ya Torati. Kwahiyo kulingana na hitaji lake Mungu, akiwa ndiye Mwanzilishi wa Imani hiyo, aliitayarisha Njia ya wao kupita kulingana na wakati. Ndipo katika mwelekeo huo, Israeli walikuwa na Ahadi ya Masihi, ambaye angewaingiza ktk Utakatifu, huo anaouhitaji Mungu, ili waweze kuonana naye ktk ukamilifu! Ni ktk Kristo, Mashtaka yao yote yanafutwa na kurejeshewa kile alichokipoteza Adamu, huo Utakatifu, yaani wakirudishwa ktk Sheria ya Kifalme!!! Torati, hizo yodi na nukta zake, ule Mfumo wa Ibada, na jinsi ya kuishi, kwa Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, aliyejazwa RM, aliye chini ya Sheria ya Kifalme; INAKOMEA HAPA!!!!!!!!!! Pazia la Patakatifu pa Patakatifu, yaani hapo kilipo kilele cha Utakatifu kimfumo, liliraruka, kuashiria kwamba dispensation ya Torati imefikia Ukomo!!!!!

  Ukuhani ulibadilika, pia na Sheria zake! Kuhani Mkuu alilirarua joho lake mwenyewe, kitendo kinachomuondoa ktk nafasi hiyo! Ukuhani mpya ukapewa wana wa Ufalme, 1Pet 2:9 “Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu…”!

  Basi mambo yakoje? Kama Kristo alivyokiri kwamba, “… Kwa maana, amin, nawaambia, Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote yatimie.” Ninaamini mnakielewa kinachosemwa hapo, kwamba hiyo Torati na hizo yodi na nukta zake, yakitimia yote ndio INAONDOKA, au inakoma kwa Mkristo, bali Unabii unaendelea mpaka utimie pia maana ktk ujio wa Kristo, Kusanyiko lake limegawanyika kuwa makundi mwili!

  Kundi moja lilipigwa upofu na Mungu mwenyewe ili wasimtambue Masihi wao, na hivyo walilishona pazia lao wakaendelea ktk utaratibu uliokoma, hiyo Torati, kulingana na unabii uliotolewa juu yao ktk ujumla wake, hizo Hukumu na Kurejewa kwao; na wangali wakiendelea kulingana na Unabii huo, ambao mengi yake tunayaona yakitimia leo hii, kama huku kukusanywa kwao tena wakiletwa kutoka kila kona ya dunia, hao hapo ktk nchi yao tena baada ya zaidi ya miaka 1900! Wote waliojitengenezea Mafundisho ktk msingi wa kutoweshwa kwa Israeli, sasa hivi wamechanganyikiwa, maana wenyewe hao hapo wakirejewa!!!

  Kundi la Pili ni la hao waliompokea Kristo, nao kufanywa Taifa jipya kwa huo Wokovu, yaani Injili ya Kristo. Kundi hili pia linaendelea kulingana na Unabii unaolihusu, yakiwatimilia yote kama yalivyotabiriwa. Basi unapompokea Kristo, maana yake umeipokea Injili iliyohubiriwa na Mitume, ikikuingiza ktk huo Mfumo mpya, usipompokea unakuwa umebaki katika Mfumo wa zamani, hiyo Torati na Hukumu zake zote, upagani wako haujalishi maana karibu serikali zote duniani zinaongozwa kutoka vifungu vya Torati, haswa zile Amri Kumi!

  Nayo Injili imekuja ktk Hatua Tatu kuanzia ufufuo wa Kanisa kutoka Mauti ya Kikatoliki, kwa Kuhesabiwa Haki kwa Imani, ndio hao Walutheri na splinter groups zao; Hatua ya Pili ni Utakaso chini ya akina Wesley na wengine; na Hatua ya Tatu ni Ubatizo wa RM; yaani hao waliohesabiwa Haki, wakaTakaswa na sasa wakiTukuzwa, Mungu akishuka na kukaa ndani yao! Sote twafahamu kwamba alipo Mungu na Utukufu wake lazima uwepo, Mungu sio msela; ndipo unaona vipawa vikiutangaza Utukufu huo kati ya makundi ya Wapentekoste (Azusa)!

  Hizi Hatua Tatu ndizo zinazoudhihirisha Uzima wa Mungu ndani ya Kanisa lake, akilirejesha tena kulifanania lile la Mitume, maana Roho ni yule yule! Katika ile Hatua ya kwanza nilikuambia kuwa Kanisa lilifufuliwa kutoka Mauti ya Kikatoliki, ndivyo ilivyokuwa, maana ni ibada ya wafu; lakini hapo ktkt tena kuliibuka tena wimbi la kifo, likawarejesha Mautini hao walioupokea Uzima. Katika hiyo Hatua ya Pili ya Kanisa, ndipo alipoinuka roho aliyewashawishi watu wayaendee wasiyoyajua, hiyo Sheria au Torati ambayo ni Fungu lisilochambuliwa ili uokoteze unavyovitaka! Yaani wakaondolewa kwenye Neema inayoishinda Torati, wakarudishwa huko kukavu, jangwani, ili wafe kwa Kiu; ndio hao Wasabato. Ktk hizo Hatua Tatu hawana hata moja inayowaongoza kuiendea hiyo ya mbele kama kwao ipo, ambavyo HAIPO! Wamejitenga na Imani, na kurudi Mautini!!!!!

  Ni vigumu kidogo ku comprehend, lakini Maandiko hayaongopi. Hebu iangalie kwa makini hii kauli ya kinabii aliyoitoa mtume Paulo ktk 1Tim 4:1-5 ambayo roho za dini, hizo zidanganyazo, zinakuambia alikuwa anamuonya Timothy tu, hahahaha, Timothy huyo anaishi mpaka leo, hizi siku za mwisho? Ni kauli ya kinabii kwa Timothy wa leo, mimi ninayeishi katika siku hizi za mwisho ili niyaone madude hayo yanayo impersonate Christianity! “Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, na mafundisho ya mashetani”

  Haya tuyaangalie hayo Mafundisho ya Mashetani:
  Fungu la kwanza ni hao wenye kuwazuia watu wasioe, na hawa ni Wakatoliki. Hawa ndio kipeo cha Mafundisho ya Mashetani, hawana Neno la Ufufuo bali Mauti tu! Hawajui hata kama kuna Kuhesabiwa Haki, wala Kutakaswa, na wala Ubatizo wa RM, halafu kwa ule Unafiki na Uongo, wangekuambia kuwa wanaongozwa na RM!!!

  Fungu la pili ndio hawa wenye kuwaamuru wafuasi wao wajiepushe na vyakula, ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Hawa ndio hawa Wasabato!! Umeiona order of preference ya kuwepo kwao? wanaanza Wakatoliki halafu wanafuata Wasabato, ndivyo walivyo orodheshwa!

  Nao wafuasi wa makundi haya mawili, kulingana na vifungu hivi ni kwamba wamezuiwa kiroho kuijua Kweli na hivyo hata Imani hawana. ni makundi yanayoelea bila mwelekeo, wanazunguka zunguka tu hapa duniani, na wataishia kuharibiwa pamoja dunia hii hapo itakapotakaswa kwa moto!

  Kwahiyo tunaweza kutamatisha kwamba kuna makundi matatu; la kwanza Israeli wanaoendelea na Torati na manabii wao, la Pili ni Wakristo walioipokea Injili ya iliyohubiriwa na Mitume, yaani hilo Kanisa lililojengwa juu ya Msingi wa Mitume na Manabii, Jesus Christ being the Chief Cornerstone! na la tatu ndio hao waliojitenga na Imani, Wakatoliki, Wasabato na Cult nyinginezo nyingi zinazo inukia ktk fungu la Manabii wa Uongo waliofurika leo hii!

  Maandiko hayawezi kutanguka!!!!

 31. Sungura , Siyi na wote,

  Nimeipenda sana hii: “”Ngoja sasa tuchambue hiyo tungo, “”

  Hatua mnayoiendea ni nzuri maana mambo mengi yanatutatanisha kutokana na sisi kuwa waoga wa kuyachambua Maandiko ili kuupata undani wake, ndipo mara nyingi tunaishia kujificha nyuma ya wakufunzi wetu, tukiyainua mafundisho yao bila Maarifa!

  Nami naona ni vema nilete mchango wango kuhusu vifungu hivyo kwa kadri ya nilivyovitazama in the light of the scriptures. Mathayo 5:17-18:
  “Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii; la, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana, amin, nawaambia, Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka, hata yote yatimie.”

  Ukivisoma vifungu hivi kwa kuongozwa na mawazo ya dini, ni lazima uishie katika wazo kama hili la Siyi:
  “”Yesu anakazia kwa kusema, HADI MBINGU NA NCHI, ZITAKAPOONDOKA, HAKUNA HATA YODI MOJA ITAKAYOONDOKA!!! Sasa, kaka Sungura, licha kusema sheria zimepita, je, mbingu na nchi zilishapita??””

  Lakini ukiiacha Nuru ya Injili ikuongoze, ni tofauti! Kwamba Kristo hakuja kuitangua Torati wala Manabii, hilo ni kweli kwa Mkristo yoyote yule, hata kwa hao walio Nje ya Wokovu, maana ni usemi uliozoeleka. Shida inakuja ktk kuutambua uhusiano wake na hayo anayosema hakuja kuyatangua, yanakutania wapi mambo haya matatu, Torati, Manabii na Kristo, kama yanakutana?! Na iwapo hayakutani, basi tunaongozwa na kipi, Torati au Manabii au Kristo; au tunaongozwa na tunachokichagua, au tunajichanganyia tunavyojisikia, kwa ujinga? Ni muhimu sana kulijua jambo hili ili mkristo aweze kukamilika ktk Imani na hivyo kufikia kuwa na Ibada safi.

  Kwanza, Kristo anakiri kwamba hakuja kuitangua Torati au Manabii bali kuitimiliza; huu ndio utangulizi wa jambo alilokuja kulifanya. Sehemu ya pili inahusika na jinsi ya hayo mambo mawili, akiliacha la Manabii maana hilo hutimia kulingana na Unabii wake; ndipo ameendelea kulifafanua la Torati, miisho yake! Basi labda turudi huko nyuma ktk Msingi wa mambo haya, ili tupate uelewa sawa sawa wa hatua hii anayoitangaza Kristo.

  Ktk Agano la Kale, kuna wakati ambao kulikuwa hakuna Torati, Neno la Mungu ndilo lililokuwa Sheria kwao, na Msimamizi wa Sheria hiyo alikuwa ni Mungu mwenyewe. Haikuwa juu ya yeyote mwingine kuisimamia Sheria hiyo ambayo ilikuwa ni Sheria ya Kifalme. Au kuna mfalme anayesimamiwa? Ukitaka kuyaona haya, basi ufuatilie ukoo wa Adamu ujionee jinsi walivyotawaliwa, anza na Adamu mwenyewe huko Edeni, kisha kupitia MWANAE WA KUFANANA naye, Seth. Tazama Hukumu ya Gharika ilivyowakuta, tazama pia Hukumu ya Sodoma, si kwamba Sheria ya Mungu haikuwapo, hapana, Sheria ya Kifalme ndiyo ikikupungukia unaingia dhambini na kuishia ktk Uharibifu! Hii Sheria ya Kifalme ndiyo Neema ktk siku hizo! Mtazame Ibrahim, kwamba alifanya nini mpaka astahili kuitwa na Mungu? Kwanza alikuwa mpagani muabudu miungu!

  Basi kwa kifupi, Sheria ya Kifalme inahusika na watoto wa Mungu, na inafanya kazi ndani ya hao tu, si kwa jitihada yao, bali kwa Neema. Yaani hao huwa ni wa ki NABII, Amos 3:7 “Hakika Bwana MUNGU hatafanya neno lo lote, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.”! Yusufu ndiye aliyeufunga ukurasa wa Sheria hiyo ya Kifalme, baada ya yeye kuondoka, nduguze waliingizwa ktk kuitumikia Sheria ya Utwana, kwa nguvu wakiondolewa ktk Neema na kuingizwa Utumwani, kuwa sehemu ya Upagani! Mpaka wanaingizwa Utumwani, hawakuwa na Sheria yoyote iliyowaongoza zaidi ya hizo za Misri. Kama wangalikuwa nayo, basi tungeona japo kivuli chake, kama tunavyokiona kivuli cha Ahadi ya kutolewa kwao Utumwani na ktk siku yao ya Kutoka, kuondoka na mifupa ya Yusufu yenye zaidi ya miaka mia tatu huko! Kwahiyo HAWAKUWA na Sheria yoyote ya Mungu zaidi ya Ahadi!!!

  Tunaona badiliko kubwa hapo “sheria ya utumwa’ iliyowatawala huko Misri, inapobadilishana nafasi na Torati, ile Sheria ya Mungu, hapo Israeli wanapokuwa taifa, yaani Kusanyiko. Hii ndiyo Hatua ya Kwanza ya Neema, kile kivuli chake, hiyo Sheria inayowapa sasa kujitawala ktk Mungu, ikiwatoa ktk sheria ya Utumwa! Kusanyiko la Mungu siku zote huwa ni kwa ajili ya Ibada. Kwahiyo, Mungu alitengeneza mfumo wa Uongozi ki Ibada kwa ajili ya Kusanyiko lake hilo, ambao ulikuwa chini ya Kuhani Mkuu, Musa hakuhusika humo, maana yeye ni nabii, akisimama badala ya Mungu, naye Mungu alimthibitisha, na kusanyiko likalielewa jambo hilo vizuri na kuliridhia baada ya kukisikia kishindo cha Mungu! Hivyo, Sheria zote za Mungu, zilisimamimwa na Kuhani Mkuu, Mauti na Uzima, yaani Hukumu zote; ndio hiyo Torati, ambayo ni MWALIMU, ikiwafunza Israeli jinsi Mpya ya kuishi, ikiifunua Dhambi machoni pao, ili kuwatenga nayo!

  Mungu huhitaji Utakatifu, nayo Dhambi ndiyo inauondoa Utakatifu, basi Sheria ndilo somo la kwanza kuhusu Utakatifu na Hukumu zake unapoupungukia! Humo ktk Torati ndimo kuliamriwa sadaka za kafara, yaani zile damu za wanyama ambazo zilizifunika tu dhambi na si kuziondoa hizo zinazotubiwa, na taratibu nyinginezo kwa muaminio ili kumuweka ktk hali ya usafi wa kuukaribia Utakatifu. Kwahiyo, mfumo mzima wa maisha ya Muisraeli ulikuwa umefungamana na Torati. Hata manabii wao, Mungu aliwainua ndani ya makusanyiko yao, na kutabiri au kuwapa ahadi au kuwaonya ndani ya mfumo wa Torati na si nje! Kuanzia huko jangwani, Mungu sasa anashughulika na Kusanyiko na si watu binafsi tena kama huko nyuma. Huu ndio UTEULE wa Israeli kama Taifa la Mungu, chini ya TORATI. Wazinzi wa kupigwa mawe walikuwa ni Israeli tu, makabila mengine mnatozana ng’ombe, au nguruwe kadhaa ukishikwa ugoni!!!

  Itaendelea……

 32. Siyi,
  hukunielewa!
  Si kwamba sikukubaliana na wewe. nilisema tangu awali kuwa “Nakubaliana na wewe kabisa!” Na nikaongeza msisitizo nikasema, “Hili angelisemea Yesu katika mafundisho yake ya mlimani angelisema hivi, ‘Mmesikia imenenwa umsamehe mdeni wako ajapo kukuomba msamaha, lakini mimi nasema, wasameheni wadeni wenu hata kabla hawajaja kuwaomba msamaha.’..”
  Kisha nilisema, pamoja na mtu kutakiwa kusamehe hata kabla ya kuombwa radhi, bado haimwondolei obligation ya kuomba radhi.

  Siyi, badala ya kufafanua tu aya nilizokupa, umeleta tena maelezo mareeefu ya machapisho yenu ambayo nilikuambia awali kuwa hayana ufafanuzi per-se wa hizo aya. Yamebeba maelezo “mob” sana ya jumla bila ku-focus kwenye point ya ufafanuzi unaotakiwa hapa.

  Hata hivyo, ufafanuzi wako uliojaribu kuufanya hauwezi kuingia hata kwenye akili ya mpuuzi kama nilivyokwambia awali. Nakunukuu:
  “Ukiuangalia mstari wa 9 ambao ndio kiini cha swali letu, utakugundua kuwa, Paulo alikuwa hazungumzii wanyama najisi. Alikuwa anazungumzia habari za mafundisho mageni ya walimu wazushi. Na kauli hizi za vyakula, Paulo amekuwa akizitoa ktk kila eneo ambako kulikuwa na changamoto hizo. Kamwe kauli ya Paulo haikuwa kuruhusu wanyama najisi kuliwa, isipokuwa ilikuwa ni kudeal na mafundisho ya kuwazuia watu wasile nyama zilizotolewa kafara kwa sanamu.”

  Nataka maelezo,
  1. Hao walimu wazushi walikuwa ni wa jamii ipi?
  a) Dini ya mafarisayo
  b) Miongoni mwa waamini
  c) Wapagani (mataifa)
  d) Vinginevyo

  2. Siyi, unamaanisha kuwa nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu ni ruhusa kuliwa? Nakunukuu:
  “Kamwe kauli ya Paulo haikuwa kuruhusu wanyama najisi kuliwa, isipokuwa ilikuwa ni kudeal na mafundisho ya kuwazuia watu wasile nyama zilizotolewa kafara kwa sanamu.”

  3. Siyi, huko nyuma ulishawahi kunijibu kuwa kulikuwa na watu waliokuwa wakiwahadaa watu wajiepushe na chakula safi. yaani kama ni nyama, ni nyama ya wanyama safi kwa mujibu wa torati. Basi kama ni hivyo, Paulo alikuwa aki-deal na watu hawa.
  Naona kama jibu hili linatofautiana na jibu lako la sasa! Je, unalisemeaje hili?
  Lakini pia kama ni hivyo, ningependa kujua hili kundi la wazushi lililokuwa likihadaa watu wajiepushe na chakula safi, lilikuwa linatokea kundi gani kati ya makundi niliyoyaorodhesha hapo juu?

  Baada ya hapo, naomba kuzinukuu tena hizo aya hapa chini, ili msomaji azisome tena, na kisha azilinganishe na maelezo yako kuona kama zitaingia akilini:

  Hebr.13:9;
  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only on God’s grace for the spiritual strength, not on rules about food. Obeying those rules doesn’t help
  anyone.

  Maswali ya kujiuliza hapa ni:
  1. What teachings are being referred here?
  2. From what group were these teachings?
  3. We know that the opposite of grace is the law (works). Why then should Paul tell them to depend ONLY on God’s grace? Not on rules about food. What were those rules?
  We all know the rules about food in the books of law in the Old Testament.

  Col.2:16-17;
  16.Don’t let anyone make rules for you
  ABOUT EATING AND DRINKING or about
  Jewish customs (festivals, new moon
  celebrations, sabbath days).

  17.In the past these these things were like the shadow that showed what was coming. But the new things are found in Christ.

  Maswali ya kujiuliza/Mambo ya kufikiria hapa:
  1. Katika mstari wa 16, tayari tunajua kulikuwa na sheria ya chakula katika Agano la kale.
  2. Mstari wa 17 bado unadhihilisha kuwa sheria hii ni kweli zilikuwepo, sambamba na sheria zingine, japo sheria hiyo pamoja na hizo zingine, zilikuwa ni kivuli cha mambo (halisi) yaliyotazamiwa katika Kristo.
  Ndiyo maana Paulo anasema, mtu asiwawekee tena hizo sheria. Katika Waebr.13:9 amesema kuzitii hizo sheria hakumsaidii tena mtu (kupata haki mbele za Mungu. Bali sasa haki tunaipata kwa neema kwa kumwamini Yesu Kristo pekee). Kwa maneno mengine, kabla ya Yesu, torati (ikiwamo na ya chakula) ilikuwa mwangalizi (guardian) au kiongozi (guide) kutuleta kwa Kristo. guide akishatufikisha tunapostahili kufika, kazi yake inakuwa imekwisha.

  1Tim.4:1-5;
  1.The spirit CLEARLY says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of
  demons.

  2.Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience
  has been destroyed with a hot iron.

  3.They say that it is wrong to marry. AND THEY SAY THAT THERE ARE FOODS THAT PEOPLE MUST NOT EAT. BUT GOD MADE THESE FOODS, AND THOSE WHO
  BELIEVE AND UNDERSTAND THE TRUTH (who depend not on good works through the law. Or who believe in and depend only on Christ. Who believe that on the cross Jesus not only cleansed off our sins, but also cleansed even the
  foods that were defined in the old testament as unclean) CAN EAT THEM WITH THANKS.

  4.Everything that God made is good. NOTHING HE MADE SHOULD BE
  REFUSED IF IT IS ACCEPTED WITH THANKS TO HIM.

  5.Everything he created is made holy by what he has said and by prayer.

  [Emphasis added]

  Mambo ya kuzingatia:
  1. Sura ya 3 inaonesha kuwa hiki chakula kilionekana kuwa hakikubaliki miongoni mwa jamii. Lakini Paulo anakumbusha kuwa ni Mungu aliyeviumba vyakula vile. Na wale wanaoamini (wanaomwamini Kristo) na kuijua kweli (kuwa vyote vimetakaswa katika Kristo) wanaweza kuvila kwa shukrani.
  2. Paulo anaendelea kusisitiza ansesma, “EVERYTHING” Siyi, hapa naomba uache ubishi wa kijinga. Neno “KILA KITU” linamaanisha “kila kitu” Haiwezi ikawa baadhi. Kama kuna kitu kinabaki, basi haiwezi ikawa “KILA KITU”
  Pia neno “NOTHING” nina uhakika linaeleweka.

  Mark 7:14,17-19
  14.Jesus called the people to him again. He said, “Everyone should listen to me and understand what i’m saying.
  15.There’s nothing people can put in their mouth that will make them wrong. People are made wrong by what comes from inside them”
  17.Then Jesus left the people and went into the, The followers asked Jesus about what he had told the people.
  18.He said, “Do you still have trouble understanding? Surely you know that nothing that enters the mouth from the outside can make people unacceptable to God.
  19.Food does not go into a person’s mind. It goes into the stomach. Then it goes out of the body.” (When Jesus said this, he meant there’s no food that’s wrong for people to eat).

  Acts10:9-17;
  9.The next day they were coming near Joppa about noon, when Petre was going up to the roof to pray.
  10.He was hungry and wanted to eat. But while they were preparing the food for Petre to eat, he had a vision.
  11.He saw something coming down through the open sky. It looked like a big sheet being lowered to the ground by its four corners.
  12.In it were all kinds of animals, reptiles and birds.
  13.Then a voice said to him, “Get up, Petre; kill ANYTHING therein and eat.”
  14.But Petre said, “I can’t do that, Lord! I have never eaten anything that is not pure, or fit to be used for food.”
  15.But the voice said to him again, “God has made these things pure. Don’t say they are unfit to eat.”
  16.This happened three times. Then the whole thing was taken back up into heaven.
  17.Petre wondered what this vision meant.

  Over!

 33. Lwembe,
  Shalom kaka.
  JAribu kuangalia hapo juu. Swali lako nilishalijibu siku nyingi. Na lina rejea zake kabisa. Wewe jitahidi kupitia mapachiko ya hasa ya mwezi huu. Jibu lake utaliona humo.
  Ubarikiwe

 34. Sungura,
  Wewe kaka ni sungura, kweli. Sungura kwelikweli. Kaa na mtu umwelewe. Ongea naye utambue hekima yake. Umpatie changamoto uelewe uwezo wake wa kufikiri. Wewe nawe mmmh!! Lakini sasa kwa vile wewe ni ndg yangu, sina budi zaidi kukaa na wewe, kusemezana na wewe na kuulizana maswali na wewe.
  Naku7ona mwanaume umechambua sana aya zile za siku ile kuwa kwa vile Yesu aliyakamilisha yote, sheria hazina nafasi kwa sasa. Kabla ya kukuuliza lolote kwenye mchanganuo huu, naomba uchanganue na aya hizi pia;
  Mathayo 24:35 Mbingu na nchi zitapita; lakini maneno yangu hayatapita kamwe.
  The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever. (Psalms 12:6-7)
  Joshua 1:8 This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.

  Mengine yote uliyouliza, yana majibu kwenye mchanganuo wa sheria/torati. Na kwa vile hutaki kujisomea torati, naona utapata shida kubwa sana kuyaelewa mambo kama haya, maana ulizpuuza sheria. Hadi leo hutaki kuzijifunza.
  Nitakuijia…
  Ubarikiwe

 35. Siyi,
  Kama kweli si porojo, yaani hayo Mafundisho yenu ya dini, lete basi rejea ya hilo ki Maandiko, ukishindwa, basi kopi na kupaste kipande tu cha hilo jambo la kuchoropoka huyo kondoo kutoka hiyo rejea unayoiamini!

  Asante kaka!

 36. Haya Siyi,
  Ngoja sasa tuchambue hiyo tungo, baada ya majibu yako kwamba amri za Mungu hazitapita maana umesema ni za milele (nilishawahi kukwambia bila shaka kuwa fuatilia pia maana ya neno milele na matumizi yake, maana si kila mahali neno hilo humaanisha ‘isiyo na mwisho)

  Andiko linasema hivi: ” “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished”

  Tunachokichambua kinaanzia hapa ” I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished”

  Nachambua:

  Kitu cha kwanza hilo fungu linasema mbingu na nchi zitapita.
  Kitu cha pili linasema hakuna andiko dogo kabisa la torati wala nukta moja ya torati itapita/itafikia mwisho kwa namna yoyote,ispokuwa mpaka kila kitu cha torati kimetimia.

  Neno ‘ispokuwa’ linamaanisha kitu kinachoitwa ‘conditional’. Condition hiyo inamaanisha kuwa kilichosemwa kwenye torati chaweza kufikia mwisho lakini kwa sharti. Na sharti ni moja kwamba mpaka hicho kitu kitimizwe au kitendwe kama kilivyotakiwa kutendwa.

  Na ndipo tunarudi sasa mwanzo wa hiyo tungo tunaona kuwa Yesu alikuja kukitimiza au kukitenda hicho kitu- ndilo hilo neno la Kiswahili cha zamani linalosema kutimiliza likiwa na maana ya kutimiza au kukamilisha.

  Sentensi hiyo Kiingereza yaweza pia kuwa hivi: Until everything is accomplished, not the smallest letter, or the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law, even when heaven and earth have disappeared.

  Ukisema hivi kama ulivyosema hapa kuwa Yesu alisema ” HADI MBINGU NA NCHI, ZITAKAPOONDOKA, HAKUNA HATA YODI MOJA ITAKAYOONDOKA!!! ” basi wewe hata sarufi ya lugha hujui. Ndio maana nilikuuliza hilo swali kuwa mbingu na nchi ikishapita na torati itafika mwisho? Kwa sababu kama torati itadumu milele na milele kwa nini anaihusisha na mbingu na nchi kupita, si angesema tu hakuna hata yodi moja ya torati itakayodondoka!

  Well, maneno haya nayo unalazimisha kuyafanya kuwa ya kwangu lakini ni hisia zako tu
  ” Yaani kwa maelezo mengine, wewe unaamini kuwa dini zote ni sahihi na zinawapeleka watu mbinguni. Na hii ndiyo hekima na busara yako kaka” Sijui ni wapi nimekuonesha kuwa naamini hivyo!

  Siyi mimi nimeokoka, kwa hiyo kama mashahidi ya Yehova nao wameokoka basi bila shaka na mimi shahidi wa Yeshova kwa namana hiyo.

  Kitu kingine hiki hapa umanitaka kuthibitisha ” Je, inawezekana tukapita njia tofauti lakini tukafika sote mbinguni?? Thibitisha plz.”

  Kwanza kwa nini unaniuliza hilo swali, suala a dini tofauti nimeliongelea wapi kwenye hiyo comment yangu?

  Siyi, sijaongelea mambo ya purgatory, stop filling words in my mouth. Nikisema kitu kama hujanielewa ni vema ukaomba tu nikufafanulie. Unajaribu kuni-judge kwa pre-conceived ideas zako, huko ni kufanya mdahalo kwa pupa.

  Halafu ni wapi nimesema hii kauli unayonishukuru nayo? ”Nashukuru umetambua kuwa wanyama najisi bado hawajawa na sifa za kuliwa”

  Nilikuwa nakujibu kuwa ni kweli nguruwe hajabadilika akaanza kucheuwa na sungura hajabadilika akawa na kwato, na nliendelea kusema kitu mbele yake.
  Siyi usijaribu kufanya mjadala kwa hila.

  Haya ni manaeno yako ”Mitume hawakuwa na injili yao wenyewe. Injili waliyoihubiri, ni ileile ya Yesu. Kama ni chakula, walifundisha torati ileile ya vyakula, nk.”
  Siyi nionyeshe hizo aya ambazo mitume walifundisha kuhusu chakula, ili tujue kama walifundisha hivyo unavyosema.

  Na hiki nacho umesema wewe ” Lakini hulazimishwi kutokula Lakini hulazimishwi kutokula nyama zilizotolewa kwenye sadaka za mashetani. Kama una uhakika kuwa wanyama hao walichinjwa kwa kumwaga damu tena damu yote, waweza kula tu na hautahesabiwa dhambi kwa kufanya hivyo. . Kama una uhakika kuwa wanyama hao walichinjwa kwa kumwaga damu tena damu yote, waweza kula tu na hautahesabiwa dhambi kwa kufanya hivyo.”

  Na hapa napo nionyeshe hiyo aya inayosema silazimishwi kutokula nyama zilizotolewa kwenye sadaka za mashetani, nitafurahi sana.

  Tena na hii umesema kuwa ni fundisho la mitume ” Usichoruhusiwa kula ni nyama za wanayama najisi. Kula wanyama wa namna hii, ni dhambi na machukizo mbele za Mungu.”
  Nionyeshe pia haya maneno mitume waliyasema wapi.

  Ukifanya hivyo utakuwa umemaliza kazi.

  Wa salaam!

 37. … inaendelea

  Ndg Mjema,

  Neno likisema, “KILA KIENDACHO KILICHO HAI kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika NAWAPENI HIVI VYOTE”, mwana wa Ufalme hulipokea hilo kama lilivyo, maana ufahamu wake ni wa Kifalme; subiri watoto wa mitaani, hao hawamheshimu yeyote yule zaidi ya polisi, ile dini yao, ambayo imewadanganya kuwa kwa kuwakamata wakikosa kuitii, itawatumbukiza Jehanum! Basi uoga wa kutupwa Jehanum ndio unaowaongoza ktk hiyo injili isiyotambulika na Hakimu, huyo mwenye uwezo wa kweli wa kuwatumbukiza huko kwa kuipinga Injili yake, yaani wakijiinua tena kama Yannes na Yambre! Basi, bila ya aibu utawasikia, “Kama mlipewa Vyote, kuleni na mijusi basi, na mawe na mavi!”!!!!!! Kuhusu hawa, Mungu anasema, Rum 1:28 “Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa”; ndio maana wanaendelea hivyo mpaka leo, Mungu akisema, ni lazima iwatimilie!!!

  Basi ndg yangu Mjema, nilipokuona umekuja na mbwembwe nyingi za kufunga na kumuomba Mungu, sijui kabla hujaandika, oh, tuombeane, mara oh RM atuongoze; nikajua unaongozwa na roho ya dini! Na mtu anayeongozwa na dini huwa anaogelea ktk confusion, huwa hajui kwamba Biblia yake imekuwa replaced na Mafundisho ya dini, na hivyo Mafundisho hayo ndiyo yanayoiongoza Biblia ktk maisha yake!!!!

  Kaswahili, aliponiambia nikuombe radhi, sikumjibu, kwasababu moja tu, nilitaka yeye mwenyewe ajionee ni yupi hasa kati yetu anayepaswa kuomba radhi; mimi niliyekuonesha kuwa wewe una roho ya watoto wa mitaani, au wewe unayemkejeri Mungu? Yaani kejeri yako iko katika kupiga kelele za “KUIFUATA BIBLIA tu” kiasi kwamba wajinga wengi huwaamini kuwa mnasema kweli, kama nanyi mlivyoaminishwa, na kisha kuwafuata huko mautini. Ndipo kwenye joto la majadiliano, nikakuletea habari za Biblia ya Kisabato, na kifungu cha Mt 23:43, nikijua wazi kwa upofu wa unafiki utakurupuka na jibu litakalo kudhihirisha kuwa wewe ni muongo wa dini tu, huna cha Biblia wala chochote kile zaidi ya huo Uongo wa Mafundisho yenu!

  Nimekuuliza swali dogo sana. kulingana na uthibitisho ulioutoa wewe mwenyewe, kutoka ktk Biblia yako, ulipokinukuu kifungu hicho kama kilivyo:
  “Yesu akamwambia, Amin, nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.”

  Ndipo nikakuuliza, Je, ndg Mjema, unaamini kwamba mwivi yule aliingia peponi siku ile ile kama Yesu alivyomuahidi? Sasa angalia jibu ulilonipa:
  “” Kaka, usihame mada, hapa tunajadili juu ya vyakula najisi na visivyo najisi. Na sio imani ya wafu. ….””!!!!

  Unaionea HAYA Injili? Unashindwa kusema “SIAMINI” na badala yake umeandika maneno zaidi ya 70 yasiyo na “ijara”!!! Jibu lako hili lina tofauti gani nalile la Kaini alipoulizwa na Mungu kuhusu nduguye?? Au hivi yule mwivi alipokuwa anaongea na Yesu alikuwa mfu? Sasa kama hili jepesi umeshindwa kuliamini, hayo ya vyakula utayaamini kwa ‘roho’ gani? Maana kama ungekuwa kweli unaongozwa na RM, mbona jibu lingekuwa rahisi tu kama alivyoliandika ndivyo lilivyo, ungesema kwa SAUTI kubwa ya NGURUMO kwamba “NINAAMINI”!!! Lakini, oh wafu, tuwafungulie thread, thread gani tena wakati hii yenyewe tunaongea na wafu! Ndio maana nilikuambia ninyi mnayo “biblia” yenu mnayoiamini kuliko hiyo uliyoinunua kwa wala nguruwe ambayo unaishia kuibeba tu huku na kule bila faida yoyote ile, yaani umeongezewa mizigo ya kubeba tu!!

  Umeniona nilivyoihamisha mada? Imenilazimu, kutokana na kuwaona mnavyowazungusha ndg zangu kwa makusudi ya Hila, mkipose kama mnaoiamini Biblia kwa nukuu za Maandiko mliyotafsiriwa nje ya muktadha, na hamjui, mnabaki mking’ang’ana na neno ‘Sheria’ na ‘Amri’ kama kweli, kumbe ni mahepe tu ya kutupumbazia; mmefanywa muwe MSIOAMINI Andiko lolote lile la Biblia zaidi ya Mafundisho yenu!!!

  Basi kwa ajili ya Ushuhuda kwa mlio “Kifungoni”, hicho kifungo cha dini, nitayajibu maswali yako kesho, maana leo si unauona mkeka huo, nimekuandikia mingi sana, mingi nyingine nimei reserve ili uwe na muda wa kuitafakari hali yako ya kiroho!

  Asante sana kwa leo,

  Gbu!

 38. Mjema,

  Pole sana ndg yangu!

  Kutawaliwa kwako na Sheria kumekufanya usielewe hata tunachokuambia. Umeleta mfano mzuri sana wa “mahot pot” kulingana na ufahamu wako uliovurugika, nikakuwekea sawa kuhusu huyo anayeyaulizia mahot pot yasiyofunuliwa, nikakuambia huyo hana tofauti na wewe unayesema Adamu na Hawa walipopewa kula mboga, HAWAKURUHUSIWA kula nyama!!! Nikakuambia huyo shemeji yako itambidi amuulize mumewe amekuokota wapi mgeni wewe usiye na staha? Yaani tamaa ya kula, au uroho, umekuumbua, denda linakutoka kwa usichokiona ndani ya hayo mahot pot, unaongozwa na Hisia za dini badala ya kuyasikiliza maelekezo ya shemeji yako!!! Kwanza utamu wa nyama Adamu angeujulia wapi wakati hajaumbiwa kula nyama? Au hujui kwamba Neno ndilo linaloumba vyote, mpaka huko kula? Pokea ulichopewa, usipandikize tamaa ndani ya mioyo ya watu wanyofu, kama Nyoka alivyoipandikiza tamaa kwa Hawa kwa hila ya kuongeza tafsiri zisizokuwepo!!!

  Halafu, nilipokuambia mtoto wa mitaani, taswira yako ikakimbilia kuwaona wale watoto wachafu chafu, hahahahaha, the spirit is the same brother, ila hawa wa dini, wanavaa suti na tai, na majoho ya purple, smart people, lakini ni watoto wa mitaani!

  Unapoambiwa Mtoto wa Mitaani, si kwamba eti huyo mtoto amezaliwa ktk jinsi hiyo, hapana, ni watoto wazuri tu kama watoto wengine; bali ktk makuzi yao, nyumba zao zilikosa ulinzi wa Mungu na hivyo mapepo ya kuzurura yakawapagaa watoto hao, yakawatoa makwao na kuwaingiza mitaani, ukiacha hao waliozaliwa mitaani! Eva alipotoka bila ya mumewe, ndipo Nyoka alipomvizia na kumpagawisha! Iwapo Adamu angekuwa ameongozana naye, yasingemfika hayo, Biblia inasema mwanamke alidanganywa kabisa akaanguka!

  Kwa hiyo kanisa, huyo mwanamke, linapotoka bila kushikamana na Neno, yaani Kristo aliye Kichwa, Shetani huyarudia yale yale aliyoyafanya kule Edeni, hulipagawisha kanisa hilo na mafundisho ya Uongo na kuondoka nalo mitaani! Unawakumbuka wale watoto waliopiga kambi airport, wakitaka kupanda ndege bure kwenda ulaya kuhubiri Injili, wakati hapa Wabarbaig wetu hawajafikiwa na hiyo Injili! Basi, kuanzia hapo unapozururishwa, huikosa “Kweli”, ule Upendo, kutokana na kutawaliwa na “mapepo ya dini” yenye mfano wa Utauwa lakini wakilikana Neno hilo hilo wanalotangaza kulifuata!

  Sasa, ngoja tuiangalie setup mliyotengenezewa, mkiamini kabisa kuwa mnamuabudu Mungu! Yule roho wa dini wa Ufu 6:2, anayelisimamia Fundisho lenu, alibuni Ibada yenye mfano wa Kweli kutoka ktk Maandiko, akawachanganyia visivyo changanyika, Sheria na Neema! Akawapokelesha “kristo” wa kutengeneza, kisha akawapeni na mfano wa “sheria”, akawalisha mchanganyiko huo usio na maana yoyote ile kiUngu, maana “kristo” mliyempokea si Kristo yule ambaye ni Neno la Mungu, na wala “sheria” mliyoifuata si ile Sheria waliyopewa Israeli; you are just hanging out there in the vanities!

  Amri au Sheria huambatana na Adhabu, Sheria isiyo na Adhabu si sheria! Nafahamu kwamba ninyi akina Mjema mnayo jitihada ya kweli kutoka mioyoni mwenu ya kuzitii Sheria au Amri za Mungu ili muepuke kwenda Jehanum, mpelekwe mbinguni! Hilo ni jambo jema, najua si ninyi pekee, bali yako makundi mengine pia yaliyo ktk jitihada kama yenu, lakini kwa namna nyingine kimafundisho, bali ktk mwelekeo kama wenu, km Katoliki ambao hujitahidi ktk matendo mema. Yote hayo ni mema, bali HAYAKUEPUSHI na Jehanum, utashangaa saana utakapokuwa ukipelekwa huko; kwamba jambo ulilojitahidi kulikimbia, umeishia kulikimbilia!

  Hatumuabudu Mungu ili kuikimbia Jehanum! Injili inayowaasa watu kuikimbia Jehanum ni Injili ya Hukumu kwa ajili ya watoto wa mitaani au watoto wa dini! Bali, Injili inapomkamata mtoto wa mitaani, huyo aliyekusudiwa, huugeuza mwelekeo wake kwa kuipandikiza KIU ya Neno la Mungu ndani yake, ile AMANI, maana ni Habari Njema! Huko mtaani ni Amri tu, “Usile hiki!” Kimbiaaaa!, Kaa chiniii!”, Usizini! Usiue! Mpende jirani yako!! Mheshimu baba yako! Hakuna ruhusa!! Haya, kulaaa!! … nk. Licha ya kwamba hakuna msaada wa kukusaidia uyatii hayo, bado yote hayo yana Adhabu kali usipoyatii; kuna kuchapwa mijeredi, kutandikwa vibao, kunyimwa chakula, kuchomwa moto mikono nk; ni maisha ya kubahatisha tu, maana Sheria huvunjwa kila siku, ila unakuwa hujakamatwa tu! Basi mtoto huyo, aliyetolewa huko kwa Neema, akiisha kupandikizwa Kiu hiyo, hutulia hapo miguuni pa Babaye mpya, akilishwa kwa Upendo, na kuogeshwa taka zote za dini, mpaka kananenepa vizuri na mbawa za Haki kuota, tayari kwa kuruka kwenda huko anga za juu, Heavenly places in Christ Jesus!

  Sasa, kwa akili yako ya kula kula, Mjema, najua utakuwa unafikiria analishwa nguruwe na kambale, hapana, analishwa Neno la Mungu, yule mtu wa ndani wa Mw 1:26, huyu chakula chake ni Neno la Mungu tu. Ukimlisha mambo ya dini husinyaa na mwishowe HUFA, ndio hao wafu watembeao, hao ambao hawajui Neno lolote, wala hawana ijara; watoto wa mitaani, yaani watoto wa dini; wanahamu saaaana ya kwenda mbinguni wakapaone, lakini bila Maarifa!

  Basi yule mtoto anayelelewa ktk Upendo, akiwa chini ya Mwalimu (RM), hufunzwa UTAWALA na si Utwana kama hao walio chini ya Sheria. Huyu, anafundishwa Sheria ya Kifalme, maana ni mwana wa Ufalme, amezaliwa kwa Roho ktk Ufalme wa Mungu, ni mtawala pamoja na Mungu, ni mwana mwenye Mamlaka, anazijua Siri zote za Ufalme, kama ambavyo Kristo alisema “Yeye na Baba ni Mmoja” ndivyo ilivyo kwa mwana huyu wa Ufalme, yeye na Neno ni mmoja!!!

  …. itaendelea!

 39. Kaswahili,
  Siyo kweli kuwa tunatumia machapisho ya watu kuargue hapa SG, pamoja na kwamba, tunaweza kuyarejea. Na hakuna chapisho bovu au lililopotoshwa ambalo sisi tutarejea. Hakuna. Ukweli ni kwamba, Wasabato, tunapenda sana kutumia Biblia na Biblia pekee kujenga hoja zetu. Tunaamini kweli Biblia kuwa ndiyo iwe kiongozi na msema kweli chini ya uongozi wa RM.
  Unaweza kuondoa chochote kile kwa wasabato. Lakini wabakizie Biblia peke yake. Maana hiyo ndiyo kinga yao. Na hakuna hata hoja moja ambayo haitajibiwa in reference to the Bible from both testaments. Tutajifunza kwa kuifunua Biblia tu.
  Wasabato ni watu wa “IMEANDIKWA” basi. Tofauti na hapo, hayo ni mazingaombwe kaka.
  Ubarikiwe

 40. Kaswahili,
  Mwendelezo wetu…

  Swali la 3.
  1Tim.4:1-5;

  Jibu
  Sura hii haisemi kuwa watu wanapaswa kula vitu najisi. Wala haitaji kiumbe yoyote najisi kuwa sasa, ameshatakaswa na kukubaliwa na Mungu hivyo afaa kwa chakula. Kinachozungumziwa hapo, ni walimu waasi na mafundisho yao ya uasi ndani ya kanisa la Mungu. Kwa sababu ulikuwa ni unabii wa tangu zama za agano la kale, Paulo anawaonya watu baada ya unabii huo wa siku nyingi kuanza kutimia tangu kipindi cha Paulo. Tena kwa msomaji mzuri wa Paulo, Paulo alikuwa akianza na viongozi wa madhehebu hayo. Kwa Timotheo, alianza naye na baadaye waumini. Pamoja na maonyo mengi kwa Timotheo, msisitizo anauweka kwake kama kiongozi – “Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth” (2 Timothy 2:15). Paulo anaonya watu wasipokee injili yoyote ile, tofauti na ile aliyowafundisha tangu mwanzo ktk sehemu zote alikopita na kuanzisha makanisa, mf.
  a. Galatia “But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.” Galatians 1:8, 9.
  b. Efeso, “That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive” (Eph. 4:11–14).
  c. Rumi, “Ndugu zangu, nawasihi, waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliyojifunza; mkajiepushe nao. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe; na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu” Rom 16:17-18
  d. Korintho, “Lakini nachelea; kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msiyoipokea, au injili nyingine msiyoikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye!” 2 corinth 11:3-4 nk
  Hata Yohana naye kadhalika, hakusita kuwaonya watu juu ya walimu wazushi, “ Mtu akija kwenu, naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu. Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu”-2yoh. 1:10-11. Hivyo, mtu akitumia aya hizo za 1 timothy 4 kutaka kuhalalisha ulaji wa vitu najisi, atakuwa anakosea sana. Atakuwa anaihalalisha dhambi kwa kutumia Biblia. Kama Biblia imenyamaza, sisi hatuna fursa ya kuongeza hata chembe. Tumwogopeni Mungu wapendwa.

  Aidha, naomba niongeze majibu kwa kunukuu maelezo haya ya ndg .M, Ekkehardt amejaribu kuelezea maana ya kile alichokizungumzia Paulo. Jaribu kukihusianisha na kile alichokisema Paulo kwa Waebrania 13, Colosians 2 , 1 corinth.14, 1 Timothy 4:1-5 na paragraphs zingine za Paulo zenye mada kama hii. Ekkehardt anaanza kwa kueleza muktadha wa hoja hii ya Paulo katika 1 Timothy 4:1-5. Anasema, “Paul’s letter to Timothy was written to help the younger colleague pastoring the church in Ephesus (Eph 1:3) and to deal with the problems and challenges that arose there. An issue with false teachers occurs already in chapter one.2 False teachers are found again here. In chapter 6:20-21 they are mentioned once more in connection with what was falsely being called knowledge (gnōsis).
  Just before addressing this heresy head-on, Paul makes wonderful statements about the church and about Jesus to conclude his discussion of church order and organization (1 Tim 3:15-16).3 But although the church is the house of God and the pillar of faith, heresy lurks around the corner and has to be addressed.

  Verse 1. Clearly, the Spirit referred to in v. 1 is the Holy Spirit. In Revelation 2-3 the sayings of Jesus are at the same time also what the Spirit says. And indeed Jesus had spoken about false christs and false prophets (Mark 13:22).
  Already in the time of Paul apostasy began. It would become more pronounced in the following centuries and reach its climax prior to Jesus’ second coming.6 The deceitful teachings go back to evil spirits, that is, demonic influences which are in opposition to the sound doctrine of the Pastoral Letters.
  Verse 2. Evil spirits use human instrumentalities—whom Paul charges with hypocrisy, calling them liars. Their cauterized conscience has become either completely insensitive and no longer reliable as an inner guide to distinguish right from wrong8 or it has been branded by an iron to become the property of Satan.9
  Verse 3a. With v. 3 the nature of this false teaching is described: it forbids marriage and prohibits eating certain food items. We are dealing with a form of asceticism. In Gnosticism, which manifested itself more fully some decades later, a strong distinction between spirit and matter was made. All matter, including the body, was created by the God of the Old Testament, also called Demiurge, and considered evil. This “God” supposedly differed dramatically from the God of love of the New Testament. Gnostics argued that the body is our enemy and must be repressed by asceticism or conquered by fully indulging its desires.10 In a way not unlike the ascetic Gnostics, the false teachers of 1 Timothy 4 considered marriage with its sexual activity as well as eating certain foods sinful. 2

  Paul had discussed singleness and marriage in 1 Corinthians 7. Although he favored singleness “in view of the present distress” (1 Cor 7:26) because “one could give more time and energy directly to serving the Lord (1 Cor 7:32, 35),”11 Paul was by no means opposed to marriage and realized that many were gifted to marry. “But because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband” (1 Cor 7:2, cf. vv. 9, 36-38). Paul also encouraged couples to have sexual relations (1 Cor 7:3-5). In the very same letter in which he discusses these ascetic tendencies, Paul supports marriage (1 Tim 2:15; 5:14). “The forbidding of marriage within Pauline Christianity would be to take the position of 1 Cor 7:1 literally, without any of the qualifications offered by the rest of the chapter.”12 Why did the false teachers forbid marriage? Maybe they considered “marriage as inherently wrong,”13 thought that celibate singleness “was the means to a higher degree of holiness”14 or accepted an “over-realized eschatology” according to which the resurrection had already occurred.15
  The word used for food (brōma) means “solid food.” At times it refers to meat or flesh (1 Cor 8:13; Ps 79:2). However it frequently describes grain (Gen 41:35-36; Isa 62:8). Some expositors suggest that Paul is talking about meat. Knight states: “It is likely that brōma is used in that specialized sense here. If so, the false teachers are urging abstention from meat as something intrinsically wrong. It is this evaluation of meat as intrinsically evil that distinguishes the false teachers from the ‘weak’ in Romans 14 and 1 Corinthians 8 and that elicits condemnation and refutation . . .”16 Others go a step further and suggest that Paul is abolishing the difference between clean and unclean food.17 Still others are more cautious and do not make a final decision because the term “food” is a general term and nothing in the text indicates that it refers to meat.18 Therefore, it is also impossible to make a case against biblical food laws. Interestingly enough, Clement of Alexandria states that some people ascribed abstention from sexual relations and the prohibition of eating beans to Pythagoreans (Stromata 3.24.1-2).19 If this is correct, the issue would not necessarily involve eating meat. S. H. Webb even suggests that the issue with the opponents is “strict periods of fasting”:
  . . . the Greek word brōma is better translated as the generic for food. The group in question probably advocated strict periods of fasting. Even if they were vegetarians, they were being criticized not because of what they would not eat but because they connected their diet to a prohibition of marriage. They were thus motivated by a denial of the goodness of the material world and by a fear of all sexual things.20
  Verses 3b-5. Paul counters theologically-motivated asceticism by pointing back to creation. Creation and thanksgiving are important in Paul’s response, and he uses both concepts as least twice. Against this incipient form of Gnosticism Paul’s God is the God of both Testaments, and this God has created everything, even food which is good for consumption and which should be received with gratitude. Johnson points out that verse 4 can be understood prescriptively, namely “nothing is to be rejected,” but also “more descriptively as ‘nothing is rejected’ (that is, by God).”21 In any case, God is the giver of good gifts that we are allowed to enjoy. While W. D. Mounce proposes that we are dealing with a cultic context,22 R. F. Collins insists that the writer “does not make use of the ritual language of ‘cleanness’ or ‘purity’ to speak about food…. Neither does he use the social language of good nor the medical language of health to speak of diet…. Food and sex are good because they have been created by God.”23
  Verse 4 could be understood in an absolute sense, i.e. that Christians can eat anything, but the context of v. 3 seems to militate against such an option. While God created certain things as food for animals and humans, other things were created for other purposes. “Foods that were created for consumption with accompanying thanksgiving are excellent.”24 Although v. 4 may deal primarily with the food issue, it may also, at least indirectly, speak to the prohibition of getting married.25 3

  Since Paul refers back to Genesis 1 and 2, reminding his readers that what God had created was good (cf. Gen 1:31), one has to ask what it was that God created as food for humans. Fiore states: “the appeal to God’s creation and its goodness (v. 4) recalls Genesis 1-2, where food was created and marriage was instituted . . .”26 What was created for consumption were various seed-bearing plants and fruits (Gen 1:29). After the Fall other vegetables were added to humanity’s diet (Gen 3:18). The eating of meat was permitted only after the Flood, but even then it was restricted to clean meat (Gen 9:3; 7:2; 8:20). God did not create animals to be consumed by humans. He created an excellent creation free from death and suffering.27 It is not legitimate to read the situation and the consequences of a post-fall world back into the pre-fall paradise that God had created. But if people prohibit the consumption of what God has created to be used as food and refrain from receiving God’s good gifts with gratitude, they are going against the Creator’s order and plan.
  If verse 4 were meant to be all-inclusive we should be able to eat even poisonous plants and animals as long as we receive them with thanksgiving. Would they then be miraculously transformed and sanctified and thereby made edible through the Word of God and prayer? Such an understanding resembles magical thinking more than Pauline thought.28 While we should eat and drink to the glory of God (1 Cor 10:31), we are not told to put God to the test by consuming poisonous things.
  Verse 5 has been understood in various ways, especially the phrase “the word of God.”29 It is generally agreed that Paul talks about table prayers.30 W. Hendriksen suggests: “By means of God’s blessing upon it [the food] and by means of our confident prayer, it has been consecrated (cf. 2 Tim 2:21), that is, set apart for holy use, lifted into the spiritual realm. For the Christian, eating and drinking are no secular activities (1 Cor 10:31).”31 L. T. Johnson correctly points out that it is not “the prayer that makes marriage or food good; it is such, Paul says, by God’s creation rather than human action.”32

  1 Tim 4:1-5 is a somewhat difficult passage. Although it is quite obvious that Paul is dealing with asceticism, the precise nature of the food is not clear. It is quite likely that he is not talking about meat-based versus vegetarian diets. But even if that were the case, as Lea points out, Paul does not oppose singleness and vegetarianism. It is asceticism that he denounces.33 The text cannot be used to show that the Old Testament distinction between clean and unclean meats is abolished.
  Christians should accept the good gifts that God has provided, namely marital relations and food appropriate for consumption. Eating and drinking are not secular activities. Rather they are to be enjoyed and received with prayers of thanksgiving.

  Na mimi huu ndio uelewa wangu kuhusu habari hizi za vyakula. Licha ya hoja za watu kutokula nguruwe kuonekana kushinda, binafsi bado ningesimamia ukweli kama Biblia isingekataza watu kula nguruwe. Binafsi naamini zaidi kwenye Biblia. Msimamo wa Siyi kwenye mafundisho yote ya kibiblia, ni kuisikiliza Biblia inasemaje. Kama kitu kimeandikwa ndani ya Biblia, nitakiamini na kukifuata. Na kama hakijaandikwa kwenye Biblia, hicho sitakiamini wala kujihusisha nacho. Nimechagua kumsikiliza Mungu kuliko watu na tafsiri zao.
  Ubarikiwe.

 41. Kaswahili,
  Nashukuru kaka kama mmojawapo wa wachangiaji na wasomaji mliokuwa na moyo wa kuachilia mapema. Bwana akubariki sana. Kimsingi, hata mimi mpaka leo najiuliza, ilitokeaje? Siku hiyo nilikuwa na hali gani? Kwa hakika iliniumiza sana sana. Tuzidi kuombeana sana tunapokuwa tunajadili mada kama hizi, maana ibilis hajalala, badala ya kusema ndiyo, unaweza ukajikuta umesema hapana bila kutarajia. Hebu tujinyenyekeze wenyewe na kujishusha chini mbele za Mungu wetu na mbele za wanadamu wenzetu. Hapo ndipo tutakapostawi katika Bwana.
  Aidha, nimefurahishwa na uunganishaji wako wa virai ukionesha kuwa, hukukubaliana na hoja yangu ya mwanzo kuwa, inatubidi kuwasamehe watu hata kabla hawajaja kutuomba msamaha. Ulibisha na unaendelea kubisha tu lakini huu ndiyo ukristo wenyewe. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu, kanuni ya maombi ya mtu yeyote kujibiwa na Mungu, sharti kwanza awasamehe wanadamu wenzake wote waliomkosea (matt 6:12). Sasa katika dunia ya leo, kuna watu huwa hata hawatambui makosa waliyoyafanya. Hata kama akikuumiza moyoni(kukukosea) hatambui kama kakufanyia hivyo. Wengine ni wazito sana kuomba msamaha. Sasa kama mkristo unayehitaji ulinzi na neema za Mungu muda wote, utasubiri hadi waje wakuombe msamaha ndipo na wewe uombe kwa Mungu ili maombi yako yapate kibali? Maana kama hutawasamehe hata kabla ya wao kuja kukuomba msamaha, ujue kuwa sala zako kwa Bwana, hazitapata kibali. Hiki ndicho kilichonifanya mimi kuwa na hulka ya kutanguliza msamaha hata kama utakuwa hujaja kunitaka radhi. Ndiyo maana nikiona leo mkristo yoyote anaomba atakwe radhi, huwa nashangaa sana.
  Aidha, nimependa sana maelezo yako haya kaka. Nakunukuu, “… mimi kukusamehe pre-apology hakukupi wewe excuse kutonitaka radhi”. Hii ni safi kabisa kabisa. Huu ndiyo mwenendo wa Kikristo kabsa. Ubarikiwe kwa insentive hii nzuri mwanaume.
  Kadhalika, sina uhakika kama kweli umezisoma hizo makala nilizokupeni kwa njia ya links. Nimekuwa na wasiwasi kama kweli ulisoma between lines, baada ya wewe kusema hukupata ulichotarajia kukipata. Kwa mfano Makala hii ya kwanza, ilikuwa inazungumzia pia Mark 7, na kitabu cha Waebrania ktk mustakabali mzima wa sheria vs mapokeo ya wazee. Nina imani kwa kuanzia uk wa 10 na kuendelea, kulikuwa na mengi sana yanayolihusu swali lako hili. Lakin inavyoonekana, huhitaji kusoma makala za watu. Unataka Siyi atoe maelezo jinsi anavyoyaelewa mambo haya. Nami sitasita kufanya hivyo, nitaanza kwa kulinukuu swali.
  Aya/swali(whatever) la 1
  Hebr.13:9;
  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only on God’s grace for the spiritual strength, not on rules about food. Obeying those rules doesn’t help anyone. Siyi, upo hapo?
  Jibu
  Kwa maelezo mafupi sana Kaswahili, Kitabu cha Waebrania 13, kinazungumzia hitimisho la mambo yote yaliyozungumzwa kwenye kitabu hicho. Ukisoma kuanzia aya ya kwanza hadi ya sita, utamkuta Paulo anagongomelea misumari habari za maadili kwa Wakristo – makanisa aliyokuwa ameyaanzisha.
  Mstari wa saba hadi kumi na saba, Paulo anahitimisha kwa kutoa maelekezo ya kiimani/kidini. Ukiungalia mstari wa 9 ambao ndio kiini cha swali letu, utakugundua kuwa, Paulo alikuwa hazungumzii wanyama najisi. Alikuwa anazungumzia habari za mafundisho mageni ya walimu wazushi. Na kauli hizi za vyakula, Paulo amekuwa akizitoa ktk kila eneo ambako kulikuwa na changamoto hizo. Kamwe kauli ya Paulo haikuwa kuruhusu wanyama najisi kuliwa, isipokuwa ilikuwa ni kudeal na mafundisho ya kuwazuia watu wasile nyama zilizotolewa kafara kwa manasamu. Jaribu na wewe kusoma sura nzima ya kitabu cha waebrania 13.
  Mstari wa 18-19, Paulo anatoa rai ya kuomba/sala au kudumisha sala ktk maisha ya waumini-Waebrania.
  Na mstari wa 20 hadi 25, ni salamu za kuagana. Kwa hiyo ukilichukulia fungu hilo la 9 kuwa linakuruhusuni kula wanyama najisi, utakuwa hulitendei haki kabisa. Narudiatena kukusisitiza usome sura nzima ya waebr 13. Itakusaidia sana kaka.
  swali la 2
  Col.2:16-17; 16.Don’t let anyone make rules for you ABOUT EATING AND DRINKING or about Jewish customs (festivals, new moon celebrations, sabbath daya).
  Jibu
  Ukizisoma takribani nyaraka zote za Paulo juu ya suala hili, la vyakula vilivyotolewa kafara kwa mizimu, watu wamekuwa wakimtafsiri Paulo kana kwamba alikuwa anaruhusu watu wale wanyama najisi. Ikumbukwe, wayahudi, walikuwa makini zaidi kwene suala la ulaji. Walifahamu ni wanyama gani wanaopaswa kuliwa na wale wasiopaswa. Aidha, walita kwenda zaidi ya hapo yaani kuhoji juu ya nyama za wanyama safi zilizokuwa zikitolewa kwa makafara ya mizimu. Kimsingi, Paulo anapozungumzia habari za wanyama, kamwe hazungumzii wanyama najisi. Anapozungumzia habari za sabato, kamwe, hazungumzii Sabato ya amri ya nne. Ukiwa na wasi2 wa kuelewa hili, wewe chunguza maisha ya Paulo uone kama alikula nguruwe hata siku moja au alivunja Sabato ya amri nne kama watu wanavyofanya leo. Paulo alikuwa ni mwanasheria, aliijua sheria, alikifahamu alichokifundisha juu ya habari za Sabato na vyakula. Zaidi ya hapo, inabidi uwe makini na maneno haya; “sabbaths” kama lilivyotumika kwenye colos. 2:16-17, na neno lingine “Sabbath/rest” kama lilivyotumika kwenye kitabu hichohicho cha Waebrania 4:9 ‘Basi, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu’ kama alivyoinukuu Paulo kutoka kitabu cha Walawi 16:31 Ni Sabato ya raha ya makini kwenu nanyi mtajitaabisha roho zenu; ni amri ya milele. Jaribu na wewe kaka Kaswahili kufanya uchunguzi wa maneno hayo kama alivyoyatumia Paulo katika nyaraka zake zote 14. Huhitaji kutumia nguvu nyingi wala akili nyingi sana. You will notice the difference bro.
  Napenda kukuongezeeni maelezo ya nyongeza kutoka kwa R. Gane, anasema kuwa, “Some have seen support for this approach in Hebrews 4, where Sabbath rest symbolizes a life of faith or trust in God,24 as well as in Colossians 2:16-17 which describes “festivals, new moons, or Sabbaths” as a “shadow” (skia)—taken to mean “temporary type.” But because God instituted the seventh-day Sabbath for human beings before the Fall into sin (Gen 2:2-3) it cannot be one of the types of salvation from sin.25 Still, while Exodus 20:11 points back to the Sabbath’s primary significance as the memorial of Creation, the commandment’s restatement in Deuteronomy 5:15 shows that the Sabbath has an added significance in pointing back to the salvation of Israel from Egyptian bondage (an event which is itself a type pointing forward to the saving work of Christ). Thus, in Hebrews 4, Sabbath rest symbolizes the Christian life of peace and rest from dependence on human work, resulting from faith in God and in his care and redemptive work for his people (cf. Matt 6:25-34; 11:28-30). The seventh-day Sabbath is not a temporary, historical/horizontal kind of type that prefigures something in the future, i.e., its antitype. When an antitype commences, its type becomes obsolete. Thus, for example, the levitical priesthood was superseded by the greater Melchizedek priesthood of Jesus Christ (Heb 7-10). Another example is the ritual of Passover, which Christ fulfilled and therefore superseded when he died on the cross (see John 19:14). The type and antitype do not function at the same time. But in Hebrews 4, God’s “rest” has not suddenly become available for Christians; it was available all along, though it was not fully appropriated in Old Testament times because of unbelief (Ps 95:7-11).26 Therefore, the weekly Sabbath cannot be a historical type of the life of rest;27 rather, it is an eternal memorial of Creation and of Redemption.28
  Now we are in a better position to understand Colossians 2:16-17.29 At issue in this difficult passage is the problem that, in spite of Christ’s victory and removal of condemnation against sinners through the cross (cf. vv. 13-15), some early Christians were mistakenly prone to judge/despise others (cf. Rom 14:3) for not engaging in certain practices that involved matters of diet and observance of holy times, in accordance with their philosophy. But the misuse of certain Sabbath regulations and festival observances by Colossian heretics (and perhaps their adding to them) does not place these practices in the same category in terms of their ongoing applicability. The fact that the seventh-day Sabbath was not a temporary historical type, and therefore should continue to be observed, does not mean that Christians are also obliged to keep the annual Jewish festivals. To begin with, Leviticus 23 acknowledges a difference by separating the weekly Sabbath from the festivals by means of a second introduction to the calendar of sacred times (v. 4). Furthermore, the festivals were limited to the Sinaitic/Israelite phase of God’s covenant by several factors, none of which apply to basic Sabbath rest:30
  1. The essence of festival observance involved rituals functioning as temporary historical types.
  2. For their full observance, the festivals were dependent upon continuation of the Israelite ritual system.
  3. The festivals were rooted in the particular national religious experience of the Israelite people.31” Is the Sabbath Part of the “New Covenant”? pg 5.
  Inaendelea …..

 42. Sungura,
  Kabla sijaendelea kukujibu pachiko lako la jioni hii, naomba niweke sawa hoja yangu iliyonichukua muda sana asubuhi nikitafakari kuwa ilikuwaje ikatokea hivyo!! Baada ya kuwaomba radhi wasomaji pamoja na wewe Sungura, nilisahau kutoa masahihisho ya jibu sahihi la swali husika. Napenda kuutumia wakati huu kutoa jibu ambalo ni sahihi Kibiblia. Naanza kwa kulinukuu swali tena,
  “Swali 2 ‘Na kama ni kifo cha milele(yaani Yesu alichokomesha msalabani), mwenye dhambi leo akifa kifo cha mwili, je yuko salama kwa habri ya kifo cha milele ambaco unasema kimekomeshwa?’
  Jibu.
  Kukomeshwa kwa mauti ya milele ni kwa wale tu wanaoikubali kafara ya Kristo msalabani- yaani wale tu wanaomwamini Yesu na kuishi maisha matakatifu hadi umauti utakapowakuta. Hawa ndiyo watakuwa huru na watakuwa wameiepuka ile mauti ya pili ambayo Kristo ameiondoa kwao. Na kwa wale watakaokataa kumwamini Yesu, au wale wanaodhani kuwa ni wafuasi wake kumbe sivyo, mauti hii ya pili ni halali yao.
  Baada ya jibu hilo fupi, sasa ngoja nijielekeze kwenye majibu ya hoja zako za jioni hii. Haya twende…
  Sungura, mimi nakufahamu kuwa wewe uko vizuri kiasi Fulani kwenye kakiingereza kuliko hata mimi. Bado natafakari kuona kama ni kweli hukuzisoma vizuri na kuzinukuu vyema aya hizi au una mana gani nyingine?? Nazinukuu, “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished” Kwa nini nashangaa kidogo kwa hili? Nashangaa baada ya kuona maswali yako baada ya kuzisoma aya hizo. Lakini mstari wa mwisho kwenye swali hili, unaonesha kuwa hutaki jibu sawia, ila unataka kumpima Siyi na matumizi ya lugha. Lugha gani?? Hii ndiyo shida, maana hujapambanua, swali liko kwa Kiswahili, nukuu iko kwa kiingereza. Sasa ammm….!!! Ngoja nijibu kwa faida ya wengi…
  swali lako hili;
  Je mbingu na nchi zitakapopita ndiyo na torati itafika mwisho? Na hapa nataka nione uwezo wako wa matumizi ya lugha.
  Jibu
  Sheria za Mungu zilizokuwepo kabla ya dhambi, na baada ya dhambi, zitaendelea kuwepo hata mbingu na nchi zitakapopita. Zenyewe (sheria) hazitapita. Ni sheria za milele.
  Aidha, sidhani kama ni giza ndilo linaloniongoza. Nafikiri ni mtazamo wako tu. Kwa maelezo mafupi tu, napenda nikwambie kuwa, wewe utakuwa shahidi wa yehova. Kama sivyo, basi una mlengo huo, maana kila muumini wa dini yoyote isipokuwa hao niliowataja hapo juu, anaamini kuwa yeye yuko sahihi zaidi ya mwingine. Kama kwako mawazo ya namna hii ni upuuzi, basi utakuwa mtu wa namna yake na wewe. Yaani kwa maelezo mengine, wewe unaamini kuwa dini zote ni sahihi na zinawapeleka watu mbinguni. Na hii ndiyo hekima na busara yako kaka. Tofauti na hivyo, kwako ni upuuzi!!! Mimi nitakuomba uzithibitishe hekima na busara zako hizi kimaandiko. Je, inawezekana tukapita njia tofauti lakini tukafika sote mbinguni?? Thibitisha plz.
  Hatari nyingine niliyoiona kwako kaka Sungura ni hii. Nanukuu, “Kama unadhani sisi tumepotea wewe uko sawa subiri siku ukifa ndo utajua kama ulikuwa sahihi ama la,so, wewe undelea tu kuwa chini ya sheria”. Kama sijakosea kukuelewa hapa, umesema kuwa, baada ya mtu kufa, hukumu kwa maana ya mshahara wa dhambi hufuata palepale. Kwa maneno mengine, unaamini kuwa, mtu akifa, huenda purgatory au motoni moja kwa moja. Na kama unaamini ktk hili, naona una shida kubwa sana kaka, maana hata hujielewi kuwa uko chaka kiimani, zaidi ya hapo unatushangaa sisi akina Siyi kwa kutuita tuko chini ya sheria ambazo hata hutaki kuzijifunza ili uzielewe na ili uwe na uhakika wa kusema hicho unachokiropoka sasa. Nasema unaropoka kwa sababu, sheria huzijui, hutaki kuzielewa, na bado unapotoa hoja, unazirejea ilhali huzijui…mchanganuo(sheria) wake hauna tija!!!. Nashangaa sana.
  Labda ngoja nikusaidie kidogo tu hapa kwa mujibu wa Biblia isemavyo (na si kama wasabato wafundishavyo, japo wanaweza kufanana na fundisho hilo la Biblia). Mtu anapokufa, haendi purgatory wala motoni kaka. Huenda kaburini tu kusubiri utekelezaji wa hukumu yake siku Yesu atakaporudi. Ukihitaji rejea za Biblia, sema, nitakupatia nyingi sana.
  Hali kadhalika, umeomba nikuoneshe aya zinazothibitisha kauli ya Yesu ya kuendelea na pasaka. Na kabla ya kukuonesha,, napenda kukukumbusha kuwa, maendeleo hayo ya pasaka aliyoagiza Yesu tuendelee nayo, uendeshaji wake uko tofauti na jinsi ulivyokuwa ukifanyika enzi za wana wa waisrael. Baadhi ya aya hizo ni hapa kaka. Mathayo 26:2, 17-19, Marko 14:12 , 14-16 , Luka 22:8, 11, 13, Yohana 19:14, 1 Wakorintho 11:24-25.
  Nashukuru umetambua kuwa wanyama najisi bado hawajawa na sifa za kuliwa. Hoja ya sisi wamataifa, inabidi uiangalie vizuri kaka. Mungu kuwachagua waisrael kwa ajili ya kupitishia habari zake njema za wokovu kwa dunia nzima, haina maana kwamba sisi wamataifa tutaokolewa kwenye madhambi na makosa hayo ya kimazoea. Tutaokolewa kwa sababu tulikubali kuendana na ulaji, mazoea na kaida za kibiblia na si za kikabila. Mitume hawakuwa na injili yao wenyewe. Injili waliyoihubiri, ni ileile ya Yesu. Kama ni chakula, walifundisha torati ileile ya vyakula, nk. Kilichokoma kufundishwa wakati wa mitume, ni torati ya kafara na baadhi ya sikukuu za sabato za miezi nk. Torati nyingine iliyosalia, ilidumu kufundishwa nasi tunaifundisha hadi leo zikiwa chini ya msukumo wa kafara ya Kristo ktk mioyo ya watu tofauti na ilivyokuwa zamani zilipokuwa chini ya Mosaic laws.
  Na kwa sasa, ni kweli kuwa hupaswi kula nyamafu, damu za wanyama. Lakini hulazimishwi kutokula nyama zilizotolewa kwenye sadaka za mashetani. Kama una uhakika kuwa wanyama hao walichinjwa kwa kumwaga damu tena damu yote, waweza kula tu na hautahesabiwa dhambi kwa kufanya hivyo. Aidha, usipokula pia, hakuna dhambi. Usichoruhusiwa kula ni nyama za wanayama najisi. Kula wanyama wa namna hii, ni dhambi na machukizo mbele za Mungu.
  Mungu atusaidie sote.
  Ubarikiwe

 43. Siyi kaka,
  Nimefurahishwa na uungwana ulioufanya hatimaye wa kuomba radhi. Kuna msemo unasema, “The proof of spiritual maturity is not how pure you are, but awareness of your impurity.” Congratulations!
  Kwa 7bu hapo awali uliendelea kujijengea kichaka eti inatupasa kusamehe hata kabla wadeni wetu hajaja kutuomba radhi; which is true! Make kama angelisemea Yesu hili katika mafundisho yake ya mlimani bila shaka angelisema hivi, “Mlisikia ilinenwa kuwa “Umsamehe mdeni wako ajapo kukuomba msamaha” lakini mimi nasema hivi, “Wasameheni wadeni wenu hata kabla hawajaja kuomba msamaha.”
  Kwa hiyo bw. Siyi umeniwahi tu lakini nilitaka kuukumbusha kuwa mimi kukusamehe pre-apology hakukupi wewe excuse kutonitaka radhi.

  Either nilizisoma linki zako zote katika post yako ya tar.04/02/2014 uliyonijibu. Sikuweza kupata ufanuzi wa aya nilizokupa zilizokuwa zinahitaji ufafanuzi wako, au nyie wa7to mnazielewaje mkizisoma.
  Kitukingine nimegundua kumbe huwa unatumia sana hayo machapisho kuargue hapa! Na si wewe tu; wa7to wote mnategemea sana machapisho, ambayo yamejaa upotoshaji.
  Hizo aya Siyi umekuwa ukizikwepa sana. Lakini mimi nitakomaa na wewe tu mpaka uzitolee ufafanuzi.
  Haya, mi nasubiri huo ufafanuzi.

 44. Lwembe,

  Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote!

  mpenda kuhusu Math23:43 na swali lako eti, “mjema unakubali kuwa Siku ile ile kuwa Yesu na yule mwizi walikutana peponi?”

  Kaka, usihame mada,hapa tunajadili juu ya vyakula najisi na visivyo najisi. Na sio imani ya wafu. Kama kuna post inayouhu mada hii nielekeze tukutane huko. Kwani wewe kuamini kuhusu biblia yaku kuwa si ya wasabato ndo mpaka uhamishe mada? Tukifanya hvyo hatutafika.Ila tatizo lako ni lile lile ninalokutahadharisha kila siku yaani:kung”ang”ania andiko moja,badala ya Bible kwa ujumla wake. Nielekeze kwny iyo post ya wafu km iyo au ianzishe tupeane uelewa.

  Lwembe na kaswahili, eti mnasema hamjaona point kwny coments zangu za mifano ya , mahot pot na watoto wa mitaani! Eti mnasema ninaokota jalalani! Eti nimechoka kupita nilivyokuwa mwanzo!. Polen, mambo ya rohoni ueleweka kwa jinsi ya rohoni.nina imani ht km nyie hamelewi, wapo wanyenyekevu wa moyo wanaelewa vizuri. Hata Yesu alipofundisha kwa mifano wapinzani wa ukweli hawakumwelewa sembuse mjema! Halafu ni vyema mtaje hapa SG kuwa hzo pumba au hvyo vya jalalani ni vipi hasa ili walioelewa watoe fundisho?

  Kwa kifupi kupitia mifano yako Lwembe kuhusu 1.aliyeingia harusini bila vazi 2.watoto wa mitaan kuwa eti inawahusu wanaofuata sheria, eleweni hivi?

  1.mifano yote2 inausisha wale wasiofuata sheria mfano, i.hakufuata shart la kuwa na vazi. Kwani unaposikia hukumu km yeye alivyotupwa nje hujui kuwa hukumu uenda sambamba na sheria ii.watoto wa mitaani wanaishi bila sheria. Mfano mwanampotevu alikula sio tu nguruwe km ninyi bali pia hata chakula cha nguruwe yaani vyoote km mnavyodai ninyi!! Ila mwenzenu yy alijua na akatubu!! Nawashangaa ninyi mnazubaa. Itakula kwenu!

  Kuhusu sisi hapa duniani kuwa km watoto wa mitaani kwani wewe hujui kuwa 1.wenyeji wetu upo mbinguni….. 2.Yesu alikuja kututafva sisi tuliopotea Yoh3:16, kisha amekwenda kutuandalia makao nyumbani yoh14! Hvyo kuwepo kwetu hapa duniani ni sawa na watoto wa mitaani tukiacha kuongoza na sheria zinazopima utiifu wetu kwa Mungu!

  2.lwembe kuhushu rejea ya mwnz9:3 yaani kumb14, eti umenukuu kwa kimombo eti kuwa ameruhusu kula najisi, pole mpendwa endelea kusoma aya inajieleza tena hapo katoa mfano wa wanyama, paa na kulungu ambao wanatajwa ht law11

  3.kaka unasema eti mimi ninaomba huruma za wana SG, sio kweli, najua kuwa wapo weng wanaosoma comments zetu hvyo nataka waone na wajisomee wenyewe badala ya kuangalia majibizano yetu tu.

  4.suala la cross refference nakubaliana nawe pia kuwa unaweza kwenda zaidi ya zile zilizopo kwny biblia ILA BILA KUHARIBU MAANA YA MAANDIKO. Kaka nilikushangaa sana pale ambapo mwan9 ilipokuwa na rejea ila ww ukawaambia wanaSG wasiosoma kuwa eti haikuwa na rejea au pale ulipo hafifisha rejea zilizopo kwa “…ingelipaswa kuwa.,..,” zenye lengo la kusapnti ulafi tu.

  5.kuhusu swali nililokuuliza: Je , Yesu alivitakasa ..vyote wakati gani! Ni pale alipotoa tamko la Mk7:19 au pale msalabani?

  Jibu lako: ni RM ndiye aliyetakasa. !! Ukidai maono aliyopewa petro ktk Matendo10.

  Ooh, asante kwa jibu zuri INGAWA kwa mujibu wa maandiko sio la kweli. Hebu ona sasa mnavyojichanganya,

  Swali:1. ikiwa ni ujio wa RM ndio takasa vyoote, sasa mbona wakati uo uo mnasema ni Yesu kupitia kauli yake ya Mk7:19,kuwa “…kwa kusema hvyo alivitakasa vyakula vyote… Pia mbona wengne wanasema ni kupitia aliposema “..imekwisha…” pale msalabani.? Uoni kuwa mnatuchanganya kwa mapokeo yenu yasiyo msimamo wa imeandikwa?

  2.ni wapi,lini na kwa kauli ipi RM alisema amevitakasa vxakula vyoote?

  Kama vike haitoshi angalia dondoo zifuatazo:

  Yesu/Neno ndiye anayetakasa soma ushahidi huu:

  Imeandikwa “…uwatakase kwa ile kweli Neno lako ndio kweli..” Yohana17:17 .pia tunasoma Neno ni Yesu, Yohana1:1+. Mpendwa hata Mk7:19, inasema ni Yesu alivitakasa vyakula sio wanyama wote.

  Pia bible inasema ujio wa RM hautafunua lolote tofauti na Yesu alivyofundisha bali atawaongoza ktk kweli yote inayotakasa ambaye ni kristo soma Yoh16. Kwa ushahidi huu anaetakasa ni Yesu. Pole kwa swali la mtego.elewa hvyo mpendwa utabarikiwa.

  Natamani sana wapendwa mpatekuelewa hebu pitia tena aya zenye utaka kwa kifupi,

  a)Mk7 na Math15: Yesu akupambana na sheria za vyakula za law11.bali mapokeo(makatazo ya kibinadamu tu) yaani kula bila kunawa mikono. Hivyo Yesu asingekuwa kimbelembele kuelezea kile ambacho hakikuwa shutuma ya mafarisayo vs wanafunzi? Hata petrol, mtume ali alyeshuhudia kauli hii ya Yesu na pia ali yekabidhiwa kanisa na Yesu alielewa hvy ktk maono ya Mdo10.nyie wenyewe tu ndo wagumu kuelewa.

  Pia kitendo cha Yesu kuruhusu pepo kuliingia lile kundi 5a Nguruwe ushaidi mwmgn kuwa ufugaji wa nguruwe haukuwa halali na hivyo kauli yake ya Mk7 haikuwa na maana ya vyote na visivyo vyakula.

  b) Mdo10- inafunua ukweli ufuatao

  i.kwa kauli ya petro kuwa kamwe hajawahi kula kilicho najisi ni ukweli usiopingika kuwa kamwe kwa kipindi chote alichowahi ishi na Yesu hajawahi kumwona kamwe Yesu akila vile alivyovia kwny maono.hvyo mtazamo wa mk7 kuwa sio vyote km mnavyodai niny

  ii. Petro alichukua muda kujua maana ya maono yale ,hakukurupuka tu na maana tu za aya za mwanzo km mnavyofanya leo bali yeye alielewa hv nanuku :”….akawaambia,…..lakini Mungu amenionya,nisimwite mtu awaye yote mchafu wala najisi”. mdo10:28.huu ndio uelewa wa petro kuhusu yale maono.nawashauri msikatize maandiko, somen had mwsho mbona yapo wazi.

  Iliuone kuwa huu ndo ukwel, hakuna popote ambapo petro aliyeachiwa kanisa la mitume na kuagizwa na Yesu”….lisha,…chunga…lisha ..kondoo zangu”. Hakuna popote alipoanza kufundisha juu ya kula wanyama wale aliowana bali ni injili kwa wote,na sio kwa wayahudi tu.

  Au wewe kaka petro iyo nukuu za petro kusema “..Mungu ameniambia… Nisimwite mtu yeyote mchafu wala najisi..” unatoa wapi tafsiri kuwa ameruhusiwa kula vyote.

  Ili tuelewa vizuri Hebu vjiulize yafuatayo:

  Kwa nini Mungu atupie mfano huu wa wanyama wa aina zote na anataka vjifunze nini?

  Jibu:Mungu alitumia maono ya wanyama mchanganyiko safi na najisi kutufundsha kuwa wanadamu wote ni sawa ktk kristo hawajatengwa popote ktk maandiko kuwa kuna walio safi na walio najisi.

  Kwa iyo wapendwa izi aya zipo wazi kabisa kwa wote wanaotafuta ukweli.

  7.Ingawa hujataja imeandijwa wapi nakupa pole kwa kutafuta “kichaka cha karanga” kujustfy hoja mfu.eti una nukuu Rom10:4 kuwa …”kristo ni mwisho wa sheria.,” Wapendwa ayo ni mtumiz mabaya ya maandko kutusapot mapokeo yenu tu. Siyi,amewaelewesha sana kuhusu hili ila hamtaki kuelewa.

  Maana ya aya hii kuwa Yeye aliishika yote na nikielelezo kwetu kumfuata kwani ni yeye anayesema:

  Math5:17-Hakutangua torati.

  yoh14:15-mkinipenda mtazishika amri zangu.

  Ufu14:12-hapa ndipo kwny subira watakatifu,hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu.

  Neema ya Kristo iwe nanyi.

 45. Hebu ngoja nikuulize Siyi,

  Kutokana na hii nukuu yako ambayo kila wakati umekuwa ukiinukuu kwa kusema kilekile kwa namna ileile.
  ”“Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished”

  Je mbingu na nchi zitakapopita ndiyo na torati itafika mwisho? Na hapa nataka nione uwezo wako wa matumizi ya lugha.

  Nikuonavyo ni kuwa kuna mambo kuendelea kukufafanulia ni kupoteza muda, maana akili yako imetiwa giza. Na hilo giza linakwambia kuwa sisi akina Sungura ndo tumepotea wewe uko sahihi. Kwangu huo ni upuui mkubwa. Kama unadhani sisi tumepotea wewe uko sawa subiri siku ukifa ndo utajua kama ulikuwa sahihi ama la,so, wewe undelea tu kuwa chini ya sheria.

  Huo mchanganuo wa torati unakufaa wewe na hiyo imani mfu ya kisabato, wewe endelea kuutumia. Ungekuwa ni mchanganuo wenye tija ungeshaleta uzima ndani yako. Mind u Siyi, huongei na mtu maamuma kma unavyodhani. Wala sijaanza kuongea na wewe kama msabato wa kwanza kuongea nae, nimekuwa naongea na wasabato miaka na miaka.

  Siyi, nithibitishie kwenye maandiko ambapo Yesu alisema tuendelee na pasaka leo tafadhali!

  Ok, ni kweli hao wanyama hawajabadilika. Sasa kumbuka sisi mataifa tumekuwa tukila hao wanyama siku zote, na injili tumekuja kuipata kupitia mitume. Walituagiza nini hao mitume kwa habari ya chakula?

  Kwa mimi mataifa niliyefikiliwa na wokovu wa kristo kupitia mitume, chakula ambacho siruhusiwi kula ni kilichotolewa sadaka kwa mashetani, nyama ya mnyama aliyekufa kibudu, pamoja na damu, full stop!

  Halafu Siyi kwa nini unakuwa mgumu wa kuelewa lugha rahisi sana? Mimi kwa kifupi nilikuuliza tofauti iliyokuwepo ya kimatokeo kati ya mtu aliyekula nguruwe na asiyetahiriwa. What is so difficult there Siyi?

  Mpaka Mungu awape neema ya kujua, hamtakuja kuona tofauti iliyopo kati ya agano jipya na la kale!

  May God have mercy!!

 46. Sungura,
  Hata mimi kaka, siko hapa kwa ajili ya kukushawishi ili uwe msabato. Hasha!! Kupotea kwako, hakunigharimu chochote. Hata Mungu hakimgharimu chochote!! Kuendelea kufakamia kwako nguruwe, hakunipi shida. Na hata kama mimi na wewe tungekuwa watoto wa familia moja, katu tusingefanana kufikiri.
  Aidha, nikiri tu kuwa, ni kweli kabisa ktk kujibu maswali yako, swali moja sikulitendea haki. Nalinukuu, “Swali 2 ‘Na kama ni kifo cha milele(yaani Yesu alichokomesha msalabani), mwenye dhambi leo akifa kifo cha mwili, je yuko salama kwa habri ya kifo cha milele ambaco unasema kimekomeshwa?’ Jibu. – Ndiyo”
  Unisamehe kwa jibu hili baya!!! Niende zaidi ya hapo kuwaomba radhi hadi wasomaji wote wa michango kwa jibu hili lisilo sahihi la swali tajwa hapo juu. Mnisamehe sana wapendwa.
  Madai mengine kaka Sungura, are not genuine. Mf. nakunukuu, “Swali langu la kwanza umeingia chaka, mimi sijaongelea mapokeo, bali nimekuuliza tofauti iliyokuwepo ya kimatokeo kati ya aliyekula nguruwe na asiyetahiriwa! Angalia vizuri”.
  Niliingia chaka kivipi? Kukwambia unauliza maswali ilhali unayo majibu? Nilisema hivyo kwa sababu najua, tangu mwanzo, tumekuwa tukimakinika na TORATI hususani kwenye uga wa vyakula. Na tuliona kuwa, torati ya chakula, ni torati iliyoanza hata kabla ya dhambi. Mungu aliweka sheria za ulaji.
  Baada ya dhambi, Mungu aliwaongezea wanadamu mbogamboga na nyama za baadhi ya wanyama tu. Mungu hakuruhusu watu wale nyama za wanyama wote. Na sababu alitoa kwa nini wanyama wengine waliwe na wengine wasiliwe. Tumekuwa na mjadala huu tangu mwanzo kabisa. Na katika agano jipya, hakuna hata sehemu moja Yesu anaonyesha kuruhusu kula wanyama waliokatazwa tangu mwanzo. Wanafunzi wake nao, walifundishwa hivyo. Na baada ya Yesu kupaa, na wao hadi wanalala wakielewa na walifundisha hivyo. Sasa kaka Sungura, unapouliza kulikuwa na tofauti gani kati ya mla nguruwe, na mtu asiyetahiriwa, mimi naona kama ni swali la kejeli!! Kwa nini naliita kuwa ni swali la kejeli? Maana najua unajua kuwa, katika Mathayo 5:18 Yesu anasema, ““Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished”. Yesu anakazia kwa kusema, HADI MBINGU NA NCHI, ZITAKAPOONDOKA, HAKUNA HATA YODI MOJA ITAKAYOONDOKA!!! Sasa, kaka Sungura, licha kusema sheria zimepita, je, mbingu na nchi zilishapita?? Sasa kama siyo kejeli ni nini? Na swali hili, jibu; lake linafanana na swali hili, Kuna tofauti gani kati ya mtu muasi (mvunja sheria) na mkristo mdhambi? Nina imani mpaka hapa, unauliza kitu unachokijua.
  Mambo haya nimekuwa nikikwambieni kabisa tangu mwanzo, ufanye uchanganuzi na wewe wa kitu kiitwacho TORATI. Najua ulishafanya, ila kwa sababu ya ubishi tu, umeamua kubaki ulivyo. Sasa mimi nitakufanyeje rafiki?? Nina imani kabisa mtu akisoma mchanganuo huo wa TORATI, hawezi kula nguruwe wala chochote kilicho kichafu. Mchanganuo huo, ndio unaotutanabaishia juu ya kile alichokifanya Kristo msalabani. Tofauti na kujifunza kwanza hapa vizuri, tutabaki kuenzi matakwa ya miili yetu tu.
  Habari ya kuangalia asili ya maandiko, sina uhakika kama kweli kaka Sungura ulikuwa unafuatilia. Lakini kama kweli ulikuwa unafutailia, endelea kufuatilia utagundua mengi zaidi ya hayo. Kuna siku niliwaambieni habari za toleo lipi la Biblia lafaa kwa matumizi ya wakristo!! Kusema hivyo, nilimaanisha mengi sana baada ya kugundua mengi sana, na bado nimegundua mengi sana hasa hayo ya vyakula na doctrines zingine nyingi zilizomo kwenye makanisa yetu ambazo kimsingi tunazikumbatia kama mafundisho yetu makuu kumbe sivyo kabisa. Nakutia moyo uendelee kuwa na tabia ya kuchimbua kwa mtindo huo. Lakini kama umenijibu kwa kujikosha tu hapa ili uonekane unajua kumbe sivyo, nakupa pole. Zaidi ya hapo, nakutia moyo sasa uanze kuchimbua.
  Hoja yako nyingine, nainukuu, ” Lakini pia umeniambia suala la kula sumu, labda nikutake kwanza useme ni sumu gani tunayokula? Maana nikuonavyo hapo napo akili yako haikung’amua kilikuwa kinaongelewa nini, ukaamua kudandia meli tena.
  Kwa maneno mengine ni kwamba; Tohara leo hatufanyi mwilini bali rohoni, pasaka nayo hatufanyi mwilini bali rohoni, lakini kula nguruwe kwenyewe tunatakiwa tuendelee kufanya mwilini, Siyi ni hivyo au?”
  Nafikiri aya ya kwanza, maana yake ndiyo ile ya aya ya pili maana umetumia phrase, “Kwa maneno mengine…”. Nami nakujibu hivi,
  Tohara leo hatufanyi mwilini kama alama ya utakaso kwa ajili ya wokovu. Badiliko la moyo ndilo tohara pekee. Aidha, tohara ya kimwili, ni nzuri pia kiafya not on spiritual arena.
  Kwa habari ya pasaka, hapo tunafanya katika nyanja zote, kiroho na kimwili, tofauti na walivyofanya waisrael ktk agano la kale. Wao walifanya kimwili tu japo iliwakilisha mambo fulani. Sisi leo tunafanya kwa sehemu zote. Yesu ndiye aliyeanzisha huu mfumo mpya. Na kila sehemu ina umuhimu wake kama Yesu alivyoagiza ifanywe. Kutawadhana miguu, kuna maana na umuhimu wake, kuumega mkate kuna maana na umhimu wake na kuinywa ile divai, kuna maana na umihimu wake. Vyote hivi, vinawakilisha nini?? Hilo ni somo lingine.
  Habari za kula nguruwe, hatupaswi kula kiroho (kuitamani kuila) wala kimwili. Hakuna sehemu yoyote ndani ya Biblia inayoruhusu watu kula nguruwe. Yesu hakuishi wala kufa ili nguruwe waanze kucheua, au sungura waote kwato. Yesu aliishi na kufa, lakini wanyama hao, hawajabadilika kutokana na hali zao za asili walizoumbwa nazo, ambazo ndizo zilizotolewa sababu za unajisi wao. Hakuna usalama wowote wa kula kitu kisichoruhusiwa na Biblia –Mungu.
  Mwisho, na mimi siko kwa ajili ya kuwazuia msile nguruwe wala kambaremamba. Kama Mungu mwenyewe hamjamsikia, sembuse Siyi!!! Aidha, mimi siko kwa ajili ya kupingana na ninyi. Wala siko kupinga uelewa wenu wa kimaandiko. Mimi naweka wazi tu ukweli wa Biblia pasi na mawazo ya watu. Ni wajibu wetu kulifuata neno au la.
  Ubarikiwe

 47. Siyi,
  Nafikiri kuna vitu Kaswahili kavifafanua vizuri kwa habari ya kula sumu, hivyo kama unaakili utagunda ni wapi uliingia chaka.

  Na kaongelea pia suala la unajisi wa chakula kwa ufafanuzi mzuri. Nami naongeza hapo kwa Kswahili kuwa kinachofanya hadithi ya kula bila kunawe ibadilike na kuwa habari ya chakula najisi ni kwamba, mikono najisi haikuitwa najisi ati kwa sababu tu mtu hajanawa, bali ni pale anapokuwa hajanawa anapotaka kula chakula.

  Kwa hiyo kinachokwenda tumboni si mikono michafu bali ni chakula ambacho kinakuwa kimechafuliwa na na mikono isiyooshwa, kwa hiyo chakula hicho kinakuwa najisi sawasawa na chakula chochote najisi.

  Kwa mantiki hiyo Yesu anachoamua kukiongeea hapo si mikono najisi tena ambayo hata huwa haiendi tumboni, bali ni chakula najisi ambacho ndo huenda tumboni.

  Believe me, hata kama wangewatuhumu wanafunzi wa Yesu kwa kula mikate iliyotiwa chachu kama ingetokea wakala mikate ya hivyo, bado angewaambia kuwa kiingiacho hakimtii mtu unajisi…..

  Huo ndo ukweli wenyewe!!

 48. Siyi,
  Hata usipoteze muda wako kuniombea, maana maombi yako wala hayatasikiwa na Mungu. Jiombee wewe mwenyewe na wasababto wenzio!

  Kuna swali hapa limepelekea uniite ati ni mtoto kiufahamu (big joke).
  Hili hapa: ”Sasa kama Yesu alitimiza sheria yote kwa kuishi tu, kulikuwa na haja gani ya Yeye kufa msalabani?????????

  Wewe unayedhani ni mtu mzima kiufahamu,sikia majibu ya mtoto kiufahamu. Yesu aliishi kama mfano kwanza kwa taifa la Israel wa jinsi walivyotakiwa kuiishi torati, na mfano kwa mataifa kuwa unaweza kuishi maisha ya ushindi ukiwa katika mwili huu.

  Ukombozi wa Yesu kwetu haukuwa uanatokana na kuitimiza torati, bali ulikuwa ni lazima utokane na kifo chake, tena si cha namna yoyote tu, bali cha msalaba.

  Lakini kitu kingine ulichokikiri katika hilo swali lako ni kwamba maisha na kifo cha Yesu viliikamilisha(complete) torati.

  Swali langu la kwanza umeingia chaka, mimi sijaongelea mapokeo, bali nimekuuliza tofauti iliyokuwepo ya kimatokeo kati ya aliyekula nguruwe na asiyetahiriwa! Angalia vizuri.

  Swali la pili nalo ulivyolijibu mpaka naona aibu badala yako. Umesema ‘ndiyo’.
  Sasa hebu niambie mwenye dhambi akifa leo atawezaje kuwa salaama na kifo cha milele ambacho maana yake kitafsiri ni kutengwa na Mungu na kisababisho kikiwa ni dhambi? Halafu kumbuka suala la hivi vifo tumeliongelea tena mimi na wewe mahala fulani.

  Swala la kondoo kuchoropoka kwa kuhani, ni kukosa tu uungwana wa kukiri ukweli kwamba ulindandia meli. Halipo hilo andiko kwenye biblia, wala lisitupotezee muda. Ulichemsha ukaropoka jambo ambalo halipo, basi!

  Ulichukuwa fikra za mtu fulani ukadhani hilo ni andiko, lakini ukweli ni kwamba hapo umeongea itikadi ya kisabato tu, na wla siwezi kwenda kwenye hiyo website uliyonipa, ni kupoteza muda. Maandiko yote uliyonipa kurejea hayaongelei habari za kondoo kuchoropoka.

  Suala la maneno ya kwenye mabano, unachokisema nakijua kuwa kiko hivyo, wala usidhani kuwa wengine hatufuatilii tafsiri za maandiko ya asili ya biblia. Aliwahi kusema Seleli mahala fulani kuwa ‘kwani kwenye biblia hakuna andishi la mwanadamu?’ Hata hayo maneno ya kwenye mabano yasingekuwepo bado ningeelewa kuwa alivitakasa vyakula vyote kulingana na maudhui yaliyo katika hiyo story.

  Leo ndo unasisitiza suala la kuangalia maandiko ya asili kwa sababu unatatafuta ku-justify hoja yako. Kwenye mada ya wokovu nilikwambia habari ya neno sodzo katika maandiko ya asili, ukajifanya kauzu. Huo ni unafiki Siyi!!

  Lakini pia umeniambia suala la kula sumu, labda nikutake kwanza useme ni sumu gani tunayokula? Maana nikuonavyo hapo napo akili yako haikung’amua kilikuwa kinaongelewa nini, ukaamua kudandia meli tena.

  Kwa maneno mengine ni kwamba; Tohara leo hatufanyi mwilini bali rohoni, pasaka nayo hatufanyi mwilini bali rohoni, lakini kula nguruwe kwenyewe tunatakiwa tuendelee kufanya mwilini, Siyi ni hivyo au?

  Siyi siko hapa kukushawishi uache usabato, hayo ni maisha yako na consequences zake zinakuhusu wewe mwenyewe. Niko hapa kukupinga kwa nguvu zote unapoupindisha ukweli wa biblia, na kukwambia ukweli wa ukombozi wa Yesu kristo, hasa kwetu mataifa!!

 49. Lwembe,
  Uzuri ni kwamba, hakuna hata porojo moja iliyosemwa aidha kwa Mjema au Siyi. Hakuna. Bwana apewe sifa kwa hilo.

 50. Siyi,

  U hali gani kaka!
  Ndiyo maana mimi nilikwambia nipotayari kukuvulia kofia; kuwa wewe ni mtaalam wa maandiko bwana! Ni vizuri kuwakubali wengine (ku-appreciate-ana). Kiganda tunasema, “Wabeera kilungi okusiimagana.”
  Katika post yako ya mwisho uliyonijibu, uliji-humble kuwa wewe ni mdogo sana, na bado unajifunza, na unajifunza mambo mengi kutoka kwetu pia. lakini cha ajabu hii post yako ya mwisho hapa kwa Sungura umekohoa majigambo matupu!
  Mimi nawajua ninyi ndivyo mlivyo; tofauti na hivyo ni unafiki tu. Wasabato mnaamini, kwanza, ni wataalam wa maandiko, no any other. pili dini yenu ndo the only true, pure, and the only acceptable with God. Umekohoa majigambo kweli kweli! And that’s the very you. Na ndiyo maana kwa ubishi ninyi ni ma-champions. Kwa hilo, you unmasked yoself to who truly you are. Ndiyo maana nilikwambia kukuvulia kofia sioni shida. But what i only need is to have you my questions precisely answered.

  Blah blah ambazo Sungura amekuwa akikwambia ni kweli unazifanya mara nyingi tu, katika post zako. Na hizo blah blah zinatokana na kushindwa kushindana na ukweli. “Huwezi ukashindana na kweli.” Ukweli unapokubana kabisa pande zote, unaamua kuandika chochote, au ku-manipulate maandiko (kucheza na maneno ili kuufanya upuuzi uonekane hekima). Lakini kwa kufanya hivyo, bado mbele unakuwa umejichimbia shimo la kutumbukia mwenyewe bila wewe kujua!
  Mf. jibu ulilonipa kuhusu 1Tim.4, eti kulikuwa na watu waliokuwa wakiwashawishi waamini wajiepushe na chakula safi (wanyama safi kama walivyoainishwa katika vitabu vya torati). eti vyakula vinavyozungumziwa kuwa vimetakaswa ni vile vyakula safi (kwa mujibu wa torati). Nashukuru, sikumbuki kama ni Sungura, lakini kuna mtu alikuuliza, “Hivi, kisafi ndicho kinachotakaswa, au kichafu?”
  Hizo ndizo Sungura anaziita “blah blah na ujinga.” Mimi nauita “upuuzi!”

  Suala la sumu kuwa ni chakula ulilileta wewe. hata suala la mawe. Utani kidogo ni afya. Lakini unapoyafanya mambo ambayo yangedhaniwa kuwa ni utani kuwa ni mambo serious, hizo ndizo blah blah na ndo upuuzi! Na ndo wakati mwingine Sungura anauita utoto (kiakili). Biblia inasema, hata tukila kitu cha kufisha hakitatudhuru kabisa. Hapa biblia inamaanisha kitu kingine kabisa tofauti na tunachoongelea hapa. Hapa tunaongelea “sanctity.” kuhusu kitu cha kufisha, biblia inaongelea “protection.” As beloved sons and daughters of God, being in Christ, we are royally protected. Hata hivyo, we can’t abuse the privilege to test God. Yesu angeweza kugeuza jiwe kuwa mkate, au kujirusha. But he couldn’t abuse God’s power.

  Kuhusu Mk.7, ni kweli chanzo cha Yesu kutoa ufafanuzi huo wote ni mikono isiyonawiwa. But he meant a business more than mikono michafu/isiyonawiwa, alimaanisha chochote (probably kinachoingia kinywani). (“Kwa maana hakimwingii moyoni [mind], bali tumboni tu, na kisha chatoka kwenda chooni). Lazima ujue, the very thing in regard here was spiritual sanctity. Jibu la Yesu had to do nothing with physical health or physical sanctity. Jesus came as a spiritual doctor. Not a physical doctor. That’s why anapoendelea kufafanua anaongelea moyo (mind) na mawazo. He was dealing with what interrupts with spiritual sanctity. Not with physical health/sanctity. He meant, whatever is considered physically unhealthy has nothing to do with spiritual sanctity, which is the important thing with God. Kwenu ninyi Siyi ndicho mnachojishughilisha nacho. The flesh.You’re all biologists coz you’re in the flesh.Ndo maana leo tupo hapa tunahangaika nanyi. Mmepigwa chenga ya kiroho. Everything in the Old Testament represented something spiritual at Christ’s manifestation. Ndiyo maana Paulo anasema, mambo hayo yote (katika torati) yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo-yaani Kristo.

 51. Sungura,
  Shalom kaka.
  Naomba uelewe kuwa si akili yangu (mawazo yangu) tu yaliyonifanya niseme hivyo, bali ni uelewa wa jumla wa maandiko tena uliowazi kabisa ambao mtu yeyote anayeitafuta kweli ya Biblia anaweza kuona hivyo maana iko wazi mno hasa mtu akisoma sura nzima ya kitabu cha mark 7. Umenukuu Mtt 7:14-15. Inayosema; “Akawaita makutano tena, akawaambia, Nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo, ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu”

  Sungura,
  Tangu mwanzo, nimekuwa nikikwambia kuwa, Yesu alikuwa anarejelea ulaji wa vyakula bila ya kunawa mikono ambayo Mafarisayo, walikuita kujitia unajisi. Kama alivyorise standard ya sheria yake (Mathayo 5:28), ndivyo alivyorise standard ya kujitia najisi kwa mtu ambako, msingi wake ni dhambi .
  Unajua dhambi inakaa wapi? Ndani au nje ya mtu? Ukisoma aya zinazofuata hapo, zilikuwa zinarejelea dhambi. Yesu was so spiritual kaka. Vitu najisi, alikataa hata kuvigusa tu sembuse kuvila!!!
  Kuhusu maneno mengi ya Biblia yaliyoko kwenye mabano na ulalo, huwa ni maingizo ya watafsiri tu. Siyo maneno ya Biblia kwa uhalisia wake. Sorry to say this!!! Mf.
  NIV; Mark 7:19 For it doesn’t go into their heart but into their stomach, and then out of the body.” (In saying this, Jesus declared all foods clean.)
  RSV, Mark 7:19 since it enters, not his heart but his stomach, and so passes on?”[a] (Thus he declared all foods clean.)
  NRSV, Mark 7:19 since it enters, not the heart but the stomach, and goes out into the sewer?” (Thus he declared all foods clean.)
  KJV; Mark 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?
  Waswahili na sisi tukapachua na kupachika…tena sisi bila hayo mabano au ulalo…
  SUV; Marko 7:19 kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote.

  Hivyo, uwe unafuatilia the origin source of the text. Maneno hayo unayodai kuwa siyaelewi na nina ujinga kwa hayo, hebu yachunguze na wewe uone kama ni kweli hiki nikisemacho au la. Jifunze kujisomea kabla ya kuhukumu watu kwa kuwaita wajinga kaka. Fanya utafiti mimi huwa sina tabia ya kutafuna kila kila kitu. Mengine chimba na wewe.

  Pili, Biblia haijasema mle sumu. Ninyi ndo mmeihalalisha kuila hiyo sumu. Na kwa neema ya Mungu, kwa vile bado mwaishi kwa rehema zake, bado mwajiona mko sahihi kabisa. Siku ile wewe nilikuuliza, unioneshe aya hata moja inayokuruhusuni kula nguruwe walao hata moja toka agano lolote. Jibu zuri ulilotoa, ulisema hakuna haya hata MoJa. Sasa, hii inayowaruhusu kula sumu, mmeipata wapi? Hebu nionyeshe na mimi na jifunze kwako. Leta hii aya ya kula sumu waj2 wote, Mungu ambayo kawaruhusu. Nakusubiri.

  Kuhusu jina la Pasaka ktk agano jipya, Kaka, bado inaitwa ni Pasaka japo ulaji wake umekuwa tofauti. Siku hizi hatuili kama walivyoila waisrael jangwani. Agano la kale na jipya, yamejaa majina ya neno Pasaka lilelile. Bado inaitwa ni Pasaka pamoja na kwamba madhebu yammeiundia majina anuai k.v. meza ya Bwana, easther, Comunyo, nk ambayo hayamo kwenye Biblia.

  NA ukiishiwa hoja sema kaka. Mimi uelewa wa hoja kama hizi bado ni mwingi sana. Rasilimali ya uelewa nilio nao kuhusu mambo kama haya, hayataisha leo. Wewe tuendelee kuijadili tu. Nikiishiwa nitasema mwenyewe.

  Maswali yako
  Swali 1
  ”Sasa hebu niambie Siyi, kulikuwa na tofauti gani ya kimatokeo katika mtazamo wa agano la kale kati ya asiyetahiriwa na aliyekula nguruwe?”

  Jibu
  Je, wewe unafikiri yalikuwa ni mapokeo? Waweza kusema ni kwa jinsi gani yalikuwa ni mapokeo ilhali agano jipya lilikuwa halijaja? Nakupa changamoto ujifunze na wewe uangalie kama kulikuwa na tofauti yoyote ya uvunjaji wa sheria za Mungu za vyakula na zile za maagizo. Maswali mengine unauliza kaka, majibu unayo.

  Swali 2
  ”Na kama ni kifo cha milele(yaani Yesu alichokomesha msalabani), mwenye dhambi leo akifa kifo cha mwili, je yuko salama kwa habri ya kifo cha milele ambaco unasema kimekomeshwa?”

  Jibu.
  Ndiyo

  Swali 3
  ”Zaka na tohara vyote vilitoka kwa Ibra na vikaingizwa kwenye torati, iweje kilichosemwa na Mungu ndo kiondoke, lakini kile cha hiari ya mtu ndo kibaki?!!!!”

  Jibu
  Wewe unafikiri ni kipi kilichoondoka?? Zaka au tohara?? Kama ni zaka, kumbuka bado tunaye kuhani anayehitaji zaka – Yesu Kristo kwa ajili ya kuwaleta kondoo wake zizini. Na kama ni tohara, tangu agano la kale, tohara ilikuwa na maana dhahiri kabisa (usafi wa moyo), japo kipindi kile iliwakilishwa kimwili. Aidha hata leo, tohara bado ipo japo hatuifanyi kimwili. Tunaifanya kiroho kaka. Na bila tohara hii ya kiroho, mbingu utazisikia tu. Vyote vipo, japo mfumo wake umebadilika tu kwa baadhi ya vitu hivi kama ilivyo kwa pasaka.

  Swali 4
  ”Aise nioneshe andiko la kondoo kuchoropoka mikononi mwa kuhani wakati Yesu alipokufa msalabani. Utakuwa umenisaidia sana Siyi”

  Jibu,
  Siku ile nilikuonyesha aya lukuki japo hazitaji moja kwa moja maneno niliyoysema mimi. Hata hivyo nilikuonesha ufafanuzi wa aya hizo kutoka kwenye vitabu vya rejea vivlivyovuviwa. Narudia tena kukurejesha hapo nione kwanza kama hujaelewa kabla hatujaendelea kuangalia kwa mapana yake zaidi ya hapa.

  Swali la 5
  Lakini pia usinipe majibu ya kisiasa bungeni; nioneshe maandiko ambayo yanasema kuwa Yesu alikuja kukomesha torati baadhi.

  jibu
  Mimi sina majibu ya kisiasa.
  Soma Lawi 17:11, Waeb 9:11-18, 2 corint 5:21 nk.
  Jibu lako la Yesu kuitimiza Torati kwa kuishi tu, linaonyesha ni kiasi gani u mtoto ktk kufikiri kaka. Sasa kama Yesu alitimiza sheria yote kwa kuishi tu, kulikuwa na haja gani ya Yeye kufa msalabani????????? Si angeishi tu halafu akaenda zake mbinguni halafu akina Siyi na akina Sungura tukawa huru kwa ajili ya wokovu?? Yaani wewe, ni mtoto kweli rafiki. Pole sana, pole sana.
  Mungu awahurumie sana.
  Nawaombea, maana mwandhani kuwa mna Mungu wa kweli huko kisa mnaona miujiza na maajabu. Nikwambie hata manabii wa Baali walikuwa wnatenda miujiza kama kawaida. Lakini saa ilipofika ya Mungu kujidhihirsha, hawakufua dafu rafiki yangu. Mtu mmoja tu, mmoja tu – Eliya, akahubiri injili ya mombi na manabii wa uongo 850, wakamwamini Mungu hapohapo…
  Acha kucheza na Mungu Sungura… Nakuona uunafanya masihara sana rafiki yangu. Nakuombea sana.
  Nikutakie sabato njema.
  Ubarikiwe

 52. Ndg Siyi,

  Na wewe naona umeleta usanii kama wa Milinga! Mwenzako katuletea mambo ya nabii Ellen White na 666, katubwagia hapo; na wewe nawe umekuja na “kondoo aliyechoropoka”!!! Mnasoma sana vitabu vya hadithi, enhe”?!!!

  Acheni usanii, haya ndiyo mnawafundisha akina Mjema, halafu wakitoka hapo wanaamini kabisa kuwa ni kweli, ukimwambia lete Maandiko, anakuanzishia mambo ya Sheria za Maadili!!!

 53. Ndg Mjema,

  Post zako mbili nimeziona, hiyo ya mahot pot na ya watoto wa mitaani!

  Kwavile kati ya mambo yaliyomo humo, yako ambayo nimekwisha kuyajibu katika post yangu ya mwisho, naona ni vema iwapo nitakusubiri uyajibu niliyokuuliza, ili twende sambamba badala ya kurudia rudia mambo.

  Ninakusubiri ili tuendelee kujifunza zaidi!

  Asante!!

 54. Siyi,
  Swali lako uliloniuliza kupitia majibu yako kwa Kaswahili ni hili hapa:

  Yesu aliitimiza torati kwa lifestyle yake yote aliyoishi. Vile alivyoishi ndivyo ambavyo mtu yeyote aliyeishi torati alitakiwa kuishi.

  Hiyo ndiyo namna gani Yesu aliitimiza torati!!

 55. Siyi

  Ivi kwa akili yako timamu unaona kuwa Yesu alipoletewa kesi ya wanafunzi wake kula bila kunawa katika majibu yake nae aliongelea suala la kula bila kunawa?

  Hebu tuone: Mark 7:14 Again Jesus called the crowd to him and said, “Listen to me, everyone, and understand this. 15 Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them.”

  Ivi kwa akili tu ya kawaida hapo kinachosemwa ni kula bila kunawa?!!!

  Tuone na hapa: Mark 7:18 “Are you so dull?” he asked. “Don’t you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? 19 For it doesn’t go into their heart but into their stomach, and then out of the body.” (In saying this, Jesus declared all foods clean.)

  Ati kwamba alikuwa anaongelea uchafu unaotokana na mtu kula bila kunawa?!!

  Na hayo maneno yaliyo kwenye mabano basi kumbe yalikosewa, yangeandikwa kuwa “kwa kusema hivyo aliutakasa uchafu wote” wala si vyakula vyote!

  Siyi ujinga ni mzigo kama tu ilivyo dhambi, usijilazimishe kuwa mjinga kiasi hicho rafiki yangu.

  Na kama unadhani tunahitaji maombi nakushauri uende mlimani ukatuombee uone majibu utakayotoka nayo huko.

  Wewe unasema tukila sumu tunakufa, biblia inasema hatutakufa, maana haitatudhuru kabisa. Wewe tu ndo unaweza kufa ukila sumu, maana bado uko mautini.

  Halafu hebu niambie hicho kitu kinachoitwa pasaka leo kwenye agano jipya kinaitwaje, maana naona unaongea maneno ya hewani hewani hivi.

  Kwa kifupi nikwambie kuwa umeshafika mwisho kuhusu hii mada, huna substance nyingine unayoweza kutuambia hapa.

  Haya majibu yako kwa hoja zangu za tarehe 04/02/’14, ni dhihaka kubwa Siyi. Nilikuwa so deep, halafu wewe unanijibu kwa kuongeaongea tu maneno mepesi.
  Kuna vitu kadhaa nilikuuliza, lakini umevikwepa.

  Mojawapo ni hivi:

  ”Sasa hebu niambie Siyi, kulikuwa na tofauti gani ya kimatokeo katika mtazamo wa agano la kale kati ya asiyetahiriwa na aliyekula nguruwe?”

  ”Na kama ni kifo cha milele(yaani Yesu alichokomesha msalabani), mwenye dhambi leo akifa kifo cha mwili, je yuko salama kwa habri ya kifo cha milele ambaco unasema kimekomeshwa?”

  ”Zaka na tohara vyote vilitoka kwa Ibra na vikaingizwa kwenye torati, iweje kilichosemwa na Mungu ndo kiondoke, lakini kile cha hiari ya mtu ndo kibaki?!!!!”

  ”Aise nioneshe andiko la kondoo kuchoropoka mikononi mwa kuhani wakati Yesu alipokufa msalabani. Utakuwa umenisaidia sana Siyi”

  Lakini pia usinipe majibu ya kisiasa bungeni; nioneshe maandiko ambayo yanasema kuwa Yesu alikuja kukomesha torati baadhi.

  Siyi itikadi ya dini yako inakutesa, inakufanya ukatae kwa nguvu ukweli ambao ni dhahiri. Huwezi tu ukakiri kushindwa kwa kuona kuwa utakuwa umei-let down dini yako.

  Mtu yeyote mwenye hekina anaweza kuuona huu ukweli kwenye hoja zilizo kwenye majibu yako, ziko so empty substantially.

  Ufalme wa Mungu si katika maneno pekee, bali ni katika nguvu na uweza wake pia. Kama unadhani kuwa hatuko na Mungu, nakushauri uje kwenye makusanyiko yetu, then utajua kama Mungu tunamsimulia tu au pia anafanya kazi katikati. Kama ni maneno naona tumeongea sana.

  May God have mercy!!

 56. Mjema,

  Sasa naona unaishiwa kaka!
  Coz naona unaanza kuokoteleza artfacts jalalani!

 57. Sungura,
  Mwendelezo wetu ule…
  Na kwa kuanza, naomba ninukuu hoja yako; “Aise nioneshe andiko la kondoo kuchoropoka mikononi mwa kuhani wakati Yesu alipokufa msalabani. Utakuwa umenisaidia sana Siyi”.
  Kiingereza cha maelezo yangu ya siku ile…, “The priest is about to slay the victim; but the knife drops from his nerveless hand, and the lamb escapes..”
  Nami naanza hivi; pitia Matt. 27:31-53; Mark 15:20-38; Luke 23:26-46; John 19:16-30. Baada ya kupitia, ufafanuzi wake nilioupata unapatikana kwenye rejea hizi zifuatazo,
  1. Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, 932. Au ingia http://www.stepstolife.org/php/view_article.php?article_id=1105 “Christ was the Lamb slain from the foundation of the world. To many it has been a mystery why so many sacrificial offerings were required in the old dispensation, why so many bleeding victims were led to the altar. But the great truth that was to be kept before men, and imprinted upon mind and heart, was this, ‘Without shedding of blood is no remission.’ In every bleeding sacrifice was typified ‘the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.’
  2. DA p. 756-757- The priest is about to slay the victim; but the knife drops from his nerveless hand, and the lamb escapes.

  I think it will be helpful
  Blessed

  Siyi

 58. Lwembe, Wana SG wote,

  Assalaam Alleq!

  Nipo tena kwa hoja yako kuwa sisi tunaofuata sheria za vyakula ni sawa na watoto wa mitaani!! Eti kwa kuwa wao hakuna wanachokijua zaidi ya sheria.

  Hata mtumishi wa Mungu Kaswahili, anayetafuta ukweli hapa SG alikuonya na kukutaka uombe radhi kwa kukosea kwako ktk mfano huu.ila bado haujaridhia,sasa nataka nikuonyeshe jinsi sisi tunaoinua sheria ya vyakula juu tusivyohusika bali ninyi mnaomsingzia Yesu kuwa sheria hz alizifuta. Twende pamoja,

  Namnukuu Kaswahili alivyokuonya na jinsi pia alivyonukuu wewe kwa kutofanya utafiti namnukuu km ifuatavyo,

  Lwembe, “Halafu, Mjema usiwe kama watoto wa mitaani, wengi wao huwa hawaridhiki na chochote kile, ndio maana wamekimbia makwao. Hawangojeagi kupewa, watoto waliokuzwa sawa sawa huwaamini wazazi wao na ktk imani hiyo hukaa chini yao wakiwasubiri ktk yote. Lakini watoto wa mitaani hawajui lolote zaidi ya Sheria na Amri,” Hasa: “Wengi wao huwa hawaridhiki na chochote kile. Ndiyo maana wamekimbia makwao” Lwembe, you’re too good till bad! How showest thou art abusive! Research yako hiyo uliifanyia wapi? That’s sarcastic!!! You need to apologise!

  Hadi leo ujatubu, sasa angalia uongo wako.

  Kwanza napenda kutoa summary ya nukuu iyo hapo juu aliyokunukuu kaswahili ,umesema kuwa sifa za watoto wa mitaani ni km ifuatavyo,

  a)hawaridhiki na walichopewa

  b)wamekimbia makwao

  c)Hawaamini wazazi wao,

  d)hawangojei kupewa

  e)awajui chochote ila sheria na amri

  Kwa utafiti niliofanya kwny biblia , Kwanza nakupongeza kwa point No. a-d, niza kweli kabisa ila point no. e niya uongo kaka kwani ni kinyume chake hawa watoto ukimbia sheria za nyumbani kwao wakidai kuwa wanataka kuwa huru. Usihofu kaka utanielewa tu twende pamoja ktk mifano ifuatayo,

  1.Adam na Hawa bustanini, mwz2-3.

  Ktk habari hii watoto hawa(adam&hawa) waliamua, i.kutokumwamini baba yao, ii.hawakuridhika na vyote walivyopewa na baba yao ndio maana wakala walichokatazwa, iii.walichagua kuondoka makwao-eden kupitia tabia yao isiyofaa na ndio maana Mungu aliwauliza mko wapi? iv.hawangojei kupewa-walijitwalia tunda la mti walokatazwa kwa kudanganya na mtoto mwenzao.-nyoka. V. Waona baba yao amewabanabana kwa sheria za vyakula huku wao walitaka uhuru zaidi km watoto wenzao-shetani walokimbia makwao-mbinguni!

  Msisitizo ktk pont ya tano.v. Watoto wa mitaani wamekimbia sheria za kwao wakitafuta uhuru duniani.ona kk adam na hawa walikataa sheria ya KULA km nyie wakidai Mungu anawabanabana. Wakatupwa nje ya kwao-edeni na kwenda mitaani-dunia iliyolaaniwa.mimi na wewe tunahusika ila ashukuriwe Yesu kuandaa mpango wa kuturejesha home-edeni-nchi mpya. Ila nasisitiza tena kilchowatoa ni kukiuka sheria, tena za kula. Km bado hujaelewa chukua na mfano huu wa Agano Jipya maana najua wewe na wenzako mnaamini zaidi Agano jipya vs la kale. Twende kaka

  2.Habari za mwanampotevu ktk Luka15:11-32

  Nadhani Lwembe ni msomi mzuri wa Biblia anafahamu kisa hiki vyema km walivyo wana SG wengne ila kwa wale wasomaji wachanga nawapa do ndoo chache hp,:

  Hapa unawakuta baba1 na watoto2. Yule mdogo akadai urithi wake nae akaondoka wenda nchi za mbali kutapanya mali kwa maisha ya anasa.hivyo kwa jina maarufu anaitwa mwanampote ambayo ni sawa kabsa na mtoto wa mitaani km asemavyo Mr. Lwembe.

  Sasa, hebu tutumie sifa 5 hapo juu kuona ni yupi kati ya anaeshika sheria za vyakula (e.g mjema) vs anayesema hazipo (e.g Lwembe) anafanana na mwanampotevu!

  Tumesema sifa zifuatazo:

  a)mwanampotevu hakumwamini baba /wazazi wake, ndo maana akaamua kuondoka nyumban kwao,

  b)hakuridhirika na huduma ya wazaz pale kwao

  C)aliondoka nyumbani kwao kwnda nji za mbali

  d)Hakungojea kupewa urithi wake kwa wakati muafaka bali yeye alimharakisha baba yake

  e)hakutaka sheria na amri(angalia Luka15:29, kaka yake analalamika kuona ndg yake anaanaliwa sherehe na sio yeye anasema “….wala sikukosa AMRI yako wakati wowote…” ni ushaidi kuwa pale kwao kulikuwa na amri zilizo waongoza) za wazazi bali yeye alitaka uhuru. Mfano. Luk15:13,biblia inasema ,alipoondoka nyumbani AKATAPANYA MALI KWA MAISHA YA UASHERATI! Unaona kaka,maisha ya uasherati maana yake nini!? Inambna yasiyoongozwa na sheria.

  Point a-d,hakuna shida kwako lwembe. Shida yako ni point. No. e. Ndo maana hapo juu nimeisisitiza. Kuwa mwanampotevu km walivyo watoto wa mitaani hawana sheria yeyote,wanaish ilimradi tu na ndio kilichowatoa makwao.

  lwembe hebu ona tena unavyo fanana na mwanampotevu/watoto wa mitaani kwa kula kuvunja sheria za kula

  i)alifanywa mjakazi wa kufuga nguruwe na kula sio nguruwe tu bali hadi chakula hadi nguruwe-akifvata kanuni yenu ya kula vyooote!!

  Mfano, huu wa kufugishwa na kula had chakula cha nguruwe haujatolewa na Yesu kwa baati mbaya. Bali alitakatone jinsi kuvunja sheria zake upelekea kuvunja nyngne, ht kufany kuangukia maisha duni na haramu ya kufunga nguruwe km mwn mpotevu. Pole sana kwan kw mfano huu Yesu anawakana kuwa hajatakasa vyote la si hvyo asingetolea kaz duni km iyo.poleni sana

  Hebu angalia Mwnmpotevu aliporud kwao-kuliko kuwa na amri na sheria alichinjiwa nini? biblia Luka15:23 ,29 alichinjiwa”…ndama aliyena…mwanambuzi…” mnyama mwny sifa ziilizoruhusiwa, kwny Law11.ingawa nguruwe walikuwepo kwa wenyeji wa pale,wao kwao hawakuwepo kwani waliongozwa na sheria/amri.

  Pole kaka,km siku zilizopita ivyo ndivyo aya na mifano utoayo inavyokugeuka kwa kushindwa kufanya utafit wa kutosha km kaswahili .alivyokwambia

  Ushauri:Lwembe na wapendwa wengne mnaomsingzia Yesu kuwa kafuta sheria tubuni na kuzirejea sheria zake naye atawarehemu.!

  Mbarikiwe mnapo amua kufanya maamuzi magumu

  Nawasubiri

 59. Mjema, kumbe kuna 3-6!

  Haya usije ukasema nakwepa kwepa!!!

  3: Kuhusu Biblia yako, nikilikataa jibu lako nitakuwa mnafiki, maana umeniambia kuwa umeinunua kwa wala nguruwe wenzangu, na kwa kadiri ya nukuuu ulivyoiweka, NI SAWA KABISA!!! kwamba hii ndio Biblia unayoitumia, ikiwakilisha Neno la Mungu kwako, hilo ni zaidi ya jema, nakushukuru kwa hilo na pia naomba unisamehe kwa kukufikiria visivyo!

  Baada ya hilo, napenda nikinukuu kifungu hiki tena, kama kinavyosomeka katika Biblia yako, na kama ulivyokinukuu, Luka23:43, aya kaka nanukuu, inasema “Yesu akamwambia, Amin, nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.”
  Je, ndg Mjema, unaamini kwamba mwivi yule aliingia peponi siku ile ile kama Yesu alivyomuahidi?

  Haya naona mambo ya cross reference umeyarudia tena hapa, si vibaya, nitayajibu tena ikibidi.

  Kwamba rejea nilizokuandikia mimi hazimo ktk Biblia, hiyo ni kweli hazimo, bali ni kama nilivyokuambia, hizo si Neno la Mungu bali msaada wa wasomi kutuelekeza tunapoweza kuyaona hayo mahali pengine ktk Biblia. Hata wewe unaweza kulifanya hilo!

  Umeninukuu hapa kuhusu hilo unasema:
  “” Namnukuu Lwembe anasema,”itazame ile kanuni yako (mjema ya cross referense) inavyofanya kazi vizuri sio hadithi, bali uhakika” Lwembe anatuelekeza tusome, Mwanzo7:2, nuhu alipoambiwa,”ktk wanyama wote safi ujitwalie saba saba,.. na ktk wanyama wasio safi wawili wawili…” ok, lwembe anaendelea kusema na mnukuu,eti “Mwan7;2 HAKUNA rejea”na anakiri kuwa hapa ndpo mambo ya usafi na uchafu yanapoanzia. Ok hebu na wewe angalia biblia yako Mwanzo7:2 mwanaSG ni kweli hakuna rejea!!? Uwe mwaminifu fungua bible, mimi biblia yangu niliyonunua kwny book shop za wala ngurue kma Lwembe inarejea inayosema, 7:2 Law11:1-31,sijui ww mwnzangu. Km kweli Biblia yangu ipo tofaut na yako mwanaSG unae tafuta ukweli tafadhali nijulishe ili kuanzia leo niitupe hii yny tafsir ya kisabato na unielekeze wapi nawezapata km iyo yako.””

  Acha jazba! Hiyo Biblia uliyoinunua kwa wala nguruwe inatosha sana, unachohitaji ni kufunguliwa “understanding” tu ili usijikoroge, ndio maana mnaitiwa wokovu! Hilo jambo liko hivyo hivyo kiuelewa, hiyo Mw 7:2 hapo anapoelekezwa kuhusu wanyama wasafi na wachafu; HAKUNA rejea, mambo ya Usafi na Uchafu hapa ndipo yanapoanzia, hayakuanzia huko Kum na Law, bali ukifika huko unaweza kurejeshwa Mw 7:2; na kama utakuwa unasoma hiyo Mw 7:2, basi unapelekwa huko Kum na Law uli uwajue hao wanyama alioelekezwa Nuhu, siku ukijazwa RM utayaelewa yote haya!


  4 hadi 6: Kuhusu Mk 7:19 naona unajichanganya kwa kukosa Maarifa. Usisome Maandiko kwa ajili ya kubishana, utaishia kuyasoma kama gazeti la udaku! Maandiko yote unayoyaona ni FUNDO moja! Anahitajika RM kukuongoza ili ujue anachokifanya!!! Kauli ya Yesu, ktk Mt 15:20 haipingani na hii hapa ktk Mk 7:18-19 ” Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia, hakiwezi kumtia unajisi; kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni?” Hiki ndicho kipande walichokisikia mitume wote siku ile alipoyaongea hayo akiwafafanulia hilo walilomuuliza! Hii sehemu ya pili ya Andiko hilo, “Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote.” hii si kauli ya Kristo, hii ni ile Kweli yote waliyoahidiwa akiisha wajia RM, na ndiye huyo anayezidi kuwaongoza hapo anapomkabili Petro ktk maono!

  Pia hebu iangalie Kum 12:15 inasema, “…. the unclean and the clean may eat thereof, …” sasa hao si wanyama, ni watu! Kwahiyo kaa ukijua kuwa orodha ya najisi si fupi kama unavyofikiri, Petro aliijua, tena si umesoma alipokuwa akila na wa Mataifa, hujaelewa tu juu ya NAJISI, mpaka wewe ni najisi kwa Myahudi!! Kwahiyo usishangae sana, kwamba Petro hakuyaelewa maelekezo ya Kristo? Jambo hilo la KUVITAKASA VYOTE lilikuwa bado limefungwa kwao, mpaka alipokuja RM, ndiye huyo anayeyaweka sawa yote haya tunayokuambia, unapoyakataa, basi jua dhahiri kwamba unashiriki kufuru!!!

  Maswali yako:
  1: Ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu ndio maana hamuelewi hata kilichofanyika! Huduma ya Roho Mtakatifu, yule mliyeambiwa kulikataa Neno lake moja ni kifo, ndiye aliyevitakasa vyote kulingana na Maandiko! Huyu ndiye anayeileta Torati/Sheria katika Ukomo, “Kristo ni Mwisho wa Sheria”!!

  2: Msalabani Yesu alisema, “Yamekwisha!” Basi likiisha jambo ndio limekwisha, linaanza Jipya! Naye RM ndiye Mwanzilishi wa hilo Jipya!!!!

  3: Unajua Biblia hatukuandikiwa ili tushandanie, humo tumepewa Maelekezo, ukiyaelewa unaendelea nayo mpaka Uzimani, usipoyaelewa unahangaika nayo mpaka Jehanum! hilo unaloliona ktk Mdo 10:28 ndilo hilo nililokuonesha ktk Kum 12:15, ndani ya lile furushi kulikuwa na kila aina ya mnyama mchafu, na aliambiwa ainuke achinje ale, alipokataa akaonywa kuhusu hilo, Kornelio hakuwemo katika furushi hilo, ule mganda, kwa sababu alikuwa amekwisha kutakaswa, kabla ya hao wanyama! Si umesoma kwamba sadaka zake zimepokelewa, Mungu anaweza kupokea chochote kutoka kwa mtu mchafu? Hata Ibada yako wewe Mjema, Mungu hawezi kuipokea kutokana na kuyakataa ya RM!!! Its a sad thing!!!!

  Pia nimekuambia huo UNAJISI ulimhusu Mungu na si wewe, jaribu kulikagua hilo!

  Asante Mjema, Karibu sana baada ya kuyajibu maswali yako!

  Gbu!

 60. Mjema, umerudi!!

  Hahahaha…, nakuona umerudi ukiwa hoi zaidi ya ulivyoondoka!
  Lakini nimefurahi kwamba unakiri kuongozwa na RM, hili ni bora kuliko yote unayoyajua, yaani elimu ya Kisabato.

  Pia kuna jambo ambalo sijaijua mantiki yake, unaniambia kuwa “nakwepa kwepa”; una uhakika wa hili kweli? Hivi “Kweli” ya Neno la Mungu inakwepeka? Sidhani kama kuna mtu anayeweza “kuikwepa”; ila najua unaweza KUIKATAA!!! Usitafute huruma ya wana SG; si uliniambia kuwa huwaga unafunga na kuomba kabla ya kuandika, sasa unalia lia nini?

  Nikikujibu uliyokuja nayo toka huko kwenye “mfungo”, maelezo yako ktk na.1, sijui umeyatoa wapi! Umenishangaza sana kukuona unatiririsha mambo ambayo sijawahi kuyasema; siwezi kukuambia kuwa huo ni uongo, maana sidhani kama unaweza ukaleta uongo wa jinsi hii, labda ni disorder tu kutokana na mfungo na kujijaza madude mengi yasiyo na rejea za Maandiko!

  Angalia unachoniambia:
  “”unamedai kuwa adam na hawa kabla ya dhambi walipopewa matunda, miche itoayo mbegu, Mwanzo1:29, kuwa Eti hata vyakula vya nyama waliruhusiwa!??””
  Sikiliza Mjema, mimi simuombi Mungu akuhurumie, bali nakupa pole tu ya njaa iliyokuvuruga akili yako! Naona umenichanganya ktk masomo yenu ya Kisabato ukaniunganisha moja kwa moja!! Duh, kaka, mimi sijawahi kukuambia hayo unayonibambika, na wala sijawahi kusema wala kuelewa kiufahamu kwamba “waliruhusiwa” kula kitu ambacho hawajawahi kukatazwa, ni wapi ktk Maandiko Adamu na Hawa walipokatazwa kula nyama hata waruhusiwe? Hii ndiyo mindset ya watoto wa mitaani niliyokuambia kuwa unayo! Nilikuwekea hapo maana ya kimantiki ya maneno mawili haya KUPEWA na KURUHUSIWA, ili yasaidie kukurejesha ktk spirit ya u wana wa Mungu, lakini naona yote yametoweka ktk “mfungo” ambao ninaamini ulikuingiza ktk ku meditate upon mafundisho yenu, no wonder umerudi mtupu!

  Hata hii Hoja yako, nayo inayotokana na jambo hilo ambalo hata silijui umetoka nalo wapi:
  “”Sasa mpendwa km ww unakataa ukweli huu wa maandiko, toa ushahidi kuwa Mungu hakukataza au aliruhusu kula nyama kwa adam na hawa. NAKUSUBIRI KWA HILI.””
  Kwa uhakika naweza kusema kuwa hoja yako hii inatokana na mafuriko ya mafundisho yenu yaliyokukumba kwenye huo “mfungo”; otherwise Maandiko mbona yako VERY CLEAR, kama Mw 1:29 inavyosema, “Mungu akasema, Tazama, NIMEWAPA kila mche utoao mbegu, ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti, ambao matunda yake yana mbegu; vitakuwa ndivyo chakula chenu.” Sasa usichokielewa hapa ni nini? Nimekuambia sema tu kile Biblia inachosema, usipende kuongeza ongeza, utaongezewa adhabu kaka! Hivi, wewe unapokisoma kifungu hicho, kuna mahali unaposoma ambapo Mungu anawaambia “msile nyama”? Au unaposoma, wewe huwa unaona anasema “Nimewaruhusu kula mboga…”? Ni roho yupi anayekushawishi na kukuongoza ktk hayo? Definitely hawezi kuwa ni RM kama ulivyoniambia, maana yeye analichunga Neno lake tu na si doctrines zetu! Soma kilichoandikwa kwenye Biblia yako, usisome kutoka kichwani kulikofurika mafunzo yenu!!!

  2: Ni kweli “nimepondea saaana” cross reference ulizokuja nazo! Sababu moja ya kufanya hivyo ni pale nilipokuona kuwa unaamini kwamba hizo ni sehemu ya Neno la Mungu. Nikakuona unavyozitumia out of context, aidha bila kujua au kwa hila, ili kujenga hoja ambayo kwa mchanga wa Injili kama ulivyo wewe, ni rahisi sana kutekwa na kufikishwa ktk uelewa kama ulionao, ambao ni kinyume na Neno la Mungu! Nina uhakika wewe pia umechezewa mchezo huo wa hizo cross reference, maana aliyekuongoza ktk hizo ni “mtaalamu”!!!!

  Kwa taarifa yako, hizo cross references unazoziona ndani ya Biblia, pamoja na sub headings, kulingana na versions, ni kazi ya wasomi wa Maandiko wakijaribu kutusaidia kwa kutuongoza kuyaona hayo tunayoyasoma, uhusiano wake ulivyo na hivyo vifungu vingine vinavyoongelea jambo hilo, iwapo tutataka kulifuatilia, na si zaidi. Kazi za wasomi ndg yangu zinaeleweka kisomi, kwa jinsi ulivyozitumia nikajua moja kwa moja kuwa umepigwa fix!

  Cross reference nilizokuandikia mimi, nililiangalia jambo la mantiki ktk kila kifungu, maana najua kwamba wasomi hutumia mantiki! Kwa kifupi unapolifuatilia jambo ili kujua maendeleo yake, yaani hatua zake, ni lazima uifuate sequence ya matukio, ule mtiririko! Yaani kama ungeliishi ktk siku ya Nuhu, hapo Mw 9:3, ungeipata wapi rejea yako ya Kum na Law iliyokuja mamia ya miaka huko mbele? Mw 9:3 inasema, “KILA KIENDACHO KILICHO HAI kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote.”

  Haya tukitaka kuvijua vyote alivyowapa kulingana na hii Mw 9:3, hebu twende kwenye mojawapo ya ref zako tuviangalie hivyo vyote alivyowapa. Kum 14:3-21 “Usile kitu cho chote kichukizacho. 4 WANYAMA MTAKAOKULA NI HAWA ng’ombe, na … 7Lakini, HAWA MSILE …” Nashindwa kulielezea jambo lililowazi kiasi hiki; Jamani, hapo si mnaona wanaambiwa hiki kula na hiki usile, huku ndiko kupewa kila kiendacho kilicho hai? Tena katika orodha hiyo sijaona wanapopewa kula mijusi ama kukatazwa, au mijusi haimo katika orodha ya “kiendacho kilicho hai”? Inashangaza sana kuona kiwango ambacho ufahamu wenu umeharibiwa, nimewasikia mara nyingi sana mkituambia tule mawe, mara mavi; hivi mavi na mawe, viko ktk orodha ya vilivyo hai??? Kum na Law unayoing’ang’anizia Mw 9:3 rejea yake ilipaswa iwe Mw 7:2 brother, wakeup!!!

  Kwamba wewe umekifuata kilichooneshwa ktk Biblia yako, hilo ni sawa, lakini ulipaswa utafute kuyaelewa unayoyasoma kwanza, jambo ambalo naona hukulifikia! Kazi ya RM ni kukuweka ktk Kweli yote. Iwapo angekuwepo basi angekuelekeza kimantiki ya tunachojadili kwamba hiyo reference unayoiona hapo ikikuelekeza ktk Kum na Law, huko ambako wanyama wanatenganishwa tena, ktk mantiki ya ” …nawapeni hivi vyote” yaani “Kila kiendacho kilicho hai”, iko hapo kimakosa; rejea halisi, ukiacha hiyo Mw 1:29 inayowapa kula miche na matunda, ilipaswa iwe vifungu vyote vinavyoonesha uumbwaji wa viumbe hai huko Mwanzo, nayo Mw 1:31 ni summary ya hayo kama unaweza kuamini! Hiyo ndiyo relevancy ya rejea. Reference kwa kawaida hukupeleka nyuma ya tukio ili ulione jambo lilikoanzia na scope yake, na ukiona inakupeleka mbele, basi jua hicho cha mbele ndicho FRESH kula hicho, kama umekielewa kilichoandikwa, kama huna uwezo wa kukielewa baki huko utumwani, maana ndg ya Ujinga ni Utumwa!!!

  Usinishangae sana kwa kukupa references hizo ambazo unaziona ni tofauti na zilivyo ktk Biblia yako, elimu ndivyo ilivyo ndg yangu, upeo huenda ukiongezeka, leo hii naweza nika argue na maprofesa juu ya mambo hayo, bali tutaafikiana tukifika ktk suala la “uelewa”, maana bado hizo cross reference zinakupeleka ktk vifungu vinavyohusiana na mambo hayo, lakini “understanding” juu ya hayo ameachiwa RM kwa upande wa wana wa Mungu, hao walio ktk wokovu, akiwaongoza ktk Kweli yote; na roho za dini zimeachiwa ziwaongoze makundi ya dini, ili yapate kupotea kisawa sawa!!!

  Gbu, my beloved brother!

 61. Kaswahili,
  Ni mwendelezo wa jana…
  Napenda kukujuza kuwa, mimi si mtaalamu wa maandiko wala torati. Wala hupaswi hata siku moja kunivulia kofia eti Siyi kawa mweledi wa Biblia. Hapana. Siyi ni mwanafunzi tu tena ninajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Ni mtu mdogo mno ktk mambo ya uelewa wa neno. Muumini wa kawaida tu. Hana chochote cha kujidai, isipokuwa msalaba wa Kristo peke yake. Amekuwa akijifunza sana kutoka kwenu. Na Bwana awabariki sana hasa wale wanaoruhusu mapachiko yangu kupepea hewani na wale wanayayasoma na kuyatolea miitiko, maswali na changamoto mbalimbali. Bwana awabariki sana. Tuzidi kuendelea kujengana kiimani maana mijadala kama hii, ina impacts kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku kadri tunavyoukulia wokovu.

  Kuhusu kuupata wokovu, mimi siamini kuwa sheria particulary amri 10 kwa zenyewe tu, zitawapeleka watu mbinguni. Nijuacho ni kuwa, kitakachowapeleka watu mbinguni, ni kule kulitii nenola Mungu kwa ujumla wake. Sheria zina sehemu yake, lakini sehemu hiyo siyo ya kutumia nguvu za kimwili. Ni sherti itanguliwe na kitukiitwacho Upendo. Upendo huo unapodhihirishwa katika matendo, hiyo ndiyo imaniiliyo HAI. Yakobo 2:26 Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa.

  Aidha, niombe na mimi unieleweshe (nitamwomba na Sungura afanye hivyo kupitia pachiko hili), ni kwa namna gani Yesu aliishi kwa kuitimiza Torati? Ilikuwa torati gani hiyoiliyotimizwa na maisha ya Kristo?

  Je, kifo chake nacho kilitimiza torati? Kama ni ndiyo, ipi hiyo? Na kwa maelezo yenu, Je, dhambi ni torati? Na kama ni ndiyo/hapana kwa namna gani? Naomba msiwe na pre-conceived ideas kuwa sitaelewa. Ninawathibitishia kuwa sina aphasia yoyote. Na Roho wa Mungu yupo pamoja nami, nitaelewa tu. Msihofu wajoli.

  Zaidi ya hapo, ni vyema tukabaki kweli kwenye mada yetu ya msingi. Ni kweli kuwa tunajadili vyakula ambavyo ni sehemu ya TORATI nzima, lakini tunapaswa kuweka mipaka. Hilo nakubaliana kabisa na wewe kaka.

  Kwa upande wa maswali haya uliyoyarudia kuyaleta naona kama hukuridhika na majibu yangu. Sasa ngoja niwaruhusu watu wengine wakujibu kwa safari hii. Uwe mvumilivu sana kuwasoma. Huenda itasaidia sana
  Aya/swali(whatever) la 1
  Hebr.13:9;
  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only on God’s grace for the spiritual strength, not on rules about food. Obeying those rules doesn’t help
  anyone. Siyi, upo hapo? Kama haitoshi checkshia pia hii:

  Jibu
  https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/mueller,%20Law%20%26%20the%20Gospel.pdf

  swali la 2
  Col.2:16-17; 16.Don’t let anyone make rules for you ABOUT EATING AND DRINKING or about Jewish customs (festivals, new moon celebrations, sabbath daya).

  Jibu
  Soma hapa; https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/Is%20Sabbath%20Part%20of%20new%20covenant.pdf

  Swali la 3.
  1Tim.4:1-5;
  Jibu
  Soma hapa; https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/Marriage%20and%20Food%20in%201%20Timothy%204.pdf

  Soma with open mind bro.
  Ubarikiwe
  Nakungoja sana

 62. Lwembe

  Nimerudi tena, nadhani umesoma comments zangu za jana tar 03/02/14 na unazifanyia kazi. ubarikiwe.

  Nimerudi kwa mifano miwili uliyoitoa ukidai inatuhusu sisi tunaoinua sheria za vyakula juu. Hebu tuangalie ukweli au uongo wa mifano iyo uliyotoa kwny comments zako za tar25/1,

  1.mfano1 uliotoa ni ule wa mtu aliyeingia kwny arusi bila vyazi la arusi km alivyoutoa Yesu ktk..umeutoa mfano kupinga mfano wa hot pot5 mezani 3 zimefunilia na 2 zimefunikwa. Kwa kweli kwa mtu anayfuatilia majibizano yetu atagundua kuwa umefilisika aya na uwezo wa kufikiri. Mfano kaswahili ktk comments zake za tar26/1 alikwambia umefanya wapi utafiti na akasema umekuwa good until bad kwa kuwa yy aliona jinsi hoja zako zilivyofulia. Kiukweli mfano huu wa Yesu hauvunji hoja niliyokupa ya mfano wa hotpot5.badala yake unakufunga wewe mwenyewe unayevunja sheria za vyakula kwa makusudi.hebu angalia:

  Hv Lwembe unafikiri aliposema kuwa yule mtu alikuwa hana vazi la arusi maana yake nini? Ngoja nikupe mwanga,

  a)moja alikuwa hajakidhi vigezo/sifa au tabia za kuwa kwny ukumbi.

  b)alikuwa hajafuata kanuni,sheria na taratibu za kumfanya awe pale ndani. Kwa maneno mengine alikuwa mzamiaji,au kuwepo mahali asiporuhusiwa. Sawa na kuvunja sheria,kanuni na taratibu zinazomwandaa mtu afae kuingia mbinguni.

  c)Kwa maneno mengne ni mtu asiye na tabia zinazofanana na wengne walio ukumbini. Kwani wewe haujui sheria uwakilisha tabia tunazotakiwa kuwa nao mbinguni.kumbuka kisa cha mwanasheria alipo muliza yesu kuwa afanyejb aurith ufalme wa mbinguni. Jib la yesu ni zishike amri,ila yeye alipungukiwa jambo1,uchoyo au ubinafsi na yesu almwonea uhura kutaa vazi la arusi, yaani tabia iliyopatana na sheria zote na haki ya yesu. Mfano uu unakuhusu ww unayevunja sheria za ukumbini na sio sis tunazo zifuata kaka.hatima ya kutokewa nje ni yako ww mzamiaji unayepitiliza usipo ruhusiwa. After all,Bwana arus amefanya vyema kukutoa maana ukawii kudai nyama ya nguruwe na wakati hicho sio chakula na hakipasw kuwepo kwny ukumbi uo unaofuata taratibu za kimbingu kaka. Ni wewe utatupwa tu nje kwa kungangania visivyo vyakula.

  d)hebu nikupanue mawazo, uone zaidi neno la Mungu lilvyo tamu, mwanzo1-3, zinaelezea habari za adam na hawa ambao kila siku walikuwa kwny ukumbi wa arusi yaani edeni. Hebu ona nini kilitokea kwny ukumbi uo pale walipopoteza vazi/sifa/tabia za kuwafanya wawepo kwny arus ya eden kwa kosa la kuvunja sheria za kula km walivyoagzwa na Mungu.biblia inasema ingawa walikuwa na vazi, ila Kwa KULA walichokatazwa,km mnavyofanya nany walivuliwa vazi, mwnz3:7 na kumtoa ktka bustani-ukumbi wa arusi mwanz3:23. Kumbk kaka nikwa kuvunja sheria ya kula walitolewa kwn eden. Kwa taarifa yako anayewadanganya shetani naye pia alitupwa nje ya ukumbi mbingun kwa kupoteza sifa,tabia Au kuvunja sheria za mbinguni, isaya14:12-15, ufu12:7-11.Wapendwa kutupwa nje ya ukumbi,eden,mbinguni kunaambatana na kuvunja sheria za Mungu. Ole wenu mnaodangwanywa kupuuzia uwepo wa sheria,mnakabiliwa na hatima mbaya.tubuni na mfuate ushauri wa Yohana ktk Ufu3:18 na Ufu14:12.

  Mbarikiwe wapendwa.ntakuja tena kufafanua,mfano wake2 wa watoto wa mitaani baadae.nimepata dharua.

  Meet U.

 63. Kaswahili,
  Ha ha ha ha ha ha!!!
  Mimi nimefurahi kwa vile uliielewa. Maelezo yako yooote ya kiingereza, yamenifurahisha sana. Msingi wa yote hayo, ulikuwa ni kuombana msamaha tu japo wakristo hatupaswi kuwasamehe watu pale wanapokuja kutuomba msamaha, bali hata kabla hawajaja kuomba hiyo misamaha sharti tuwasamehe yaani tutangulize misamaha na iwe tabia yetu kama Wakristo.
  Jukumu la kuomba misamaha tuliache kwa wakosaji na siyo sisi kuwalazimisha watu watuombe msamaha. Na huu ndio uelewa wangu na ninajitahidi kuwa hivyo ili kujijengea fursa ya kusamehewa na Mungu makosa yangu muda wowote tofauti na nitakapokuwa nasubiri hadi watu waniombe msamaha….
  Mengine yatakuja kaka Kaswahili. …

 64. Sungura,
  Unaweza kujua kuwa unakula ili uishi then ukaenda zaidi ya hapo. Kwa mfano kila jambo hufanyika kwa makusudi maalumu. Si suala la kula peke yake lenye sababu. Ukimuuliza hata mzinzi, naye atakueleza sababu kwa nini anafanya hicho kitendo. Jambo la msingi, ni kufahamu je, unalolifanya, unalifanya kwa utukufu wa Mungu? Maana imeandikwa, tunapaswa kumtukuza Mungu katika miili yetu pia. Je, utatafakari sasa kama kula kile alichokikataza Mungu ni kunamtukuza Mungu huko!!! Hebu uwe unatafakari tu na wewe kaka. Mambo mengfine huwa hayahitaji kuumiza sana akili.
  Mengine yatakuja…..

 65. Sungura,
  Kwanza nimeshtuka kuniambia ninashangaza kama si kuchekesha!!! Kwa uzuri au kwa ubaya? Maana siku hizi, watu wakimwona mlevi anaropoka maneno mabaya, humcheka si kwa sababu anasema mazuri, bali kwa sababu wanamshangaa kwa hayo anayoyasema. Hali kadhalika, na kwa yule anayesema mantiki tupu, huchekesha pia na kushangaza pia. Mf. unakumbuka kisa cha Yesu akiwa mdogo na mafarisayo wakiwa hekaluni?.. Nafikiri umenielewa vyema.
  Hoja zako kwa mtu mwenye Open mind (msemo wa Kaswahili), kuna senses (faiwa) za msingi. Mimi nashukuru kwa vile tumeelewana kwernye suala la tohara. Na sidhani kama ni kichekesho kutofautisha kula chakula bila kunawa mikono na kula kisichostahili!! Ukielewa na wewe hii kona, utakuwa huru sana kama ulivyo huru kwenye suala la tohara. Kaka Sungura, inabidi uwe na clear mind tu kuwa, kuna tofauti kubwa sana kati ya kula chakula bila ya kunawa mikono na kula kile kisichostahili yaani najisi. Kwa mfano, Leo ukila ugali na mchicha bila kunawa, unaweza kuugua tumbo, au usiugue kabisa, tukakuona unadunda tu na maisha. Lakini ukila kitu kisicho chakula mf sumu, automatically utakufa tu rafiki. Na watu watakushangaa imekuwaje ukala hadi sumu?? Hivi ndivyo hata mbingu na malaika wote wanawashangaa sana ninyi watu, kuwa, dhambi imewafanyaje hadi mmeshindwa kutofautisha chakula na kisicho chakula?? Kwa sehemu hii na nyinginezo, mnahitaji maombi sana.
  Pamoja na kuelewa kuwa tohara ilikomesheka lakini nataka uende zaidi ya hapo kaka. Ukiangalia kwa makini, tohara iliwakilisha usafi wa moyo. Je, leo hatuna haja ya kuwa na usafi huo japo si kwa kukata govi la limwili? Je, ukiangalia concept ya hata pasaka, historically, ilimlenga mzaliwa wa kwanza wa mtu, mnyama nk. Je, katika agano jipya, hatuna hicho kitu kinachoitwa pasaka japo si kwa kua wazaliwa kwanza? Nina imani unafanya jitihada kubwa za kujisomea habari za mambo haya. Lakini kwa ufupi niseme tu kuwa, baada ya dhambi kuingia duniani, utakaswaji wa mdhambi ulipaswa kufanywa na mdhambi mwenyewe!! Kwa maneno mengine, mdhambi kujipatanisha na Mungu wake, alipaswa akufanye yeye mwenyewe. Ndiyo maana ukisoma Bible commentaries, utagundua kuwa, baada ya dhambi, Mungu alimletea Adamu kondoo achinje mwenyewe kwa ajili ya dhambi zake. Utaratibu huo wa mtu (mdhambi) kuchinja mwenyewe, uliendelea hadi enzi za Waisrael.
  Ukiangalia histora ya utoaji kafara hadi kipindi cha Waisrael, utagundua kuwa, kwa Waisrael kulipungua kitu kinachoitwa “mpatanishi”. Akina Adamu, Abeli, Henoko, Ibrahimu nk walikuwa wakijipatanisha wenyewe, lakini kwa Waisrael, mambo yalikuwa tofauti. Usiniulize kwa nini? Alihitajika kuhani wa kumpatanisha mdhambi na Mungu wake. Ndipo Mungu tunamwona anaanzisha kitengo cha ukuhani tena kwa kabila la Lawi peke yake, kitengo ambacho, kilikuwa pia ni picha ya Kuhani mkuu ajaye –Kristo. Hivyo basi, utagundua kuwa, hadi kipindi hicho Kristo alikuwa na kofia mbili zilizokuwa zikifanywa kwa ishara hapa duniani yaani Kondoo wa kafara na kuhani mwenyewe. Sasa kaka Sungura, ukiingiza hoja yako ya kuacha kutoa zaka ili kukandia na hoja za vyakula, utakuwa hukuelewa somo la zaka japo ulikuwa mchangiaji mkuu. Zaka kama ilivyo tohara, pasaka na mambo mengine niliyokwambieni usome, yapo yanaendelea japo kwa mtindo mwingine kabisa wa tangu zama za kale kabla ya dhambi kuwepo duniani – (rejea mchango wangu wa upendo wa kwanza). Kama watoto wa Ibrahimu, bado tohara inatuhusu tena sana tu lakini si tohara ya kukata govi la kimwili, bali govi la kiroho. Kama watoto wa Ibrahimu, bado zaka inatuhusu, maana bado tunaye Kuhani mkuu. Na ili kazi yake ya ukuhani ilendee (kupatanisha watu na Mungu wao), sharti zaka na sadaka ziendelee kutolewa ili kuwaleta watu kwa kuhani mkuu aliye mpatanishi wao kwa Mungu wao. Mambo yote yaliyokuwa yamekatazwa kufanyika kimwili, Yesu aliyakazia yasiendelee kufanyika kuanzia ndani ya mioyo ya watu na si kimwili peke yake. Nguruwe alikatazwa kuliwa kimwili, kwa upande wa rohoni, hatupaswi hata kumfikiria kuwa ipo siku atafaa kwa kitoweo. Nakutia moyo uyaangalie mambo haya kama kweli ni uchwara ama la!! Yaangalie kwa mapana yake na wewe rafiki yangu Sungura.
  Aidha, mimi sikatai kuwa Yesu ndiye initiator wa Agano Jipya. NAkubalina na wewe kabisa kwa mantiki hiyo, kwa maana robo tatu ta maandishi yote ya agano jipya, source yake ni agano la kale. Mwanzilishi wa agano la kale ndiye mwanzilishi wa agano jipya – Yesu Kristo mwenyewe. Sasa nikibisha kuwa mwanzilsihi wa agano la kale si Kristo, nitakuwa nina matatizo sana ya kiuelwa.
  NA kuhusu Yesu kukomesha dhambi au mauti, nafikiri hatukuelewana rafiki yangu. Nilichokisema ni hiki; Yesu alienda msalabani kukomesha mauti ya milele. Siyi sijatawaliwa na dhambi. Ila napambana nayo na kwa mamlaka ya jina la Kristo, kila siku ninaishinda dhambi. Mantiki ya mimi kuishinda dhambi kila siku, haina maana sitakufa kifo hiki cha kimwili ambachi ni matokeo ya dhambi vlevile. Nitakufa siku moja, lakini sitakufa kifo cha milele (mauti ya pili) kama niliishi maisha ya kuishinda dhambi. Ni kweli wote wanaompokea Kristo, wanapaswa kuishinda dhambi. Wanapaswa waitawale dhambi kabisa. Kuitawala dhambi huko, hakuwafanyi wasiende kaburini kama matokeo ya dhambi ya asili. Kaburini wataenda, lakini watakuwa ni washindi kwa ile mauti ya pili – ya milele. Kwa hiyo Kristo alipokuja, alikuja kukomesha matokeo ya dhambi-mauti ya milele through kutuwezesha kuishi maisha yasiyotawaliwa na dhambi tangu tunapomkiri YEYE ili baadaye tuje tuishi milele. Kauli ya Mungu ya “hakika mtakufa…” bado iko palepale. Yesu alikuja kupunguza makali yake tu kwamba, japo tunakufa kimwili leo, saa yaja tutafufuliwa tuishi na Bwana milele zote.
  Aya za kuthibitisha kuwa Yesu alikuja kukomesha baadhi ya torati ni nyingi sana kaka Sungura. Paulo ameyarudia sana mafungu hayo. Zamani watu walihesabiwa haki kwa matendo ya sheria – yaani kuchinja wanyama wa kafara nk, lakini sasa hivi, tunahesabiwa haki kwa damu ya mwanakondoo mmoja tu – Yesu Kristo. Utoaji wa kafara za wanyama, ulikuwa ni TORATI by nature. Yesu alipokufa, sheria hizo haziaaply tena. Therefore, zilikoma kwa mantiki hiyo.

  Tuendelee kaka…

 66. Bw. Siyi,

  Hako ka kiingirishi kooooote, ni ka ku-protest kusema maneno mawili tu, “I’m sorry!”

  Nikukumbushe kuwa, ukimtenda Mungu dhambi, usipotubu, hiyo dhambi inakaa. Hakuna kitu kama kufutwa ki-automatic. God is so Loving. And becauSe He’s so Loving, He’s so merciful! His heart’s always teeming up with forgiveness towards us. But He keeps waiting for us to UTTER only two words, “I’m sorry!”

  These two words are sheer normal. But are mighty words to bring down strongholds for you to conquer. It only takes humbleness to earn them. But rather humbleness is the most difficult
  thing and costly to earn

  Humbleness demands somebody to be deprived of glory. It takes one’s importance and makes you looked low. It demands humility. Humbleness takes you down from the top you claim to deserve. To sum up, humbleness is so dearly but so worthy.

  Lo! hahahahahah…
  Kwa kweli umeamua kunipa mipasho ya kushiba tu!
  Ndg. Siyi, hakuno lugha yoyote mbaya uliyotumia, iwe kwangu au kwa mtu mwingine. Sijaona. Nikawaida tu. Ila labda kwa wale ambao ni watakatifu wanaompita hata Yesu.
  Make nadhani admin. wapo makini sana, kama ingekuwa hivyo hata
  wasingeiruhusu.

  Bw. Siyi, mi sina shida kabisa. Nipo radhi kukuvulia kofia kuwa wewe ni mtaalam wa maandiko, hasa TORATI, ambapo unaonekana umekita msingi wa imani yako kwa Mungu.

  Kitu cha msingi tunacho-wrestle kukipata ni haki mbele za Mungu (righteousness). Kuna approaches mbili za kupata hiyo haki mbele za Mungu.
  1) Ni agano la kale; ambapo mtu alipata haki mbele za Mungu by personal efforts kwa njia ya torati (good works)
  2) Ni agano jipya; ambapo mtu anapata haki mbele za Mungu kwa njia ya neema (free of charge) kwa kupitia Kristo aliyelipa kila kitu in our place.
  Sungura amesha kwambia; Yesu kabla hajaenda msalabani kukata mzizi wa fitina, aliiishi kwanza torati na kuitimiza YOTE. La na yeye ingemshinda, asingestahili kuwa mkombozi wetu kututoa chini ya laana ya torati na kufanyika kuhani milele. Paulo kaeleza vizuri katika Gal.3, ila wewe siyi huwezi kuelewa haya mambo. Hata Sauli alikuwa hivyo hivyo kama ulivyo. Mtaalam wa torati. Mpaka alipopigwa kurunzi la Bwana Yesu. Miale ikaingilia machoni mbaka akilini mwake. Nuru ikafanya kazi yake. By the time magamba yanamdondoka machoni, ujinga umemwisha. Maana giza lile nene limshikilialo mtu upotevuni, limemtoka.

  Bw. Siyi, mada yetu inatoka katika msingi wa torati, kiasi kwmaba hatuwezi
  kujadili habari za vyakula katika agano la
  kale bila kugusa torati; lakini naomba
  ukumbuke mada siyo torati, bali vyakula
  safi na vyakula najisi. Hivyo unapojikita
  kuongelea habari za torati pekee,
  unaanza kukosa shabaha.

  Nimejitahidi sana kunukuu mistari ya agano jipya kuhusu masuala ya chakula na torati ya Musa, lakini makengeza
  yamekuwa makengeza kwelikweli!

  Sichoki; nakuletea tena. Naktaka kukusikia tena unaisemeaje:

  Hebr.13:9;
  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only on God’s grace for the spiritual strength, not on rules about food. Obeying those rules doesn’t help
  anyone.

  Siyi, upo hapo? Kama haitoshi checkshia pia hii:

  Col.2:16-17;
  16.Don’t let anyone make rules for you
  ABOUT EATING AND DRINKING or about
  Jewish customs (festivals, new moon
  celebrations, sabbath daya).

  17.In the past these these things were like the shadow that showed what was coming. But rhe new things are found in Christ.

  1Tim.4:1-5;
  1.The spirit CLEARLY says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of
  demons.

  2.Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience
  has been destroyed with a hot iron.

  3.They say that it is wrong to marry. AND THEY SAY THAT THERE ARE FOODS THAT PEOPLE MUST NOT EAT. BUT GOD MADE THESE FOODS, AND THOSE WHO
  BELIEVE AND UNDERSTAND THE TRUTH (who depend not on good works through the law. Or who believe in and depend only on Christ. Who believe that on the cross Jesus not only cleansed off our sins, but also cleansed even the
  foods that were defined in the old testament as unclean) CAN EAT THEM WITH THANKS.

  4.Everything that God made is good. NOTHING HE MADE SHOULD BE
  REFUSED IF IT IS ACCEPTED WITH RHANKS TO HIM.

  5.Everything he created is made holy by what he has said and by prayer.

  [Emphasis added]

 67. Siyi,
  Baada ya kuona umenitaja wakati unamjibu Kaswahili nimeamu kurudi kwa kifupi.

  Ivi Siyi, baada ya mtu kuwa umepata akili then ukaamua kujifunza suala la kwa nini huwa unatakiwa kula chakula kama mwanadamu, na ndipo ukajua kuwa huwa unakula ili uishi. Kujua huo ukweli kutaleta mabadiliko gani ya kiafya mwilini mwako? Maana ulikifanya ni kujua tu ukweli wa kitu unachokiishi tayari,na haiongezi value yoyote kwa habari ya wewe kula chakula ili uishi. (Bila shaka utakuwa umeelewa maana ya huo mfano)

  Halafu naomba unitoe ujinga rafiki yangu kwa habari ya hii kauli yako;
  Nakunukuu ” Hata huwa hasomi habari za pazia la hekalu kupasuka na kondoo akachoropoka mikononi mwa kuhani wakati Yesu alipokufa msalabani!”

  Aise nioneshe andiko la kondoo kuchoropoka mikononi mwa kuhani wakati Yesu alipokufa msalabani. Utakuwa umenisaidia sana Siyi.

  Unapoongelea suala la pazia la hekalu kuchanika kuna nini unachotaka kusema kilikuwa kinashughulikiwa na Yesu msalabani juu ya hilo zaidi dhambi iliyokuwa inatufanya tusimfikie Mungu patakatifu pa patakatifu pake?

  Kwani kilichokuwa kinatuzuia tusifike patakatifu pa patakatifu ni nini kama siyo dhambi? Na ndiyo aliyoiendea msalabani ili kuiharibu.

  Hata sisemi mengi.

 68. Siyi,
  Unashangaza sana kama si kuchekesha.

  Logic kwamba tohara ya mwilini haina impact yoyote katika habari ya usafi wa roho/moyo umeielewa.Lakini ati logic kwamba chakula kinachoingia tumboni kisha kupotelea chooni hakina impact yoyote habari ya usafi wa roho / moyo unajifanya huielewi!!! Hiki ni kichekesho kikubwa.

  Tena wakati watu tunalumbana kwa habari ya zaka hata wewe ulikuwa miongoni mwa waliosema kuwa zaka tunatakiwa kutoa. Sijui kama umesahau kuwa tohara na zaka vyote vinaanzia kwa Ibrahimu, tena zaka hata hakuambiwa na Mungu kutoa bali aliamua mwenyewe. Lakini tohara hakuamua mwenyewe, bali aliambiwa na Mungu.

  Ni ajabu kuona kwamba kile ambacho Ibra aliambiwa na Mungu (yaani tohara) kimekomesheka, lakini kile ambacho ilikuwa ni hiari yake chenyewe(yaani zaka) wewe unasema ati hakikomesheki. Huu ni uelewa uchwara wa mantiki ya maandiko kwa kiwango kikubwa.

  Zaka na tohara vyote vilitoka kwa Ibra na vikaingizwa kwenye torati, iweje kilichosemwa na Mungu ndo kiondoke, lakini kile cha hiari ya mtu ndo kibaki?!!!!

  Sisi nasi si ni watoto wa Ibra, kwa kuwa tohara ilikuwa amri ya milele, basi bila shaka ilitakiwa kutuhusu!!

  Sasa hebu niambie Siyi, kulikuwa na tofauti gani ya kimatokeo katika mtazamo wa agano la kale kati ya asiyetahiriwa na aliyekula nguruwe?

  (Mambo ya zaka nimekumbushia tu hapa ili na wewe ujaribu kuji-assess jinsi ambavyo huwa una-argue. Siyi sijui wewe logic za maandiko huwa unazidakaje)

  Siyi kwenye sentensi yangu ya Yesu kuwa iniitiator wa agano jipya, usichokiamini ni nini ambacho unataka nikitolee maelezo zaidi kwa refferance za maandiko?:

  – je huamini kuwa Yesu ndiye initiator wa agano jipya au?

  Umenikatalia kuwa Yesu hakwenda msalabani kukomesha dhambi. Wewe unasema alikwenda kukomesha matokeo ya dhambi yaani kifo cha milele.

  ok, hebu niambie, je dhambi wewe bado inakutawala?
  Na kama kifo cha milele, mwenye dhambi leo akifa kifo cha mwili, je yuko salama kwa habri ya kifo cha milele ambaco unasema kimekomeshwa?

  Je kuna andiko linakwambia kuwa Yesu alikuja kukomesha torati baadhi, kwa kule kwenda kwake msalabani?

  Unachotakiwa kuelewa Siyi kwa habari ya msalaba wa kristo ni kwamba Yesu alishugulikia laana ya torati,na laana ya torati ni dhambi.

  Na Yesu pale mtini aliishughulikia dhambi kwa yeye kukubali kufanyika dhambi/laana badala yetu. (Galatians 3:13 Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written: “Cursed is everyone who is hung on a pole – NIV)

  1John 3:4 Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness. 5 But you know that he appeared so that he might take away our sins -NIV)

  1John 3: The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work-NIV)

  Inatosha kwa leo!!

 69. Lwembe, Bwana Yesu apewe sifa. Nimerudi kuendelea kupeana uelewa wa injili kwa kadri ya uongozi wa RM.

  Ndg yangu nasikitika sana unapoukataa ukweli wazi wazi kwa upofu uliotiwa juu ya imani za msingi za wasabato na mafundisho yao. Pole mtumishi. Nakushauri uwe na mtazamo chanya kwa ushahidi wa maandiko tunaotoa hp SG. Pia mifano yako kk uliyotumia haipo vizuri yote ni kupinga tu ukweli unaoletwa kwako na SG na kukwepa kwepa tu. Hebu twende uone unavyopinga ukweli:

  1.unamedai kuwa adam na hawa kabla ya dhambi walipopewa matunda,miche itoayo mbegu,Mwanzo1:29, kuwa Eti hata vyakula vya nyama waliruhusiwa!?? oh Mungu na akuhurumie hujui ulisemalo. Kaka ninachotaka kukwambia kabla ya dhambi hapakuwa na umwagikaji damu. Adam na hawa ht baada ya dhambi hawajawahi kula nyama, uchinjaji wa wanyama,au ulanaji wa wanyama vs wanyama ni matokeo ya dhambi na uadui na laana zilizotolewa ktk mwnz3.

  Kwa taarifa yako kabla ya dhambi hata simba,chui,tai, nguruwe n.k walikula miche itoayo mbegu na matunda.ukaji wa wanyama Haukuwepo au kwa maneno mengne nyama haikuwa chakula, soma vizuri .Mwn1:29-30.

  Pia ufahamu kuwa nyama kwa mara ya kwanza iliruhusiwa baada ya gharika, nuhu ,Mwanzo9:3. Na Mungu alikwisha bainisha wanyama safi na chafu kwa Nuhu, Mwnz7, baadae aliwakumbusha waisraeli kanuni hz kwny, Law11,na Kumb14. Kabla ya gharika wanyama safi mfano kondoo walitumika kutolea kafara na sadaka tu na sio kuliwa,Mwanzo3:21, 4:2-5.

  Hoja:Sasa mpendwa km ww unakataa ukweli huu wa maandiko,toa ushahidi kuwa Mungu hakukataza au aliruhusu kula nyama kwa adam na hawa. NAKUSUBIRI KWA HILI.

  2.umepondea sana kanuni Muhmu ya cross referense niliyotumia kueleweshana Mwan9:3,Mungu aliposema “kadhalika nawapeni na hv VYOTE”. ambapo rejea ya aya hii 9:3 imeeleleza kusoma, Kumb12:15 na 14:3-amapo rejea hz zinatoa maelezo yale yale ya Law11. Ooh Mungu na akusamehe tu, ujui ulisemalo!!, ktk hl nalo nimeanza kukuogopa kwani unakataa ukwel wazi kabisa.unasema ni uongo na ninatumia biblia ya kisabato na biblia yako wewe rejea zake sio hzo hapo juu,eti ww imekuelekeza usome Mwanzo1:31.ooh! mpendwa mwanaSG unayetafuta kujua ukweli, hebu fungua mwanzo9:3 alafu uangalie rejea yake utajua nani Muongo na nani mkweli halafu chukua hatua. Ktk ili kaka Lwembe nakushauri ufanye toba.unaupindisha ukweli hadharani. Pole sana.

  3. Umetaka upate ushaidi kuwa biblia yangu niya kisabato au la kwa kusoma Luka23:43,aya kaka nanukuu, inasema “Yesu akamwambia,Amin,nakuambia,leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.” aya niambie ni wapi biblia yangu ilipokosea ili iwe ya kisabato kaka. Kwa taarifa yako biblia ninayotumia nimenunua ,kwenye book shop za wala nguruwe wenzako moshi mjini tangu mwaka 2008. Mungu aonaye sirini ni shahid km nasema uongo atanihukumu!!.tatizo lenu mnafuata mapokeo ya mnyama anayeshindana nae aliye juu na watakatifu wake dan7:23-25 na kubadil majira na sheria,hamtaki kujisomea wenyewe.biblia inasema “asomaye na hafahamu”.

  Kuhusu rejea uloelezea wewe ndo hazipo kabisa ktk biblia bali unatumia tu “ngeli” tu utafikiri unafundisha kiswahili hapa SG. Hebu mwanaSG chukua tena Biblia yako uone jinsi mtumishi Lwembe anavyopindisha ukweli wa Neno la Mungu:

  Namnukuu Lwembe anasema,”itazame ile kanuni yako (mjema ya cross referense) inavyofanya kazi vizuri sio hadithi ,bali uhakika” Lwembe anatuelekeza tusome,Mwanzo7:2, nuhu alipoambiwa,”ktk wanyama wote safi ujitwalie saba saba,..a ktk wanyama wasio safi wawili wawili…” NAKUSIHI MWANASG UNAEFUATILIA MJADALA HUU ACHA UVIVU NA FUNGUA BIBLIA YAKO UONE UKWELI/UONGO wa rejea anazotupeleka mtumishi Lwembe hapa, ni yeye mwenyewe kwa comments zake za nyuma.ok, lwembe anaendelea kusema na mnukuu,eti “Mwan7;2 HAKUNA rejea”na anakiri kuwa hapa ndpo mambo ya usafi na uchafu yanapoanzia. Ok hebu na wewe angalia biblia yako Mwanzo7:2 mwanaSG ni kweli hakuna rejea!!? Uwe mwaminifu fungua bible, mimi biblia yangu niliyonunua kwny book shop za wala ngurue kma Lwembe inarejea inayosema,7:2 Law11:1-31,sijui ww mwnzangu. Km kweli Biblia yangu ipo tofaut na yako mwanaSG unae tafuta ukweli tafadhali nijulishe ili kuanzia leo niitupe hii yny tafsir y kisabato na unielekeze wapi nawezapata km iyo yako.

  mpendwa rejea iyo hapo juu ya Mwnz7:2 ya nuhu kungza wanyama saf7,7 na wasio saf2,2,km biblha yangu au ya Lwembe sio feki inaturejesha Law11,kwny maelekezo ya Mungu kwa wazao wa Nuhu,wana wa Israel. Na hata rejea ya aliposema kadhalika nawapen hv vyote ktk mwnz9:3, ni yale ya kumbu12:15,14:3, ambayo ni yale yale ya Law11,sijui kwa nini Lwembe anatudanganya hebu mwelewesheni na nyie wapendwa wenzake..

  Hata ukiangalia rejea anazotoa hazipo kwny biblia bali yeye utumia tu “ingeli”,na nukuu “mwanz9:3 ingelipaswa kukurejesha mwaz1:29″.uongo mtupu,hakuna rejea kma iyo ni dhahania tu atumiazo Lwembe kutetea misimamo yake.hebu na ww angalia kma mwz9:3 ina rejea ya mwz1:29.!HAKUNAREJEA KMA IYO. Uo ni mfamo mmoja tu ila rejea comment zake za tar25,uone anavyotengeneza rejea zake.

  4.Wapendwa hta Mk7:19,Yesu aliposema,”…alivitakasa vyakula vyote”. Ukitaka kuelewa kile tulichosema tangu awali hebu angalia rejea zake, imeandikwa 7:1-23 Mt15:1-20. Ni tukio ilo ilo mathayo nae analirekodi..cha ajabu hapa angalia hoja zifuatazo: a)petro wa mdo10: alikuwepo som, math15:15,”basi petro akajibu…tueleze mfano huu..” Swali:Ili kwel petro aliyeomba kuelewesha hapa tena Yesu akasema ha wana akili bado hakuelewa ktk njozi ya mdo10 kuhusu wanyama najisi na safi.?

  B)hapa mathayo hajanukuu kauli ya Yesu kutakasa vyakula vyote. Mpendwa hebu nawe soma rejea hii mathayo15:1-2 uone ukweli huu.

  C)hebu ona dhana ya msingi tuliyowaeleza kuhusu hoja hapa Yesu anamalizia kwa kusema, Math15:20″hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, LAKINI KULA KABLA HAJANAWA MIKONO HAKUMTII MTU UNAJISI”.unana hitimisho la Yesu hapa hakuna uhusiano na kutengua sheria za vyakula za Law11 na Kumb4 ndio maana hakuna rejea kutuelekeza kwny hz sheria mnazofikiri zimekoma.

  6.nikwa uelewa huu petro alidumisha uhaminifu wake ktk maono ya Mdo10. Na kwa kisa hk tunapata uhakika kuwa petro hakuwahi kumwona yesu akila najisi alizoonyeshwa kwmy njozi ile kwa kpnd chote walichoish wote.na ndio maana hakuitumia vibaya kauli ya Yesu ktk mk7:19.

  Hivy ndio maneno “NAWAPENI HV VYOTE” Kt k Mw93. Na Mk7:19″alivitakasa vyote”.inavyopaswa kutafusiriwa, kwa kutumia rejea.vngnevyo moto unatusibiri

  .Swali:1.Ili Yesu awe ” amevitakasa vyote ” kwa kauli yake ya Mk7:19, ni wapi kwny maandiko ametengua sheria za Law11 kwa kuwapa mfano kwa kula na wanafunz ili petro aliyeshuhudia na kumsikia Yesu, Math15:15 na kumwelewa asiwe na maswali ktk maono Mdo10?

  2.Assume kuwa msimamo wenu ni sahihi juu ya kauli ya Yesu ktkMK7. je,Yesu alitengua sheria za vyakula lini? Ni wakati alipotoa tamko la Mk7:19 au pale msalabani?

  3.Ili mtazamo wenu uwe sahihi ktk Mdo10, (ingawa ni tofauti na maana aliyopewa petro ktk md10:28) niwapi petro alichinja na kula najsi ktk tukio hil au baadae ktk maisha yake?

  Lwembe nakujia muda punde na hoja yako ya kuwa mm nimekuwa km mtoto wa mitaani.nakamilisha utafiti.

  Kazi kwenu kujibu, Nawasubiri Wapendwa

 70. Kaswahili,
  Napata shida kuelewa kuwa ni wewe uliyeandika pachiko hili la tarehe mosi au ni mtu mwingine? Mbona unaanza kuiacha barabara ya waaminio?? Nikupe pole kidogo halafu niende kwenye pachiko lako.
  Kwanza, Do not doubt my sincerity brother!! Yes, I’m not perfect. God has called me to perfect me! And I know, the day is coming when I will be perfect and Holy like Him. However, I have to struggle abandoning every thought and deed which is against the will of God. Studying deligently the Scriptures as the only way for my spiritual footsteps into eternity! As christian, I must bear with everyone in love but with a great care. Do you know why? Sometime, you may see me not responding directly as you wish, but you must reason why? To some extend, I have been even totaly not responding some of the posts of my beloved friends!! Indeed, you must reason why? One reason I can give you as why I have been doing this is that, As a christian, I have learned to be a problem absober!! So when you struck me, don’t expect that I’ll command/ask you to beg forgiveness from me!! Therefore, I have put forward FORGIVENESS to everyone who is/will struck me. And you won’t see me to anyone else commanding/asking him/her, “ Nitake radhi” Never brother!! That’s why, I’m so free more than the smallest particle of an atom –molecule (kama sijasahau kemia). The bible tells me to forgive people as much as I can and NOT to command/ask people to beg forgiveness from me. That is why as a christian I told you to put forward FORGIVENESS to everyone though you didn’t capture (even little), what I said. I again advise you to start being like Christ. B’se His amazing grace, covers us all even when we do not deserve!! “Therefore, prepare your minds for action; be self-controlled; set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: “Be holy, because I am holy.” (1 Peter 1:13-16)
  Baada ya hako kakiingereza ka Siyi ka kunywea maji, sasa tuendelee na hoja zako za kimaandiko. Nilichokigundua kwako rafiki yangu ni hiki. Hukijui kile kilichofanyika msalabani japo wajidai kukijua. Hukijui kabisa kaka. Na rafiki yangu Sungura naye, nilimwambia hivihivi, japo ilionekana kama ni kejeli, lakini huo ndio ukweli. Na kama unataka ulithibitishe hili, mwanagalie Sungura, alivyotoa ya mwaka kwenye pachiko lake la tarehe 2 Feb. Aya za mwanzo kabisa anasema, Yesu hakukukomesha torati yoyote pale msalabani!! Hata huwa hasomi habari za pazia la hekalu kupasuka na kondoo akachoropoka mikononi mwa kuhani wakati Yesu alipokufa msalabani!! Sasa, mtu kama huyu akisema, yeye anaijua neema tu, utasema anaijua kweli?? Paulo anaposema hatuko chini ya laana ya sheria/torati-sheria za kafara, mtu kama huyu huwa anamwelewa kweli!!! Na wewe uko kwenye mlengo uleule wa Sungura. Wajidai kuijua neema bila kuujua msalaba-laana!! Pole rafiki. Nami nakwambia, ili ujue kilichofanyika pale msalabani, huna budi kujifunza TORATI. Kwa amelezo mengine, huwezi kuelewa umuhimu wa kuzaliwa kwa mtoto kama hata kutungwa mimba na kulea mimba ya mtoto hukujui kaka. Huwezi ukang’ang’ana na neema tena kwa tafsiri potofu kabisa kana kwamba agano la kale hakukuwa na hiyo neema!!! Umewahi kusoma na kujiaminisha kuwa watu wa agano la kale hawakupata neema? Na hili ndilo ombwe la ufahamu, linalowapeleka motoni japo hamjui. Nimesikitika sana kukuona unasema kuwa hutaki kujua habari za torati, maana hazina msaada kwako. Wewe unajua msalaba tu… pole kidogo. Ngoja nikuulize maswali ya uchokozi rafiki…
  a. Au hujui kuwa kile kilichomfanya Yesu apendwe na Babaye kipo agano la kale?
  b. Je, utaelewaje mpango wa wokovu wa mwanadamu usipoangalia maana ya kile alichokifanya Mungu pale bustanini baada ya mwanadamu kuanguka dhambini?
  c. Kama na kwa hilo linaonekana kuwa ni gumu kueleweka, waweza kusumbua kichwa chako kujua hali ya maisha ya Ibrahimu (kabla ya uzao wake kusambaa) – maisha ya kujenga madhabahu kwa ajili ya kafara za kutekezwa tu?
  d. Je, ulishawahi hata kutafakari muundo wa madhabahu ya waisrael baada ya kutoka Misri? Kulikuwa na vitu gani ndani na nje? Viliwakilisha nini?
  e. Je, waweza pia tafakari kazi za kila siku zilizokuwa zikifanyika kwenye madhabahu hiyo? Nani alifanya hizo huduma, alivaaje, na hali yake ilikuwaje?
  f. Je, waweza pia kujifunza ukaelewa nini kilikuwa kikifanyika mwisho wa mwaka? Nani alihudumu? Na kwa namna gani?
  g. Je, ulishawahi kuhusianisha matukio hayo na matukio ya siku ya kifo cha Kristo msalabani? Kuna ulinganifu wowote?

  Kaswahili, sikujua kuwa uko nyuma hata zaidi ya mkia wa ng’ombe ktk kuyajua maandiko. Na kutokana na ombwe kubwa ulilo nalo rafiki, ndiyo maana umebaki kama chiriku tu anayepiga kelele za kumtofautisha Yesu na Sheria/Torati zake!! Yaani, unajidai kuijua neema (Yesu) tu bila sheria jambo ambalo hata kwa dawa na madunguli ya kwenu kanda ya ziwa, kutakupambazukia tu kaka. Changamka kumtafuta Mungu. Bila ya kujifunza kwa kina habari hizi, utaishia kusema tuko huru chini ya msalaba!! Tuko huru sisi tuliokombolewa na Kristo!!! Tuko huru!!! Uhuru ambao hata huujui maana yake halisi. Maana mtu akikuhoji kidogo tu, uhuru tulio nao ukoje? Je, ni kula kila kitu hata kile kilichokatazwa na Mungu? Mtu atakusikia Kaswahili ukijibu Yes, Swali lingine likiongezeka hapo mf, Je, uhuru huu waturuhusu sisi wakristo kuchukuliana wake zetu? Kaswahili akiwa katika uhuru huohuo, utamsikia anasema hapana!!! Ha ha ha.. Hatimaye utaishia kuelewa kuwa, watu hawajielewi tu. Wameshikwa na miujiza tu, na kujiona kama wako kwenye njia sahihi kumbe sivyo…!! Pole sana Kaswahili.
  Mwisho ninakunukuu “Wokovu na torati ni vitu viwili tofauti. Kitu ambacho huwezi kukitenganisha na wokovu ni “grace”. Sasa wewe Siyi hujaokoka, unasubiri kuokoka siku ya mwisho, utazijuaje habari za wokovu? Kama vile ambavyo huijui “grace”, huwezi kuujua wokovu. Wewe ni mtu wa torati”. Kutokana na nukuu yako hii, naomba ujibu maswali yangu.
  1. Kama kweli torati na wokovu ni vitu viwili tofauti, je watu wa agano la kale hawatapata wokovu (kufufuliwa hata Yesu akija) kwa sababu walikuwa kwenye kipindi cha torati tu?
  2. Je, una ukakika kuwa grace haikuwepo katika agano la kale? (marudio)
  Mwisho but not least, nikuombe radhi kama utaona kana kwamba leo nimetumia lugha kali kaka. Huwa sipendi sana kuudhi watu. Wewe nisamehe tu tuendelee na mjadala, Bwana atakufungua. Maana huwezi kusema Paulo alisisitiza watu tusiwe chini ya sheria, bila ya kuzijua sheria zenyewe kwa kina. Ukienda hivyo, utaishia hewa tu rafiki. Hayo ni mafundisho yasiyo na uzima ndani yake.
  Ubarikiwe
  Jitahidi
  Nakungoja

 71. Sungura,

  Nakushukuru sana kwa mwitiko wako. Kimsingi Yesu alienda msalabani KUKOMESHA BAADHI YA TORATI. Ukisema hakwenda kukomesha torati kabisa, unaleta ukakasi wa kiuelewa kaka kwa wasoma Biblia. Jambo la msingi kuzingatia hapo, Yesu hakwenda msalabani kukomesha Torati ZOTE. Ila kuna torati zilizokomeshwa msaalabani. Nazo ni torati za kafara. Hizi ziliishia hapo ndio maana leo hatutoi kafara za wanyama.
  Aidha, Yesu hakwenda msalabani kukomesha dhambi, isipokuwa alienda msalabani kukomesha matokeo ya dhambi yaani kifo. Siyo kifo kile tunachokiita leo usingizi, bali kifo cha milele. Ukisema Yesu alikwenda msalabani kukomesha dhambi, watu watakucheka kaka. Tunamsubiri aje kukomesha dhambi siku atakayoonekana mawinguni akija kukuchukua wewe, mimi na wengine waliojitoa kumtumikia na kumtii kila akisemacho. Na siku hiyo, dhambi na matokeo yote ya dhambi, vitakoma. Biblia inasema, “Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena; wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena; kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita” – Ufun.21:4.
  Sasa hivi kaka yangu Sungura, tuko kwenye shida tupu. Tumaini kubwa ni kwa wale wanaomjua Kristo, maana wajapokufa kwa sasa (kulala usingizi wa mauti), Yesu akija atawafufua ili wawe na uzima tele. Yohana 6:39 Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Yohana 6:44 Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, asipovutwa na Baba aliyenipeleka; nami nitamfufua siku ya mwisho.
  Aidha, nimeona shida nyingine uliyoa nayo kaka. Nakunukuu, “Yesu hakusema kuwa torati itakoma kwa yeye kwenda msalabani, bali itakoma pale yote ya torati ambayo yalitakiwa kutendwa yatakapokuwa yametendwa. Yesu aliitenda torati yote kama ilivyotakiwa kutendwa, ndoa maana alistahili kuwa ‘initiator’ wa agano jipya, lililo bora kuliko torati”.
  Naomba maelezo ya kuthibitisha njisi Yesu alivyoitenda torati YOTE, hadi akawa mwanzilishi wa agano jipya. Hebu toa maelezo ya kutosha in reference to Bible.
  Sungura, kukwambia kuwa unatakiwa usome na ujifunze habari za torati si blaablaa kaka. Nilisema hayo nikiwa na imani kabisa kuwa, hata kama unazifahamu torati, ufahamu wako juu ya hizo torati ni mdogo. Najua utabisha sana!! Lakini kama unakumbuka, kuna siku nilikuwa namjibu Kaswahili tarehe 09/01/2014 at 9:13 AM . Waweza kuusoma mchango huo tena ili upate mchanganuoa ninaousema hapa. Naye aliuza maswaali kama haya ya kwako. Nikamwelezea habari za Torati na mgawanyo wake. Kwa vile tulikuwa tunazungumzia mada hiihii ya vyakula, nikamrejesha kwenye Torati zingine zaidi ya torati ya vyakula, zilizoishia msalabani. Ninajinukuu mwenyewe,
  “Na kuhusu Vyakula, vinywaji na sikukuu zinazotajwa kwenye wakolos 2, zilikuwa ni sheria za maagizo ya Musa zilizomlenga Kristo na huduma yake- The Israelites (Jews) practiced a number of yearly feasts, which served as reminders of God’s goodness to His people. The feasts also represent important events in the plan of salvation and ministry of Christ. Please Kaswahili, hebu soma sikukuu hizi zikiweno zile za miandamo ya miezi ndani ya Biblia, utafunguka kaka; Sikuu ya Pasaka (kutoka 12), Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu(mwanzo 1:5, 8,13,19,23,31; Sikukuu ya Kupunga Miganda (Wave Sheaf)- 1 Korinth. 15:23, Ufunuo. 1:5.> Mdo 26:23, nk, Sikuu ya Pentekoste (kutoka 23:16…nk, Sikukuu ya matarumbeta –Lawi 23:24… nk, Sikukuu ya Siku ya Upatanisho-Lawi 23:26-27; Ebr. 9:11,24-27 na Sikukuu ya Vibanda- Kutoka 34:22, Lawi 23:34. Nk”
  Habari za TOHARA, hili lilikuwa ni agano kati ya Mungu na Ibrahimu Mwanzo 17:1-8. Ukilifuatilia vizuri agano hili, utagundua kuwa, tohara ilikuwa ni utambulisho wa Mungu na taifa lake – Israel yaani uzao wa Ibrahimu. Tena Ibrahimu aliambiwa kuwa litakuwa ni agano la milele kati ya MIMI BWANA na wewe Ibrahimu pamoja na uzao wako wote. Ukiangalia historia yake, utagundua kuwa, agano hilo la tohara, liliwakilisha usafi. Waisrael wote walipaswa kusafishwa. Usafi huu, uliwakilisha usafi wa mioyoni kwa sababu, sheria ya upendo kwa waisarel ndani ya mioyo yao, haikuwepo kipindi kile. Hivyo watu waliendelea kuwa wazinzi, wauaji nk lakini hawakuchukuliwa hatua kwa sababu tu, hawakuonekana kimwili wakifanya madhambi hayo. Tohara ilikuwa ni tukio la kuonyesha usafi wa moyoni. Ndiyo maana tohara iliiingizwa kwenye sheria za Musa, Lawi 12;2-3, na kutoka 12:44, 48. Watu waliohitaji huduma za Kiisrael, walipaswa kutahiriwa.
  Hivyo, baada ya Yesu kuja na kurejesha ile hali ya mwanzo, yaani usafi wa kuanzia moyoni alioufundisha, ndiyo maana leo watu, hawana ulazima wowote wa kutahiriwa ili wazione mbingu, isipokuwa, labda ni recommendation ya kiafya tu. Tohara iliwakilisha usafi wa nje wa mtu enzi za Musa, usafi wa mtu enzi za agano jipya, upo ndani ya mioyo ya watu, nao unapimwa na Kristo mwenyewe anayeangalia mioyo ya watu wake (rejea mchango wangu hapo juu). Ndiyo maana siku ile nikamwambia Kaswahili kuwa, kila sheria iliyoishia pale msalabani, ilikuwa na kiashiria chake maalumu ktk suala zima la wokovu. Kama tulivyoona kuwa baadhi ya sikuku na sheria zangine kama vile pasaka, sikuu za vibanda na baadhi ya sheria zingine kama tohara, ziliendelea kwa mfumo mwingine hata baada ya Yesu kufa.
  Kwa ufupi kaka Sungura, kuna TORATI zilizoishia msalabani baada ya Kristo kufa. Na kuna torati zilizoendelea kwa mfumo mwingine hata baada ya Kristo kufa, pamoja na kwamba na zenyewe zilikuwa kwenye kundi la sheria za Musa. Mifano, rahisi, soma habari za pasaka, sikukuu za vibanda, tohara nk.
  Jitahidi
  Ubarikiwe sana

 72. Siyi,

  Kama ulikuwa hujui ni kwamba, suala la Yesu kwenda msalabani halihusiani na kukomesha torati. Hakwenda msalabani na sheria fulani ili zikaishie hapo. Bali alikwenda msalabani kuikomesha dhambi kwa kulipa gharama ya uhai na damu yake.

  Yesu hakusema kuwa torati itakoma kwa yeye kwenda msalabani, bali itakoma pale yote ya torati ambayo yalitakiwa kutendwa yatakapokuwa yametendwa. Yesu aliitenda torati yote kama ilivyotakiwa kutendwa, ndoa maana alistahili kuwa ‘initiator’ wa agano jipya, lililo bora kuliko torati.

  Umeambiwa huko nyuma na akina Dittu kwamba kitu (agano la kale -torati) kikiwa kikuukuu ki karibu na kutoweka hutakai kuelewa. Siyi hujamwelewa Mungu, ila umekariri maandiko ya torati tu, plus kupigania ustaarabu wa dini yako.

  Nilisema umeleta blablaa kwa sababu kuna mambo tumeyaongea ‘so deeply and specifically’ lakini wewe unakuja tena kuyarudia kwa ujumla jumla na kwa juu juu tu.

  Huko ni kuleta blablaa!

  Una maana gani kuniambia nisome habari za torati ambazo sasa hivi unadhani sizielewi?

  Si uling’ang’an kuwa sheria zilizokoma ni zile za kafara za wanyama, tukakuuliza vipi kuhusu kutahiriwa govi kama nayo ilikuwa ni kafara ya wanyama. Mbona hutaki kujibu, unaleta tu blablaa.

  Tena ulisema mahala fulani kuwa kilichokoma ni zile sheria za Musa (yaani zisizo amri kumi), hiyo ilikuwa ni kwenye topic ya Sabato (bila shaka hukujua kuwa baadae ingekuja topic ya vyakula ambayo kimsingi haiko kwenye amri kumi, bali kwenye zile za Musa. Nimekwambia nayo uijibie hapa, hujajibu unaleta blablaa.

  Haya hebu jibu sasa leo!

 73. Ndg. Siyi,

  Salaam!

  Kwanza kabisa nilitegemea utaanza kwa kunitaka radhi kwa kunukuu kitu ambacho sikuwahi kukisema, baada ya jana pia kukukumbusha. I doubt yo sincerity!)

  Kweli nimechanganya lugha, lakini tofauti na wewe. Wewe ulishutumiwa si kwa 7bu uliandika kiingereza. Bali ni kwa 7bu ulitumia vifungu vya kukopa. Ndo maana walikwambia umekopi na kupesti. Maneno yote uliyoandika kwa lugha ya kiingereza hayakuwa ya kwako wala ya biblia. Lakini nikuombe radhi kama imekupa shida kuelewa.
  Ni kweli pia niliandika kwa maneno mengi sana. Ni kwa 7bu niliona kichwa chako kigumu sana.

  Lakini pia nilikukumbusha kuwa, huko nyuma uliwahi kubainisha kuwa tusichanganye AMRI 10 za Mungu na sheria (torati) ya Musa.

  Eti nijifunze kitu kinaitwa torati na aina zake!
  Ili kinisaidie nini?
  Jifunze mwenyewe.
  Cheki Paulo anachosema katika Hebr.13:

  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only on
  God’s grace for spiritual strength, not on
  rules about foods. Obeying those rules
  doesn’t help anyone.

  Siyi, which one between grace and the rules do you depend on?

  Tatizo lako kuna maandiko tukikuonesha unajifanya una makengeza.
  Eti katika Mk.7 Yesu alichotakasa ni chakula tu, kwa mujibu wa makundi ya wanyama waloruhusiwa kuliwa katika kitabu cha
  Walawi.
  Huko nyuma uliwahi kunijibu eti katika 1Tim.4:1-5 Paulo alilkuwa akimaanisha watu watu waliokuwa wakiwahadaa watu wajiepushe na chakula. Yaani chakula safi kwa mujibu wa kitabu cha walawi.
  Ukatolea mfano eti hata katika suala la uchinjaji lililoibuka juzijuzi hapa Tanzania lili7bishwa na kundi la watu kuwahadaa watu wajiepushe na chakula safi!
  Hakuna lugha sahihi zaidi ya kuuita huu upuuzi, kuwa ni upuuzi wa hali ya juu!!!
  Make hauwezi kuingia hata kwenye akili ya mpuuzi!
  Eti unataka tuamini kuwa paulo katika 1Tim.4:1-5;
  Col.2:16-18, na hata Hebr.13:9 alikuwa akipambana na kundi la watu miongoni mwa watu waliomwamini na kumpokea Kristo “WALIOKUWA WAKIWAHADAA WAAMINI WENGINE” wajiepushe na chakula safi kwa mujibu wa kitabu cha Walawi. Ni upuuzi wa haili ya juu ambao hauwezi kuingia hata kwenye akili ya mpuuzi!!!

  Siyi, hebu angalia hii pia:

  Col.2:20-23;

  20.You died with Christ and were made free from the powers that influence this world. So why do you act as if you still belong to
  the world? I mean why do you follow rules like these:
  21. “Don’t eat this,” “Don’t taste that,” “Don’t touch that”?
  22.These rules are talking about earthly things that are gone after they are used.
  They are only human commands and teachings.
  23.These rules may seem to be wise as part
  of a made-up religion in which people
  pretend to be humble and punish their
  bodies. But they don’t help people stop

  doing the evil that the sinful self wants to do.

  Siyi, nikuombe usome sura yot ya Col.2 ili uipate concept vizuri.

  2.I tell you this so that no one can fool you by telling you ideas that seem good but are false.

  14.Because we broke God’s laws, we owed a
  debt. A tebt that listed all the rules we failed
  to follow. But God forgave us of that debt.
  He took it away and nailed it to the cross.

  Siyi, huu ndio mtiririko unaotuleta kwenye mistari ya 16-18.
  16.So don’t let anyone make rules for you..

  Nategemea tena utakuja na tafsiri zako za kupotosha ukweli wa neno la Mungu lililowazi sana kwa kutumia kichaka cha torati.

  Nilimnukuu kwa sehemu kubwa sana Paulo katika Gal.3. Paulo amefafanua sana katika hii sura kwa habari ya agreements zote mbili.
  Umeniuliza maswali kuhusiana na ufafanuzi wa Paulo niomnukuu hapo kwenye Gal.3. Kama Paulo hujamwelewa au hata Paulo humwamini, sasa mimi nitakusaidiaje! Hayo maswali uliyoniuliza unapaswa kumwuliza Paulo. Soma tena hiyo Gal.3, utamwelewa tu kama wewe ni wa kuelewa.

  Umeniuliza eti nawezaje kutenganisha suala la wokovu na sheria za Mungu.
  Sijui unamaanisha nini “sheria za Mungu.”Au ulimaanisha amri za Mungu?

  Kama ulimaanisha torati ya Musa, basi uko chaka. Labda ungesema, “Nitawezaje kutenganisha torati ya Musa na agano la kale.”
  Katika agano la kale mtu alipata haki mbele za Mungu kwa kuishika (kuitimiza) torati yote. Hiyo ilishindikana bw. Siyi. Paulo ameonesha katika Gal.3 kuwa hakuna mtu aliyeweza kuishika torati yote.

  Wokovu na torati ni vitu viwili tofauti. Kitu ambacho huwezi kukitenganisha na wokovu ni “grace”. Sasa wewe Siyi hujaokoka, unasubiri kuokoka siku ya mwisho, utazijuaje habari za wokovu?
  Kama vile ambavyo huijui “grace”, huwezi kuujua wokovu. Wewe ni mtu wa torati.

 74. Lwembe,
  Miongoni mwa mapchiko ambayo huwa hueleweki, la jana hili uliandika umechoka kaka. Mimi sitaki kuandika mengi sana.Naomba unijibu maswali yangu haya.
  1. Vinavyotakaswa ni vichafu na si visafi, Je, Mungu aliumba vyakula najisi na baadaye akavitakasa? Unajisi huo ulikuwaje, na baada ya kutakaswa, unajisi huo (hali hiyo) imeondolewa? Kwa mfano, Samaki wasiyo na magamba, baada ya Yesu kuwatakasa, siku hizi wamekuwa na magamba? Au sungura siku hizi wamekuwa na kwato? Au siku hizi, nguruwe naye yu acheua?
  2. Jana niliuliza swali kwa marafiki zako/zangu kuwa, hivi tunaposema kuwa siku hizi hatuna sheria maana Yesu alikufa msalabani, Je, uhuru huu tulio nao ktk Kristo, unafananaje au unatofautianaje na ule waliokuwa na akina Adamu na Eva kabla ya dhambi? Au sisi baada ya Kristo kufa, ndiyo tumekuwa huru zaidi ya akina Adamu na mkewe au tumekuwa kinyume chake? Au kuna ufanano? Kama upo, ukoje? Unaweza na wewe kutondoa walao kidogo rafiki yangu?
  Nakusubiri kwa majibu sawia. Yeyote mwenye mlengo kama wako, anaweza kujibu maswali hayo.
  Barikiweni sana.

 75. Siyi,

  Kum 18: 15 “BWANA, Mungu wako, atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi; msikilizeni yeye. … 19 Hata itakuwa, mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake.”

  Sasa, umbali wote wa Agano la Kale, wamekuwa wakimtegemea nabii huyo wakati wote, huyo hakuwa Isaya wala Eliya wala Daniel nk. Ndio maana katika tegemeo hilo walimuuliza Yohana Mbatizaji, Yn 1:21 “Wewe u nabii yule? Akajibu, La.” Nabii huyu anapaswa kuwa wa namna ya Musa! Mungu alipomuinua Musa kulitokea “KUTOKA” – Exodus; na tunawaona Israeli walipotolewa Misri wakipewa code of conduct huko jangwani, a new way of life, maisha mapya!! Maisha haya mapya yalipaswa yawafikishe mpaka kwa “Nabii yule” atakapoinuliwa, baada ya hapo WANAPASWA WAMSIKLIZE YEYE!

  Ahadi hiyo ya Mungu, inatimia ktk Kristo, Yn 6:14 “14 Basi watu wale, walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, Hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni.” Mungu alipomuinua Kristo, kumetokea “KUTOKA” kwingine, haleluya!!!! A new code of conduct, a new way of life, MAISHA MAPYA, hayo ambayo nidio UKOMO wa Sheria zooote!!!

  Udhihirisho wa maisha hayo mapya ndizo hizi kazi kubwa tunazozifanya, vipofu wanaona, wafu wanafufuliwa, viwete wanatembea, waliokata tamaa ya maisha wanafanywa upya, … orodha ya furaha ni ndefu saaana, nao mkondo wake unatambaa na kuinukia ktk Unyakuo, kwa sisi tuliomsikiliza yeye, HATUMTII bali TUMEYAPOKEA yote aliyotuambia ktk UPENDO!!! Alipotuambia AMEVITAKASA VYOTE, tumelipokea hilo kwa shukrani impasayo mwaminio!!!

  Ole wenu mliomtilia shaka, kwanza kwa huyo aliyewafanya mumtilie shaka, huyo shughuli yake haielezeki, maana huyo anawakilisha hayo ‘mafundisho ya mashetani’, na pili kwa kundi lililodanganywa kwa ushawishi wa hao viongozi wao, Mungu anasema, “19 Hata itakuwa, mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake.”!!!! Hakuna namna ya kuikwepa Hukumu, baada ya kuwa umekatiliwa mbali! Ndio maana leo hii, udhihirisho wa hao walio huko nje, utamsikia mtu anakuambia nguruwe si chakula! Sasa, hata ukimuuliza, watu wanakatazagwa kula mawe au chakula? Kama si uzezeta wa kiroho nini? Vichafu ndivyo hutakaswa na si visafi!!!

  Siyi na wenzio, “Pole” haitawafaa, maana i karibu kuondolewa ktk msamiati; kimbieni kabla ya Lango la Rehema kufungwa!!!

 76. Sungura,
  Nitapenda unioneshe hizo blaablaa ulizoziona kwenye michango yangu. Nami nakutia moyo kusoma habari za TORATI na aina zake. Hii itawasaidia kuelewa ni sheria zipi ziliishia msalabani, na zipi zinaendelea. Kifo cha Kristo, hakihusiani kwa namna yoyote ile na sheria za vyakula. Acheni kuusingizia msalaba kuwa uliondoa sheria za vyakula. Hasha!!
  Jitahidi

 77. Kaswahili,
  Nakushukuru kaka. Naona jana uliamua kuandika kwelikweli. Kimsingi mchango wako nimeusoma kama mara mbili hivi, ili nipate dhana nzima ya maelezo yako. Nimekuelewa vizuri, na kama si hivyo utanisaidia baada ya mwitiko wangu huu. Kimsingi umechanganya lugha –Kiswahili na Kiingereza. Hata mimi huwa nachanganya baadhi ya siku japo lengo huwa ni lilelile zuri la kujifunza na kuweka misisitizo n.k. Hata mimi ndivyo nilivyokuelewa. Nitaomba tu kwa faida ya wasomaji wengine, mimi niandike bila ya kuchanganya lugha isipokuwa kwa nukuu peke yake. Tuendelee.
  Nimekusoma vizuri sana rafiki yangu. Inaonekana, una ombwe kubwa la ufahamu juu ya sheria za Mungu lini zilianza na kwa makusudi gani. Nakupongeza kama umeling’amua suala la sheria ya Mungu iliyojengwa kwenye kitu kiitwacho UPENDO, japo kwa mlengo tofauti.
  Mimi nakupa maswali hapa ya changamoto. Hivi kama unasema kuwa, nakunkuu, “17.This is what i mean: The agreement that God gave to Abraham was made official long before the law came. The law came 450 years later. So the law could not take away the agreement and change God’s promise.” Naomba unijibu.
  i. Hivi hapa unazungumzia sheria zipi zilizokuja kabla ya gano la Mungu na Ibrahimu? Ni zile walizozivunja akina Adamu na hawa bustanini au zile zilizodhihirishwa baadaye na Mungu kwa mkono wa Musa kipindi cha kizazi cha Ibrahimu?

  ii. Ni sheria gani ambayo haikuondoa agano wala kubadilisha ahadi ya Mungu?
  b. Kitumbua kingine cha muhogo hiki hapa kaka, nakunukuu, “23.Before faith came, the law held us as prisoners. We had no freedom until God showed us the way of faith that was coming” Naomba unijibu.
  Adamu na Hawa walipokuwa bustanini kabla ya dhambi, hakukuwa na imani? Ni sheri zipi zilizowafanya kuwa kama watumwa/mateka? Sheria za usile tunda la mti wa ujizi wa mema na mabaya, sabato nk ndizo zilizowafanya watumwa/wafungwa? Kwa hiyo unataka kusema kuwa Mungu alimuumba mwanadamu na kumuweka chini ya sheria kiasi cha kukosa uhuru? Kama hakuwa na uhuru, ilikuwaje akawa huru tena kiasi cha kuvunja sheria ya usile….?

  b. Hatari nyingine hii hapa, nanukuu, “21.Does this mean that the law works against God’s promise? Of course not. THE LAW WAS NEVER GOD’S WAY OF GIVING NEW LIFE TO PEOPLE. If it were, then we could be made right with God by following the law”. Naomba unijibu,
  i. Ni kitu gani kilichovunja uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu? Ni uvunjaji wa sheria au ni nini?
  ii. Na unapomkosea Mungu, huwa unafanya nini hadi inaonekana kuwa umemkosea Mungu? Ni kutimiza sheria au ni kuvunja sheria? Kama ni hivyo, wawezaje kutenganisha suala la wokovu na sheria za Mungu?
  Makala yako hii ndefu, inaonekana ina mambo mengi sana ambayo huyaelewi kaka hasa kuhusu sheria za Mungu. Mimi leo sitaki kuwa na maneno mengi sana. Naomba urudie tena kusoma michango yangu ya nyuma ili uelewe mchanganuo wa sheria/torati ya Mungu. Au nenda jifunze kitu inaitwa TORATI na aina zake, mwanzo wa kila torati na kazi zake. Usipooelewa hapa, utabaki kupigia mbuzi gitaa. Nakushauri sana usome mchanganuo huo. Vinginevyo, utaishia kuchanganyikiwa kabisa kaka. Jifunze ili uone kama kweli sheria (za Mungu) hazina umuhimu wowote kwenye suala la wokovu wa wokovu wa mwanadamu
  Ubarikiwe
  siyi

 78. Milinga,
  Nakushukuru kwa kuuliza swali lililojibiwa siku nyingi sana. Nina imani una majibu mazuri zaidi ya kupangua hoja hiyo, hivyo umeuliza kwa makusudi kabisa ili uone kama Siyi atajibu vilevile halafu umshushie hoja nzito. Nimefurahi kuona hivyo. Nami sina jibu tofuati na lile la zamani. Naanza kujibu kama ifuatavyo;
  Kwanza, inabidi uelewe dhana ya kitu kiitwacho chakula kwa mujibu wa Biblia. Hii itakusaidiakuelewa kipi ni chakula kwa mujibu wa Biblia na kipi si chakula. Na ni kwa njia ya Biblia peke yake ndipo tunaweza kutambua kile Mungu alichowapa viumbe wake wanadamu kitu kiitwacho chakula. Kama kweli tunamtafuta Mungu na tuna mpango wa kuja kuokolewa na yeye kwa sababu tunaisikia sauti yake kwa kulifuata neno lake, ni vyema tufahamu mambo haya. Hivyo nakutia moyo kwanza, ujifunze uone kama kibiblia, nguruwe ni chakula, mbuzi ni chakula, mawe ni chakula, nyoka ni chakula nk.
  Pili, kwa habari ya marko 7:19, nakushauri uisome sura nzima kwanza ya marko 7. Tafadhari ipitie kwanza sura yote. Ni kweli Yesu alivitakasa vyakula vyote. Yesu ni Mungu. Anavijua vizuri vyakula alivyowapa viumbe wake baada ya kuwaumba. Hivyo anaposema alivitakasa vyakula vyote, anasema kweli. Maana hakuna kitu ambacho Biblia imekiita chakula, ambacho Mungu hajakitakasa. Hakuna. Vyakula vyote, Mungu/ Yesu amevitakasa. Na hii ndiyo dhana ya chakula kwa mujibu wa Biblia.
  Vile vingine visivyo vyakula, hata kama watu wanaviita vyakula, Mungu anavitambua kuwa SI vyakula. Ndiyo maana kuna aya lukuki ndani ya Biblia zinazokataza watu kula vitu visivyo vyakula. Na hakuna hata aya moja inayoviruhusu vitu hivyo visivyo vyakula viliwe. Ndiyo maana Yesu anasema kuwa kile kilicho chakula, alikitakasa. Kile kisicho chakula ni chema tu lakini hakifai kwa matumizi ya chakula ndiyo maana kakikataza. Yesu alivitakasa vyoooote vinavyoitwa vyakula kwa mujibu wa Biblia. Na hakutakasa na wala hatatakasa kamwe vitu visivyo vyakula wala hatakuja kuviita vyakula kama shetani anavyofanya. Nina imani umenielewa kaka Milinga.
  Ubarikiwe na Bwana
  Karibu kama una hoja nyingine

 79. Siyi,

  Naona unaleta blablaa!
  Unahitaji msaada wa Mungu ili ujue siri ya kweli ya Mungu.

 80. Ndg. Siyi,

  Salaam!

  Ref. Majibu yako ya tar. 25/01/2014 kwngu.

  Umesema nitangulize msamaha, mbona sijaona mahali uliponiomba radhi?!
  Isipokuwa nimeona umeaema tu “Ni tabia ya wakristo kuombana radhi.”

  Kunamaswali umeniuliza:
  1. Kimsingi ulipaswa kuonesha kiudadavuzi wa kutosha kuwa kwa namna gani sheria zote zikikuwa ni kivuli cha Kristo?

  2. Kwa hiyo sasa hatuna sheria katika agano jipya?

  Kwa bahati nzuri umeyajibu yote ndani ya najibu yako kwa Sungura ya tar.29/01/2014.
  Asante sana.

  Kabla sijaendelea, ni muhimu nikakukumbusha kuwa, huko nyuma uliwahi kubainisha kuwa tusichanganye AMRI 10 za Mungu na SHERIA [torati] za
  Musa.

  Katika kujijibu swali lako la 2, umejijibu vizuri kwa kunukuu Rom.13:10 inayosema hivi:

  10.Love doesn’t hurt others. So loving is the same as obeying all the law.

  Kama hiyo haitoshi, acha niongezee:

  Matt.22:34-40;
  36.He said, “Teacher, which command in the law is the most important?”

  37.Jesus answered, “Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind.
  38.This is the first and the most important command.
  29.And the second is like the first: “Love your neighbour the same as you love yourself.’
  40.ALL THE LAW AND THE WRITINGS OF THE PROPHETS TAKE THEIR MEANING FROM THIS TWO COMMANDS.”

  Paulo katika Gal.3 anasema hivi:

  1.You people in Galatia [including Siyi] are so foolish! Why do i say this? Because i told you very clearly about the death of Christ Jesus on the cross. But now it seems as though you’ve let some someone use their magic power to
  make tou forget.

  2.Tell me this one thing: how did you receive the spirit? Did you receive the spirit by following the law? No, you received the spirit because you heard the message about Jesus and believed it.

  3.You began your life in Christ with the spirit. Now you try to complete it by your own power? That ia foolish.

  4.You have experienced many things. Were all thosw experiences wasted? I hope they were not.

  5.Does God give you the spirit because
  you follow the law? Does God work miracles among you because you follow the law? No, God gives you his spirit and works miracles because you heard the message about Jesus and believed it.

  6.The scriptures say the same thing about Abraham. “Abraham believed God, and because of this faith he was accepted as one who is right with God.”

  7.So you should know that the true children of Abraham are those who have faith.

  8.The scriptures told what would happen in the future. These writings said that Go will make the non-Jewish people right through their faith. God told this good news to Abraham before it happened. God said to Abraham, “I will use you to bless all the people on earth.”

  9.Abraham believed this, and because he believed, he was blessed. All people who believe are blessed the same as abraham was.

  10.But people who depend on the law to make them right are under curse. As the scriptures say, “They must do everything that is written in the law. If they do not always obey, they are under curse.

  11.SO IT IS CLEAR THAT, NO ONE CAN BE MADE RIGHT WITH GOD BY THE LAW. The scripture say, “The one who is right with God by faith will live forever.”

  12.The law does not depend on faith.
  No, it says that, the only way a person
  will find life by the law is to obey its
  commands.

  13.The law says we are under curse for NOT ALWAYS obeying it. But Christ took away that curse. HE CHANGED PLACES WITH US and put himself under that curse. The scriptures say, “Anyone who
  is hung on a tree is under a curse.”

  14.Because of what Jesus Cheist did, the blessings God promised to Abraham was given to all peolpe. Christ died so that by believing in him we could have *the spirit that God promised.

  NOT: Siyi, the sipit being refered here is
  God’s seal. Is the Holy Spirit. Anyone believes in and accepts Jesus, God seals them to show they belong to him. That’s why even during the great tribulation
  the anti-christ will seal with 666 all
  those accept him.
  In other words, anyone who does not go to God through Christ, does not recieve THE PROMISE. Because the promise cannot be earned by works. The promise is a gift from God. A gift is something you acquire free of charge. Following the law so as to win God’s favour (to be right with God) is to dismay God’s precious gift and try to make yourself acceptable by your own works. That’s that Paul says, “If so, then Christ died for nothing.”

  15.Brothers and sisters, let me give you an example from every day life: Think about an agreement that one person makes with another. After that agreement is made official, no one can stop it or add anything to it, and no one can ignore it.

  16.God made promises to Abraham and his Descendant. The scripture does not say “And to your descendants.” That would mean many people. But it says, “and to your Descendant.” That means only one, and that one is Christ.

  17.This is what i mean: The agreement that God gave to Abraham was made official long before the law came. The law came 450 years later. So the law could not take away the agreement and change God’s promise.

  18.Can following the law give us the blessings God promised? If we could receive it by following the law, then it would not be God’s promise that brings it to us. But God FREELY gave his blessings to Abraham through the promise God made.

  19.So what WAS the law for? The law was given to show rhe wrong rhings people do. THE LAW WOULD CONTINUE UNTIL THE SPECIAL DESCENDANT of Abraham came. This is the Descendant mentioned in the promise, which came directly feom God. But the law was given through angels, and the angels used Moses as a mediator to give the law to the people.

  20.But when God gave the promise, there was no mediator, because a mediator is not needed when there is
  only one side, and God is one.

  21.Does this mean that the law works against God’s promise? Of course not. THE LAW WAS NEVER GOD’S WAY OF GIVING NEW LIFE TO PEOPLE. If it were, then we could be made right with God by following the law.

  22.But this is not possible. The scriptures put the whole world in prison under the control of sin, so that rhe only way for people to get what God promised would be through faith in Jesus. It is given to those whole believe
  in him.

  NOTE: Siyi the faith which is being refered here is believing that, the sacrifice Jesus gave on the cross is the only powerful sacrifice to make us whole. No other sacrifice nor good works by following the law.

  23.Before faith came, the law held us as prisoners. We had no freedom until God showed us the way of faith that was coming.

  24.I mean the law was the guardian in charge of us until Christ came. After he came, we could be made right with God through faith.

  25.Now that the way of faith has come, WE NO LONGER NEED THE LAW to be our guardian.

  Pia soma Hebr.7 na 8.

  Hebr.7;
  18.The old rule is now ended because it was weak and worthless.

  19.The law of Moses could not make anything perfect. But now a better hope has been given to us. And with that hope we can come near to God.

  Hebr.8;
  7.If there was nothing wrong with the first agreement, the there would be no need for a second agreement.

  8.But God found something wrong with
  the people. He said:
  “The time is coming, says the Lord,
  when i will a new agreement to rhe people of Israel and to the people of Judah.
  9.It will not be like the agreement that i gave to their fathers.

  Hapo juu nimeonesha how grace (God’s gift) took over the law through Christ. Sasa hebu turudi kwenyi msingi wa mada yetu-Vyakula.

  Hebr.13:9;
  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only on God’s grace for the spiritual strength, not on rules about food. Obeying those rules doesn’t help
  anyone.

  Siyi, upo hapo? Kama haitoshi checkshia pia hii:

  Col.2:16-17;
  16.Don’t let anyone make rules for you
  ABOUT EATING AND DRINKING or about
  Jewish customs (festivals, new moon
  celebrations, sabbath daya).

  17.In the past these these things were like the shadow that showed what was coming. But rhe new things are found in Christ.

  1Tim.4:1-5;
  1.The spirit CLEARLY says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of
  demons.

  2.Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience
  has been destroyed with a hot iron.

  3.They say that it is wrong to marry. AND THEY SAY THAT THERE ARE FOODS THAT PEOPLE MUST NOT EAT. BUT GOD MADE THESE FOODS, AND THOSE WHO
  BELIEVE AND UNDERSTAND THE TRUTH (who depend not on good works through the law. Or who believe in and depend only on Christ. Who believe that on the cross Jesus not only cleansed off our sins, but also cleansed even the
  foods that were defined in the old testament as unclean) CAN EAT THEM WITH THANKS.

  4.Everything that God made is good. NOTHING HE MADE SHOULD BE
  REFUSED IF IT IS ACCEPTED WITH RHANKS TO HIM.

  5.Everything he created is made holy by what he has said and by prayer.

  [Emphasis added]

  Siyi, i know what spirit in you guys we are dealing with. It’s the spirit of anti/entai/-grace. You cannot reject God’s grace without rejecting Christ.
  Satan is so canny. Overtly you seem to have Christ, but covertly you reject him and you really don’t accept the work he did on the cross. Paul in 1Tim.4 identifies you as “People who tell lies and trick people.”

  You people don’t believe salvation here and now. You wait for salvation on last day, and you believe at tribulation you will be here,just like it is for Jews. But what i’m not sure of is whether you
  mean you’re gonna accept Jesus as yo Lord and saviour at the return of Jesus during the great tribulation or at which Jesus’ return, or which end you actually mean!
  You guys claim to have and or receive
  the holy spirit but you deny his manifestation and power. The obvious manifestation of the holy spirit is speaking in new tongues, which you strongly deny and you’re against it.
  It’s obvious that the basis of yo faith is
  in the old testament. That’s yo basic stronghold, though you prentend, just to fool people that you’re Christian, but truly you’re not. You capitalise on books of the law. Besides, you have no ground. Just as the Jews do, because they denied
  Jesus, a precious gift from God.
  We clearly show the truth which pretty conspicuous even for the simple to pinpoint. But you always turn blind and deaf. Because you guys are liar and trick-players, you always try to force
  through uncompatible meanings and traslations whenever you’re given truths of the word, which is even stark.

  We’re of the new and more better
  agreement. You’re of the old and expered agreement. Christ who is the way and truth to the father, is found in the new agreement. The old imperct agreement has found its perfection in rhe new agreement wherein Jesus is the end of the law.

  So if Jesus the Lord ofthe old and the new agreement has said every has been cleansed through his blood, then who shall he bother me.
  If Paul has clearly in Hebr.13:9 said, “Depend only on God’s grace for spiritual strenghth, not on rules about food. Obeying those rules doesn’t help anyone.”
  Why bother me brother?
  Sorry for you!

 81. Kaka Siyi,

  Ni kweli sikuwepo hewani muda mrefu kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wangu. Hata hivyo nimesoma sana majadiliano karibu yote mliyojibizana na wapendwa wengine hapa kuhusu mada hii.

  Kwa leo Naomba unjibu la swali lifuatalo kutoka katika maandiko hata kama ulishawajibu wengine huko nyuma, naomba usinichoke.

  Swali linatoka Marko 7:19 ” ………..KWA KUSEMA HIVYO ALIVITAKASA VYAKULA VYOTE……….” Yesu alimaanisha nini?

  Naomba majibu.

 82. Sungura na Milinga
  Nimefurahi kukuona baada ya muda mrefu. Kimsingi huyu bwana nilimuuliza maswali yaleyale kwa sababu nina imani alidandia mada. Sina uhakika kama alisoma michango ya mwanzo. Kuna mambo mengi tuliyojadili, sina uhakika kama kweli aliyasoma, maana angeyasoma, nafikiri mengine asingeyauliza tena. Kwa hiyo, hilo lisikupe shida kaka Sungura. Niende sasa kwenye hoja zako moja kwa moja
  Naomba nijibu kwa ujumla hoja zako zote na nina imani zitakuwa msaada kwa wengine pia.
  Mwitiko
  Hakuna mabadiliko kaka. Kama ulinifuatilia kwenye michango yangu nikijibu maswali ya Dittu, nilisema kuwa, Sheria za Mungu zimejengwa kwenye kitu kinachoitwa upendo – Warum. 13:10. Upendo huu, hukaa miyoni mwa watu. Mungu alituumba na sense (faiwa) ya upendo kwake – sisi kumpenda Mungu. Kitu unachokipenda, daima utakipenda na kukitunza. Mtu unayempenda, daima utamheshimu na kumsikiliza daima. Unapoanza kutamani vitu vya mtu mwingine zaidi ya yule unayempenda, tambua kuwa upendo wako unaanza kuhamia kwa huyo mwenye vile vitu ulivyovitamani. Huu ni usaliti tayari ulishaanza ndani ya moyo wako japo haujaonekana kwa macho ya nyama. Cha ajabu zaidi Mungu atakuwa alishakuona tayari maana YEYE huangalia moyo tofauti na sisi.

  Wote waliompenda Mungu, daima waliishi kwa kuisikiliza sauti ya Mungu. Na walikuwa ni marafiki wa Mungu. Na isingekuwa dhambi kuja dunuiani, sidhani kama kungekuwa na Biblia leo. Ya nini? Maana kila kilichoandikwa ndani ya Biblia, Mungu alikiweka ndani ya mioyo yetu. Dhambi ilipokuja, iliondoa hicho kitu chema (Neno la Mungu) ndani ya mioyo yetu. Ndipo tamaa mbaya zilipoanza ndani ya mioyo ya watu.

  Pamoja na uasi huo, bado kumekuwapo watu waaminifu walioendelea kumpenda Mungu – Henoko, Habili, Yusufu nk. Watu hawa waliishi kwa kumpenda Mungu. Sheria za Mungu ziliendelea kukaa ndani ya mioyo yao. Ndiyo maana kwenye majaribu ya Yusufu, jibu lake la kwanza, anasema, “ kwa nini nifanye ubaya huu nimkosee Mungu wa mbinguni?”-mwanzo 39:7-9. Yusufu alifahamu kuwa, uzinzi, ni kosa la kumkosea Mungu kwanza, halafu na wanadamu. Aliishi maisha ya kushika kile kilichokuwa (sheria) ndani ya moyo wake kama Kristo alivyoishi – akimpendeza Mungu na wanadamu.

  Kwa hiyo kaka Sungura, sheria zote za kiungu, zilikuwepo kabla ya dhambi. Utii wake, ulipaswa utoke mioyoni mwa watu –utokane na upendo.
  Baada ya dhambi kuja, maisha yaliendelea kusonga mbele. Wale watu waaminifu waliokuwepo, waliendelea kuwa waaminifu mbele za Mungu. Na kupitia hao, Mungu aliahidi uzao ambao ni mwingi kama nyota za mbinguni. Na kupitia uzao huo, Mungu aliahidi wokovu kwa dunia nzima. Shetani kwa vile yuko kazini, akataka kuondoa kabisa kile kizazi cha ahadi. Ndipo uzao huo (waisrael), wakachukuliwa utumwamini ambako hata Mungu wa mbinguni hakuwa anaabudiwa tena. Waisrael wote walipotoka kabisa japo walikuwa wanakumbuka kuwa wao ni uzao mteule. Walimsahau Mungu wa baba zao wa mwanzo. Mungu alipoamua kuwatoa huko Misri ilikuwa ni kazi sana ndiyo maana Mungu aliamua kwanza, kudhihirisha kwa maandishi kile kilichokuwa kimepotea ndani ya mioyo ya Waisrael kwa miaa mingi – sheria ya Mungu ya upendo. Walipooenkana kushindwa kuzitii zile sheria za upendo kwa sababu ya uovu uliokuwa umeoota mizizi ndani ya mioyo yao, Mungu akakifanya kile alichokifanya Edeni baada ya anguko la Adamu na Hawa dhambini. Mungu akamwagiza Musa kuandika sheria ndogondogo (by laws) ili ziwe reinforments kwa watu kushika devine laws. By laws hizo, zilikuwa ni kivuli ya YEYE ajaye yaani Kristo. Ndiyo maana Yesu alipokuja duniani, alianza kuirejesha hali ile ya upendo wa mwanzo-yaani kuondoa by laws. Utii wa sheria za Mungu tokea ndani ya mioyo ya watu Yesu aliufundisha. Licha ya kuonekana unafanya dhambi kwa mwili, dhambi hiyo sharti ikome kuanzia kwenye kilindi cha mawazo ya moyo wako kwanza. Hii ndiyo ilikuwa hali ya kwanza ya utii wa sheria za Mungu bila shuruti

  Mf. Mwingine, unakumbuka Kaini alipokuwa na chuki dhidi ya nduguye Habili? Unakumbuka mazungumzo ya Mungu na Kaini? “…Damu ya ndg yako inanililia…?” Kimsingi Kaini alikuwa hajamuua ndgye kimwili, lakini mbele za Mungu, alionekana ameshakwisha ua tayari kwa sababu ya ile hasira aliyokuwa nayo juu ya ndgye Habili. Na kumbuka Yesu alifundisha, “yeyote anayemchukia ndg yake, amehukumiwa tayari… why? Ni muuji tayari…. Haya ndiyo yaliyokuwa mafundisho ya Kristo kaka Sungura. Mafundisho ya upendo wa kwanza.
  Hivyo, kilichoondoka na kile unachodhani kuwa ni mabadiliko ya Mungu na kauli zake, ni by laws tu ambazo zilikuja baada ya dhambi- uovu wa watu kukithiri, lakini tangia mwanzo, mambo hayakuwa hivyo. Mungu hajabadilika, wala neno lake, halijabadilika. Muone Yesu anasema mwenyewe “Wakamwambia, Jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka, na kumwacha? Akawaambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu; lakini tangu mwanzo haikuwa hivi”- mtt 19:7-8. Hakuna kitu kilichobadilika kaka Sungura/Milinga. Kilichoondolewa ni sheria shuruti zilizokuja baada ya dhambi ambazo zilionekana kuwa dhaifu kwa sababu, hazikuakisi hali ile ya mwanzo kabla ya dhambi. Kuona hivyo, Mungu akamtuma mwanaye kabisa aje aziondoe zile sheria shuruti msalabani na kurejesha hali ya mwanzo. Ndiyo maana kwenye mafundisho ya Yesu na mitume wake, utaona kuwa walisistiza sana upendo kama matokeo ya utii wa neno la Mungu. Upendo kama matokeo ya utii wa sheria za Mungu.

  Mf.
  Yohana 14: 15 Mkinipenda, mtazishika amri zangu.
  Yohana 14:21 Yeye aliye na amri zangu, na kuzishika, yeye ndiye anipendaye; naye anipendaye atapendwa na Baba yangu; nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
  1 Yohana 5:3 Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake; wala amri zake si nzito.

  Sasa kaka Sungura/Milinga, ukisema kuwa unampenda Mungu ilhali huenendi sawasawa na neno lake, wewe ni mwongo…
  1 Yohana 2:4 Yeye asemaye, Nimemjua, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake.

  Mungu leo anatuita tuurudie upendo wa zamani ambao ndilo agano jipya analolifanya na taifa la Israel (wale wa kiroho), baada ya wale wa kimwili kutoka utumwani kwenye uasi. Mungu anaahidi kurejesha hali ile ya mwanzo, anasema “….. agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli, baada ya siku zile, asema Bwana; Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika; nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu” – Yeremia 31:33.
  Kwa hiyo, msingi wa agano jipya (new testament), ni agano la kale. Agano jipya linasisitiza watu warudi kwenye upendo wa mwanzo – utii wa sheria za Mungu bila shurti. Badala ya watu kuitumia neema hiyo, ndipo sasa wamekuwa waasi zaidi hadi wanafakamia kula na vile ambavyo havikuwekwa kwenye orodha ya vyakula tangu mwanzo.
  Wapendwa, jitahidini kuisikiliza sauti ya Mungu. “Bwana asema hivi, Simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, I wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, Hatutaki kwenda katika njia hiyo” – Yeremia 6:16.

  Kuna raha kwa watakaolisikia neno la Mungu. Na kuna ole kwa watakaziba masikio.
  Bwana atusaidie sote.
  Mbarikiwe sana

 83. Hee Siyi!
  Mbona unamuuliza Milinga maswali mengine ambayo ulishatuuliza tukakujibu?

  Halafu, ivi unaelewa unachokisema katiak dhana ya Mungu kuwa dynamic or static? Umenifanya nicheke brother!

  Hebu ngoja tuongee kwa mifano halisi:
  Nafikiri wote tunajua kuwa dynamic ni kitu kinachobadilika, na ststic ni kitu kisichobadilika. Na hapa u-static na u-dynamic wa Mungu tunaoongelea ni katika maagizo, maagano yake, ahadi zake, sheria zake, n.k.

  Mifano:
  -Zamani alisema kuzini ni kulala na mwanamke- leo anasema kumazama tu mwanamke kwa kumtamani huko ni kuzini- Je kuna mabadiliko au hakuna

  – Zamani alisema kuuwa ni kitendo cha kutoa uhai wa mtu (physically), leo anasema ukimkasirikia nduguyo wewe umeua hatakama huyo ndugu bado anatembea. Kuna mabadiliko au hakuna?

  -Zamani alisema, mtu asivunje kiapo,ila amtimiziye Bwana nadhiri zake, leo anasema hata kuapa usiape. Je kuna mabadiliko au hakuna?

  – Zamani alisema, mpende jirani yako na mchukie adui yako, leo anasema wapendeni adui zenu na kuwaombea wanaowaudhi. Kuna mabadiloko au hakuna?

  – Zamani alisema mtu lazima atahiriwe govi yake, leo anasema kutahiriwa na kutotahiriwa govi yote ni sawa. Kuna mabadiliko au hakuna?

  Siyo yeye aliyesema zamani kuwa wazinzi wapigwe mawe, mbona siku hizi hamwapigi sasa?

  Siyi, jifunze vema maana ya Mungu kuwa yeye yule jana, leo na milele,
  Siyi jifunze maana ya Mungu kutokuwa na kigeugeu
  Jifunze pia dhana nzima ya neno milele. Maana je, dunia ikigharikishwa mlima Sayuni ambao Daudi anasema wakaa milele wenyewe hautaghrikishwa?

  Siyi, jipe pole mwenyewe, maana mimi nimeshakwambia hapo nyuma kuwa pamoja na kula kwetu pweza, bata na kiti moto, mbinguni hautatutangulia( kama na wewe unakwenda lakini, sina hakika maana wokovu wenyewe hauukubali).

  Ivi wewe unamwelewaga kweli Petro anaposema tusiwatwike mataifa kongwa ambalo sisi wenyewe na baba zetu lilitushinda, wewe unafikirini kongwa gani hilo?

  Au hata huonagi hayo maandiko,ila unachojua tu ni kiti moto kimekatazwa?

  Wewe endelea kutokula bata, lakini ujue hupati thawabu yoyote, maana unakimbia mbio ambazo ziko nje ya mashindano.

 84. Milinga
  Utii wa NENO la MUNGU, ndiyo njia pekee ya watu kuja kuokolewa. Ukiasi, utakufa tu rafiki. Wala huna haja ya kuduwaa na mafundisho ya Babeli. Maana sijui ninyi watu huwa mnatumia akili gani kuhalalisha ulaji wa kila kitu!! Hivi kama Mungu hakumrushusu mwanadamu wa kwanza asiye na dhambi yaani kabla ya dhambi kula vyote, leo hii baada ya dhambi ndiyo Mungu kawaruhusu kubugia kila kitu? Au kwa mawazo yenu, dhambi ndiyo imeleta uhuru wa kula kila kitu?
  Nawapa pole sana.

 85. Miling,
  Mimi nitakujibu kwa ufupi posts zako zote tatu.
  Kama matumizi ya noti unayafananisha na sheria za Mungu, mbona inakuwa ngumu kueleweka kwako kaka sasa? Mwenye mamlaka ya kuibadili noti ni yule ambaye aliitengeneza (sisi waTz). Na mwenye kulibadili neno la Mungu ni nani? Huoni kuwa, badala ya kumsubiri Mungu mwenyewe abadilishe, tumemwingilia majukumu yake? Je, Biblia inaturuhusu kulibadili neno la Mungu? Kwani kuna yoyote ndani ya Biblia inayosema sasa Milinga anza kula nguruwe na ikikanusha zile kauli zake za mwanzo? Naomba kama unayo hata moja tu. Naomba walao aya moja tu inayotaja/kurusu Milinga na wengine wale nguruwe. Ukikosa, fahamu kuwa unatafsiri vibaya maandiko. Mwombe akusaidie rafiki
  Mimi ninachokielewa ni kuwa Mungu ni STATIC na wala siyo DYNAMIC. Naomba unionyeshe aya zinazoonyesha kuwa Mungu ni dynamic. Mimi nakupa za kuonyesha kuwa GOD is STATIC. Na kama ni utoto, mimi naukubali kwa maana Biblia inasema, tusipokuwa watiifu, wadadidisi na wategemezi kwa Mungu wetu, mbingu ni historia. Hawa ndio wenye mbingu, Yesu “akasema, Amin, nawaambia, Msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi, ye yote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni” – mathayo 18:3-4.

  Agano la Kale
  Malaki 3:6 Kwa kuwa mimi, Bwana, sina kigeugeu; ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo.
  Zaburi 102; 26 Hizi zitaharibika, bali Wewe utadumu Naam, hizi zitachakaa kama nguo; Na kama mavazi utazibadilisha, Nazo zitabadilika. 27 Lakini Wewe U Yeye yule; Na miaka yako haitakoma.
  1Samuel 15: 29 Tena Yeye aliye Nguvu za Israeli hatanena uongo, wala hataona majuto; maana siye mwanadamu, hata ajute.
  Hesabu 23: 19 Mungu si mtu, aseme uongo; Wala si mwanadamu, ajute; Iwapo amesema, hatalitenda? Iwapo amenena, hatalifikiliza?
  Agano Jipya
  Waebr 6: 17 Katika neno hilo Mungu, akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati; 18 ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu
  Yakobo 1: 17 Kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili, hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga; kwake hakuna kubadilika, wala kivuli cha kugeuka-geuka.
  Waebrania 13:8 Yesu Kristo ni yeye yule, jana na leo na hata milele.

  Je, Biblia nayo itabadilika?
  Luka 21:33 Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe.
  Mathayo 5:18 For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished.
  Mathayo 24: 35 Mbingu na nchi zitapita; lakini maneno yangu hayatapita kamwe.
  1petro 1 :25 Bali Neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu.

  Milinga, licha ya kudai nachanganya afya na neno la Mungu, napenda nikuthibitishie kuwa, hakuna kitu kinachozuiwa kiafya halafu ndani ya Biblia kimeruhusiwa. Hakuna kitu kama hicho. Wewe soma Biblia habari za Mungu kukataza watu kutokula damu za wanyama, mafuta ya wanyama, wanyama najisi nk, halafu chunguza na wataalamu wa afya, uone wanasemaje!! Mungu aliyeiumba miili yetu, anajua tunahitaji nini na hatuhitaji nini kwa manufaa ya miili yetu. Pamoja na hizo by laws ndogo2 unazoziita, bado zilikuwa na makusudi makubwa sana kwetu. Mungu anapenda sana usafi wa miili yetu, mazingira yetu, na vyakula vyetu pia maana usafi unachangia sehemu fulani kwenye suala la wokovu.

  Tunda la ROHO rafiki yangu, mzizi wake ni UPENDO. Na UPENDO, HUJA kwa kumwamini na kujmua Mungu aliye PENDO. Na kumjua MUNGU, aliye PENDO, sharti utii kile anachokiagiza – NENO LAKE; Biblia.
  Acha kuwa na tamaa rafiki yangu. Unamkosea sana Mungu. Jitahidi ufanane na Kristo na siyo BBC, wala CNN.
  Ubarikiwe

 86. Siyi,

  Kumbuka kuwa vyakula vyote vina madhara mwilini ukivitumia bila kufuata kanuni za afya.

  Ukinywa maji mengi sana asubuhi hakika utaanza kuharisha baada ya dakika chache tu. Hayo ndiyo madhara ya maji mwilini. Ukinywa maji kidogo sana kwa kila siku huenda ukapungukiwa maji mwilini. Hayo ndiyo madhara ya kutokunywa maji.

  Ukila matunda sana kama vile nanasi, miwa, ndizi ni dhahiri utaugua kisukari na magonjwa mengine yatokanayo na wingi wa glucose nyingi mwilini. Kwa hiyo matunda yenye asili ya utamu wmingi sana kama miwa na ndizi au nanasi tunapaswa kuyatumia kwa kiwango kidogo sana na siyo kama baadhi ya wasabato wanavyofundisha kwamba matunda yote wewe kula tu tena kwa kiasi kikubwa kadri uwezavyo. Utafiti uliofanywa na kutangazwa na shirika la BBC wiki mbili zilizopita umebaini hayo kwa nyani waliokuwa wanapewa ndizi nyingi wale kama chakula.

  Ukinywa kahawa sana, chai sana, soda sana, ni hakika utapata magonjwa ya moyo ikiwemo presha na mshituko wa moyo.

  Ukila ugali wa mahindi sana, ukala maharage sana, ukala ubwabwa au wali kwa sana utapata magonjwa ya hapa na pale mwilini mwako.

  Ukila nyama ya kitimoto sana, ukala nyama ya sungura sana, au ya ng’ombe sana, au ya mbuzi sana, lazima utapata magonjwa tu yatokanayo na wanyamwa hao ikiwemo BP, Gouts, athrits, kisukari na mengineyo mengi.

  Jambo kubwa hapa ni kwamba kila jambo tunapaswa kuwa waangalifu wa kiwango kinachotakiwa mwilini bila kuathiri afya zetu.

  Lakini kuanza kushika bango na kuwahubiri watu wa Mungu kwamba kula Nguruwe ni dhambi kwa sababu ya madhara ya kiafya uliyoyaona kwenye nyama fulani itakuwa ni kutoelewa Mungu anataka nini.

  Ukikosa TUNDA LA ROHO utakosa KIASI kwenye kila jambo na hivyo utakuwa mlafi nawe utaathirika kiafya zaidi. Swala kubwa hapa ni KIASI kwenye kila jambo.

 87. Mr. Siyi

  Usichanganye watu ndugu yangu. Wewe unadhani kila jambo lililoandikwa kwenye Biblia limandikwa kuwa amri kwa kila mtu na kwa kila kizazi? Ukidhania hivyo, utakosea sana.

  Usichanganye masomo ya Afya na Neno la Mungu. Tatizo lako wewe unachukua masomo ya Afya na kuyageuza kuwa NENO la Mungu.

  Kwa mfano somo la kula au kutokula chakula fulani ukilisoma kwenye maandiko ujue kuwa lilikuwa somo la Afya zaidi. Ujue kuwa Mungu alikuwa ndiye mwalimu wa kila kitu ikiwemo somo la AFYA. Kama kula nguruwe ilikuwa ni haramu yaweza kuwa sababu za kiafya zaidi kuliko za kiroho wala wokovu.

  Tukitazama maandiko tutagundua kwamba maswala ya kiafya kama vile WANAUME KUTAHIRIWA GOVI ZAO, MWANAMKE KUTOKWENDA KWENYE KUSANYIKO AKIWA KWENYE SIKU ZAKE, KUTOKUNYOA NDEVU ZOTE, KUTOJISAIDIA OVYO POLINI, nk ZOTE ZILIKUWA SHERIA NDOGO (By laws) ZA AFYA TU NA SIYO ZA WOKOVU WA KIROHO.

  Huwezi kusema kwamba mwanaume asipotahiriwa hataurithi ufalme wa Mungu kwa sababu ya kutotahiriwa tu. Huwezi kuanza kuhubiri kanisani eti Mwanamke akiwa kwenye siku zake na akaenda kwenye kusanyiko la Jumamosi au Jumapili atakuwa ametenda dhambi ya kutourithi ufalme wa Mungu. Utakuwa utoto. Ukihubiri kwamba hayo ni dhambi utakuwa wewe ndiye hujui maandiko ya Agano JIPYA.

  HIVYO, ukihubiri kwamba KULA NYAMA YA NGURUWE ni dhambi utakuwa huna tofauti na yule anayehubiri kwamba wanaume wasiotahiriwa ni wenye dhambi kwani hayo yote ukiyafanya au usiyafanye hakuna HUKUMU TENA KWA HAO WALIO NDANI YA KRISTO. Kula nguruwe na mchuzi wake au kutokula hakuna lolote utakalopungukiwa katika kuingia KWENYE UFALME WA MUNGU.

  Hizo zote ni sheria za mwilini tu. Kutokula nyama ya nguruwe, sungura, kumbikumbi, kambale,nguruwe, twiga, punda, ngamia, ni maswala ya afya tu Mungu aliyokuwa anawaasa waisraeli ili kuboresha afya zao kwa wakati ule na haikuwa amri ya milele kwa ajili ya ufalme wa milele. Ndiyo maana hata kanisa la kwanza hautakuta wanalazimishana kula chakula fulani au kutokula chakula au wanyama fulani bali walikatazwa kula damu ya wanyama tu na kutokula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Bhaaaaaaaasi!!!!!!

  Kama unadhani kula nyama ya nguruwe ni dhambi, basi hata kunyoa ndevu itakuwa dhambi kwa maana kunyoa ndevu katika Agano la Kale kulikatazwa kabisaaaaa. Siyi wewe hunyoi ndevu?

  Kama unanyoa ndevu bhaaaaaasi, hata KITUMOTO kula tu tena kula kikiwa bado cha moto aiseeee, daaaah ni tamu hiyo? Yaaaaaaaani weeee acha tu.

 88. Mzee Siyi, nikwambie kitu……?

  Hapa Tanzania Serikali yetu imewahi kubadilisha noti zake za fedha zaidi ya mara nyingi tangu tupate uhuru wa Tanganyika na baadaye kuunga na Serikali ya watu wa Zanzibar.

  Ukichukua NOTI ya Tshs 5,000 iliyobadilishwa hivi karibuni utakuta badi imeandikwa maneno yasemayo, “…..FEDHA HALALI KWA MALIPO YA SHILINGI ELFU TANO…..” Kwanza huwa hawaandiki noti hiyo ni ya toleo la ngapi au la mwaka gani. Noti hiyo ukiitunza hadi mwaka 2025 bado itakuwa na maandishi hayo. Hayatabadilika milele hata nukta moja.

  Ukitumia mfano huo, kwenye maandiko ya Agano la Kale utasoma maagizo, sheria, amri na hukumu zote ziko kama zilivyokuwa miaka 3500 iliyopita. Kama andiko lasema, “……….MSILE NGURUWE NI CHAKULA NAJISI KWENU…….” Andiko hili halitafutwa milele na litaendelea kuwa kama lilivyo.

  Kosa utakalokuwa unalifanya milele ni kudhani kwamba Mungu yuko kama JIWE LA CHUMVI yaani “STATIC”. Mungu siyo jiwe hata kidogo “GOD IS DYNAMIC”

  Ukiyaelewa maana ya maneno hayo, “STATIC” against “DYNAMIC” utaelewa maana ya kile ninachoeleza.

  Siyi na wengine wenye IMANI kama wewe kwamba Mungu ni Static na siyo Dynamic mwapaswa kuelewa kwamba kuhusu Vyakula God has never been static but he has been dynamic in all human generations since Adam and Eve.

  Yaani kuna wakati aliagiza wale hiki na kuna wakati aliwakataza wasile. Kuna wakati aliwaambia wasifanye jambo fulani na kuna wakati aliwaruhusu walifanye. Kwa mfano, kuna wakati aliwaruhusu WAZAZI KUZAA na BINTI ZAO na kuna wakati aliwakataza.

  Kuna wakati kaka na dada walikubaliwa kufunga ndoa na kuna wakati walikatazwa.

  Kuna wakati aliwaruhusu kuoa wake wengi na kutoa talaka lakini wakati wa Agano Jipya amewakataza.

  Kwa hiyo hata kuhusu vyakula ukianzia enzi za ADAM na EVA utaona kwamba kuna maelekezo mengi kulingana na nyakati.

  Ukizungumzia NYAKATI tulizonazo za Agano la Kale utaona kwamba kuhusu mada ya vyakula ameruhusu KANISA ukiwemo wewe Siyi KULA VYOTE KWANI KWA KUSEMA HIVYO ALIVITAKASA VYAKULA VYOTE IKIWEMO NGURUWE, “…kwa sababu KITIMOTO hakimwingii MTU moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote.” (MK. 7:19)

  Tatizo lako wewe unataka kuwa kama katoto kadogo unataka mpaka uone ni wapi nguruwe ametajwa kuwa ameruhusiwa katika Agano Jipya? Utoto mtupu.

  Karibu Kigoma tule kitimoto.

 89. Kaswahili,
  Nakushukuru kaka. Tunapoendelea na mijadala yetu, ni kweli kuna kukosea katika kuandika ama kumwelewa mtu. Vile nilivyokunukuu pale juu, nilifuatilia nikaona kweli nilikosea kabisa. Uniwie radhi rafiki. Maana huenda sikukuelewa, au sikumbuki kama nilihariri pachiko lile, nk.
  Binafsi huwa napenda kuwa straight foward mara zote. Mungu wetu ni mkuu sana. Nimekuona ukisema kuwa , agano la kale baada ya Kristo, limekuwa kuukuu na lisilofaa kwa mafundisho ya sasa. Kwa huko nyumma, nakumbuka nilikuuliza swali ukakimbia kulijibu hadi leo, swali ambalo lingeleta ufahamu fasaha juu ya maana ya agano la kale na jipya. Hata Seleli naye alilikimbia swali hili. Nilikuuliza hivi;
  Hivi, unapozungumzia gano la kale (kuukuu), limepitwa na muda, una maanisha Old testament au Old convenant? Naomba jibu tafadhari ili tuyaelewe vizuri mafunguya haya uliyoyaleta kwa kuyarudia sana- tena kwa kiingereza. Hebu naomba ujibu hili swali tafadhali.
  Kazi kubwa ninayoiona kwako/kwenu wapendwa, ni kuusikiliza mwili katika mambo ya kiroho. Hapa ndipo mtaendelea kuwepo siku zote na hamtatoka hapa. Mnapenda sana kuisikiliza miili zaidi ya neno la Mungu. Kama mnaitii miili yenu kwa vitu viidogo kama vyakula tu, itawezekanaje kuisaliti miili yenu kwa mambo makubwa kwa ajili ya uzima wa milele?
  ” Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake, ataipoteza; na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu, ataiona” – mtt 16:25
  ubarikiwe

 90. Ndg Mjema,

  Nimerudi tena, ni kweli niliusahau ule mfano wako wa ma hotpot matano, ila nimecheeeeka sana! Yaani umeuelezea sawa sawa na jinsi ulivyo mgeni wa ajabu ktk Injili, “Je, shemeji, na haya mahot pot 2 ambayo hujafunua naruhusiwa kuchota?!!!!” hebu fanananisha na swali lako hili, kwamba Mungu hakuyafunua yale mahotpot yaliyo na wanyama kwa mawazo yako, (maana yanaweza kuwa tupu vilevile), ndipo unamuuliza, “inamaanisha nini? Ninaruhusiwa kuwala au la?” huyo uliyemwita shemeji yako, itambidi amuulize mumewe amekutoa wapi mgeni wewe usiye na staha!! Hebu yatazame yatakayokukuta kwa maswali yako yasiyo na staha kwa Mungu, Mt 22:11-13;
  “Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, Rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la arusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, Mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje; ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.”
  Hiyo ndiyo hatima ya wageni wanaojipenyeza ktk Injili kisha kuanza kuhoji ovyo, maana kama ungekuwa unahusika basi ungejua kuwa Neno la Mungu huumba mpaka jinsi ya kula chochote kile, hakuna kinacholiwa bila Neno lake, utaanzia wapi?!!!!

  Ndio maana kauli zinazobeba tafsiri za mafundisho ya dini kama hii, ““Vivyo hivyo Mungu aliporuhusu kula mboga na matunda tafrisi yake ni kuwa vingine vyote ikiwa ni pamoja na wanyama hawakuruhusiwa””, ukiilazimisha kuwa sehemu ya Neno la Mungu, inanifanya nikushangae na kulazimika kukuonya ili usije ukajizamisha zaidi ktk matope!

  Alipowapa mboga, maana yake aliwaumbia kuzila hizo, mwangalie Nebkadneza, alipotamkiwa lile Neno la kuungana na hayawani na jinsi ya hivyo ikaumbika kwake; acha kutumia akili ndg yangu! Hauoni wanapopewa nyama na jinsi yake wanapewa pia, wawachinje, na damu ifanywe nini; hebu nenda huko Moshi ukawahubirie Wachaga wakristo waache kula “kisusio”, utakuwa umefanya kazi nzuri kuliko kubishana na Injili! Usiichukue akili yako ya leo ukaifananisha nay a Adamu, yeye aliumbwa msafi, wewe hujawahi kuwa safi hata siku moja, mpaka siku utakayotakaswa ndio utajua Adamu alikuwaje huko Mwanzo; si unaona jinsi ulivyo tofauti, wenzako “wanapewa”, wewe umeng’ang’ana na “hawakurusiwa”; hebu jiongezee maarifa kidogo hapa inaweza kukuweka sawa “kimantiki”:
  Permit/ permission vt,vi ruhusu. n ruhusa, idhini, kibali
  Allow vt 1 ruhusu, kubalia.
  Give vt,vi 1 ~ (to) -pa, toa, patia, gawia
  Ukiona “Permit/Allow” yana maana sawa na “Give” kimantiki, jua lugha imepoteza maana!!!

  Hata kuisoma kwako Biblia kwa kutumia hizo references, bado haijakusaidia zaidi ya kukupoteza na kukuongoza kulikana Neno la Mungu; ingawa hupendi kukubali, lakini badili hiyo Biblia yako, nenda ktk duka independent ujinunulie Biblia ya kueleweka badala ya hizo zilizokuwa twisted kukidhi mafundisho ya mashetani! Kama hauamini, basi jihakikishie mwenyewe, nawe “uwe mwaminifu”, fungua Luke 23:43
  Biblia yangu ya kawaida imeandikwa hivi:
  “43Yesu akamwambia, Amin, nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi.”
  Sasa chukua hiyo yako ya Kisabato, itakuwa imeandikwa hivi:
  “43Yesu akamwambia, Amin, nakuambia leo hivi, utakuwa pamoja nami peponi.”
  Umeiona hiyo tofauti? Ninalisubiri jibu lako!

  Itazame ile kanuni yako inavyofanya kazi vizuri ikiwa unaifuata Biblia, si kwa hadithi, bali kiuhakika:
  Mw 7:2 Hapo anapoelekezwa kuhusu wanyama wasafi na wachafu; HAKUNA rejea, mambo ya Usafi na Uchafu hapa ndipo yanapoanzia!
  Mwa 9:3 rejea yake lazima ikurudishe Mw 1:29; Lazima uiishi siku ya Nuhu ili kuelewa unachoambiwa! Kuwaingiza ktk safina umepewa utenganisho, walipotoka umeambiwa VYOOTE, basi kama huwezi kuelewa jambo rahisi kama hili, kuna ulazima wa kupelekwa shule ya lugha! Kule Mw 1:29 walipewa mboga za majani huku wanapewa vyote vyenye uhai!
  Kum na Law kwenye hayo makatazo na utambulisho wa wanyama hao, Rejea yake ingekurudisha hapo ktk Mw 7:2 ndipo ukawajua wanyama hao wa siku ile Nuhu alipowaingiza safinani kwamba ndio hawa ktk Kum na Law ukaishia hapo ktk siku hiyo huko jangwani!!!
  Mk 7:19 “Kwa kusema hivi ALIVITAKASA VYAKULA VYOTE.”; Rejea inapaswa ikurudishe huko ktk Kum na Law ili kuviona vilivyotakaswa na kisha Mw 9:3 na uishie hapo!!!!
  Mdo 10: 11 akaona mbingu zimefunuka, na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inatelemshwa kwa pembe zake nne hata nchi; 12ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne, na hao watambaao, na ndege wa angani.” Rejea ya vifungu hivi inapaswa ikurudishe hadi Kum, Law, Mw 9:3 na 7:2, yaani waliingia wote ndani ya safina na wakatoka wote na siku ile ktk Kum na Law wanyama wote walikuwepo hapo kama siku Adamu alipowapa majina, na sasa wote tena wamo ndani ya shuka!
  “13Kisha sauti ikamjia, kusema, Ondoka, Petro, UCHINJE ULE.” Rejea hapa inapaswa ikupeleke hadi Mw 9:3 kama hukuiona ile Mk 7:19 na ubaki unakuna kichwa kama akina Mjema, na kuishia kutoa jibu kama la Petro, “14 Lakini Petro akasema, Hasha, Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi.” Rejea ya hapa unaweza kuipata ktk Kum na Law; ukitaka kujipiga tight vizuri, hata mafundisho ya Kisabato yanafaa pia, Hahahaha …!

  Mdo 10: 15Sauti ikamjia mara ya pili, ikimwambia, Vilivyotakaswa na Mungu, usiviite wewe najisi. 16Jambo hili likatendeka mara tatu; kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni.” Rejea yake inapaswa ikupeleke Mk7:19 ikuoneshe vilipotakaswa vyote hivyo, nawe kwa utiifu ulipokee hilo kama Petro na wote!! Tena katika kuli confirm jambo hilo ndio unaiona hiyo scenario ktk Matendo ya mitume katika uwazi unaowastahili kuwa mtego kwa roho zote zenye ukaidi wa kidini, sasa akivishusha ktk shuka vyooote unavyovijua vichafu, hata sijui mtakimbilia wapi siku ya Hukumu!!!

  Nao ubishi wako wa Kifarisayo unapaswa uishie hapo, ukimuamini Mungu aliyekuambia hawa Najisi na hawa Wasafi, ndipo kwa kutumia mantiki, kama unavyoipenda, uyatazame mambo hayo uone yalireflect nini, yalikuhusu wewe au Mungu, huo Unajisi? Ulimuhusu Mungu, hao wanyama hawakuwa wanyama wa Sadaka kulingana na Mapenzi yake, mipango ya Sadaka ilipokwisha, na Unajisi wao ukaisha hapo!!!

  Hiyo ndiyo kanuni sahihi ya kujifunza Maandiko, usiyatoe ktk mtiririko wa wakati kulingana na yanavyojifunua kwa kuyapanga kiswahili kama mnavyofanya, la mbele nyuma na la nyuma kati na la kati mbele, mpaka mnaishia Mautini kwa kukosa Maarifa!

  Mjema, karibu ktk nchi mpya, ondoka huko jangwani kusiko na Ufufuo!!!

  Gbu, my beloved brother!

 91. Lwembe,

  “Halafu, Mjema usiwe kama watoto wa mitaani, wengi wao huwa hawaridhiki na chochote kile, ndio maana wamekimbia makwao. Hawangojeagi kupewa, watoto waliokuzwa sawa sawa huwaamini
  wazazi wao na ktk imani hiyo hukaa
  chini yao wakiwasubiri ktk yote. Lakini watoto wa mitaani hawajui lolote zaidi ya Sheria na Amri,”

  Hasa:
  “Wengi wao huwa hawaridhiki na
  chochote kile. Ndiyo maana wamekimbia makwao”

  Lwembe, you’re too good till bad!
  How showest thou art abusive!
  Research yako hiyo uliifanyia wapi?
  That’s sarcastic!!!
  You need to apologise!

 92. Ndg Lwembe,

  Asante kwa mrejesho wako. Ingawa unakataa ukweli. Haupingani na wasabato, bali neno la Mungu.

  Pole kwa mtazamo hasi kuhusu “waprotestanti halisi-wa adventista wasabato”. Ni aibu kubwa kwa mtumishi km wewe kupingana na neno la Mungu kwa kusema referense ya Mwan9:3, kuelezea “vyote” iliyotupeleka Kusoma ,Kumbukumbu la torati inayofanana na Law11 eti unadai ninavmia Biblia ya wasabato, mpendwa mwogope Mungu aonaye sirini. Nataka nikufahamishe kuwa mwana SG atafutaye ukweli ameshafahamu uongo unaoutoa hapa SG. Pole sana.

  Pia pole kwa kunitafsiri vibaya, hakuna popote niliposema kuwa Mungu hakukataza ulaji wa nyama pale edeni. Iyo ni conclusion yako tu. Nilishakufafanulia tena kwa mfano ( nikakufanya kuwa mgeni wangu na saa ya chakula kukawa na hotpot 3 wazi na 2 zilizofunikwa) ila naona bado unahitaji kuombewa ili uelewe .pole narudia tena kwa herufu kubwa, pale edeni adam na hawa HAWAKURUHUSIWA KULA NYAMA. Kwani ni wapi umeona ulaji wa nyama kuanzia Eden hadi baada ya gharika? Toa andiko.

  Kumbe nyie wapendwa hadi leo hamjui unajisi (pale wanapoliwa tu) wa wanyama ndo maana kila Kitu kinywani tu. Poleni. Mungu ni muwazi sana Someni kwa uongozi wa RM Law11 mtaujua ukweli utakowaweka huru.

  Unasema mbona iyo referense ya Mwz9:3 iliyotupeleka Kumb. Ilitakiwa itupeleke Mark7 na Mdo10. Nataka ni kwambie km unafikiri vizuri, tulishakwambia biblia ktk Mk7,ni kuhusu unajisi wa mikono sio chakula, na Mdo10 ni kuhusu kuwatenga mataifa kuwa injili haiwahusu na sio vyakula najisi. Petro aliyeishi karibu sana na Yesu hakuwahi kwamwe kula najisi km walivyo watakatifu wa zamani.pia Kwa kipind chote alichoishi na Yesu hakuwai kufundishwa na Yesu au ht kumwona Yesu akila najisi, ivyo hitimisho la mdo10 biblia inasema, sio km jinsi wanyama walivyotengwa safi vs najisi tunavyopaswa kuwachukulia mataifa vs wacha Mungu.

  Ushauri Wangu: iangalieni biblia kwa ujumla wake la si ivyo mtamfanya Mungu adharaulike kwa vigeu geu.

  Ubarikiwe.

 93. Kaswahili,
  Yaelekea kweli sikukuelewa vizuri kaka. Kama kweli ulisema kuwa, sheria hizo zilikuwa ni kivuli cha Kristo, so nilipaswa kusema – ziliishia msalabani badala ya Kanaani. Ni tabia ya wakristo kuombana radhi. Hebu tanguliza kwanza huo msamaha halafu tuendelee kujadiliana ktk pendo la Kristo.
  Aidha, nilivyokuelewa zaidi ya hivyo nilivyokonkludi jana, ni kwamba, sheria zoooote walizopewa waisrael kutokea Misri kwenda Kanaani zilikuwa ni kivuli cha Kristo. Sheria zote. Kimsingi ulipaswa kuonyesha kwa udadavuzi wa kutosha kuwa, ni kwa namna gani sheria zooote zilikuwa ni kivuyli cha Kristo? Kwa hiyo sasa hatuna sheria ktk agano jipya?
  Msingi wa maswali haya, ni kwamba, kuna sheria zingine walizopewa waisrael, zilikuwa ni sheria zilizokuwepo kabla ya dhambi Mf. sharia za maadili (amri 10), sheria za vyakula, sheria za asili nk. Hizi nazo zilikuwaje kivuli cha Kristo zaidi ya zile sheria za kafara tu ambazo zilianza baada ya dhambi?
  Nikuombe sasa, ufafanue ama ujibu maswali yangu maaana bado kuna mkanganyiko hapo. Fafanua kipengele kwa kipengele kuwa ni kwa namna gani sheria za maadili, sheria za vyakula, sheria za asili zilihusika na kifo cha Kristo? Kumbuka kutoa rejea za kussupport hoja zako.

  with love in Christ
  Siyi

 94. Dittu,
  Mimi huwa niko wazi sana rafiki. Ni kweli nilikujibu tu bila ya kukupatia aya ya maandiko kusapport hoja zangu. Hii haoina maana kwamba sikuwa na hoja na evidenxces za kimaandiko. Ngoja nikupatie kidogo. Naomba kurejea aya yako ya maandiko
  KJV – Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world
  SUV- Dini iliyo safi, isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, Kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa.
  Kwa ufafanuzi zaidi wa ayah hii, nakushauri na wewe upanue uelewa wako kwa kusoma Bible commentary. Aidha, nakushauri usome sura yote ya kitabu cha Yakobo 1, 2, 3, naikiwezekana hadi 5.
  Kwa ufupi tu, kinachozungumziwa katika Yakobo 1:27, ni kwamba, dini iliyo safi ni sharti iwe dini ya moyoni (upendo) ambayo ina visible effects kwa mwili wan je. Kwa maelezo mengine, huwezi kuwa na dini halafu huna upendo kwa watu wenye shida na matatizo mbalimbali katika dunia hii. Yakobo hakuwa anasisitiza kitu kingine hapa isipokuwa alikuwa anarejea concepts za Kristo ktk Mathayo 25: 40 Na Mfalme atajibu, akiwaambia, Amin, nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Waweza kusoma kuanzia mwanzo kabisa mwa sura ya matahayo 25.
  Kwa maelelzo mengine kaka Dittu, hatuwezi kuwa na dini ya kusema tunampenda Mungu ilhali huwapendi hata wanadamu wenzetu unaowaona na kuishi nao. Wanafunzi wa Yesu walilifahamu vizuri fundisho hili kaka. Yohana, anasema “Mtu akisema, Nampenda Mungu, naye anamchukia ndugu yake, ni mwongo; kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona, hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Na amri hii tumepewa na yeye” 1yoh 4:2021.

  Upendo ndiyo msingi wa imani yetu kwa Mungu. Kulishika neno la Mungu ndani ya mioyo yetu, yahitaji kwanza tuwe na upendo wa kumpenda Mungu ndipo hatutaona kuwa ni mizigo kufanya hivyo. Kushika sheria za Mungu za vyakula, amri kumi nk, sharti vitanguliwe na kitu kinaitwa UPENDO. Yesu alisema, “Mkinipenda, mtazishika amri zangu”.-yoh 14:15

  Kaka Dittu, “Pendo halimfanyii jirani neno baya; basi pendo ndilo utimilifu wa sheria” –Warumi 13:10
  Ubarikiwe sana

 95. Ndg Mjema, Shalom!

  Kwanza nikushukuru kwa kuyapokea majibu yangu, na pili napenda kukupongeza kwa kupanda ktk Ufahamu, kwamba sasa unakiri kisahihi kulingana na Maandiko kwamba, “Kabla ya dhambi (Adam na Hawa)-walikatazwa kula Mti wa ujuzi wa mema na mabaya tu”, bila kuongeza mambo yenu ya “kukatazwa kula nyama”!

  Kuhusu yale maswali yako, kimsingi, ktk majibu yangu yote, nimekufuata ktk dunia yako ya “Mantiki/Logic”, ndipo ninakushangaa kwamba kumbe hakuna unalolielewa, ninaamini itakuwa ni kutokana na ufahamu wako kuwa umefungika ndani ya Fundisho la Kisabato, na hivyo huwezi kufikiri zaidi ya Fundisho hilo! Bali Neno la Mungu, kazi yake ni kukuweka Huru kama utalipokea, yaani kuzikata kamba ulizofungiwa hiyo sanda ya dini yenu!!!

  Suala la kuujua Unajisi au Usafi wa chochote kile, ujuzi huo anao mwenye kuujua undani wa vitu hivyo. Maelekezo ya kuwatambua wasafi na wachafu kimaumbile, unayoyaona ktk Kum na Law, hayaelezei Uchafu wala Usafi wa wanyama hao, labda uwe umejichanganya kama ninavyokuona, huenda ni kutokana na upeo mdogo wa kuyatafakari mambo unaotokana na kubanwa ktk mafundisho yenu!! Hakuna kiumbe kilichoumbwa Najisi, hata Shetani hapo mwanzo hakuwa Najisi; nakuona umeshindwa kutofautisha maana ya kimantiki kati ya kitu Najisi na Unajisi wa kitu, ndio maana unamtumbukiza kila mtu ktk mkanganyiko, jaribu kuitafuta maana hiyo!

  Ingawa umeelezea kwa ufasaha suala la cross reference ktk Biblia, bado unapaswa uwe makini kuhusu hizo Biblia. Bila shaka Biblia unayoitumia wewe itakuwa ni ile yenye tafsiri ya Kisabato. Hebu tazama ilivyokupeleka porini kuhusu Mw 9:3, nakunukuu:
  “”Biblia yangu katika aya hii inarejea iliyoandikwa; 9:3 Kum12:15, 14:3 sijui wewe, kama na wewe ni vivyo hivyo tuendelee. Ikiwa na maana nikitaka kuelewa zaidi kuhusu Mwanzo9:3 , inanipasa nisome Kum12:15 na Kum14:3. Aya hebu tuwe waaminifu kufanya hivyo.”

  Hiyo ni rejea ya Uongo! Kifungu hiki cha Mw 9:3 “Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote” hakina uhusiano wowote ule na Kum wala Law huko vinako orodheshwa Najisi. Kifungu hiki kina uhusiano na na Mw 1:31 “Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana.” Afadhali ungeniambia kuwa rejea ktk Kum na Law zinakupeleka Mw 7:2 hapo Nuhu anapoagizwa, ningekuelewa, tena ili ziwe kamili ni LAZIMA zikupeleke mpaka Mdo 10:15 ambako wanyama hao wanajitokeza tena na sasa wakiwa wametakaswa uchafu wao, vinginevyo hata wewe hujatakaswa!

  Halafu, Mjema usiwe kama watoto wa mitaani, wengi wao huwa hawaridhiki na chochote kile, ndio maana wamekimbia makwao. Hawangojeagi kupewa, watoto waliokuzwa sawa sawa huwaamini wazazi wao na ktk imani hiyo hukaa chini yao wakiwasubiri ktk yote. Lakini watoto wa mitaani hawajui lolote zaidi ya Sheria na Amri, na kuzivunja, na kulilia wasivyopewa; ndio maana mindset yao iko kama hii yako inavyojidhihirisha kuwa nawe ni “mtoto wa mitaani” as far as the Gospel is concerned! Angalia unachokisema, “Vivyo hivyo Mungu aliporuhusu kula mboga na matunda tafrisi yake ni kuwa vingine vyote ikiwa ni pamoja na wanyama hawakuruhusiwa. Kwani wasiwasi wako ni nini, ulitaka mpaka ataje ndo uelewe kuwa amekataza?, Hebu uwe mwelewa kama Adam na Hawa kaka Lwembe.”!!!

  Sasa ndg yangu, ni wapi ambapo Mungu “ALIPORUHUSU” kula mboga na matunda? Ruhusa ya chochote hutanguliwa na Katazo la jambo hilo, kwahiyo usiyapeleke mawazo yetu katika mfumo wa “Makatazo”, sisi ni watoto wa Ufalme huwaga TUNAPEWA na si kuruhusiwa; “Mungu akasema, Tazama, NIMEWAPA…! sasa iangalie tamaa yako inavyokuongoza, imeumba ndani yako kuvitamani na usivyopewa, hao wanyama ukijiridhisha kwamba hawakurusiwa! Hiyo ndiyo inaitwa “mbegu ya hitilafu”, kazi yake ni kuhitilafisha Neno la Mungu kwa kupandikiza mawazo ya kidini ndani ya Neno la Mungu ili kuwateka wapumbavu! Mungu amesema USILITAFSIRI Neno lake (2Pet 1:20), lichukue kama lilivyo na uishie hapo linapoishia, acha tabia za mitaani! Hebu nitafsirie kifungu hiki: “Tazama, bikira atachukua mimba, …”; bikira alipochukua mimba ndio tafsiri ya hicho kifungu na si zaidi, Biblia inajitafsiri yenyewe kama utakaa chini ikuongoze!

  Mimi huwa nawashangaa sana, unasema oh tufuate kanuni ya kuyatafsiri Maandiko, halafu mnaenda kuokota matango pori mnakuja kulishana, ndio maana mnakufa sana kiroho! Angalia mnavyouana:
  “”…hapa ndipo hoja na mkanganyiko ulipo kupitia kauli aliyotoa Mungu kwenye, Mwanzo 9:3 kama isemavyo; “Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”.
  (HAYA, HILI HAPA TANGO MWITU): Nadhani hadi hapa kama unaongozwa na RM utakuwa umeelewa kuwa Mungu alikataza kula Nyama kwa tamko lake la vyakula kwa Adam na Hawa katika Mwanzo1:29””

  Ukiisha kuaminishwa kuwa Mungu aliwakataza kula nyama kwa tamko lake hili: “Mungu akasema, Tazama, NIMEWAPA…”; licha ya uwazi kilivyo kifungu hiki, basi ukiaminishwa kuwa eti na nyama walikatazwa, uongo huo unakuingiza katika Utumwa wa dini na hivyo kuwa zaidi ya kipofu!

  Hebu kwanza jaribu kuondoka kwenye hizo vocabulary danganyifu, halafu uone Maandiko yanavyokupeleka katika kiwango cha juu cha Ufahamu!

  Gbu!

 96. Ndg. Siyi,

  Salaam!

  Hapa chini najinukuu:

  “Mfano vitabu vyote vyenye story ya wana wa Israeli jangwani baada ya kutoka katika utumwa wa Misri na baada
  ya kuingia katika nchi ya ahadi, ni amri, sheria na maelekezo ya mwenendo wa maisha kwa wana wa Israeli. Mambo hayo yote ndiyo yanayoitwa katika agano jipya “kivuli cha mambo ya rohoni yajayo” yaani
  Kristo. Kristo ndiye ahadi
  (promise), yaani halisi. Paulo anauliza,
  halisi ikishafika, kwa nini kung’ang’ania kivuli chake? Wakati halisi ndo iliyokuwa onasubiriwa?”

  Hapa chini nakunukuu:

  “Kaswahi
  Mimi nimefurahishwa na mtiririko wako wa masimuliz ya kitabu cha mwanzo. Nimekuona uktaja amri kuwa ziliishia pale kaanani baada ya wana wa Israel kuingia nchi ya ahadi. Napenda kukwambia kuwa,
  huo siyo uelewa sahihi. Nakupa changamoto ujifunze zaidi ya hapo. changamoto ya kutafakari sana.”

  Siyi, hiyo kwamba nilisema amri ziliishia pale Kanaani baada ya wana wa Israeli kuingia katika nchi ya ahadi ulininukuu wapi?
  Unaweza kunitaka radhi na kisha tuendelee?

  Hebrews 13:9;
  9.Don’t let all kinds of strange teachings lead you into the wrong way. Depend only into God’s grace for the spiritual strength, not on rules about food. Obeying those rules doen’t help anyone.

  Colossians 2:16-18;
  16.So don’t let anyone make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs (festivals, new moon celebrations, or sabbath days).
  17.In the past these things were like the shadow that showed what was coming. But
  the new things that were coming are found in Christ.
  18.So people enjoy acting as if they are humble and love to worship angels. They
  always talk about the visions they have seen. Don’t listen to them when they say you are wrong because you don’t do these things. It is so foolish for them to feel such pride, because it is all bases on their own human ideas.

  1Timothy 4:1-5;
  1.The spirit clearly says that in the end times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. They will follow the teachings of demons.
  2.Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see what is right and what is wrong. It is like their conscience has been destroyed with a hot iron.
  3.They say that it is wrong to marry. And they say that there are some foods that people must not eat. God made these foods, and those who believe and who understand the truth can eat them with thanks.
  4.Everything that God made is good. Nothing he made shold be refused if it is accepted with thanks to him.
  5.Everything he created is made holy by what he has said and by prayer.

  AMEN!

 97. Siyi, nazidi kukushangaa kwa sababu, unazidi kufanya kile ulichokikataa na kukataa kile unachokifanya. Ktk michango yako iliyopita ilopita ulisema tuiache biblia ijitafsiri yenyewe, na kwamba nyie ni watu wa “imeandikwa” sasa kwann kujibu hoja za kibiblia kwa majibu ya ‘hewani?’ tafakari.

 98. Seleli/Sungura
  Ni kweli kwa mtazamo wako wasababto tunaweza kuonekana kutokuwa sawa na mawazo ya wengi kwa sababu, sisi huwa hatuilazimishi Biblia ifuate tunavyotaka bali huwa tunaifuata inavyota yenyewe. So, hivyo ni tofauti na niyi kwa kiwango kikubwa mno. Huwezi kumchanga Mungu na mambo ya mwili, bado akawa Mungu ambaye ni Roho. Wasabato tunatanguliza Roho Takatifu na Neno la Mungu mbele zaidi ya na miili yetu. Nikutie moyo, uangalie historia ya tohara kabla ya kukonkludi kama ulivyofanya
  Aidha, mimi nimefurahi kuwaona kuwa kumbe hata Sungura anafahamu kuwa, Mungu alikataza watu wake kula nguruwe. NA sababu za kutokula nguruwe, Mungu alizitoa lukuki. Kama wayahudi walikatazwa kula nguruwe, na Mungu aliwachagua wayahudi kuwa kielelezo kwa wamataifa wote, je, si vyema kwetu leo tukajifunza kutoka kwa wayahudi? Kwa nini sisi (wayahudi wa kiroho) tuendelee kula kilichokatazwa na Mungu kama hata wayahudi wa kimwili hawakuruhusu kukila? Naawacha mtumie akili ya kawaida tu kufikiri hapo muone nani yuko twisted!!
  Imani ya kisabato, ndiyo imani sahihi kwa mujibu wa Biblia. Wengine ni Babeli tu!!
  Ubarikiwe

  Milinga,
  Wasalaam kaka. Nakushukuru sana kukuona kuwa kumbe upo unatufuatilia!! Ubarikiwe na Bwana. Jitahidi uliandike jina lote la Ellen kwa USAHIHI uone kama ukilikokotoa utaishia na 666. Pole sana. Jitahidi.

  Kaswahili
  Mimi nimefurahishwa na mtiririko wako wa masimuliz ya kitabu cha mwanzo. Nimekuona uktaja amri kuwa ziliishia pale kaanani baada ya wana wa Israel kuingia nchi ya ahadi. Napenda kukwambia kuwa, huo siyo uelewa sahihi. Nakupa changamoto ujifunze zaidi ya hapo. Ngoja nakupa changamoto ya kutafakari sana. Mimi na wewe tunafahamu kuwa, waisrael baba yao ni Ibrahimu (myahudi wa kwanza kuwepo duniani). Na nchi ya Kanaani, ilikuwa ni nchi aliyokuwa ameahidiwa baba yao Waisrael yaani Ibrahimu. Sasa, angalia sura ya 11 ya Waebr. 11 hasa ayah ii ya Waebrania 11:13 Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia, na kukiri kwamba walikuwa wageni, na wasafiri juu ya nchi.

  NAtaka utafakari kama Ibrahimu alikufa akiwa hajaipokea hiyo ahadi, unafikiri bado ile ahadi ilikuwa ni mji wa Kanaanani?
  TAfakari zaidi, maana hata Yesu, alizifundisha sana amri za Mungu. Hadi allizigawa katika makundi ya mawili 1. Upendo wetu kwa Mungu (amri ya 1-4) na 2. Upendo wetu kwa wanadamu (amri ya 5-10). Zaidi ya hapo, kama kweli sheria ziliishia msalabani au zilikuwa ni kivuli tu, jifunze kwa mitume baada ya Yesu kuondoka. Je, waliendelea kuzishika sheria ambazo zilikuwa ni kivuli?
  Zaidi ya hapo, na mimi nataka ufikirie lakini usifikirie ukitaka siku moja tuje tufanane na wahindi, wajapani, wahehe nk. Tunatafuta kufanana na Kristo peke yake. Na hatuwezi kufanana naye kama hatutii kile alichokisema – utii wa Biblia.
  Jitahidi

  Lwembe,
  NAkushukru kaka kwa maelezo yako.
  Napenda nikwambie kuwa, uelewa wako kuhusu wasabato si sahihi. Sisi hatuongozwi na sheria za maadili na vyakula peke yake. Tunaongozwa na Neno lote – Biblia. Na ndiyo maana tumeamua kumchagua Mungu zaidi ya miungu wa dunia hii. Wasabato, tunatumia neno zima ndiyo maana hatubahatishi hata kidogo kaka.

  Seleli
  Kama unataka usalama wa kuja kuokolewa baadaye Kristo atakapokuja, sharti ulitii neno la Mungu. Tofauti na kufanya hivyo, utapotea rafiki, labda neema za Mngu zije zikugeuze huko mbele kama ilivyokuwa kwa Sauli (Paulo). NAkuombea sana pamoja na wengiine.
  BArikiweni

 99. Dittu,
  Acha kuduwaa rafiki. Dini iliyo safi ni zaidi ya hapo. Dini iliyosafi ni ile inayolitii na kulifuata neno la Mungu. NAmi nakutia moyo ulifuate neno la Mungu lote. Kaa chini uzisomee Biblia kwa akili iliyo wazi kabisa, Mungu atakuongoza kuipata dini iliyo ya kweli.
  Ubarikiwe

 100. Lwembe, Bwana Yesu apewe sifa Nimefurahi kukuona tena SG, na kujibu maswali niliyokupa Bila shaka mwenye macho ya kiroho ataona pumba na ngano kupitia majibu yako. Hebu tupitie majibu yako ktk maswali4 tuliyokuu liza 1. Umejibu kisanii sana kuhusu ,je sifa za wanyama alizosema Mungu kuwa ndio sababu za kutowala leo zimebadilika,mfano leo nguruwe ana cheua ili tumle? Umekwepa swali hili, eti unadai hapa mjadala sio jinsi/sifa za kuwatambua wanyama safi au najisi. Kwa mwana SG mnyenyekefu atakubaliana nami kuwa hapa umekwepa swali kwani kwa kujibu ukweli unaopingana na mapokeo ya dhehebu lako utakuwa wazi. Hv kweli, km kweli ww ni mwalimu mzuri unawezaje kumwelewesha mtu kuhusu safi vs najisi km uwezi kutoa sababu za unajisi wake. Bibla inayo jibu kwa swali lako kuwa: unajisi wa wanyama hawa upo ktk nini hasa? Hebu soma tena Law11:1-46, unajisi upo ktk: Mfano kwa wanyama,Law11;1-8, unajisi wa wanyama upo ktk kutokuwa na sifa hz 1. Hawana kwato zilizopasuka katkat kuwili 2.hawacheui. Soma sura yote hiyo utajua unajisi wa viumbe wengne upo ktk ni ni hasa,ndege,viumbe wa majini?vitambaavyo n.k. Mpenda sikujua kuwa una jibu rahisi km hl. Katka hayawani/wanyama wasio na sifa hz2, wana majukumu yao waliyopangiwa na Mungu, nje ya hapo mfano tukiwala ni machukizo kwaje law11:11.

  Mpendwa huwezi kuongelea vyakula najisi na visivyo najisi ukaacha kubainisha sifa au sababu za unajisi wake.

  Hebu ona ht kwa adam na hawa, unajisi wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni kuwa, Mwanz2;17 ‘…… Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika’. Na kwa kuvunja agizo la Mungu leo mm na ww tumenajisika kwa kufa hakika.

  Pia nataka nikukumbushe kuwa kujenga mantiki/logic ktk neno la Mungu ni sehemu mhm sana kubaini ukwel la msingi ni ukweli huo usalimishwe miguuni kwa Yesu. Mdo17:11, waberoya walilipokea neno kwa uelekevu wa moya ‘wakayachunguza kila siku ,WAONE KWAMBA MAMBO HAYO NDIVYO YALIVYO’. Maana yake walitafuta mantiki ya kile walichoambiwa. Kaka usikwepe ukweli huu, hata wewe hutumia mantiki, unakumbuka swali la Siyi kwako kuwa ni wapi ndani ya biblia Mungu amesema tule nguruwe.unakumbuka jibu lako! Ulisema Nuhu aliambiwa ale VYOOTE, na Yesu alivitakasa VYOOTE.uwe mkweli bro. Je hapa haujatumia mantiki/logic ya kipendwa ambayo haijasalimwshwa ktk ukwel wa kristo ndo maana mnajidanganya.hasa kw kukosa kutumia kanuni ya kulinganisha aya na aya,nadhani kwny comments zangu hapo juu umeona ulivyochemsha pale uliposema kuwa nuhu aliambiwa vyote.ila kwa kulinganisha aya vs aya,aya iyo ilituelekeza kwny Kumb. Ambapo katazo ni lile lile la Law11. Mantiki zetu zisalimishwe kwa Yesu.

  Swali2: hali ya wanyama pale eden ndivyo km ilivyo leo?

  Jibu: hapana hali sivyo ilivyo. Kumekuwa na uadui kati ya wanyama. Pia ukumbuke nimeshakueleza, Nyama haikuruhusiwa.waliruhusiwa mbegu,miche na matunda.ukweli tunaotakiwa kuujua ni sio mapenzi ya Mungu tule nyama au ht wanyama kwa wanyama kulana.hz ni athari za dhambi zilizoleta uadui tu ndio maana Mungu aliporuhusu kula nyama ameweka masharti.elewa hivyo mpendwa.

  Mpendwa jibu lako kwa swali langu la2 kuhusu pepo kuwaingia nguruwe linadhihirisha,usanii mtupu. Kaka ktk visa vyote Yesu alivyowahi kutoa pepo hajawahi kujibizana na mapepo,yeye aliyaagiza na yakatii tu. Na huko shimon/kuzimu ndio kwao hasa Yesu alishawatupa tangu awali soma Isaya14:15 “lakin utasushwa mpaka kuzimu,mpaka pande za mwisho za shimo”. Kaka unataka kutwambia kuwa Yesu alipingana na uhamzi wake wa kule mbingun na anapingana na unabii huu wa isaya. Rafiki mantiki yako hapa haina ukweli.ukwel hapa ni ilikuwa biashara haramu. Kwani Yesu alikuwa hana uwezo wa kuwaamrisha watoje bila ya kugharimu maisha ya viumbe na kuwasababishia hasara wakina Lwembe ,wagerasi wa zama hzo? Iyo ndio mantiki ya ukwel kk

  Halafu,wapendwa hamjui tu,ndo maana mnasumbuliwa na mapepo, yanapenda nguruwe na wala nguruwe kwan ulias agzo la Mungu. Ht ww Lwembe usishangae sku mapepo yanakuvamia ni ww mwenyewe umeyapa nafasi kwa kulinajisi hekalu la Mungu, miili yenu.

  Swali la3-umejibu kishetani.hebu nikuulize kat ya Mungu na Shetani ni nani ambaye serika au ufalme wake hauna sheria. Shetani ndiye mzee wa ruksa,hana sheria yeyote ktk ufalme wake. Hvyo ni wale wasiompokea kristo ndio wasio na kanuni ya kula na kunywa. Wapendwa hamna tofauti na wapagani,mnakula kila kitu,pole zenu wapagani wakiroho kwa kuchanganya kweli na uongo.

  Swali4:nimeshaeleza umuhimu wa mantiki vs RM ktk kuelewa ukweli wa bible.iyo ni part and parcel kuelewa bible. Kutembea nimetembea sana,wapagani hawali vyote, ht tamaduni zao zina mipaka ya kula. Hata ww Lwembe pamoja na kuihafifisha sheria za kula leo ukiandaliwa kitoweo cha konokono au kinyonga nina imani hata kwny iyo meza uwezi kukaa. Kweli au sio kweli mjoli?

  Kula vyote ni utumwa kwani mwaitii sheria ya mwili na kuenenda kwayo Rom7:7-25. Bali wacha Mungu uwa na kias ktk kula na kunywa hvyo kuenenda kwa roho gal5:16-26.

  Maswali 1. Hivi serikali ya Tz inaweza kuturuhusu tufungue mabucha ya nyama ya mbwa,paka na tuonyeshe kuwa Mungu ameagiza tule vyote? lwembe fanya ujasiriamali huo, it’s a great, deal1

 101. Siyi,

  Ulivyoongea ivi..’…….” Na mimi siionei haya injili, maana ni uweza uletao wokovu kwangu na kwa wengine. Ni heri niwe mshamba na mpuuzi kwa wanadamu lakin mbele za Mungu niitwe mwenye heri!!

  Kama Mtu hakujui, atasema, waaaaaaaawo! what a man of God is that? How sweet and lovely Mtumishi and born again lovable child of God that might be, LAKINI sasa ngoja aje kujua ”mazaga-zaga”, ”manyangalagata” na ”magalasha” yako kwa kukusikia na kusoma uyaaminiyo, weee! amin amin nakwambia, ghafla ata-faith mpaka fire asipojitahidi kuvumilia/kuelewa kua wapo wanadamu wameshikwa na mambo ya dini mfu kuzidi gereza la guantamo na poice wa Kova wakichachamaaga sometimes kufanya kweli City Bongo

  NILISHAGA KUKATAZA TOKA MWAKA JUZI TUMEFAHAMIANA KULEEEE-unakujua na HAPA ku, usiwege na ma-confidence mapipa kuongelea mambo yetu ya Neno hai, Kuokoka, Kiroho,Roho Mtakatifu, Imani ya kweli ya Kuzaliwa mara ya pili nk, WAKATI ndani ya vyumba vyako vya ndani, hujawahi KUUJUA WALA KUKAA NDANI YA WOKOVU-huo uliounukuu ktk andiko hilo kuhusu uweza wa Mungu-Injli ya Kweli

  Press on

 102. Kaswahili & wana SG wote habari njema ni hii;

  “”””Wasabato Slogan: BIBLE AND BIBLE ONLY – THIS IS OUR BOX AND WILL NEVER THINK OUT OF IT”””

  Ubarikiwe sana kwa kuifupisha Biblia kwa maneno machache. Inaonekana wewe ni mchambuzi mzuri sana unayetakakujua ukweli.

  Kaka umeanza vizuri ila umemalizia visivyo, Ufafanuzi wako kuhusu mpangilio wa biblia ni mzuri Saaaana. Ongera sana. Ila hebu angalia unavyopotosha kaka na nukuu ulivyosema;

  “mfano vitabu vyote vyenye story ya wana wa Israel jangwani baada ya kutoka katika utumwa wa misri na baada ya kuingia ktk nchi ya ahadi , ni amri, sheria na maelekezo ya mwenendo wa maisha kwa wana wa Israel. Mambo hayo YOTE ndiyo yanayoitwa ktk agano jipya ‘kivuli cha mambo ya rohoni yajayo.’ Kristo ndiye ahadi (promise), yaani halisi………..hivyo basi aliyabadili mambo yote haya kuwa ya rohoni”. Duh wasiojisomea wenyewwe hakika watapotea. Wan SG tupate Muda wa kujiridhisha kupitia yale yanayochangiwa hapa tuacheni ushabiki wa kidini. Kaswahili , hapa haukaongozwa na RM, kuwa eti kuwa Ujio wa Yesu umeyabatilisha haya yote kwa kuwa yalikuwa ni‘kivuli cha mambo ya rohoni yajayo’ halafu umetuelekeza tusome Ebr 7,8,9 na 10 ili tuelewe zaidi. Sasa nataka niweke wazi kwa msaada wa RM tafrisi potofu uliyoitoa hapa kuwa, YOOOTE ‘ahadi , ni amri, sheria na maelekezo ya mwenendo wa maisha kwa wana wa Israeli ni, ‘kivuli cha mambo ya rohoni yajayo.’ Kwa kutumia sura ulizotuelekeza tusome, binafsi nimezisoma kama ulivyoelekeza, nitatoa dondoo chache katika sura zote hizo uone kile kinachoongelewa hapo na jinsi kaswahili alivyotumia tafsiri ya ‘wapendwa’ kwa umbrella ya kuwa wao ni watu wa kiroho SAAAAANA.

  Haya mwana SG chukua Biblia yako, kaswahili amenukuu, Ebr7:11-12 kuthibitisha mawazo yake, aya inasema”Maana ukuhani ukibalidika,sharti sheria nayo ibadilike”. Eti kwa kuwa Yesu amekuwa kuhani wetu sheria zooooteee walizopewa waisraeli zimefutwa.

  Kwanza kabisa naomba kuwakumbusha kwa mara nyingine tena, unapotaka kujua maana ya aya yoyote ile katika biblia fanya yafuatayo
  1. soma aya/sura zinazoitangulia aya hiyo,
  2. soma aya/sura zinazofuata baada ya aya hiyo, na
  3. Soma aya/sura za rejea
  4. Pata muktadha na fanya hitimisho.
  Wapendwa kitabu cha Waebrania ukipata muda soma sura zote 13. Utangundua kuwa Paulo aliandika barua hii kuelezea ‘unabii, maisha, kifo, ufufuo, huduma ya kikuhani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu kristo’. Hiyo ndiyo base tunayotakiwa kuanza nayo tunapokwenda kuangalia hoja ya kaswahili.
  Sasa tuendelee na sura, ambazo kaswahili ametolea ufafanuzi yaani Ebr 7,8,9,10

  1.WAEBRANIA SURA7,
  Nitanukuu aya chache kupata muktadha wa sura hii;
  Aya 1-10 zinaelezea habari ya kuhani mkuu wa Mungu aliye juu melkizedeki na Jinsi huduma yaka nay a Yesu zilivyoshahabiana.
  Aya alizotoa Kaswahili, Ebr7:11-12+ Yesu anatajwa kuwa ni kuhani mfano wa melkizedeki kuhani mkuu wa Mungu aliye juu na hivyo ujio wake unabadilisha sheria (aya12).
  Swali la kujiuliza ni ipi iyo inayotajwa kubadilishwa hapa?? Endelea kusoma,

  aya ya 18 “maana kuna kubatiliwa kwa ilea mari iliyotangulia, kwa sababu ya udhaifu wake, na kutofaa kwake, 19(kwa maana ile sheria haikukamilisha neno), na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu’…… Aya 26’ maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii aliye mtakatifu, asiye na uovu, asiye na waa lolote……….” Hadi hapa mpendwa km unaongozwa na RM utagundua sheria zinazoongelewa niza huduma ya kikuhani zilizokuwa zinaongoza ibada za kutoa kafara kwa ajili ya upatanisho wa dhambi hapa duniani dhidi ya zile zitakazo endesha huduma bora zaidi ya kuhani mkuu asiya na mawaa yaani Kristo (Siyi Alisha wafafanulia sana hili sijui kwanini kaswahili haelewi), najua hata hapa utasema bado ni maneno ya kisabato.

  2. WAEBRANIA SURA YA 8,
  Ebr8:1- ‘basi ktk hayo tunayosema neno lililo kuu ndilo hili, tunaye kuhani mkuu wa namna hiii, aliyeketi mkono wa kiume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu nay a ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka na sio mwanadamu’…..,

  aya 4.”kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani, maana wako watoao sadaka kama IAGIZAVYO SHERIA, 5.WATUMIKAO MFANO WA KIVULI CHA MAMBO YA MBINGUNI,kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema maana asema , angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa ktk mlima.”

  Wapenda halelluya, aya ya 4-5 hapo juu imefunua siri ambayo kaswahili ameipotosha, inasema, nairudiatena kwa msisitizo,.’ maana wako watoao sadaka kama IAGIZAVYO SHERIA, 5.WATUMIKAO MFANO WA KIVULI CHA MAMBO YA MBINGUNI’’.

  Kaswahili na wapendwa wengine wa SG, Paulo hapa anatwambia sheria zilizopaswa kubadilika (kama alivyofanukuu vibaya kaswahili kwenye Ebr7:11-12 kuwa ‘maana ukuhani ukibadilika, sharti sheria nayo ibadilike’) ni zile za sadaka (kama IAGIZAVYO SHERIA)/ sheria za utoaji wa sadaka ktk huduma ya upatanisho /kafara zilizokuwa zinafanyika kabla ya Yesu kuja (agano la kale) na SIO, AMRI10 (kutoka 20), WALA SHERIA ZA VYAKULA(law11:46). Wapenda Siyi alishafafanua hili ila hamtaki kuelewa.
  Pia aya ya 5 inasema, WATUMIKAO MFANO WA KIVULI CHA MAMBO YA MBINGUNI,. Kivuli sio sheria mnazong’ang’ania hapa kuwa wasabato wanafuata mafundisho ya uongo, mpendwa Musa aliambiwa aandae hema ya upatanisho kwa mfano/kivuli cha lile lililopo mbinguni.

  Wapendwa hata ile hoja ya Agano la kale Vs Jipya kuwa limefanya kuu kuu ni katika sura hii hii inayozungumzia masuala ya upatanisho wa kikuhani hapa duniani (agano la kale) Vs upatanisho wa Yesu (agano jipya ) ulipo soma Ebr 8:8-13. Kinachofanywa kuwa kuu kuu ni kile tulichotangulia kusoma ktk Ebr 8:4-5, kuwa ni huduma za hapa duniani, sheria zile ilikuwa lazima ulete kondoo kwa kuhani kila utendapo dhambi, ila kwa agano jipya unamwendwea Yesu kwa Imani ktk damu Yake ili kupata upatanisho, na kafara yake ni “once for all”- mara moja milele zote. Je uoni ukuu kuu wa huduma za zamani Vs za yesu sasa mbinuni. Wapenda SIO SHERIA ZOTE NI ZILE ZA HUDUMA YA KIKUHANI,vinginevyo ni upotoshaji tu, nimeshatangulia kusema, Waebrania 1-13 ni kuhusu huduma mpya ya Yesu vs Ila ya zamanai.

  Hivyo kuja kwa Yesu, kumebatilisha maswala ya kikuhani,upatanisho na hema ya hapa duniani. Biblia/Injili kupitia mtumishi wa Mungu, Siyi alishawaambia ndio maana baada ya Yesu kukata roho pale msalabani, bazia la patakatifu pa duniani lilipasuka kuwili na kondoo akakimbia kuonyesha huduma za hema ya duniani kuondoka na hivyo kufungua ukurasa mpya wa upatanisho kupitia damu ya Yesu. Kama bado haujaelewa hebu tuendelee mbele

  3.WAEBRANIA SURA YA 9,
  Ebr9:1-10 inaelezea jinsi hema (kwa ajili ya kafara za upatanisho wa dhambi) ya duniani ilvyotengenezwa ikiwa ni kivuli cha ile ya mbinguni. Hebu tutazame aya 8-10 inasema “ RM akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, 9.ambayo ndiyo MFANO KWA WAKATI HUU ULIOPO SASA, wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, 10 kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, VYAKULA na vinywaji, na kutawadha kwingine kwingine ZILIZOAMRIWA HATA WAKATI WA MATENGENEO MAPYA,.11 lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi …………12. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndma bali kwa damu yake mwenyewe………..”

  Mpendwa hata ukisoma hadi aya ya wmisho ya sura hii ya tisa, dhana ya msingi ni Huduma ya hema hapa duniani (agano la kale) Vs Huduma bora zaidi ya damu ya Yesu (agano jipya) na sio masuala ya sheria za vyakula km mada yetu ilivyo. Hapa mwalimu Kaswahili amechemsha kidogo hasa kwa kutotumia kanuni ya kuya chunguza maandiko niliyowaeleza hapo juu (kilinganisha ayaVs aya, sura Vs sura na Biblia kwa muktadha wa Ujumla). Hata Lwembe alichemsha sana ktka hili, nadhani ni jinsi mlivyoaminishwa ktk imani zenu. Hebu tuendelee

  4.WAEBRANIA SURA YA 10,
  Hebu angalia jinsi Paulo anavyoitimisha maelezo yake kuhusu huduma ya kikuhani ktk aya Ebr 10:1-5 “basi torati, kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wananzozitoa kila mwaka daima haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao…………………, 4. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi.’ Wapendwa iyo ndiyo kweli yote, waebrania ni kitabu cha, huduma ya Yesu km kuhani dhidi huduma za kukihani zilizokuwepo kabla yake.

  Asante kaka kaswahili, kweli unaongozwa na RM, uoni jinsi sura (Ebr7-10) ulizoongozwa kusoma zinavyoonyesha yale yaliyokuwa kivuli/mfano halisi wa (a promised lamb) Yesu inavyofafanuliwa vizuri bila kificho hapa ktk sura hizi. Kaka sijui ww unatumia tafsiri gani ya Biblia yako. Ktk sura hz zote ni wapi umenukuu kuwa ni mambo YOTE waliyokuwa wamepewa Israeli kuwa ni kivuli. Tafadhali sana hata Yesu anakukana, kwny aya Math5:17+, kuwa hakutangua torati wala manabii.

  KASWHILI VS “CULTURAL SHOCK”
  Ni kweli kaswahili umefanikiwa kufiriki nje ya Box (Bible) niyo maana unatuletea nadharia za kisosholojia hapa SG. Wewe haujui tamaduni zilizonyingi ni dhambi na kikwanzo kwa injili. Umesahau mada yetu na Petro (tamaduni za wayahudi Vs wayunani katika Mdo10?).

  Kaswahili, unaendelea kuuthibitisha uongo wako eti kwa kutumia neno la kisosholoija “cultural shock”. Wewe haujui kwa Yesu hakuna Myahudi wala Myunani, Mtumwa wala aliye Huru, n.k kwani Yesu ameiondoa viambaza vyote vinavyotutenganisha. Tamaduni zetu zote zinayeyuka dhidi ya mapenzi ya Mungu. Ukifuata hizo nadharia za wanasosholojia utapotea kwani wao husema hauna Mungu. Nakushangaa unatunia hoja zao kusapoti mabo ya kiroho. Nakupa mfano wa K.Max anasema watu ujitengenezea mungu wanapo kabiliwa na matatizo, na hapa uha kutana na nadharia yake kuwa “religion is the opium of the people” yaani dini ni kama kilevi kwa watu wananchojituliza nacho wakati wa matatizo. Tafadhali sana nadharia hizi achana nazo kuziweka hapa SG, utawapotosha wasio na uelewa mpana wa maandiko kaka.

  Eti unasapoti ujingwa kwa kusema “ kwangu mbwa ni najisi lakini kwa mhehe ni kitoweo, kwangu konokono anaweza asiwe chakula lakini kwa mchina ni chakula tena ya heshima,….eti Ng’ombe kwangu ni chakula ila kwa mhindi ni Mungu”. Eti kwa kunukuu hz kaswahili anajustfy kuwa vitu vyote ni halali. Pole sana kwa kupofushwa na nadharia hizi. Hebu ni kuulize Ni kweli Ng’ombe ni Mungu, nawe unaamini?(usisahau amri ya kwanza-USIWE NA MIUNGU MINGINE ILA MIMI). N.K ninachotaka kukwambia ni hiki, tamaduni zote zinazokizana na torati,zaburi na injili shart zisalimishwa kwa Yesu, na hiyo ndiyo maana ya Injili. Aijalishi kuwa niza, wahehe,wachina, wahindi n.k. mimi na wewe tunaojua ukweli huu tunalojukumu la kuwahabariasha watu wote ulimwenguni ukweli huu.

  Hizi Kaswahili, mbona unatoa hoja dhaifu hv, kwani haujui kuwa Paulo anasema Efeso4:5 “ Bwana mmoja, IMANI moja Ubatizo mmoja”. Na mwanzilishi wa IMANI hiyo moja ni Yesu. Ufu14:12. Imani za kitamaduni sio kisingizio, Tamaduni zote ziletwe miguuni kwa Yesu. AMINA.
  Kaswahili,
  Eti una niambia (YOU MUST THINK OUT THE BOX!) oh pole haujui ulisemalo, kauli hizi za kishetani ndo unazileta hapa SG.
  Hebu ngoja nikupe habari. WASABATO HAWATAFIRIKI KAMWE NJE YA BOX AMBALO NI BIBLE AND BIBLE ONLY. Na tena If It is in the Box/Bible I will belive , But Outside the Bible I adivese you ‘tell it to the marine’.
  Ubarikiwe Mtumishi
  Fanya Maamuzi Magumu Muda ungalipo

  Mr. Milinga.

  Unatutoa kwenye mada, anzisha SG post kwa mada hii. Kwa title (Unabii wa 666, unamuhusu nani? Upewe ukweli)
  Kwanza kabisa, Pole kwa kupotoshwa na mafundisho ya mitaani. Umeokota wapi hicho kidesa. Waandishi siku hizi wengi kweli hata wenye Roho Mtakafujo wamejaa kila Kona.

  Usikurupuke na taarifa usizo na uhakika nazo. Eti ELLEN GOODMAN WHITE. Ina sum 666 kwa namba za kirumi, Hebu ona ulivyo mwongo hata jina lenyewe umelikosea,na sikwambii jina sahihi mpaka useme na huyo mwalimu wako au ulipookota hicho kidesa. Uwe makini kaka.
  Ngoja nikuonyeshe kuwa umemezeshwa na walimu wa uongo. Sema bila kuuliza rafiki au kutafuta kwenye biblia , huo unabii umeandikwa wapi??? Ona unavyotapa tapa. Fanyia kazi taarifa yeyote uipatayo kabla ya uiweka kwa wakufunzi wa maandiko. Utaabika wewe.acha ushabiki wa madhehebu.
  Ngoja nikufumbue macho wewe na hao wenzako mnaoshabikia madhehebu. Unabii wa maandiko haya unapatikana Ufunuo13:11-18, aya ya 18 inasema, hapa ndipo hekima ya, yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni mia sita, sitini na sita.
  Haya washabiki wa Mr. Milinga. Kazi kwenu kukokotoa jina la ELLEN GOODMAN WHITE kwa kustiki kwenye unabii huu. Ole wenu msaahau kutumia kanuni za kuyachunguza maandiko tulizojuzana hapa SG, mtakosea nyie halafu tuwapandiea. Haya sasa wapendwa karibuni ( Nelson, Selelii, Sungura, Dittu, Lwembe) musapoti uongo wa Milinga. Tena ikiwezekana tuanzishwe site mpya ili tusichanganye mada. Kwani kuna siri kubwa juu ya hili.
  karibuni

 103. Ndg Mjema,

  Asante kwa maelezo uliyoyaleta, yanatoa mwanga zaidi!

  Umenisisitizia nikujibu maswali uliyoyaorodhesha, ukidhani kwamba ninayakwepa, lakini si hivyo. Nilipoyasoma niliyaona yako katika mantiki ya Logic zaidi kuliko Neno la Mungu, kwahiyo nikadhani unajiongelesha tu ktk kuijenga hoja yako! Basi unisamehe kwa hilo ndg yangu!

  Labda leo nikujibu hayo maswali yako, kwanza ili tupate kuendelea.

  1: Ili Mungu unayemsema asiwe na vigeugeu, sifa za wanyama safi na najisi alizobainisha kwenye Law11- je leo hazipo kwa hao wanyama. Yanii leo nguruwe anacheua ili tumle??? Sungura ana kwato ili aliwe??? Kambale ana Magamba ili aliwe?? Agano jipya linafundisha hivyo kaka, hebu tuwe wakweli na tujenge mantiki ya huu ukweli tunaoutafuta;

  JIBU:
  Mjadala huu, kama umeusoma kwa makini, unazungumzia “Vyakula Najisi na Visivyo Najisi”; hatuzungumzii jinsi ya kuvitambua hivyo wala sifa zake! Pia kwa kadiri unavyotumia logic, jaribu kuiongoza katika mkondo sahihi ili ikufaidie, hapo unapojenga mantiki! Uhai wa Utawala uko katika Maagizo. Mtoa Maagizo ndiye mwenye ujuzi wa anachokiagiza, ukiona wewe unamwita kigeu geu basi jua kuwa nawe umefikia kuwa mtawala sawa naye, na hivyo Utii kwako haupo tena!

  Haya, yawezekana wewe ukawa na jibu la swali nililoliuliza huko nyuma, Unajisi na Usafi wa mnyama, uko katika nini haswa, yaani ni nini kinachomfanya mnyama awe Mchafu au Msafi? Pia, hali ya wanyama waliyonayo leo hii, je, ni sawa na ile waliyokuwa nayo Edeni, ile siku Adamu alipowaita na kuwapa majina? Nadhani tukiwa na majibu ya haya, yanaweza kutusaidia kujenga mantiki ya ukweli tunaoutafuta!

  2. Kwa nini Yesu aruhusu hasara kwa lile kundi la Nguruwe kwa kuruhusu pepo wawaingie na kufia kwenye maji? Hivi kweli Yesu hakuwatendea vibaya wale wafugaji? Kama kweli alijua utamu wa nyama ya Nguruwe mnaousema kama ni halai hangekubali kufanya hivyo?
Kwani pepo wale si walikuwa wanajua waliko toka, kwa nini kwenye tukio hili waombe ruhusa ya kuwaingia Nguruwe?

  JIBU:
  Unajua, ukiwa umekwisha kujenga mantiki tayari, maswali yanayoanza na “Kwa nini” hulidhihirisha jambo hilo, yaani kimsingi unakuwa umejifunga ktk mantiki hiyo! Wewe umeliona kundi la nguruwe tu, lakini hujaliona kundi la mapepo!!!! Ukisoma vizuri vifungu vinavyoliongelea jambo hilo, utaona kwamba hayakuomba tu yawaingie wale nguruwe, bali yaliomba asiyapeleke shimoni pia! Pia unapaswa uyaone yaliyokuwa yanampata yule mwendawazimu, halafu ndipo uwazie kwamba siku ile ungekuwepo pale, unaonaje mapepo yale yangemuomba yakuingie wewe badala ya wale nguruwe ili wamiliki wake wasitiwe hasara?! Hilo linaleta mantiki zaidi!!!

  3.Kama wacha Mungu wanakula vyote, Je tofauti yao na wasiompokea Yesu kuhusu kula na Kunywa ipo wapi?.

  JIBU:
  Tofauti yao ndiyo hiyo tu, wacha Mungu wanakula vyote; na wasiompokea Yesu wanaendelea katika taratibu zao za dini, maana lile Neno lililowapa wacha Mungu kula vyote wao HALIWAHUSU!

  4. Katika mantiki ya kawaida, hivi kweli Mungu ameruhusu tule vyote? Walimwengu wakiambiwa leo wale, mjusi,konokono, kinyonga,kobe n.k kweli watampokea Yesu?

  JIBU:
  Mantiki msingi wake ni assumption, na huwa hatumtii Mungu kwa mantiki, kwani Neno lake ni Kweli. Kwahiyo ni lazima udefine unataka kuijua kweli ya mantiki ktk maana ya Fundisho lililozoeleka na kuaminiwa kuwa ndiyo kweli, kimantiki, au unataka kuijua Kweli ya Asili? Nikuonavyo mimi, utakuwa bado haujafikia kuvitenganisha hivyo vitu viwili, ambavyo Kweli ya Mungu ni independent of the presumptuous spirits! Ndio maana unaniambia RM ndivyo anavyowaongoza, mimi hujua kuwa ni “Mantiki” ndiyo inayokuongoza bali unadhani ndiye RM, ndio maana unaambiwa Ufalme wa Mungu umekuwa ukitekwa na wenye nguvu, ndio kama hivi “Mantiki” imekalia kiti cha RM mioyoni mwenu na hamuwezi kuling’amua hilo, anawazuia kwa nguvu zote!

  Hebu litazame hili unaloniuliza, “Walimwengu wakiambiwa leo wale, mjusi, konokono, kinyonga, kobe n.k kweli watampokea Yesu?” Mbona watu wanakula vyote hivyo ulivyovitaja, hujatembea tu! Hata israeli wamevila hivyo sana tu, au hujui? Maagizo ya unajisi wa vyakula wamepewa jangwani, ukijichanganya kama ninavyokuona kwamba nikaikague Mw 9:3 ktk Kum na Law 11, maana yake huujui hata mtiririko wa Maagizo! Wanaanza kwa kupewa kwanza ndipo baadae wanasitishwa! Israeli waliondoka na mifupa ya Yusufu, miaka 400 baadaye, sasa kama hiyo amri ya kutokula hivyo Najisi ilikuwepo, basi ingejidhihirisha kati yao kama ambavyo Agizo la kuondoka na mifupa la zaidi ya miaka 400 lilivyojidhihirisha!

  Nne, Hivi wapendwa, katika Vitu Mungu alivyoruhusu kuliwa, vimekuwa vichache hata tutake kuvuka mipaka? Mbona hata robo ya vitu alivyoruhusu ule wengi wetu hata hatujawahi kuviona kwa kuwa havipo karibu nasi!! Turidhike na tulivyopewa wapendwa. Huo ni ushawishi wa kishetani ulioanzia pale Edeni na unaendelea yaani kuvuka mipaka uliyopewa na Muumba.

  JIBU:
  Mkristo anao Uhuru wa kula VYOOOOOTE; Shetani anaujua Uhuru huo, ndio maana alimwambia Kristo ayageuze mawe yawe mkate! Naye Mungu kwa kuyajua yote kimbele, akatuwekea Neno la kutuongoza kuhusu watu wa dini ambalo wao wamepofuliwa macho yao hawaoni, akatuambia kuwa mafundisho ya mashetani yanajumuisha kuwazuia watu na vyakula!!!!

  Inasikitisha saaana, lakini ndio hivyo, shurti yaliyoandikwa yadhihirike ktk mwili!!!

 104. Siyi,

  Acha usela, wewe uko kwenye nyumba ya watu, halafu unachimba mkwara eti, “nitamtoa baru”; umtoe baru mwenye nyumba?!! Ha ha ha ha ha ha ha…!

  Mnapoongelea Sheria ya Mungu, kwa kiwango ninachowafahamu, nimegundua kuwa kwenu huwaga ni hizo za vyakula na sabato, kwenye hizo ndiko mlikotengenezwa akili zenu mzione hizo tu, bali kuna Sheria ya Utumwa na ile Sheria ya Kifalme ambazo nina uhakika hamzijui!

  Hakuna Uhuru bila Utumwa! Tunaupata Uhuru hapo tunapotolewa kutoka Utumwani. Kwahiyo ili uujue Uhuru ni sharti uupitie Utumwa kwanza. Ndipo tukirudi huko nyuma, hata tunapotaka kuuzungumzia Utumwa wa Dhambi, basi mfano wake halisi ndio huu tunaouona ktk Kut 21:1-6
  “Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi, Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, atakutumikia muda wa miaka sita; mwaka wa saba atatoka kwako huru bure.”
  Hii ndiyo hali ya mtumwa, tena akiwa utumwani anaweza kupewa unyapara, au akaizoelea hali hiyo kimaslahi. Ndipo ufikapo ule mwaka wa Kutoka, ule wa Uhuru, ambavyo kwa leo ni hii Injili ya Wokovu, nayo Tarumbeta yake inasikika kote duniani, ndani ya kila nyumba ya dini; ikitutangazia Uhuru ktk Bwana, basi mtumwa akiisikia Tarumbeta hiyo popote alipo, hata ikiwa ni shambani, analitupa chini jembe hata kama mnyapara yuko karibu, Sheria inambana kutokufamfanya lolote huyo mtumwa anayeupokea Uhuru wake, huyo hutoka na kuianza safari ya kurudi kwao, Wokovuni!

  Kwa mtumwa aliyeipuuza Tarumbeta ya Uhuru, huyo hali yake huwa hivi:
  “5 Lakini huyo mtumwa akisema waziwazi, Mimi nampenda bwana wangu, na mke wangu na watoto wangu; sitaki mimi kutoka niwe huru; 6 ndipo hapo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu na kumleta mlangoni, au penye mwimo wa mlango; na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa uma; ndipo atamtumikia sikuzote.”
  Umeiona Hasara ya kuipuuza Injili? Leo hii, kiroho, unachukuliwa mpaka mwimo wa mlango wa dini yenu, yale “Mafundisho” yanayokufanya uipuuze Injili, lile Neno la Mungu, ndipo bwana wako, yule roho anayelisimamamia Fundisho hilo, analitoboa sikio lako la kiroho, kwa ushuhuda kamili kwamba sikio lako liliisikia Tarumbeta ya Uhuru, na mlango wa kutokea uliuona, na kwamba HUKUTOKA, basi sikio lako lililotobolewa kama la Wamasai ndio shahidi wa hayo, nawe hutahusika tena, kamwe na Injili yoyote ile, utamtumikia roho huyo mpaka mwisho wa maisha yako!!! Yaani hata kesho yake ukigundua kuwa ulifanya kosa kutokutoka, HAURUHUSIWI kutoka!

  Mafundisho yoyote yale yasiyoendana na Neno la Mungu, hata likiwa ni dhehebu, huzalisha watumwa. Nao watumwa hununuliwa hapo wanapohubiriwa Injili iliyogoshiwa ikiwapa unafuu katika mambo wanayoyapenda, hata unyapara pia kama ambavyo akina Siyi mmedanganywa kwamba kwa kushika sabato na kujiepusha na vyakula kunawafanya kuwa watakatifu kuliko wengine wote! Hayo ndiyo yaliyowatia utumwani na kuwakatalisha Injili. Nawapeni pole sana!!!!!!

  Pia, kwa taarifa yako hakuna watu wa Jumapili, wako hao waliookolewa tu, wale waliotoka walipoisikia Tarumbeta ya Wokovu, huo Uhuru! Kama Jumapili ile asingefufuka, kanisa lisingezaliwa!! Hebu watazame wale waliokuwa wanakwenda Emausi, unadhani walikuwa wanakwenda kuhubiri? Hakuna! Mchezo ulikuwa umekwisha, bosi wao mwenyewe kafa, wewe Siyi utaendelea na nini? Walikuwa wanajirudisha makwao, wa kuvua samaki waendelee na samaki wao, wa miradi ya kufuga nguruwe pia waendelee na miradi yao, mambo ya Rabi ndio yameishia hapo!!! Hiyo ndiyo siku “Tamaa” ilipokatika, kushindwa kulikuwa dhahiri, Lk 24:21 “Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo”!!! Huzuni imewajaa!

  Lakini, alipoumega mkate na kuwapa, “Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua; kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, Je! Mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani, na kutufunulia maandiko? WAKAONDOKA SAA ILE ILE, WAKAREJEA YERUSALEMU, wakawakuta wale kumi na mmoja wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, BWANA AMEFUFUKA KWELI KWELI…”

  Hauwezi ukazipata habari hizo za Kufufuka kwake kisha ukatulia tuli, ni lazima ulipuke kwa furaha! Walimwambia Yesu jua limekuchwa abaki kwao mpaka kesho, lakini walipofunuliwa na kumjua, hawakujali giza na hatari zake tena, wakaishika njia kurudi Yerusalemu, wameshindwa kutulia, NDIO sisi Siyi, hakuna Giza wala kelele wala vitisho wala Uongo wa dini unaoweza kututuliza, tumevitupa vyote chini pamoja na sabato baada ya kuisikia tarumbeta ya Wokovu wetu!!!

  Ukimuona Mungu lazima Ufe, hao waliomuona alipofufuka hawakuwa ni wale wa huko nyuma tena, Mw. 32:30 “30 Yakobo akapaita mahali pale, Penueli, maana alisema, Nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka.” Ukimuona Mungu ni lazima ubadilike, 3Yn 1:11 “…Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumwona Mungu.” Wote waliomuona Mungu hufa na kuzaliwa mara ya pili, hao waliotukuzwa, na hivyo huwa ni viumbe vipya katika “New Order”; Ukisikia Agano Jipya, ndiyo hiyo “New Order”, naye Msimamizi wa Order hii ni Roho Mtakatifu, ambaye hukuongoza kuliamini Neno lote, akikufunulia lote ili uijue vizuri hiyo Nchi Mpya uliyopewa baada ya kutolewa huko Utumwani!

  Siyi, chukua kamba hiyo unayotupiwa, hilo truck ulilopanda ni hellbound na halisimami kushusha abiria; yaani kama bado haujatobolewa sikio!!!

  Gbu!

 105. Ndg. Mjema na Siyi,

  Salaam!
  Biblia ni kitabu kilichobeba maarifa YOTE yanayoweza kuhitajika na binadamu kimwili na kiroho. Is a summary/blueprint/constitution or grand principle of life on earth given to us by the author of life. Biblia imebeba majibu ya kila swali linaloweza kuulizwa katika maisha haya, katika nyanja ZOTE.

  Roho mtakatifu ndo mtafsiri na mfafanuzi wa hii constitution/summary/grand-principle.

  Biblia imeundwa na agano la kale na jipya. Biblia imenza katika kitabu cha mwanzo kwa kutupa dondoo za muhimu tu kuhusu mwanzo wa kuubwa kwa ulimwengu (the firmament/the endless space).

  Biblia imezungumzia mbingu (the skies) na nchi/dunia (earth). Biblia ikajikita kuzungumzia dunia pekee, haizungumzi kuhusu sayari zingine ambazo wanasayansi wamegundua na wanaendelea kugundua.

  Wanasayansi wa anga za juu walofika katika sayari Mars wanasema katika
  Mars hakuna maji wala kiumbe chochote hai. Wansema sehemu kubwa ya sayari Mars ni mwamba, pamoja na vumbivumbi la mchanga. Cha kusisimua zaidi wanasema jiolojia katika sayari
  Mars inaonesha kuwa hapo zamani, miaka milioni nyingi iliyopita, sayari ilikuwa imefunikwa na maji. (ukisoma kitabu cha mwanzo unaweza kuelewa huu ushahidi wa wanasayansi wa anga za juu).

  Kwenye sayari dunia biblia inazungumzia pia kupatikana kwa tabaka la maji na nchi kavu ambayo
  inakuja kutoa mimea kwa aina yake (kw ujumla).

  Kutoka kwenye dunia, biblia inazungumzia mianga (jua, mbala mwezi na nyota). Kisha biblia inaturejesha tena
  kwenye sayari dunia kwa kutuonesha in summary Mungu anavyoumba wanyama wa majini na nchi kavu pamoja na ndege wa angani kwa aina na ujumla wake, na mwisho anamuumba mwanadamu; na kisha anafunua kusudi zima la uumbaji wake wote, ikiwa ni pamoja na kusudi la kumuumba mwanadamu.

  Baadaye biblia inatuonesha jinsi mwanadamu alivyo asi na madhara yaliyompata na kuupata ulimwengu mzima.

  Baadaye, katika kitabu hicho hicho tunaona Mungu anaandaa mpango wa ukombozi kwa kumtumia Abrahamu.

  Sehemu iliyobaki katika kitabu cha mwanzo na hadi malaki, karibu ni
  historia ya maisha ya wanadamu na mahusiano yao na Mungu na kusudi la Mungu la ukombozi.

  Lakini hata hivyo miongoni mwa vitabu
  hivi vyote, kuna categories ya vitabu. Kila category au kila kitabu kimejikita juu ya dhima maalum katika story ya maisha ya wanadamu na uhusiano wao
  na Mungu na kusudi la Mungu la ukombozi.

  Mfano vitabu vyote vyenye story ya wana wa Israeli jangwani baada ya kutoka katika utumwa wa Misri na baada
  ya kuingia katika nchi ya ahadi, ni amri, sheria na maelekezo ya mwenendo wa maisha kwa wana wa Israeli. Mambo hayo yote ndiyo yanayoitwa katika agano jipya “kivuli cha mambo ya rohoni yajayo” yaani Kristo. Kristo ndiye ahadi
  (promise), yaani halisi. Paulo anauliza,
  halisi ikishafika, kwa nini kung’ang’ania kivuli chake? Wakati halisi ndo iliyokuwa onasubiriwa?

  Sehemu nyingine biblia imetumia neno
  “Guardian”. Mwangalizi, mlezi, msimamizi, au kiongozi kutuleta kwa Kristo. Kiongozi akishatufikisha mahali anapotakiwa kutupeleka, kazi yake
  inakuwa imekwisha. Kristo anashika hatamu.
  Ikumbukwe pia kuwa “mambo” japo yalikuwa katia mwili, lakini yalikuwa ni “kivuli” cha mambo ya rohoni
  yaliyokuwa yanatazamiwa. Kristo ndeye
  alikuwa pekee mtu wa rohoni. Hivyo basi, aliyabadili “mambo” yote haya kuwa ya rohoni. Hapo ndipo Paulo
  anasema, “Maana ukuhani ukibadilika, sharti sheria nayo ibadilike” Waebr.
  7:11-12. Ukisoma sura yote ya 7, 8, 9, 10 utaweza kuelewa vizuri. Kwa ufupi, all those things (the law) are given their due meaning in the spirit. Matthew 22:34-40;
  36He said, “Teacher, which command in
  the law is the most important?
  37Jesus answered, “Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind.”
  38This is the first and the most important command.
  39And the second command is like the first: “Love your neighbour the same as you love yourself.”
  40ALL THE LAW AND THE WRITINGS OF THE PROPHETS TAKE THEIR MEANING FROM THESE TWO COMMANDS.

  Kitabu cha Ayubu kizungumza kuhusu imani kwa Mungu, maonyo na hekima.
  Kitabu cha Zaburi kinazungumza habari ya maombi, toba, sifa, maadili na hekima.
  Mithali na Mhubiri vimejikita zaidi kuzungumzia hekima na maadili.
  Wimbo ulio bora umejikita katika maLove.
  Kitabu cha Isaya, Yeremia, Ezekieli, Danieli, Hosea, Amosi, Obadia mpaka Malaki vimejikita zaidi katika unabii na maonyo.

  Katika agano jipya, vitabu vi4 vya Matayo, Marko, Luka na Yohana ni vitabu vya injili vinavyoashiria kuwadia kwa ahadi (Yesu Kristo) na misheni yake.
  Kitabu cha Matendo ya mitume kimezungumzia kuhusu mtendo na misheni ya mitume wa Kristo baada ya Kristo kurudi mbinguni.
  Kitabu cha Warumi mpaka Yuda vinaendelea kuzungumzia maisha ya mitume na misheni zao za kuihubiri injili katika mataifa mbalimbali na kufundisha habari za ufalme wa Mungu.

  Kitabu cha ufunuo kimezungumzia habari za nyakati za mwisho kabla na baada ya hukumu ya Mungu kwa ulimwengu. Ujumbe umeletwa kama unabii na hivyo mafunuo yale yanaambatana na maonyo.

  Nimejaribu kujikita sana katika torati make hapo ndipo tunatofautiana hasa kati yangu na ninyi kina Siyi na Mjema. Nimelazimika kuichambua biblia nzima nikiwa na maana biblia, hasa tukizungumzia agano la kale halijikiti katika sector moja. Mfano kitabu cha mithali kimejaa hekima na maadili ambayo ni ya msingi na hayachuji. Mtu akiyaapply wakati wowote atafanikiwa kiroho, kimwili na kijamii na hata kiuchumi.
  Mambo mengine ni historia inayotuonesha tulipotoka, tulipo na tunakokwenda. Historia hii ni pamoja na vitabu vyote vya torati. Vitabu hivi vilikuwa active kabla ya Yesu, tena kwa wana wa Israeli. Baada ya kuja ile kweli torati ikawa “old man out.” rejea tena sura za kitabu cha Waebr nilizokupa hapo juu.

  Sasa basi, mimi simhukumu mtukuwa ana hatia kwa habari ya mambo ya torati na chakula. Biblia ipo wazi kuhusu dhambi. Mimi ni nani nimhukumu mwingine kuwa anahatia wakati Kristo ndiye aliyemwaga dani kwa ajili yake?
  Na mtu huyo amemwamini na kumpa Kristo maisha yake. Mimi ni nani nimhukum kuwa anahatia eti kwa habari ya chakula, sabato, sikukuu au torati?

  Paulo alisema vizuri; kuna mtu ana imani anakula vyote. Na mimi sina imani nakula mbogamboga tu. Asinihukumu, wala mimi sipaswi kumhukumu. CHAKULA HAKITUHUDHULISHI MBELE ZA MUNGU.

  Mjema na Siyi, kunakitu kwenye sosholojia kinaitwa “Cultural shock.” Cultural shock ni mshangao wa tofauti ya kiutamaduni, mila na mienendo kwa ujumla kati ya jamii moja na nyingine.
  Kwako mbwa anaweza ni najisi, lakini kwa mhehe ni kitoweo. Kwako konokono anaweza akawa si chakula, lakini kwa mchina ni chakula tena ya heshima. Kobe anaweza kuwa ni najisi kwako, lakini kwa mjapan ni chakula ya heshima sana. Ng’ombe anaweza kuw chakula kwako, lakini kwa mhindi ni mungu.

  You must think out of the box!

 106. Selelii, Sungura, Siyi, nk, Nikwambie kitu?

  Unajua kwamba huyu Dada Ellen Goodman White ukikokotoa jina lake kwa kutumia herufi za kirumi unapata namba 666. Kama unabisha anza kukokotoa. Kama vile wao wanavyopata namba 666 kwa kukokotoa jina la cheo cha papa VICARIUS FILII DEI ndivyo hivyo hivyo utapata namba 666 ukikokotoa jina la ELLEN GOODMAN WHITE.

  Asanteni.

 107. Edwin,
  Umenichekesha mpaka basi, hii style yako uliyokuja nayo imeniacha hoi. Hii tukitaka kuipa jina tutaiita ‘pigilia msumari’, hahahahaaaa!!!

  Unajua hawa wasabato ni wa ajabu sana, hawana au hawajui kitu kimoja kinaitwa ‘systematic translation of scriptures’. Kwa hiyo huwa hawawezi kuvuka mahali ambapo wamekaririshwa.

  Kwa mfano mtu anaposema kuwa kilichokoma katika mambo ya sheria ni yale mambo ya kafara za wanyama tu, mambo mengine yanaendelea, lakini akija kuulizwa vipi kuhusu tohara ambayo siyo kafara ya wanyama, mbona haendelei nayo? Anajifanya hilo swali hajaliona.

  Hebu fikiria mtu kama Siyi, wakati tunajadili suala la sabato alisema kilichokoma katika torati ni zile sheria za Musa (sheria ambazo haziko kwenye zile amri kumi), lakini amri kumi zenyewe ni za milele. Hilo alilisema akijaribu kutubana kuwa sheria ya kutunza siku ya sabato iko katika amri kumi, kwa hiyo ni ya milele.

  Leo kwa kuwa tunajadili suala ambalo haliko kwenye amri kumi za Mungu, kabadilika na kusema kuwa kilichokoma ni zile kafara tu, mengine yanaendelea.

  Haya tukamwambia kuwa kwa nini suala la vyakula najisi wakati mitume wanatoa agizo kwa waongofu wa mataifa hawakulisema? Anasema kuwa hilo halikuwa tatizo wakati wa kanisa la kwanza.

  Yeye sijui hajasoma akaona kuwa kilichowapeleka akina Paul Yerusalem kwa mitume ni suala moja tu la tohara, hilo ndo lilikuwa tatizo ‘on place’, lakini katika response yao mitume, tunaona mambo ya kutokula nyama zilizotolewa kwa ibada za mashetani, nyama zilizokufa kibudu, zinaa, na damu. Haya mambo akina Paul, hata hawakuwa wameyapeleka kama matatizo, lakini mitume kwa kujua zilivyotabia na tamaduni za watu wa mataifa walijua kuwa huwa wanayafanya. Kwa nini hawakujua kuwa watu wa mataifa pia ni walaji wa nguruwe, mumi, kamongo,n.k?

  Tena hiki wanachoking’ang’ania akina Siyi, mitume wanakiita ‘extra difficulty’ (Acts 15:19- Therefore I conclude that we should not cause extra difficulty for those among the Gentiles who are turning to God – (Net Bible) 20 Instead we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals and from blood. Hapa haikusema ‘to abstain from’ chakula najisi; a.k.a. nguruwe. Ni mjinga tu anayewezakudhani nguruwe wakati huo alikuwa haliwi na watu wa mataifa.

  Lakin pasi na shaka, ina maana hata wayahudi kabla hawajakatazwa walikuwa wanakula. Mungu aliamua kuwaamuru wayahudi wasile ili kuwatofautisha na watu wa mataifa, maana agano lilikuwa la mwilini, hivyo kila kitu ilibdi kionekane kimwili. Mungu hakuwahi kuwaambia wayahudi wasile nguruwe ati kwa sababu ana madhara

  Kwa hiyo Edwin watu kama hawa akina Siyi, ambao fahamu zao ziko ‘twisted’ bila wao kujua, hawana tofauti na mtu mmoja alikuwa anaitwa Sauli, ambaye alilitesa kanisa kwa kudhani kuwa kwa kufanya kwake hivyo alikuwa anamtumikia Mungu.

  Nao wanadhani kukomaa kutuambia kuwa tusile najisi , hasa nguruwe wanamtumikia Mungu. Pole zao.

  Ndio maana majibu ya Yesu kwa mafarisayo mara nyingi yalikuwa short but complex. Alijua kuwa kusafiri nao katika mijadala mirefu waiyopenda ilikuwa ni kupoteza muda.

  Hawa jamaa nao wanadhani kuwa wako sahihi mno, sisi ndo hatujui.

  Lakini nikwambie jambo moja kuwa,imani ya usabato ni ICHABOD (Inglorious Belief)

  Bless u

 108. Seleli/Sungura
  Nakushukuru kwa mtazamo huo kuuwa sisi hapa tunajadili mambo madogo na yasiyo na tija. Ni kweli kwa macho ya mwanadamu, mambo yote yanayohusu namna ya kufanya ilimtu aupate ufalme wa Mungu, kwa wanadamu walio wengi ni upuuzi. Mf. siku hizi ukiponda sana habari za dhambi, watu watakudharau na kukupuuza kweli. Jaribu ukasimame barabarani halafu uanze kusema kwa kila binti aliyevaa kimini au kijana wa kiume aliyevaa kata K kuwa, Mungu hapendi mavazi ya namna hiyo. Acheni kuvaa hivyo, Mungu hapendi!! Watu watu wa kizazi cha nne, watakushangaa sana na kukuona kama ni mpuuzi fulani hivi.

  Ukisimama barabarani ukaanza kusema habari za kushika sheria (neno la Mungu) kwa ajili ya uzima wa mtu mwenyewe hapo baadaye, utaonekana napo ni mpuuzi tu. Watu hawataki kupalilia na kutilia mbolea tabia zao ili zifanane na Mungu.

  Kwa binafsi sishangai Seleli na Sungura, mnapoiita neema ya Bwana kuwa ni upuuzi na upotezaji muda. Sishangai kabisa. Na ili muonekane kuwa mna busara na hekima nyingi mbele za macho ya watu, sharti Mungu na neno lake apuuzwe. Na wote wanaoonekana lushabikia neno la Mungu, daima wataonekana washamba na wapuuzi mbele za macho ya watu. Na mimi siionei haya injili, maana ni uweza uletao wokovu kwangu na kwa wengine. Ni heri niwe mshamba na mpuuzi kwa wanadamu lakin mbele za Mungu niitwe mwenye heri!!
  Yosh.24:15

 109. Siyi, “Dini iliyo safi, isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katka dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaaa.” (Yak 1:27). Siyo hiyo uliyoisema ktk post yako kwa kaswahili!.

 110. Sungura,

  Siyo siri NILIKUMISS sana Kaka, sana tu, bora umekuja, utuondolee hili giza umu la Siyi anayepiga pork secretly kisha anatuzingua tu hapa, tupotezee muda weee wa kuandika na kuandikaga mpaka basi mambo iiiiiiiiiizeeee na wala Mungu hana issue nayo hayo anayokomaa nayo ya eti kumyuka mwanadamu fire milele kisha amefakamia kamongo, mumi, kambare, majani ya chai, pork, sungura, bata nk, eeee hawa vipi? good vitowewo ndio wana-mtiwist Mungu na Neno lake alivyotembea na Wanadamu ktk kila kizazi, wanatukaba sisi leo! waache kututia ktk kongwa la Mafarisayo.

  Napendaga sana ukichachamaa ivi… ha ha ha aha kama/natamami kukuona live hahaha..
  ukiwaka very constructively ivi…’, nasisitiza kuwa mambo ya kipumbavu siku zote huwa yanapoteza muda for nothing. Lakini ndo mambo ambayo Siyi unayapenda sana kuyajadili kwa makala ndeeefu. Hakuna tofauti na mafarisayo waliokuwa wanasali sala ndeeefu, wanapokuwa mbele za watu”’ Pia Kuandika kurasa ndeefu, haina faida yoyote kwa mtu aliyeruhusu ujinga ujae kichwa chake. Zaidi sana ni kutengeneza kichaka cha kukwepa kujibu mambo ya msingi, na badala yake tunabaki kujadili mambo yasiyo na tija

  Na hii Sungura nayo ni mchachamao wenye malimao barabara kabisaaaa…”pia Siyi napenda nikwambie kuwa si huku kujadili kwa makala ndefu kunaweza kukusaidia wewe utoke katika upotofu wa imani ya kisabato. Raha yako wewe na wasabato wenzio ni kuona tunaendelea kubishana na kubabaishana hapa kwa maneno yasiyofikia ukomo, maana tabia hiyo hata washika dini wa kifarisayo waliipenda sana.==== wow, wow, umemkamata vema sana hapo Siyi maana Siyi na hata Mjema in this case, watakua tayari kuongelea minor case Jan-Dec eg Mungu kuunguza Mtu fire milele kisa kala kambare!

  Ndiyo kabisa kwa hii Sungura….Cha muhimu mimi kufanya hapa ni kuhakikisha kwa nguvu zangu zote napingana na kila mtu ambaye anataka kupenyeza upotofu na udanganyifu katika imani safi ya wokovu alioturithisha kristo” ……na mimi nikijaga hapa mara moja moja, nitawekelea marisasi hatari kukuunga mkono kutimiza jukumu hili, no p.

  Pres on firing hatari tupu against upofu huu na imani potofu za hell hizi zisizokoka hii ya kikwetu/ya Matendo ya Mitume. Watu wamekaa tu ndeeee, giza na wakavuuuu, kukariri kichwani maandiko wakati uhai na Roho Mtakatifu hawana, udhiirisho wa uwepo wa Mungu ktk ibada zao, hakuna yaani wapo wapo tu ktk uwepo wa mbeba maono na mafuniko wa imani/doctrine yao mdada wa watu mzuri Ellen ingawa si White bali Black!!!!!!!!!!!!! coz amepotosha wengi decades kwa ku-cement imani hii ya kifarisayo iliyomkana na kumuu Yesu

 111. Kaswahili,

  Am telling you, izi stones ni very great izi…zina-apply ktk life kwa mengi

  Kuna kitu kinaitwa “Open mindedness” na “Closed mindedness”. Mtu ambaye ni Open minded ni mtu ambaye akili yake haiko/haijafungiwa kwenye boksi. Bila shaka umesikia mtu akisema “think out of the box”. Boksi ni eneo dogo ambamo akili ya mtu inaweza kuwa imefungiwa. Hairuhusiwi kutembea nje ya kuta za boksi.

  However, open mind ni akili huru inayoweza kutafuta/(kudadisi) na kupokea taarifa (information) kutoka vyanzo mbalimbali, kuzitafakari na kuzifanyia uchambuzi wa kina (critical analysis) ili kubaini ni taarifa zipi zinafaa na zipi hazifai, zipi ni za kweli na zipi si
  za kweli. Hii pia inamsaidia mtu kujipambanua, wapi yupo sahihi au wapi kapotoka. Taarifa zipi hazifai na zatakiwa kutolewa na zipi zatakiwa kubaki, au zipi zatakiwa kuchukua nafasi ya zile zinazotakkiwa kutoka.

  Closed mind ni sawa na akili ya kupyuta.
  The devise can’t think out of the box. I mean it can’t perform beyond what it was programmed to. Kwa asili, human mind is complex n versatile, tofauti na kompyuta ambayo ipo very limited.

  Closed mind huiua nafsi aidha kwa utapia-mlo, au kwa kuilisha nafsi chakula kisicho sahihi au “Chakula kisicho chakula”.

  Ila hapa nimecheka mpaka basi hahahhahahahha, bora umekua mkweli, usibabike na wana dini walio giza ktk ya rohoni na kufia ya kimwili hahahahhahah

  Kwa kweli jana tu j.pili nimetoka church nikaenda moja kwa moja kupata kitu kiti-moto!Lo! Kuku si kuku..!!! Daah!! Sijui utam huu kweli nitaweza kuuacha!
  Kitu kitam!!!Noma! Chezea mkuu wa meza!Daah…!

  Sidhani kama kiti-moto naweza nikaacha aisee!
  Hapo itabidi tuelewane tu. Make siwezi kuacha utam huo, lo!

  Thanks sana bro,

  Press on

 112. Sungura,
  Nimefurahi kukuona kaka kuwa umerudi. Nami nakukaribisha sana. Nasikitika kuwa, kwa mujibu wa lugha uliyotumia kwenye pachiko lako hili, sitajibu chochote zaidi ya maneno haya ya kukukaribisha tu rafiki yangu. Mimi (huenda na wewe) inaonekana tuna madhaifu mengi sana. So inatupasa sote kujifunza kwanza chini ya miguu ya Kristo. Tuendelee kujifunza kaka.
  Ubarikiwe na Bwana
  siyi

 113. Seleli,
  Kwa uzoefu wa kuwa na wewe kwenye mijadala mingi hapa Sg, nina imani maswali haya si mageni kwangu labda kwa Mjema. Naomba nijibu mimi kama mimi Siyi na Mjema naye atakujibu, maana mjoli wa Bwana huyo namwona anajitahidi sana kupata fursa ya kurespond maswali na hoja zawatu. Bwana ambariki sana.
  Jibu la swali la 1
  Seleli, yaani hata kama ungefanya mengine yote mema isipokuwa moja tu, kibiblia, umekosa juu ya yote. Hata kama ungekuwa kama farisayo wa zama za Yesu, mtu aliyeenenda sawasawa kabisa na sheria/torati, lakini ukawa mnafiki, na kwa unafiki tu, usingeziona mbingu. Na sasa hivi naungana na Biblia kulishadidia hilo kuwa, bila ya kulitii neno zima – biblia yote, bila ya kukubali kuiacha dunia na mambo yake, kuwaacha au kutokukubalina na wale wanaokufundisha kula nguruwe, huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. “Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake, na mama yake, na mke wake, na wanawe, na ndugu zake waume na wake; naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu”- Luka 14:26.

  Jibu la swali la Pili
  Liweke bayana swali lako. Unataka nikujibu Agano jibya kwa concept ya New Testament au New Convenant? Hebu weka vizuri swali lako kwanza kaka.
  Nakungoja.
  Ubarikiwe

 114. Kaswahili,
  Mimi binafsi, nakushukuru sana kwa pachiko lako hili la tarehe 20/01/2014. Binafsi limenigusa sana. Mimi ngoja niseme machache niliyoyaona na Mjema, nina imani na yeye atakuibukia tu.
  Mungu akubariki kwa kukiri kuwa Sabato ndiyo dini ya kweli japo masharti yake mengi, yanakushinda. Na ninafikiri siyo wewe tu unayeshindwa kuendana na masharti ya wasabato. Wapo wengi sana hata hapa SG, ni wengi saana ila huwa ni wagumu sana kukiri live (mbashara) kama ulivyofanya wewe Kaswahili hapa. Wamebaki kuikandia Biblia tu ili wahalalishe kutii tamaa zao za kimwili (their carnal minds)!!
  Mimi nikutie moyo rafiki yangu Kaswahili kuwa, vita (Pambano la Wema Vs Uovu), hivi, si vyetu. NA wala si vya damu na nyama rafiki. Bila ya nguvu itokayo juu, bila ya msaada wa utokao juu, bila ya msaada wa Roho Takatifu ya Mungu, sisi hatuwezi lolote. Yesu anasema, “Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu; kadhalika nanyi, msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana; maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lo lote” – Yoh15:4-5.

  Kinachotusumbua hadi leo, ni asili ya dhambi tuliyorithi kutoka kwa wazazi wetu wa kwanza-yaani matamanio ya mwili ambayo yako kinyume na matamanio ya roho. Na hali hii, ipo hata kwa waumini wote wanaoukulia wokovu. Hata mitume hali hii walikuwa nayo. Walitamani kutenda mema, lakini tamaa za miili, ziliwasumbua sana. Paulo alilalamika akisema, “Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo, silitendi; bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani, ndani ya mwili wangu, halikai neno jema; kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo, silitendi; bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu” – Rumi 7:15-20.

  Asili ya dhambi (uovu ulio ndani yetu), ndio unaotusumbua wengi leo. Na asili hii, hatuwezi kuishinda kwa nguvu zetu kamwe. Kitu kilicho ndani yako, huna mamlaka nacho. Mwenye mamlaka nacho ni yule awezaye kuingia ndani yako akakishughulikia mara moja. Kaswahili, mruhusu Yesu aingie ndani yako, atabadilisha hamu yako ya kula nguruwe na kuifanya kinyume chake.

  Anza na yale unayoyaweza kuyafanya kwa sasa katika kulishika neno la Mungu, na yale magumu unayofikiri yanakushinda, yatabadilika tu mbele ya safari. Hata akina mitume, waliongoka baadaye sana pamoja na baadhi yao kukaa na Masihi kwa muda mrefu.

  Na mwisho, niungane na mtaalamu mmoja wa afya alishauri kuwa, kama unaona nguruwe inakupa shida kuiacha pamoja na shida zingine unazofikiri kuwa zimekushinda pia, hakikisha unafanya jambo hili. Kabla ya kula nguruwe, kunywa pombe, kuzini, kuiba, nk, hakikisha kuwa unamwambia Mungu akusaidie kuacha kila unapotaka kutenda kitendo hicho. Kwa mf. unapotaka kula nguruwe, nina imani huwa unaiombea kabla ya kula. Hakikisha ombi la kupewa msaada wa kuiacha kuila, unaliingiza na lenyewe hapohapo. Hutachukua muda, utaacha kabisa nguruwe.

  Mimi nakuombea sana Kaswahili pamoja na wengine wenye ujasili kama wa kwako. Nawaombea wote.

  Mungu awabariki sana.
  siyi

 115. Halleluya wana SG!!,
  Namshukuru Mungu mwenye enzi aliyetupa fursa hii ya kujadili mambo yahusuyo uzima wa milele kwa kutumia teknolojia hii ya ajabu. Ukiambiwa Ndg zangu ninaowasiliana nao sijawahi kuwaona hata siku moja!! Loh! Bila shaka huu ni utumilizo wa unabii wa maarifa kuongezeka kuashiria ni wakati wa mwisho. Daniel 12:4. Ahmidiwe Mwenyezi.Nina imani RM anaendelea kunena nasi na ipo siku ukweli utatuweka huru na tutakutana makao ya amani. Napenda kuitumia Bibli tena kuelekezana na wapendwa katika kuijua hiyo kweli kama ifuatavyo;

  CK LWEMBE,
  Nakupongeza kaka kutokata tama kuitafuta iyo kweli. Unasema umefurahishwa na lile suala la mapepo kuwaingia nguruwe na lile suala la mikono michafu. Kisha unauliza kuna mahali Israeli walikatazwa kufuga nguruwe? Swali hili linafanana na lile ulilouliza ni wapi Mungu aliwahi kuwakataza adamu na hawa wasile nyama?. Kwa upande wangu haya ni maswali ambayo yanapiga chenga ukweli au uzito wa tukio la pepo kuwaingia nguruwe.

  Jibu,
  Kabla ya kukupa jibu nakukumbusha tena, jibu maswali manne niliyokutumia kabla ya wewe kuniuliza swali yako. Na katika maswali niliyokupa moja linausiana na swali ulilouliza hapa kuhusu pepo kuwaingia Nguruwe. Kaka jibu la swali lako ni kama ifuatavyo;

  Mwanzo1:25 inasema “ Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake,na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake………..”. Hapa tunaona kuna wanyama wanaofugwa na wa mwituni. Hata mtu asiyejua maandiko hawezi kuwa mjinga unapo mwambia hivi kwanini tunafuga paka, mbwa, punda n.k. Mtu yeyote Yule hawezijibu kuwa kusudi lao ni ili hatimaye wakiwa wakubwa tuwale. Isipo kuwa Lwembe ambaye yeye ameruhusikwa eti na RM kuwa amepewa ale VYOTE.

  Rafiki, paka /mbwa ni wanyama tunaoishi nao nyumbani na wana kazi zao muhimu sana ambazo wewe uwezi kuzifanya (ulinzi), wanyama hawa wanapotimiza kusudio hilo ni wema sana. Ila tunapowafanya kuwa kitoweo ni najisi kwetu. Kwanini hawana kwato na wala hawacheui (law11). Hivyo tunafuga mnyama nyumbani iwapo atafanya kazi iliyokusudiwa tu. Sasa ni kuulize Nguruwe ameshatajwa kuwa aliwapo ni najisi sasa utamfuga kwa kazi gani nyumbani kwako?

  Hebu chukua nguruwe halafu mfungulie umwache azurure utaona kazi atakayoifanya. Yeye siku zote ni mkusanya uchafu Scavanger a.k.a Bwana Afya. Ndo maana yeye chochote utakachoweka mbele yake yeye ni mdomoni tu. Iyo ndiyo kazi aliyoumbiwa. Sema hatujui tu tukitaka mazingira safi wewe waruhusu nguruwe wazurure uone usafi utakaofanyika. Hivyo kaka name ni kuulize unamfuga nguruwe kwa kazi ipi asa, km ni kuwa msafishaji wako, upo sawa ila kama ni ili ule, hapo umechemsha.

  Hv katika akili ya kawaida kwa madai yenu kuwa aliposema ametakaza vyakula vyote; leo ukisikia kuna maduka yanayouza nyama yap aka au mbwa kuna mtu atakwenda kununua? Subutu, hata Lwembe na wenzake hawatajaribu, hata serikali yetu ambayo haina dini katika hili hawawezi kuruhusu, wenye mabucha hayo wote watatiwa ndani. Sasa Lwembe wewe uliyeokoka unazidiwa hada na serikali ya Tz isiyo na dini kwa utashi? Sasa sijui Mnang’ang’ania nini kusema VYOTE unamaanisha kuwa kila kiumbe ni kwenda kinywani tu. Hebu jaribu kujenga mantiki wapendwa.

  Pili, Lwembe amezidi kung’angania kuwa aliposema vyote alimaanisha kila kitu. Anashangaa kuwa nikwajinsi gani kitu ninachopita tumboni tu kimtie mtu unajisi. Kama ulikuwa makini katika mchango wangu wa siku ya kwanza kabisa niliwapa mfano wa Nabii Danieli katika Dan1:8 “aliyeazimu kutojitia unajisi kwa chakula cha mfalme” na Wazazi wa Samsoni walipoambiwa wasili kilichonajisi kwani motto atakaye zaliwa atakuwa Mnadhiri tangu tumboni. Haya sasa katika mifano hii siwalikuwa wale tu haya Manguruwe halafu waende chooni, kwanini hawakujaribu kula hivyo najisi? Yesu alitaka kutufundisha kuwa tuna najisika pale tunapovuka mipaka ya kile alichosema tusifanye ikiwa ni pamoja na VISIVYO NA KWATO ILIYOPASUKA KUWILI NA VISIVYOCHEUA,pamoja na dhambi nyingine. Yesu hapa alikuwa anapambana na suala la kula kwa mikono michafu,ndiyo yaliyo kuwa mashtaka ya mafarisayo. Labda useme kuwa ktk kisa hiki Yesu alijibu OP. Alichofanya Yesu ni kile alichowahi pia kukifanya walipo mletea mwanamke Mzinzi unakumbuka aliwaambiaje, “asiye na dhambi na awe wa kwanza kumtupia jiwe”. Yesu alipo wasoma aliwaona wakiwa na dhambi ila walitaka kuhukumu. Yesu kwa kusema vile hakuhalalisha uzinzi wa Yule mwanamke aliyefumaniwa. Bali aliwasonda kidole kuwa wasihukumu kwani pia wao ni wadhambi vile vile bila Neema ya Yesu. Hivyo katika mfano huu alipotaja’ mawazo mabaya, uasherati, tama mbaya” kuwa ndivyo zitokazo zimtianzomtu unajisi alilenga katika kile hasa kilichokuwa kwenye mioyo yao kwani alikuwa na uwezo wa kuwasoma mioyo na kungundua dhambi zao.

  Swali la pi ulilo uliza?
  Mjema, Hivi kati ya wewe na lile kundi la Nguruwe ni nani mwenye THAMANI, lile kundi la Nguruwe? Haya ndio yale maswali ninayosema ya kupigachenga. Badala ya kunijibu maswali manne niliyokupatia unapiga chenga kwa kuwa ukweli utakuwa hadharani;

  Jibu,
  Mimi ndo wa thamani zaidi ya lile kundi la Nguruwe. Ili uone kuwa hili swali lako ni la kupiga chenga hebu jiulize mambo yafuatayo; 1.Kwani wakati mwingine Yesu akitoa pepo walikuwa wanaomba ruhusa? Hapa kuwa na njia nyingine ya Yesu kuwaambia wale pepo waende walipotoka kwani Yesu ndiye aliyewaleta mpaka Yesu asababishe hasara hiyo yote kwa Nyama tamuuu aliyokuwa amehihalalisha iliwe? Inaonekana hata wewe Lwembe kama ungekuwa kwenye lile tukio usingempokea Yesu kama Wagerasi kwa kuwa unapenda sana kiti moto. Rafiki Siku zote Yesu alipo kuwa anatoa pepo walimtii bila hata kuuliza wapi pa kwenda. Ila katika tukio hili la Wagerasi waliona fursa ya biashara haramu niyo maana walitaka kuwaingia Ngurue wale. Yesu hapa alikuwa anapambana na biashara haramu kama ilivyokuwa pale hekaluni.

  Umesema kuna mimi “ninapaswa kufahamu zaidi kuwa hao wenye nguruwe hawakuwa waaminio” sasa inakuwaje wewe umwaminiye Yesu leo uwe na biashara hiyo haramu ya Nguruwe. Kwani kwa Yesu kuwateketeza hao Nguruwe ndio aliwapata hao wamiliki hao walimkataa? Kaka Elewa fundisho hilo litakusaidia kumwelewa Yesu vizuri. Mpendwa na ukijibu vizuri yale maswali4 niliyokutumia utaelewa vizuri.
  Lwembe, Ubarikiwe unapokwenda kufanya maamuzi magumu kuwa na kiasi katika kula.

  KASWAHILI
  Ubarikiwe kuuelewa Ukweli Ulio katika Imani Wa adventista Wasabato Kama unamaanisha kweli. Itakuwa ni ajabu kama umekiri kwenye kadamnasi hii ya SG halafu ukute haumaanishi hivyo bali ni utani au mizaha. Ubarikiwe sana.

  Unadai kuwa eti Utamu wa Nguruwe tu ndio kikwazo kwako eti kujiunga na Imani ya Waadventista Wasabato. Nakupa pole, ndivyo ilivyo kwa dhambi yeyote hilo, kwa nguvu zetu hatuwezi kuacha mazoea ya dhambi ila kwa Neema ya Yesu, Math15:5 ( unavyokiri kutoweza ni ukweli mtupu unaitaji nguvu toka nje yako ili ushuhudie uweza wa Yesu, Yesu amehahidi Mdo1:8), Ila katika yeye atutiaye nguvu tunayaweza mambo yote Fil4:13.Ugumu unaoupata kuacha kitimoto ndiyo ugumu unaowapata wazinzi, wezi, n.k kuacha mazoea yao ya dhambi hivyo kushinwa kumpokea Krtisto. Tafadhali dhamiria utaweza tu.

  Rafiki kushika sheria za Mungu ikiwemo za vyakula(law11:46-47) sio Kogwa/Nira nzito kama unavyodai mpendwa hebu soma 1Yoh5:3 inasema ‘……… wala amri zake sio nzito”.
  ONYO: Hatuongozi na utamu wa mdomoni kuamua hiki kinafaa au hakifani. Ikiwa ni hivyo tutakuwa tunaenenda kimwili Ga5:16-26. Zingatia hiloadamu na Hawa walikubali kupotea kwa sababu Hawa aliposhawishiwa aliuona ule mti “…WAFAA KWA CHAKULA, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akatwaa ktk matunda yake akala…….mumewe naya akala’’. Tukaingia kwenye matatizo. Ona hapa haya inasema hawa aliona mti ule WAFAA KWA CHAKULA, ina kumbuka Mungu aliwaambia Wasile, hivyo walikula walichokatazwa. Jaribu hili lili kuwa TAMU na hawa akaona ni bora kuondolewa Edeni kuliko haukose UTAMU na uzuri wa mti ule. Kama wewe unavyodai kuwa uwezi kuuacha utamu wa Nguruwe ni heri uikose mbingu. Duh, inashangaza, kumbe wewe ni bora uiache mbingu kuliko kiacha Nguruwe, hapa umekuwa una akili, kaka kwenye mbingu mpya na nchi mpya kuna VITAMU kuliko hiyo nyama inayosemwa na wanasayansi kuwa imejaaa wadudu tele. Tena Utamu huwo wa wa Vyakula vya Mbinguni niwa Milele, sembuse hiyo ya nguruwe unayo kula kwa Muda halafu unalala mauti.

  Halafu nyie watu nawashangaa, wasabato wenyewe hawasemi kuwa wamebeba nira nzito ila nyie kazi yenu kuwasemea tu. Hebu ona Neno la Mungu linavyosema katika Ebr4:9, ina someka “Basi, imesalia RAHA ya Sabato kwa watu wa Mungu” yaani usabato ni RAHA tupu karibu, toka utumwani kumtumikia Iblisi.

  Hebu ona Biblia inavyotabiri juu ya watakatibu wanaodai kumsubiri Yesu katika Ufu14:12. “hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao AMRI za Mungu na Imani ya Yesu”. Mpendwa wanaomsubiri Yesu ni Sharti wawe Washika AMRI/SHERIA kutoka katika upendo wao wa ndani.

  Kumbuka Jambo1 tu lilisababisha anguko na ni kwa jambo 1 pia wewe na mimi tunaweza kukosa uzima wa milele soma Yakobo2:10 inasema” maana mtu awaye Yote (hata wewe kaka), atakayeshika sheria yote, ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya Yote’’. Kwanini uwe mjinga uikose mbingu kwa utamu wa muda mfupi wa nyama zenye vijidudu kibao ukose vinono vya mbinguni. Kata shauri mpendwa usipoteze Muda dhambini.

  Nakutia moyo rafiki sisi tumeweza kwa Uweza wa Kristo na Hakuna tunachokimiss (Zingatia Fil4:13) wala hili halihitaji kuwa na Muscle au uwe Baunsa. Ni kwa Neema Tu! Na Rehema! Za Kristo.

  Kwa unaishi wapi kaka, Tafuta kanisa la Wa adventista Wasabato lililo karibu nawe utaelekezwa cha kufanya. Usiwasahau wapendwa wenzako kina, Lwembe, Sungura,Dittu,Seleli n.k. Kumbuka agizo la Yesu kwa Petro kuwa “utakapoongoza waimarishe ma wenzako’.
  KARIBU SANA MPENDWA KASWAHILI.
  Kwa Mawasiliano nami piga: 0784 275713.
  ******UBARIKIWE KUWA NA UJASIRI*****

  EDWIN SELELI,
  Karibu Mtumishi, swali lako nzuri.
  Kwa taarifa yako Mungu uangalia mambo ya Rohoni Gal5:16 na ya Kimwili pia 1kor6:19. Na pambano ni katika kuenenda ki mwili au kiroho gal5:16-26. Adamu na hawa waliendenda kimwili kwa kula ule mti waliokatazwa. Hivyo ni wewe Seleli sio Sisi (unayeshindwa kutawala tama zako za mwili eti kwa kuwa nguruwe ni tamu) unayeendenda kimwili na kukosa kiroho chake.

  swali 1 ulilouliza;
  Kwa akili ya kawaida, Je nikila (seleli) leo kamongo, pig, kwa hilo tu Mungu ananiambia Bwana Edwin nasikitika huingii mbinguni kwa kua ulikula nguruwe?
  Jibu:
  NDIYO- atakwambia hivyo bila huruma yeyote, Kwani hujui Yak2:10’isemavyo? “ mtu awaye Yote (hata wewe kaka), atakayeshika sheria yote, ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya Yote’’.

  Kwani adamu na hawa walikosa kwa lipi hata wakaambiwa hawafai kuendelea kuwepo bustani ya edeni wakawekwa kwenye kasayari ambapo mimi na wewe tunalia. Ni kwa jambo moja tu, kula kile walichokatazwa, Mwanz2:16-17, Mwaz3:1-19. Hata wewe utaambiwa HAUFAI KUINGIA PARADISO kwa kupuuzia kwako vile unavyodhani ni vidogo au vya uongo, kwani ni ndivyo wazazi wetu walivyofikiri na kufanya.
  Swali2.
  Kwanini swala la kukataza vyakula ni common sasa Agano la Kale na si jambo liliochukua uzito ktk agano bora zaidi? Je hamjifunzi kitu kwa fact iyo?
  Jibu,
  Pole rafiki kwa kutumia tafsiri yako tu na wala haujatoa andiko kuonyesha ushahidi. Mmesha elezwa mara kwa mara ni jambo la kishetani kuhafifisha maandiko ya agano la kale na kuyainua yale ya agano jipya. Pole kwa kujitafutia kichaka cha karanga. Ili uwe na Biblia hebu angalia hesabu hii, Biblia = Yaliyoandikwa kabla ya kuja Yesu (agano la kale) +Yaliyoandikwa wakati wa Yesu na baada (agano jipya). Au wewe una ka agano jipya tu. Rafiki ndio maana waislamu wanatulaum kuwa Biblia imetiwa mikono kwa ksababu moja wapo kuwa hatuna msimamo nayo.

  Rafiki yesu alinukuu angano la kale mara kwa mara Luka4:17-19, pia alishuhudia hakuja kutangua torati wala manabii; math5:1719,. Nataka upone mtazamo potofu walionao wengi wanaodai kuwa wameokoka.

  Mpendwa sheria na vyakula hazina cha agano la kale wala jipya, kwani wewe ulitaka Law11 irudiwe kuandikwa kwenye agano jipya ili uamini? Si tayari unayo kwenye agano la kale. Kwani amri kumi zilizotajwa kwenye Kutoka20 umeziona zimerudiwa zote kama zilizvyo kwenye agano jipya. Ila si yesu hapa na pale na waandishi wengine wameeleza kuhusu, kutoua, kutoiba, kuzini n.k. mbona hizi hauzi challenge.

  Kaka Edwini kwa mtazamo wako huu hakuna ‘fact’ ila ni ‘fictions/illusion’ tu zinazotokana na upeo mdogo wa maandiko. Nakuonya Usitumie common sense kama adamu na hawa walivyotumia macho wakaona kuwa ule mti waliokatwazwa niwa kutamanika. Kwenye kutafsiri maandiko tunatunia RM pekee. Common sense zina sehemu ndogo kaka, kwa zenyewe hatupati hitimisho litakalotufaa kwa uzima wa milele Ga5:16-26..
  Karibu. Kaka.

  Sungura,
  Usikate tamaa kutuelekeza, ndiyo kazi tuliyoitiwa; Math28:19-20. Hitimisho lako kwa Siyi sijalipenda eti “Up to you!” kunawengine hawaongolewi kwa maneno machache. Kaza buti Siyi wako tu.

 116. Siyi,
  Am back!

  Kabla ya mambo yote, wawezi ku-prove hiki kitu ulichoniambia?
  Nakunukuu ” Tatu, unajidai kujua yote lakini baadhi ya mambo ni mtupu kabisa kaka. Huna hata chembe. Maswali yako, yanakuumbua kuwa u mtupu!!!”

  Then, nasisitiza kuwa mambo ya kipumbavu siku zote huwa yanapoteza muda for nothing. Lakini ndo mambo ambayo Siyi unayapenda sana kuyajadili kwa makala ndeeefu. Hakuna tofauti na mafarisayo waliokuwa wanasali sala ndeeefu, wanapokuwa mbele za watu.

  Na tena niliwahi kusema kuwa kuandika kurasa ndeefu, haina faida yoyote kwa mtu aliyeruhusu ujinga ujae kichwa chake. Zaidi sana ni kutengeneza kichaka cha kukwepa kujibu mambo ya msingi, na badala yake tunabaki kujadili mambo yasiyo na tija.

  Siyi napenda nikwambie kuwa si huku kujadili kwa makala ndefu kunaweza kukusaidia wewe utoke katika upotofu wa imani ya kisabato. Raha yako wewe na wasabato wenzio ni kuona tunaendelea kubishana na kubabaishana hapa kwa maneno yasiyofikia ukomo, maana tabia hiyo hata washika dini wa kifarisayo waliipenda sana.

  Cha muhimu mimi kufanya hapa ni kuhakikisha kwa nguvu zangu zote napingana na kila mtu ambaye anataka kupenyeza upotofu na udanganyifu katika imani safi ya wokovu alioturithisha kristo.

  Mimi si mkristo wa maneno, bali nimemthibitisha kristo ndani yangu katika nguvu pia. Sihitaji kuendelea kuzebezana hapa na mtu ambaye wokovu wenyewe hauelewi,zaidi sana anaelewa tu maandishi yaliyo kwenye biblia.

  Ukitaka acha kabisa kula kila kitu ispokuwa matunda tu na majani, maana ni wenye imani tu ndo hula kila kitu.

  Up to you!

 117. Siyi/ W.H.MJEMA,

  NI ajabu sana jinsi gani Mnaweza daka ya Mungu kimwili na kukosa kabisa kiroho chake.

  On serious note niwaulize viswali vidogo tu ivi….

  MOJA: Mnavyomfahamu Mungu ktk akili, moyo, ufahamu huu wa kawaida, by common senses pia, hata kwa tafakari ya kawaida ya Mtu mwenye afya ya akili ya kuweza kuwaza sawa na kupambanua mambo, je nikila leo kamongo, pig, kwa hilo tu, Mungu ananiambia, bwana Edwin nasikitika, huingii mbinguni kwa kua ulikula nguruwe?

  PILI: Kwanini swala la kukataza vyakula, ni common sana Agano la Kale na si jambo lililochukua uzito ktk Agano bora zaidi la Agano Jipya? Je hamjifunzi kitu kwa fact iyo?

  Press on

 118. Ndg. Mj. L. Siyi na Mh. Mjema,

  Nitumie fursa hii kuwashukuru sana, kwa moyo wa furaha, kunisaidia kuuona ukweli ambao kabla nilikuwa siuoni!

  Kuna kitu kinaitwa “Open mindedness” na “Closed mindedness”. Mtu ambaye ni Open minded ni mtu ambaye akili yake haiko/haijafungiwa kwenye boksi. Bila shaka umesikia mtu akisema “think out of the box”. Boksi ni eneo dogo ambamo akili ya mtu inaweza kuwa imefungiwa. Hairuhusiwi kutembea nje ya kuta za boksi.

  Bila shaka kwa maelezo hayo nimeua ndege wawili kwa jiwe moja.
  However, open mind ni akili huru inayoweza kutafuta/(kudadisi) na kupokea taarifa (information) kutoka
  vyanzo mbalimbali, kuzitafakari na kuzifanyia uchambuzi wa kina (critical analysis) ili kubaini ni taarifa zipi zinafaa na zipi hazifai, zipi ni za kweli na zipi si
  za kweli. Hii pia inamsaidia mtu kujipambanua, wapi yupo sahihi au wapi kapotoka. Taarifa zipi hazifai na zatakiwa kutolewa na zipi zatakiwa kubaki, au zipi zatakiwa kuchukua nafasi ya zile zinazotakkiwa kutoka.

  Closed mind ni sawa na akili ya kupyuta.
  The devise can’t think out of the box. I mean it can’t perform beyond what it was programmed to. Kwa asili, human mind is complex n versatile, tofauti na kompyuta ambayo ipo very limited.

  Closed mind huiua nafsi aidha kwa utapia-mlo, au kwa kuilisha nafsi chakula kisicho sahihi au “Chakula kisicho chakula”.

  Kuna sehemu katika michango yangu, kama siyo kwenye mada hii, basi itakuwa kwenye mada nyingine; nilisema simo humu kimabishano, kutetea dini au kile ninachokiamini (kwa 7bu SI LAZIMA kila ninachokiamini ni sahihi). Mimi ni open minded.

  Kwa kweli jana tu j.pili nimetoka church nikaenda moja kwa moja kupata kitu kiti-moto!
  Lo! Kuku si kuku..!!! Daah!! Sijui utam huu kweli nitaweza kuuacha!
  Kitu kitam!!!
  Noma!
  Chezea mkuu wa meza!
  Daah…!

  But kweli nimeona 7to ndo dini pekee ya kweli! Lakini bahati mbaya mimi sina muscles kama ninyi kina Siyi; je, nitaweza kweli kuibeba hiyo nira ambayo kwa kweli ni nzito sana?! Make kina Petro wamesema wao na baba zao iliwashinda ikabidi Bw. Yesu aje kuokoa jahazi kwa kuibeba mwenyewe hiyo nira ambayo ilikuwa nzito sana!

  Kwa kweli nipo tayari kujikosoa na kurudi katika kweli ambayo ni 7to ya kweli. Lakini sidhani kama kiti-moto naweza nikaacha aisee!
  Hapo itabidi tuelewane tu. Make siwezi kuacha utam huo, lo!

 119. Ndugu Ck Lwembe, na wana SG wote, Bwana Yesu apewe sifa,

  Kaka Lwembe, Nashukuru kwa majibu yako ya hoja inayoendelea kuhusu Vyakula Safi na Najisi. Nabarikiwa sana na majibu yako kwani yananipa matumaini kuwa unaendelea kuelewa kile ulichokuwa unadhani ni kweli kumbe la.

  Awali ya yote napenda kujibu swali lako kuwa ‘ Ni wapi Adam na Hawa waliambiwa wasile Nyama?’Umedai huu ni mkorogo niliouleta. Naomba unielewe kwa mitazamo ufuatao,

  1. Mpendwa, katika kuvifafanua vipindi vinne ulivyoelezea kuwa Mungu aliruhusu au kuweka mipaka katika ulaji niliandika katika kipindi cha kwanza kuwa, ‘Kabla ya dhambi (Adam na Hawa) hadi kabla ya gharika(Nuhu)- Umekubali kuwa masharti ya kula yalikuwepo (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na Nyama).
  2. Kaka, nadhani umetafsiri vibaya maelezo yangu, kama inavyoonekana hapo juu kwenye sehemu ya mwisho iliyo kwenye mabano, yalikuwepo (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na Nyama).
  Nilimaanisha kuwa ; Kabla ya dhambi (Adam na Hawa)-walikatazwa kula (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya tu) na baada ya dhambi vizazi vilivyo fuata hadi kipindi kabla ya gharika(Nuhu) wanadamu hawakuruhusiwa kula vyakula vya nyama.

  Kaka, hebu angalia Tamko la kwanza la Mungu baada ya dhambi kuhusu vyakula katika, Mwanzo1:29, lisemalo “ Mungu akasema, Tazama nimewapa kila mche utoao mbegu,………., na kila mti,ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa chakula chenu’. Kwa mujibu wa aya hii Mungu aliwaruhusu kula, miche itoao mbegu, na kila mti,ambao matunda yake yana mbegu. Vyakula vya Nyama havijatajwa kabisa. Swali; Ikiwa wanyama walikuwepo (ambao biblia inasema adamu ndiye aliyewapa majina , mwanzo 2:20),na Mungu hakuwatajwa kuwa ni Chakula kwa Adamu na Hawa inamaanisha nini? Waliruhusiwa kuwala au la? Kaka tusirudishane nyuma. Hebu chukulia wewe mgeni wangu nimekualika kwangu, halafu saa ya chakula imefika, kuna hot pot say 5, halafu mama mwenye nyumba anafunua hot pot 3 kati ya 5 zilizopo mezani anakukaribisha anakwambia, karibu mgeni chota chakula, Je kati ya hayo mahot pot 5 yaliyopo mezani ni yapi unafikiri umeruhusiwa kuchota chakula? Bila shaka ni yale 3 yaliyofunuliwa. Kweli au sio kweli. Je yale 2 ambayo kwa ukweli yapo mezani ila hayajafunuliwa, ingawa mama mwenye nyumba hajayasemea chotote tafrisi yake ni ipi? Ukiwa mkweli utajibu kwa muda huo HAUJARUHUSIWA kuchoka katika hayo mahot pot 2. Utakuwa mgeni wa ajabu kama utauliza na haya je shemeji na haya mahot pot2 ambayo hujafunua naruhusiwa kuchota?!!!!. (Sorry nili taka utabasamu kidogo kabla ya kuendelea kwa kuwa leo hoya ya Mwanz 9:3 nataka niifunge kabisa kwa kuwa utanielewa.)

  Vivyo hivyo Mungu aliporuhusu kula mboga na matunda tafrisi yake ni kuwa vingine vyote ikiwa ni pamoja na wanyama hawakuruhusiwa. Kwani wasiwasi wako ni nini, ulitaka mpaka ataje ndo uelewe kuwa amekataza?, Hebu uwe mwelewa kama Adam na Hawa kaka Lwembe. Kama Mungu alijua Kuna ABCDE kwenye Bustani ya Edeni ila akatamka kuwa kinachopaswa kuliwa ni AB, maana yake ni kuwa CDE haviruhusiwi kuliwa haijalishi kuwa ametamka au la. Najua wengine uelewa kwa mifano, chukua hiyo kaka ikusaidie na wapendwa wenzako.

  Pia katika mijadala yetu iliyopita, tumeshakubaliana kuwa ni baada ya gharika ndipo wanadamu walipoanza kula wanyama na hapa ndipo hoja na mkanganyiko ulipo kupitia kauli aliyotoa Mungu kwenye, Mwanzo9:3 kama isemavyo; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Nadhani hadi hapa kama unaongozwa na RM utakuwa umeelewa kuwa Mungu alikataza kula Nyama kwa tamko lake la vyakula kwa Adam na Hawa katika Mwanzo1:29.

  Pili, Eti Umeendelea kung’ang’ania Tamko la Mungu katika Mwanzo9:3 isemayo; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Licha ya ufafanuzi bible iliyotoa. Wewe na Waependwa wenzako (isipokuwa Kaswahili ambaye amekubali kuwa angalo la kale lipo wazi na akuna wa kubisha, kuwa kulikuwa na mipaka ya chakula safi na najisi) mnahalalisha dhambi kwa kutumia mwanya wa aya iyo pale isemapo; ‘……..kadhalika nawapeni hivi VYOTE’. Neno vyote hapa limezua balaa hadi rafiki yangu Lwembe leo anajua ladha ya Kitimoto na anamsifia kweli. Usijali utaelewa tu kwa uongozi wa RM, yeye ni mwalimu aliyebobea, hajawahi kufelisha isipo kuwa kwa wale wanafunzi wanaochagua wenyewe kufeli.

  Aya kaka chukua biblia yako uliyoizoea, (usije kusema natumia Biblia ya Wasabato), fungua tena aya hiyo;

  Mwanzo9:3 isemayo; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Haya, ebu chukulia kuwa imekusuprise. Kasha unataka kujua zaidi kuhusu maana yake utafanyaje , ( hapana usimuulize mchungaji, mwinjilsti au rafiki), hebu tafuta Bibli ijifafanue yenyewe utafanyaje? No, uenda bado haujanielewa ninachotaka kukwambia. Bila shaka kama wewe ni msojaji mzuri wa biblia utakubaliana na kanuni niliyowakumbusha wana SG kwenye comments zangu zilizotangulia hizi, hebu nikukumbushe tena kanuni hiyo ya msingi sana.

  Nilisema “Neno la Mungu halichunguzi kwa kung’ang’ania aya moja inayosapoti hoja bali kwa kulinganisha andiko na andiko kwa maagano yote mawili (kale na Jipya) na kuiangalia Biblia kwa Ujumla wake”, hivi ndivyo ukweli wa Biblia unavyotafuta kwa uongozi wa RM. Je umeshapata jibu cha kufanya?? No, Nadhani bado, hebu tuendelee, fungua Biblia yako sura yeyote ile, ok sawa kama umekuwa mwaminifu kufanya hivyo. Nadhani macho yako yanasoma sehemu ya ukurasa iliyozoewa na wengi, sasa nakubalidisha mtazamo, angalia pembeni mwa sura uliyofunua pia angalia chini, kama Biblia yako ni original utaona mafungu mengi mengi aidha chini au pembeni mwa maandishi ya Neno la Mungu. Je, unaelewa naama ya hayo mafungu? Nadhani ndiyo, kama la usijali nitakuelea. Haya mafungu yanaitwa mafungu ya rejea (references) . Ikimaanisha kuwa unaposoma aya yeyote ile, kwa ufafanuzi zaidi wa kile aya hiyo inachomaanisha inakupasa usome mafungu hayo ya rejea. Ok tuendeleea, kama umekuwa mwaminifu hatua kwa hatua kufanya nilivyokuelekeza utanielewa.

  Ok, twende kwenye aya yetu yenye utata yaani Mwanzo9:3 na tuisome upya; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Ok, vizuri, sasa tutumie kanuni tuliyojifunza hapo juu kwa kufanya rejea ya kile aya iyo imaanishacho; Mimi Biblia yangu katika ayah ii inarejea iliyoandikwa; 9:3 Kum12:15, 14:3 sijui wewe, kama na wewe ni vivyo hivyo tuendelee. Ikiwa na maana nikitaka kuelewa zaidi kuhusu Mwanzo9:3 , inanipasa nisome Kum12:15 na Kum14:3. Aya hebu tuwe waaminifu kufanya hivyo;

  Mimi ninapofungua KumbuKumbu la Torati12:15 inasomeka hivi “ pamoja na haya waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote yatamaniwayo na roho wako, kwa mfano wa Baraka ya Bwana, Mungu wako, aliyokupa, aliye tohara na asiye tohara ana ruhusa kula katika Nyama hiyo, kama ya PAA na ya KULUNGU”. Ok fine, Tusome na aya inayofuata Kumbukumbu la Torati 14:3, inasomeka “ Usile kitu cho chote kichukizacho”. Mhm. Waaahoo!! Kichukizacho?? Mbona Mwanzo9:3 amesema tule VYOTE?? Ni swali muhimu kujiuliza. Ok, Kanuni nyingine unapotaka kuelewa aya yeyote ile yakupasa usome aya nyingine za Nyumba na/Au za mble ili upate maanda zaidi. Sasa turejee kwenye Kumbukumbu la Torati 14:3, inasomeka “ Usile kitu cho chote kichukizacho”. Tuendelee kusoma aya 4+, zinasema “ Wanyama mtakaokula ni hawa, Ng’ombe, na kondoo, na mbuzi, 5,kulungu na paa na kongoni, na mbuzi wa mwitu, na paa mweupe, na pofu na mbuzi wa mlima, 6. Na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena, katika wanyama wote ndiye mnyama mtakayemla. 7. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa ukwato, Ngamia, na Sungura, na kwang’a kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato, ni Najisi kwenu, 8. NA NGURUWE KWA KUWA AMEPASULIWA UKWATO LAKINI HACHEUI HUYU NI NAJISI KWENU MSILE NYAMA ZAO WALA MIZOGA YAO MSIIGUSE”. Inashangaza katika kutajwa hapa ngamia,sungura,kwang’a walitajwa kwa pamoja, ila Nguruwe anayependwa na Lwembe na wapendwa wenzake ametajwa peke yako, kweli yeye ni mkuu wa meza.

  Kaka, Lwembe hivyo ndivyo RM anavyotuongoza kusoma Biblia. Bibila yenyewe imetuongoza kurejea kutoka Mwanz9:3 kusoma Kum12:15, 14:3, hivyo alipo sema VYOTE kwenye Mwanz9:3 usikurupuke tu hebu jiulize vyote vipi, Biblia inakupa jibu katika Kum12:15, 14:3 na Maneno yaliyopo hapa ni yale yale yaliyopo kwenye Law11, tuliyokuelekeza ukasome. Tafadhali Lwembe, hapa sio mimi wala wasabato waliopambanua haya mambo, usininukuu vibaya, ni Biblia yako mwenyewe.Tafrisi yangu ya siku iliyotangulia hii sio ya kisabato, niya RM kaka. Na ni kwa ushahidi huu Mungu wa Mwanzo9:3 awezi kuwa na vigeu geu Kwenye Law11 kama tulivyoelezana awali.

  Kaka, Lwembe, hivyo ndivyo biblia inavyosoma unalinganisha aya kwa aya na kuichukuliwa biblia kwa muktadha wake kwa ujumla,.kaka usifanye moyo kuwa mgumu, aya uliyoipenda kuitumia sana leo mbona imekugeuka? Bila shaka haukuwa makini, ulisahau kanuni hii muhimu. Nadhani umeelewa na hoja hii imefungwa. Ungana na Kaswahili kukiri kuwa kwa agano la kale mambo haya hakuna wa kubisha.

  Tatu, kwa kuwa hapa Biblia ktk Mwanz9:3 ilipo sema VYOTE haikumaanisha VIUMBE VYOTE kama tulivyoona ila VYOTE VYENYE SIFA ZILIZOTAJWA KWENYE Kumb14:3 kama ilivyo Law11. (wenye kwato zilizopasuka katikati mara mbili na wenye kucheuwa na sio vinginevyo) vivyo hivyo Yesu aliposema “kwa kusema hivi alivitakasa VYAKULA VYOTE” Mk7:19. Akumaanisha viumbe vyote wapendwa. Eleweni dhana hasa ya kisa hiki kwanza. Narudia tena na tena Yesu aliporuhusu hasara ya Nguruwe kwa kuruhusu pepo kuwaingia alionyesha kuwa hakubaliani na biashara haramu waliyokuwa wanafanya wagerasi Mathayo 8:28-34 ya kufuga Nguruwe.Huu ni ushahidi usio na maswali wapendwa kuwa MK7 ili maanisha kanuni zile zile za Law11 na Kum14:3-8. Nadhani mumeshaelewa ukweli huu muhimu ndio maana hamkujibu maswali niliyowapa. Ukielewa usisahau kuwapa habari hizi na wapendwa wenzako mlio pamoja. Kama umeyasahau nitawakumbusha tena kama ifuatavyo;

  Maswali :
  1.Ili Mungu unayemsema asiwe na vigeugeu, sifa za wanyama safi na najisi alizobainisha kwenye Law11- je leo hazipo kwa hao wanyama. Yanii leo nguruwe anacheua ili tumle??? Sungura ana kwato ili aliwe??? Kambale ana Magamba ili aliwe?? Agano jipya linafundisha hivyo kaka, hebu tuwe wakweli na tujenge mantiki ya huu ukweli tunaoutafuta;
  2.Kwa nini Yesu aruhusu hasara kwa lile kundi la Nguruwe kwa kuruhusu pepo wawaingie na kufia kwenye maji? Hivi kweli Yesu hakuwatendea vibaya wale wafugaji? Kama kweli alijua utamu wa nyama ya Nguruwe mnaousema kama ni halai hangekubali kufanya hivyo?
  Kwani pepo wale si walikuwa wanajua waliko toka, kwa nini kwenye tukio hili waombe ruhusa ya kuwaingia Nguruwe?
  3.Kama wacha Mungu wanakula vyote, Je tofauti yao na wasiompokea Yesu kuhusu kula na Kunywa ipo wapi?.
  4. Katika mantiki ya kawaida, hivi kweli Mungu ameruhusu tule vyote? Walimwengu wakiambiwa leo wale, mjusi,konokono, kinyonga,kobe n.k kweli watampokea Yesu?

  Nne, Hivi wapendwa, katika Vitu Mungu alivyoruhusu kuliwa, vimekuwa vichache hata tutake kuvuka mipaka? Mbona hata robo ya vitu alivyoruhusu ule wengi wetu hata hatujawahi kuviona kwa kuwa havipo karibu nasi!! Turidhike na tulivyopewa wapendwa. Huo ni ushawishi wa kishetani ulioanzia pale Edeni na unaendelea yaani kuvuka mipaka uliyopewa na Muumba.

  Wapendwa hapa hampambani na wasabato kwenye hoja hii, mnapambana na Mungu mwenyewe mtoa sheria hizi za vyakula;

  Nakumbuka mliwahi kubisha kusema hapakuwa na sheria za vyakula kama zilivyo zile 10 alizokabidhiwa Musa, hebu fungua Law11:46, baada ya kufafanua sifa za kila kiumbe anayepaswa kuliwa na wasiopaswa kuliwa Mungu anamalizia kwa kusema Law11:46, “ Hii ndiyo SHERIA katika hao wanyama, na ndege, na kila kiumbe kilicho hai, kiendacho ndani ya maji, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. 47, ili kupambanua kati ya hao walio najisi na hao walio safi, na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi. Mnaona wapenda, Mungu mwenyewe anasema ni SHERIA ya vyakula.

  Nawapeni tahadhari wapendwa Daniel 7;25 inatoa unabii ufuatao “ naye atanena maneno kinyume chake aliye juu,naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na SHERIA nao watatiwa mikononi mwake………..”. ni utabiri juu ya mamlaka itakayobadilisheria za Mungu na kunena kinyume chake aliye juu.

  Ndugu zangu, Yohana anawapa ushauri wa bure leo hii katika Ufunuo14;7 , “….Mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja…’’ na Paulo pia anasisitiza 1Kor10:31 ‘’. Basi Mplao au Mnyapo,………..fayeni yote kwa utukufu wa Mungu”. Kubalini ukweli huu wa biblia ili tuendelee na mada nyingine wapendwa.

 120. Ndugu Ck Lwembe, na wana SG wote, Bwana Yesu apewe sifa,

  Kaka Lwembe, Nashukuru kwa majibu yako ya hoja inayoendelea kuhusu Vyakula Safi na Najisi. Nabarikiwa sana na majibu yako kwani yananipa matumaini kuwa unaendelea kuelewa kile ulichokuwa unadhani ni kweli kumbe la.

  Awali ya yote napenda kujibu swali lako kuwa ‘ Ni wapi Adam na Hawa waliambiwa wasile Nyama?’Umedai huu ni mkorogo niliouleta. Naomba unielewe kwa mitazamo ufuatao,

  1. Mpendwa, katika kuvifafanua vipindi vinne ulivyoelezea kuwa Mungu aliruhusu au kuweka mipaka katika ulaji niliandika katika kipindi cha kwanza kuwa, ‘Kabla ya dhambi (Adam na Hawa) hadi kabla ya gharika(Nuhu)- Umekubali kuwa masharti ya kula yalikuwepo (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na Nyama).
  2. Kaka, nadhani umetafsiri vibaya maelezo yangu, kama inavyoonekana hapo juu kwenye sehemu ya mwisho iliyo kwenye mabano, yalikuwepo (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na Nyama).
  Nilimaanisha kuwa ; Kabla ya dhambi (Adam na Hawa)-walikatazwa kula (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya tu) na baada ya dhambi vizazi vilivyo fuata hadi kipindi kabla ya gharika(Nuhu) wanadamu hawakuruhusiwa kula vyakula vya nyama.

  Kaka, hebu angalia Tamko la kwanza la Mungu baada ya dhambi kuhusu vyakula katika, Mwanzo1:29, lisemalo “ Mungu akasema, Tazama nimewapa kila mche utoao mbegu,………., na kila mti,ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa chakula chenu’. Kwa mujibu wa aya hii Mungu aliwaruhusu kula, miche itoao mbegu, na kila mti,ambao matunda yake yana mbegu. Vyakula vya Nyama havijatajwa kabisa. Swali; Ikiwa wanyama walikuwepo (ambao biblia inasema adamu ndiye aliyewapa majina , mwanzo 2:20),na Mungu hakuwatajwa kuwa ni Chakula kwa Adamu na Hawa inamaanisha nini? Waliruhusiwa kuwala au la? Kaka tusirudishane nyuma. Hebu chukulia wewe mgeni wangu nimekualika kwangu, halafu saa ya chakula imefika, kuna hot pot say 5, halafu mama mwenye nyumba anafunua hot pot 3 kati ya 5 zilizopo mezani anakukaribisha anakwambia, karibu mgeni chota chakula, Je kati ya hayo mahot pot 5 yaliyopo mezani ni yapi unafikiri umeruhusiwa kuchota chakula? Bila shaka ni yale 3 yaliyofunuliwa. Kweli au sio kweli. Je yale 2 ambayo kwa ukweli yapo mezani ila hayajafunuliwa, ingawa mama mwenye nyumba hajayasemea chotote tafrisi yake ni ipi? Ukiwa mkweli utajibu kwa muda huo HAUJARUHUSIWA kuchoka katika hayo mahot pot 2. Utakuwa mgeni wa ajabu kama utauliza na haya je shemeji na haya mahot pot2 ambayo hujafunua naruhusiwa kuchota?!!!!. (Sorry nili taka utabasamu kidogo kabla ya kuendelea kwa kuwa leo hoya ya Mwanz 9:3 nataka niifunge kabisa kwa kuwa utanielewa.)

  Vivyo hivyo Mungu aliporuhusu kula mboga na matunda tafrisi yake ni kuwa vingine vyote ikiwa ni pamoja na wanyama hawakuruhusiwa. Kwani wasiwasi wako ni nini, ulitaka mpaka ataje ndo uelewe kuwa amekataza?, Hebu uwe mwelewa kama Adam na Hawa kaka Lwembe. Kama Mungu alijua Kuna ABCDE kwenye Bustani ya Edeni ila akatamka kuwa kinachopaswa kuliwa ni AB, maana yake ni kuwa CDE haviruhusiwi kuliwa haijalishi kuwa ametamka au la. Najua wengine uelewa kwa mifano, chukua hiyo kaka ikusaidie na wapendwa wenzako.

  Pia katika mijadala yetu iliyopita, tumeshakubaliana kuwa ni baada ya gharika ndipo wanadamu walipoanza kula wanyama na hapa ndipo hoja na mkanganyiko ulipo kupitia kauli aliyotoa Mungu kwenye, Mwanzo9:3 kama isemavyo; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Nadhani hadi hapa kama unaongozwa na RM utakuwa umeelewa kuwa Mungu alikataza kula Nyama kwa tamko lake la vyakula kwa Adam na Hawa katika Mwanzo1:29.

  Pili, Eti Umeendelea kung’ang’ania Tamko la Mungu katika Mwanzo9:3 isemayo; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Licha ya ufafanuzi bible iliyotoa. Wewe na Waependwa wenzako (isipokuwa Kaswahili ambaye amekubali kuwa angalo la kale lipo wazi na akuna wa kubisha, kuwa kulikuwa na mipaka ya chakula safi na najisi) mnahalalisha dhambi kwa kutumia mwanya wa aya iyo pale isemapo; ‘……..kadhalika nawapeni hivi VYOTE’. Neno vyote hapa limezua balaa hadi rafiki yangu Lwembe leo anajua ladha ya Kitimoto na anamsifia kweli. Usijali utaelewa tu kwa uongozi wa RM, yeye ni mwalimu aliyebobea, hajawahi kufelisha isipo kuwa kwa wale wanafunzi wanaochagua wenyewe kufeli.

  Aya kaka chukua biblia yako uliyoizoea, (usije kusema natumia Biblia ya Wasabato), fungua tena aya hiyo;

  Mwanzo9:3 isemayo; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Haya, ebu chukulia kuwa imekusuprise. Kasha unataka kujua zaidi kuhusu maana yake utafanyaje , ( hapana usimuulize mchungaji, mwinjilsti au rafiki), hebu tafuta Bibli ijifafanue yenyewe utafanyaje? No, uenda bado haujanielewa ninachotaka kukwambia. Bila shaka kama wewe ni msojaji mzuri wa biblia utakubaliana na kanuni niliyowakumbusha wana SG kwenye comments zangu zilizotangulia hizi, hebu nikukumbushe tena kanuni hiyo ya msingi sana.

  Nilisema “Neno la Mungu halichunguzi kwa kung’ang’ania aya moja inayosapoti hoja bali kwa kulinganisha andiko na andiko kwa maagano yote mawili (kale na Jipya) na kuiangalia Biblia kwa Ujumla wake”, hivi ndivyo ukweli wa Biblia unavyotafuta kwa uongozi wa RM. Je umeshapata jibu cha kufanya?? No, Nadhani bado, hebu tuendelee, fungua Biblia yako sura yeyote ile, ok sawa kama umekuwa mwaminifu kufanya hivyo. Nadhani macho yako yanasoma sehemu ya ukurasa iliyozoewa na wengi, sasa nakubalidisha mtazamo, angalia pembeni mwa sura uliyofunua pia angalia chini, kama Biblia yako ni original utaona mafungu mengi mengi aidha chini au pembeni mwa maandishi ya Neno la Mungu. Je, unaelewa naama ya hayo mafungu? Nadhani ndiyo, kama la usijali nitakuelea. Haya mafungu yanaitwa mafungu ya rejea (references) . Ikimaanisha kuwa unaposoma aya yeyote ile, kwa ufafanuzi zaidi wa kile aya hiyo inachomaanisha inakupasa usome mafungu hayo ya rejea. Ok tuendeleea, kama umekuwa mwaminifu hatua kwa hatua kufanya nilivyokuelekeza utanielewa.

  Ok, twende kwenye aya yetu yenye utata yaani Mwanzo9:3 na tuisome upya; ‘ Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote”. Ok, vizuri, sasa tutumie kanuni tuliyojifunza hapo juu kwa kufanya rejea ya kile aya iyo imaanishacho; Mimi Biblia yangu katika ayah ii inarejea iliyoandikwa; 9:3 Kum12:15, 14:3 sijui wewe, kama na wewe ni vivyo hivyo tuendelee. Ikiwa na maana nikitaka kuelewa zaidi kuhusu Mwanzo9:3 , inanipasa nisome Kum12:15 na Kum14:3. Aya hebu tuwe waaminifu kufanya hivyo;

  Mimi ninapofungua KumbuKumbu la Torati12:15 inasomeka hivi “ pamoja na haya waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote yatamaniwayo na roho wako, kwa mfano wa Baraka ya Bwana, Mungu wako, aliyokupa, aliye tohara na asiye tohara ana ruhusa kula katika Nyama hiyo, kama ya PAA na ya KULUNGU”. Ok fine, Tusome na aya inayofuata Kumbukumbu la Torati 14:3, inasomeka “ Usile kitu cho chote kichukizacho”. Mhm. Waaahoo!! Kichukizacho?? Mbona Mwanzo9:3 amesema tule VYOTE?? Ni swali muhimu kujiuliza. Ok, Kanuni nyingine unapotaka kuelewa aya yeyote ile yakupasa usome aya nyingine za Nyumba na/Au za mble ili upate maanda zaidi. Sasa turejee kwenye Kumbukumbu la Torati 14:3, inasomeka “ Usile kitu cho chote kichukizacho”. Tuendelee kusoma aya 4+, zinasema “ Wanyama mtakaokula ni hawa, Ng’ombe, na kondoo, na mbuzi, 5,kulungu na paa na kongoni, na mbuzi wa mwitu, na paa mweupe, na pofu na mbuzi wa mlima, 6. Na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena, katika wanyama wote ndiye mnyama mtakayemla. 7. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa ukwato, Ngamia, na Sungura, na kwang’a kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato, ni Najisi kwenu, 8. NA NGURUWE KWA KUWA AMEPASULIWA UKWATO LAKINI HACHEUI HUYU NI NAJISI KWENU MSILE NYAMA ZAO WALA MIZOGA YAO MSIIGUSE”. Inashangaza katika kutajwa hapa ngamia,sungura,kwang’a walitajwa kwa pamoja, ila Nguruwe anayependwa na Lwembe na wapendwa wenzake ametajwa peke yako, kweli yeye ni mkuu wa meza.

  Kaka, Lwembe hivyo ndivyo RM anavyotuongoza kusoma Biblia. Bibila yenyewe imetuongoza kurejea kutoka Mwanz9:3 kusoma Kum12:15, 14:3, hivyo alipo sema VYOTE kwenye Mwanz9:3 usikurupuke tu hebu jiulize vyote vipi, Biblia inakupa jibu katika Kum12:15, 14:3 na Maneno yaliyopo hapa ni yale yale yaliyopo kwenye Law11, tuliyokuelekeza ukasome. Tafadhali Lwembe, hapa sio mimi wala wasabato waliopambanua haya mambo, usininukuu vibaya, ni Biblia yako mwenyewe.Tafrisi yangu ya siku iliyotangulia hii sio ya kisabato, niya RM kaka. Na ni kwa ushahidi huu Mungu wa Mwanzo9:3 awezi kuwa na vigeu geu Kwenye Law11 kama tulivyoelezana awali.

  Kaka, Lwembe, hivyo ndivyo biblia inavyosoma unalinganisha aya kwa aya na kuichukuliwa biblia kwa muktadha wake kwa ujumla,.kaka usifanye moyo kuwa mgumu, aya uliyoipenda kuitumia sana leo mbona imekugeuka? Bila shaka haukuwa makini, ulisahau kanuni hii muhimu. Nadhani umeelewa na hoja hii imefungwa. Ungana na Kaswahili kukiri kuwa kwa agano la kale mambo haya hakuna wa kubisha.

  Tatu, kwa kuwa hapa Biblia ktk Mwanz9:3 ilipo sema VYOTE haikumaanisha VIUMBE VYOTE kama tulivyoona ila VYOTE VYENYE SIFA ZILIZOTAJWA KWENYE Kumb14:3 kama ilivyo Law11. (wenye kwato zilizopasuka katikati mara mbili na wenye kucheuwa na sio vinginevyo) vivyo hivyo Yesu aliposema “kwa kusema hivi alivitakasa VYAKULA VYOTE” Mk7:19. Akumaanisha viumbe vyote wapendwa. Eleweni dhana hasa ya kisa hiki kwanza. Narudia tena na tena Yesu aliporuhusu hasara ya Nguruwe kwa kuruhusu pepo kuwaingia alionyesha kuwa hakubaliani na biashara haramu waliyokuwa wanafanya wagerasi Mathayo 8:28-34 ya kufuga Nguruwe.Huu ni ushahidi usio na maswali wapendwa kuwa MK7 ili maanisha kanuni zile zile za Law11 na Kum14:3-8. Nadhani mumeshaelewa ukweli huu muhimu ndio maana hamkujibu maswali niliyowapa. Ukielewa usisahau kuwapa habari hizi na wapendwa wenzako mlio pamoja. Kama umeyasahau nitawakumbusha tena kama ifuatavyo;

  Maswali :
  1.Ili Mungu unayemsema asiwe na vigeugeu, sifa za wanyama safi na najisi alizobainisha kwenye Law11- je leo hazipo kwa hao wanyama. Yanii leo nguruwe anacheua ili tumle??? Sungura ana kwato ili aliwe??? Kambale ana Magamba ili aliwe?? Agano jipya linafundisha hivyo kaka, hebu tuwe wakweli na tujenge mantiki ya huu ukweli tunaoutafuta;
  2.Kwa nini Yesu aruhusu hasara kwa lile kundi la Nguruwe kwa kuruhusu pepo wawaingie na kufia kwenye maji? Hivi kweli Yesu hakuwatendea vibaya wale wafugaji? Kama kweli alijua utamu wa nyama ya Nguruwe mnaousema kama ni halai hangekubali kufanya hivyo?
  Kwani pepo wale si walikuwa wanajua waliko toka, kwa nini kwenye tukio hili waombe ruhusa ya kuwaingia Nguruwe?
  3.Kama wacha Mungu wanakula vyote, Je tofauti yao na wasiompokea Yesu kuhusu kula na Kunywa ipo wapi?.
  4. Katika mantiki ya kawaida, hivi kweli Mungu ameruhusu tule vyote? Walimwengu wakiambiwa leo wale, mjusi,konokono, kinyonga,kobe n.k kweli watampokea Yesu?

  Nne, Hivi wapendwa, katika Vitu Mungu alivyoruhusu kuliwa, vimekuwa vichache hata tutake kuvuka mipaka? Mbona hata robo ya vitu alivyoruhusu ule wengi wetu hata hatujawahi kuviona kwa kuwa havipo karibu nasi!! Turidhike na tulivyopewa wapendwa. Huo ni ushawishi wa kishetani ulioanzia pale Edeni na unaendelea yaani kuvuka mipaka uliyopewa na Muumba.

  Wapendwa hapa hampambani na wasabato kwenye hoja hii, mnapambana na Mungu mwenyewe mtoa sheria hizi za vyakula;

  Nakumbuka mliwahi kubisha kusema hapakuwa na sheria za vyakula kama zilivyo zile 10 alizokabidhiwa Musa, hebu fungua Law11:46, baada ya kufafanua sifa za kila kiumbe anayepaswa kuliwa na wasiopaswa kuliwa Mungu anamalizia kwa kusema Law11:46, “ Hii ndiyo SHERIA katika hao wanyama, na ndege, na kila kiumbe kilicho hai, kiendacho ndani ya maji, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. 47, ili kupambanua kati ya hao walio najisi na hao walio safi, na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi. Mnaona wapenda, Mungu mwenyewe anasema ni SHERIA ya vyakula.

  Nawapeni tahadhari wapendwa Daniel 7;25 inatoa unabii ufuatao “ naye atanena maneno kinyume chake aliye juu,naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na SHERIA nao watatiwa mikononi mwake………..”. ni utabiri juu ya mamlaka itakayobadilisheria za Mungu na kunena kinyume chake aliye juu.

  Ndugu zangu, Yohana anawapa ushauri wa bure leo hii katika Ufunuo14;7 , “….Mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja…’’ na Paulo pia anasisitiza 1Kor10:31 ‘’. Basi Mplao au Mnyapo,………..fayeni yote kwa utukufu wa Mungu”. Kubalini ukweli huu wa biblia ili tuendelee na mada nyingine wapendwa.

 121. KAswahili,
  Kariubu kaka.
  Kumbuka kuwa, NENO LA MUNGU -BIBLIA ni SHERIA/TORATI. Kila unachosoma ndani ya Biblia, ni TORATI/sheria. Kuanzaia mwanzo hadi ufunuo, ni TORATI.
  Jitahidi

 122. Lwembe,
  Nakushuru kwa mwitiko wako.
  Kimsingi leo sina maneno mengi sana. Lakini nataka kukwambia tu hivi;
  1. Ni kweli kuwa Mungu ametupa uhuru tena uhuru wa kuchagua. Uhuru huo, umefungwa na sheria. Mungu ni Mungu wa sheria. Hata mbinguni, kuna sheria mpaka sasa. Kila alichokifanya Mungu, alikiwekea sheria. Kama wewe unafikiri uko huru kiasi cha kutokuwa na sheria ktk suala la chakula, wewe endelea tu kaka kula kila kitu. Tunamshukuru Mungu maana ametupa fursa ya kukuonya japo wajidai kuwa na shingo ngumu.
  2. Jitahidi kufahamu alichokifanya Yesu pindi hajafa, alipokufa na baada ya kufa, ili uwe huru. Maana yaelekea, hujafahamu vyema kile alichokifanya Kristo hapa duniani. Jitahidi ukijue halafu ujue na mipaka yake. Maana ninyi waj2, mnadanganyika kuwa, kuja kwa Yesu, kulihalalisha uvunjaji wa sheria za Mungu. Poleni tu maana hamuelewi.
  3. Kuhusu habari za maasi, haya yapo kila dhehebu, kila kona ya nchi na yapo kwa kila mtu isipokuwa yule anatayemtafuta Mungu usiku na mchana. TOKENI kwake, kwangu ninaifanyia kazi kila iitwapo leo. Hata kama ni mch. wa kisabato akiniletea jambo/fundisho lisilo la kibiblia, atatoka baru tu, maana Siyi sifuati usabato wala udhehebu wowote isipokuwa Biblia. Na ninapoisoma Biblia, inanionesha kuwa, kushika sheria za Mungu ikiwemo na Sabato, ndiyo kioo cha wasafirio kuelekea mbinguni. Namshangilia Mungu kwa kuwa msababto kaka Lwembe. Jitahidi uwe mshika sheria za Bwana ili uokolewe. Ikidanganyika kuwa uko huru, utaishia kutoa michango hapa SG tu.
  4. Nakuombea sana
  Tuendelee

 123. SHIDA YA WATU NI KUSHINDWA KUELEWA AGANO LA KALE NA JIPYA
  WANADHANI AGANO LA KALE KAMA MAANDIKO YA VITABU VILE MWANZO MPAKA MALAKI KUWA NDIO KUU KUU HIVYO KUCHUKULIA KAMA SI VYA KUTILIA MAANANI.

  UKUUKUU WA AGANO LA KALE NI UPI

  KUTOKA 19:7
  MUSA AKAENDA AKAWAITA WAZEE WA WATU AKAWAFUNULIA MANENO HAYO YOTE, BWANA ALIYOKUWA AMEMWAGIZA. WATU WOTE WAKAITIKA PAMOJA WAKISEMA, HAYO YOTE ALIYOYASEMA BWANA TUTAYATENDA.

  UKUKUU WA AGANO ILI NI

  MOJA
  WAISRALEI WALIPOSEMA YOTE ALIYOYASEMA BWANA TUTAYATENDA

  MBILI
  WALIKABILIWA NA KIFO MARA TU BAADA YA DHAMBI.NEEMA YA KUENDELEA KUISHI HAIKUWAPO

  AGANO LA KALE LILIFANYIKAJE

  KUTOKA 24:8
  “MARA BAADA YA JIBU HILI KUMRUDIA MUNGU, UTARATIBU WA KUWEKA AGANO HILI UNAFANYWA. UTARATIBU HUU UNAFANYWA KWA NJIA YA KUCHINJA NGOMBE NA KUWANYUNYIZIA AKISEMA. HII NDIO DAMU YA AGANO ALILOFANYA BWANA PAMOJA NANYI KATIKA MANENO HAYA YOTE.

  AGANO JIPYA
  WAEBRANIA 8:10
  MAANA HILI NDILO AGANO NITAKALOAGANA NA NYUMBA YA ISRAELI, BAADA YA SIKU ILE, ASEMA BWANA; NITAWAPA SHERIA ZANGU KATIKA NIA ZAO, NA KATIKA MIOYO YAO NITAZIANDIKA; NAMI NITAKUWA MUNGU WAO, NAO WATAKUWA WATU WANGU.

  WAEBRANIA 13:20,21
  BASI MUNGU WA AMANI ALIYEMLETA TENA KUTOKA KWA WAFU MCHUNGAJI MKUU WA KONDOO, KWA DAMU YA AGANO LA MILELE YEYE BWANA WETU YESU, AWAFANYE NINYI KUWA WAKAMILIFU KATIKA KILA TENDO JEMA, MPATE KUYAFANYA MAPENZI YAKE, NAYE AKIFANYA NDANI YETU LIPENEDEZALO MBELE ZAKE, KWA YESU KRISTO;

  KWA HIYO AGANO LA KALE TUSIBEBE KWA MAANA YA VITABU VYA KUANZIA MWANZO MPAKA MALAKI NDIO TUSEME HIVYO NI KUKUU BALI AGANO LILE LA KUWANYUNYIZA DAMU NA WAO KUAPA KUTII PASIPO NEEMA YA MUNGU

  “KUWAWEZESHA YAANI WALIPOSEMA
  HAYO YOTE ALIYOYASEMA BWANA TUTAYATENDA” KUTOKA 19:7 NA WAO KUISHIA KUSHINDWA KUTEKELEZA NA KUUWAWA

  ANASEMA

  WAEBRANIA 8:8,9
  “MAANA,AWALAUMU ASEMA ANGALIA, SIKU ZINAKUJA, ASEMA BWANA, NAMI NITAWATIMIZIA NYUMBA YA ISRAELI NA NYUMBA YA YUDA AGANO JIPYA…HALITAKUWA LILE NILILOAGANA NA BABA ZAO”

  KWA KUFA KWAKE SISI TUMEPONA
  HIVYO KRISTO ALIADHIBIWA KWA AJILI YETU KWA MAANA KUSHIKA MAAGIZO YA TORATI NA KAMA HAYO YA VYAKULA NI VIGUMU KWA WALE WALIO WA MWILI. WAIOMTEGEMEZAKRISTO AWE SEHEMU YA AGANO.

  HAPA NDIPO ILIPO SIRI YA WOKOVU, SI KUTOKUTII MAAGIZO NA KUVUNJA TORATI NA KUTENGUA BALI ANASEMA;

  WARUMI 8:3,4
  “MAANA YALE YASIYOWEZEKANA NA SHERIA, KWAVILE ILIVYOKUWA DHAIFU KWA SABABU YA MWILI, MUNGU, KWA KUMTUMA MWANAWE MWENYEWE KATIKA MFANO WA MWILI ULIO WA DHAMBI, NA KWA SABABU YA DHAMBI, ALIIHUKUMU DHAMBI KATIKA MWILI ILI MAAGIZO YA TORATI YATIMIZWE NDANI YETU SISI, TUSIOENENDA KWA KUFUATA MAMBO YA MWILI, BALI MAMBO YA ROHO.

  KWA HIYO MTU ANAYEONA MAAGIZO YA MUNGU NA TORATI NGUMU, NA MWILI WAKE UMEMSHINDA KWA TAMAA AMEKOSA MSAIDIZI WA KUMTEGEMEZA KUSHIKA MAAGIZO NA TORATI.

  KWA HIYO WALE WANAODHANI AGANO LA KALE NI VITABU KUANZIA MWANZO MPAKA MALAKI, NA KUSEMA HIVYO NI KUKUU NA KUTOKUTILIA MAANANI MAAGIZO HAYO WAFUATE MAANDIKO.

  AGANO LA KWANZA (KALE NI DAMU ILIYONYUNYIZWA)

  WAEBRANIA 9:18
  KWA HIYO HATA LILE LA KWANZA HALIKUANZWA PASIPO DAMU.

  AGANO LA PILI (JIPYA) NI DAMU ILIYONYUNIZWA JUU YETU YAANI (YA KRISTO)

  WAEBRANIA 13:20
  “………DAMU YA AGANO LA MILELE YEYE BWANA WETU YESU”

  NDUGU AGANO LA KALE SI VITABU KAMA BAADHI YA WATU WANAVYODHANI
  NA KUSEMA VITABU VYA KUANZIA MWANZO MPAKA MALAKI NI KUKUU
  HIVYO KUPUUZIA MAAGIZO NA TORATI NDANI YAKE. BALI AGANO LA KALE NI LILE LILILOFANYIKA KATI YA MUNGU NA ISRAELI KISHA WAISRAELI KUNYUNYIZWA DAMU. NA KUAHIDI KUTII PASI NEEMA YA MUNGU KUWASAIDIA KUTII KWA NJIA YA IMANI KWA MUNGU(KUMWAMINI MUNGU WAO) WAO KUWASAIDI, HILI AGANO NDIO HUITWA KUKUU NA SIO VITABU VYA MUNGU, AMRI NA MAAGIZO YAKE VINAVYOPATIKANA KATIKA VITABU VINAVYOANZIA MWANO MPAKA MALAKI.

 124. Ndg Mjema,

  Nimekurudia tena kwa sababu kuna mambo ya Dini uliyoyazungumza ambayo yamenifurahisha saaana; moja wapo ni lile la mapepo kuruhusiwa kuwaingia nguruwe, na lile la mikono michafu!!! Hivi kuna mahali Israeli walikatazwa kufuga nguruwe?

  Unajua “mpindo” wa dini huwaga unastaajabisha sana, mimi hupenda kuufuatilia ili kuyaona Maandiko yanavyojidhihirisha ndani ya yetu! Kumbe Mungu akilisema jambo, hata uwe mjanja na mwerevu vipi, utajiongoza mwenyewe katika Ujinga, huo ambao wewe unaudhania ni werevu, mpaka lile Neno likutimilie!!!

  Kuhusu Mk 7:18 unasema, kwamba ““Yesu alivitakasa vyakula vyote, KAKA HAPA SIO KWELI. Tafadhali elewa chakula kwa muktadha wa Biblia nzima. Tumesha onyesha ugomvi wa Yesu na Mafarisayo ulikuwa juu ya nini. Tafadhali sana ni juu ya mikono michafu na sio chakula najisi elewa hivyo kaka sio vinginevyo.””

  Ugomvi unaouzungumzia ni huu hapa kwa sehemu kama nawe unavyosema, Mk 7:5 “Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamwuliza, Mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata MAPOKEO ya wazee, BALI HULA CHAKULA KWA MIKONO NAJISI?”

  Jibu la swali la Wanafiki hao unaweza kulisoma kuanzia kifungu cha 6 hadi cha 13; maelezo yaliyopo hapo yamelivuka swali lao la “mikono najisi”; linayapondelea mbali Mapokeo hayo ambayo nanyi akina Mjema ndiyo mnayoyagombea! Ondoa utando wa Dini, kisha soma pole pole utayaona na “kuyasikia” unayoelezwa na Kristo. kifungu cha 14-16, akiisha kuwazodoa watu wa Dini, kinasema, “Akawaita makutano tena, akawaambia, Nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, … Mtu akiwa na masikio ya kusikilia, na asikie.”

  Haya Mjema unasemaje kuhusu hili, au ndio tuseme mtu anapokula, mikono si huingia mdomoni, ndilo analolizungumzia Kristo hapo? Haya tuseme ndio hilo, yaani na wanafunzi wake, nao kama wewe Mjema, walikuwa wanawaza hivyo, lakini wao wanalijua zaidi jambo la Unajisi, hapo kilicho najisi kinapokuingia, kwa hiyo kwamba hapo inaongelewa mikono michafu, haikuwaingia ndipo FARAGHANI wakamuuliza kuhusu hilo, maana si jambo dogo eti! Jibu lake ndilo hili hapa, kwanza anawashangaa kwamba “nao” hawana akili?!! Kumbe wale Waandishi na Mafarisayo hawana akili, licha ya umaarufu walio nao!!! Dini yao imewanyang’anya Ufahamu (akili) totally, ni makasha yaliyokuwa programmed tu! “18Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna akili? …” kule alipoongea na Waandishi na Mafarisayo na makutano, alimalizia kwa kuwaambia, “Mtu akiwa na masikio ya kusikilia, na asikie” na akawaachia hapo bila maelezo ya ziada, akina Mjema!

  Basi Mjema utazame ufafanuzi tuliopewa faraghani kuhusu kwanini kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia, hakiwezi kumtia unajisi:
  “19kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi ALIVITAKASA VYAKULA VYOTE.”
  Basi iwapo tutakufuata Mjema, kwamba kinachoongelewa ktk vifungu hivyo ni mikono michafu, ndio kusema hiyo mikono michafu wakati wa kula, huwaingiaga tumboni walaji hao na kisha kutoka kchooni?!!!! Hahahahaha … ukisikia mpindo ndo huu! Njoo huku Faraghani upewe Manna iliyofichwa! Halafu, “Kwa kusema hivi ALIITAKASA MIKONO YOTE.”!!!! Ukilikomalia jambo, likomalie kikweli kweli sio mara hapa mikono, mara oh vyakula vya nafaka nk hayo ndio mambo ya wakosa akili!

  Halafu kuhusu lile kundi la nguruwe, haya maelezo ya vijiwe vya Dini umeyazoelea mpaka unaamini kwamba ni UFUNUO, “”Kitendo hiki kinafunua aliposema ni vyakula katika Mark7-alimaanisa nini sambamba na Law11””!!! Hivi nikuulize Mjema, kati ya wewe na lile kundi la nguruwe ni nani mwenye THAMANI, lile kundi la nguruwe? Inasikitisha kwamba nawe umeungana na wale waliowalalamikia nguruwe wao badala ya kuufurahia uponywaji wa yule Mgerasi! Huyo ana thamani mbele za Mungu kuliko wale nguruwe, na ndio maana Kristo alilildhihirisha hilo kwa KUWARUHUSU mapepo hao wawaingie hao nguruwe kama walivyoomba! Tena unapaswa kufahamu zaidi kuwa hao wenye nguruwe hawakuwa waaminio, walithamini zaidi mali walizokuwa nazo kuliko Neno la Mungu lililowafikia, ule Wokovu, kama ambavyo watu wa Dini kama ninyi, mnavyoyathamini Mafundisho yenu yaliyo nje ya Neno la Mungu; hayo hayawezi kuwa na chimbuko jingine zaidi ya mapepo, ndipo yanapotumbukizwa baharini nanyi mnatuambia tuondoke ktk miji yenu!!! Kazi ya mapepo ni kuwatesa watu walio nje ya Neno, ndio maana yaliwatumbukiza nguruwe baharini ili kuwaliza hao wanaowamiliki!

  Kuhusu Shetani na Ujeuri wake hebu nawe liangalie hili tunalolijadili lilipotufikisha:
  MUNGU: Mk 7:19 “Kwa kusema hivi ALIVITAKASA VYAKULA VYOTE.”
  MJEMA: “HAPA SIO KWELI. Tafadhali elewa chakula kwa muktadha wa Biblia nzima.”
  Jibu hili lina tofauti gani na lile la “hakika hamtakufa”?

  Walikuambia kuwa Shetani anabishanaga na Mungu kwenye Biblia tu, basi kama Mungu anavyojichukulia miili na kujidhihirisha ndani ya wanawe, naye Shetani huidandia miili ya wajinga, hata wakiwa ni wakristo na kuendelea kumbishia Mungu kama unavyoona hapo juu unapolikataa Neno la Mungu kwamba si kweli; na mwisho wa siku huwatumbukiza baharini kama alivyowafanya wale nguruwe, bali this time ni kwenye lile shimo reeeeeefu!

  Kimbia kungaliko Nuru!

  Gbu, my beloved brother!!

 125. Ndg Mjema, Shalom!

  Kwanza nikushukuru kwa mawaidha mazuri na yenye kutujenga!

  Pia napenda kukumbusha kwamba mizaha iko ya aina nyingi, aina mbaya kuliko zote ni ile mizaha ya dini kwa Neno la Mungu; hii ndiyo mizaha tunayopaswa tujitahidi kuepukana nayo maana kwa siku zetu hizi inatuingiza moja kwa moja katika kumkufuru RM!!!

  Jambo jingine ninalopenda kukuasa uliweke akilini ni kwamba hapa hatujifunzi mafundisho ya dhehebu lolote lile, hatushindani kuleta mafundisho yetu na kuyafanya ndilo Neno la Mungu, hapana, badala yake tunayapima mafundisho hayo kama yanatokana na Neno la Mungu au ni “Mizaha ya Dini” kwa Neno la Mungu?!!!

  Basi nikiyafuatilia majibu ya hoja uliyoyaleta, inasikitisha kukuona ukijizimisha katika dimbwi la matope! Usilichanganye Neno la Mungu na mawazo ya Dini!!! Hebu uangalie huu mkorogo uliouleta:
  “”1.Kabla ya dhambi (Adam na Hawa) hadi kabla ya gharika (Nuhu)- Umekubali kuwa masharti ya kula yalikuwepo (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na Nyama).””
  Labda nikuulize, Ni wapi Adam na Hawa walipoambiwa wasile nyama? Kama umekwisha kusetiwa akili yako katika mtiririko wa jinsi hii, sioni ni kwa vipi utaweza kufikiri sawa sawa na kuyaona yaliyo rahisi badala ya uongo kama huu unaokuja nao!

  Kuhusu Maelekezo Mungu aliyompa Nuhu na wanawe baada ya gharika, naona unayakataa kabisa haya ya MWA. 9:3!!! Yaani kuhusu Maelekezo haya, kwa dhihaka unasema, “eti Mungu aliruhusu kula ‘kila kiendacho kilicho hai’!!!!” hii ndio ile “mizaha ya Dini” niliyokuambia ujihadhari nayo!!! Haya, unatuambia kuwa, “”Mh, mimi nina mashaka! Biblia haisemi hivyo
Siyi alishawaeleza hilo hebu nikukumbushe. Malaki 3:6 inasema “kwa kuwa mimi BWANA, sina kigeugeu……”.”” Kama una mashaka na Biblia, basi hiyo Biblia isiyosema hivyo ktk hicho kifungu ni ipi hiyo, ndio yenye kitabu cha Siyi???

  Haya maelezo yako umeyatoa humo nini? Hebu yarudie kuyasoma:
  “2. Unadai Nuhu aliruhusiwa kula ‘kila kiendacho chenye uhai’ Mwanzo 9:3. kumbuka watu 8 walioingia kwenye safina walikuwa wacha Mungu na walijifunza kumsikiliza Mungu na Kumtii. Kumbuka kaka kabla ya kuingia kwenye gharika Mungu alishabainisha walio safi na wasio safi Mwanzo 7:1-5. Bila shaka kwa muktadha huu, Nuhu asingekuwa mgumu kuelewa ‘kila kiendacho chenye uhai’ Mungu alimaanisha nini kama ilivyo kwetu leo tulio na akili zilizoathiriwa na dhambi. Kumbuka Nuhu ni baba wa waisraeli. Rafiki Nuhu alishaelezwa safi na chafu ya wanyama. Kumbuka Nuhu alielewa alipoambiwa awaingize safi 7 na wasiosafi 2, Ila hapa Mungu hatajiwa kwa majina kuwa ni wanyama wapi! Bila shaka uelewa wake ulikuwa mzuri, haikuitaji kuambiwa kila kitu
Rafiki kwa hapa umemwinua baba wa uongo aliyewadanganya adam na hawa kula kile walichokatazwa-hivyo anguko.””

  Ukiisha kuyasoma, sasa yafananishe na haya ya Mungu,
  “Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote.”

  Ukiona unayaamini zaidi hayo maelezo yako kuliko kifungu hicho cha Mwa 9:3, basi jua kuwa unawakilisha lile Andiko la 1Tim 4:1-5! Hayo maelezo yako ndio mafundisho yenyewe ya mashetani, yanakuwaga laini kama hayo yalivyo! Si unaona yalivyokuongoza kumwita Mungu “kigeu geu”? Wamekupindisha ufahamu mpaka hukijui hata unachokifuata, ila wewe unadhani eti unaifuata Biblia, lakini Biblia ndio hiyo wapendwa wamekunukulia saaana, pamoja na hiyo Mw 9:3, kwamba haujadaka kitu hiyo ni ishara ya kuwa umepelekwa mbali sana na Neno la Mungu!!!

  Amka usingizini ndg yangu, dini zinakufurisha!!!

 126. Dini ya chakula,
  7to ya kweli,
  Mmeng’ang’ania kivuli cha neema ya Mungu iletayo wokovu kwa njia ya imani mkaiacha neema yenyewe iende zake.
  Wazee wa sayansi katika nafasi ya imani,
  Dini yenu mimi huwa siitofautishi na dini ya mafalsayo!
  Unajua mpaka sasa biblia yao ni torati?
  By the way na ninyi mtahesabiwa haki kwa hiyohiyo torati.

  Nitakuja

 127. Siyi,

  Jambo la kwamba unaendelea kujifunza, hilo linatia moyo iwapo utajibidiisha kwa uaminifu. Mwenye bidii ya kujifunza huwa HAPOTEI, bali mwenye kuyakejeli Maarifa, huyo ni dhahiri ATAPOTEA!

  Katika tafakari ya jambo hili la “Vyakula Najisi”, maelezo yako haya yamenitia moyo sana na nimejifunza jambo kubwa sana. Ni ktk mjadala huu ndio nimejua kwamba kumbe HAKUNA mkristo anayeujua UCHAFU wala USAFI wa mnyama yeyote yule! Kumbe Usafi na Uchafu wao ni kwa Tamko la Mungu!

  Kuhusu ile kauli yako niliyokuomba uithibitishe kiMaandiko, nakushukuru kwa jibu ulilonipatia. Jibu Halisi ni kwamba HAKUNA Andiko linalolizungumzia jambo hilo. Maelezo yanayofuatia ni yaleyale yenye msingi wa mafundisho ya dini, kwahiyo hayana thamani ktk mjadala unaojikita ktk Msingi wa Neno la Mungu!

  Kuhusu kuumbwa kwa wanyama, safi na najisi ni kama unavyosema, wote waliumbwa kama Maandiko yanavyoshuhudia, Mw 1:25 “Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake; Mungu akaona ya kuwa ni vyema.” Mungu anathibitisha hapa kwamba vyote ni VYEMA! Unapaswa uliamini jambo hili kwanza ndipo uendelee mbele. Hakuna Chema kinachoweza kuwa najisi!! Ukisema kwamba Mungu aliviumba vikiwa Najisi, hilo litalihitilafisha Neno la Mungu lililovitangaza vyote kuwa Vyema! Na pia unapaswa ufahamu kwamba masharti ya kula waliyopewa huko Edeni hayakuhusiana na usafi wala unajisi wa chochote kile, bali Mapenzi ya Mungu! Ni baada ya Anguko ndio tunaelezwa kuhusu Usafi na Uchafu wa wanyama; hivi ndivyo mambo yalivyo, usiongeze wala usipunguze kutoka hayo yaliyofunuliwa!!!!

  Pia, kuna uhuru ktk Injili unaomstahili mtu yeyote yule, uhuru maana yake ni ukomo wa masharti kuhusu jambo fulani. Ktk mambo ya vyakula, baada ya kuvitakasa, usipokuwa makini ktk kuyafuata maelekezo, ukazitegemea tafsiri za dini, unaweza kujikuta katika mtazamo kama ulionao, ambao kimsingi ni wenye kulikeri Neno la Mungu ingawa nina uhakika kuwa wewe hujui kuwa ndicho unachokifanya!

  Uhuru alioutoa Mungu alipovitakasa vyakula vyote, hauambatani na sharti la kuvila vyote vilivyotakaswa. Bado tunao uhuru wa kuchagua kula chochote kile tunachokipenda ktk hivyo vyakula, ambavyo jinsi yake unaweza kuiona ktk MWA. 9:3 “Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote.” Sijapaona mahali popote pale ktk Maandiko ambapo panayaorodhesha “mavi, mawe, mchanga, matope, …” kuwa navyo ni vyakula kama unavyoniambia wewe; hii ndiyo niliyokuambia kuwa ni Kejeri ya Maandiko, hiki ndicho kiwango inachokufikisha Dini, na nina uhakika kuwa hujui hata unachokifanya, masikini, wamekuswaga mpaka unamkejeri RM aliyeyaleta hayo maelekezo!

  Pia kuna uhuru wa kuvitenganisha Najisi na Visafi ambao Mungu ameuondoa, anasema usiviite Najisi alivyovitakasa, kwa hiyo nakushauri uwe makini kidogo vinginevyo dini inaweza ikakufanya uishie ktk kukufuru usikokutarajia!

  Basi, uhuru wa kula ndio huo hapo; ukitaka unakula la hutaki, labda unataka uendelee na jambo la huko nyuma, kwamba umelizoea na sasa unashindwa kuondokana nalo, hilo pia ni jema ilimradi usilifanye fundisho! Wewe endelea nalo ktk uwazi wa Maandiko, kwamba unajua vimetakaswa, bali unaendelea kujizuia navyo, hilo si tatizo kwa Mungu. Ni sawa tu na lile kundi la Israeli lililoamua kwa mapenzi yake kwamba halitaendelea na safari, wao watakaa huku ng’ambo ya Yordan, wakamuomba Musa kuhusu hilo na akawakubalia, waliomba kubaki huku ambako HAKUNA UFUFUO, hiyo ndiyo kazi ya dini; ukiisha likejeri Neno la Mungu utafufukia wapi?!!!

  Kwamba Dhambi siku hizi zinapendwa sana, hilo ni kweli kabisa ndg yangu. Mungu alisema siku hizi zetu tutaifikia hali ya Sodoma na Gomora, ambayo dalili zote zinaonesha kuwa ndio tumo humo! Wengi wetu hulitazama jambo hilo nje ya Kanisa, lakini ukweli ni kwamba Mungu anaizungumzia hali ya Kanisa kuwa sawa na ya Sodoma na si huko nje! Angalia mashoga na wasagaji wanavyokubalika makanisani mwetu, limekuwa ni jambo la kawaida kabisa!!! Hebu wafikirie hao ambao wanatamba “Kuifuata Biblia tu”, hiyo ambayo inaagiza asiwepo mtu wa jinsi hiyo miongoni mwenu, Kum 23:17 “Pasiwe na kahaba katika binti za Israeli, wala pasiwe na hanithi katika wana wa Israeli wanaume.”

  Lakini Kanisa ambalo ni mfano wa Israeli, leo hii limewakaribisha hao mashoga na wasagaji miongoni mwao kwa visingizio vya “Haki za Binadamu” nk, ambavyo mpaka Wasabato wamewafuga hao (SDA Kinship), na Biblia zao wanazo kwapani!!! Dhambi inapofua macho ya kiroho ndg yangu Siyi, TOKENI katikati yao, vinginevyo mtaangamia nao!!! Kama wamekushikilia mkono, wakatie ukimbie upone, na kama wamekushikilia Ufahamu, pole sana ndio basi tena, utafia huko!!!

  Kuhusu kula mavi na mawe nk; hili licha ya kwamba unaliona kama kioja, lakini ilimradi umelikejeli Neno la Mungu basi jua kuwa utavila vyote hivyo, watangulizi wako walikula nguruwe wakawamaliza na mwisho wakawala watoto wao wa kuwazaa, hao wanaokula majani nilikuambie, wana nafuu kuliko mnaloliendea ninyi kama kusanyiko!!!

  Ubarikiwe ndg yangu!

 128. Wapendwa nawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pia Nawapongeza tena kuwa kama Waberoya kuyachunguza Neno la Mungu kuona kweli kama ndivyo yalivyo Mdo17:11. Ila kabla ya kujibu hoja zinazoendelea napenda kuwakumbusha kanuni za msingi katika kujifunza neno la Mungu kama ifuatavyo;
  1.Tukumbuke kuombeana kabla na wakati tunaposoma na kujibu yale yanayojadiliwa kwenye SG ili kupata hekima ya Roho Mtakatifu-Neno la Mungu bila maombi haliendi. Endapo tangu tuanze mijadala hii mimi au wewe hatujawahi omba kwa ukweli kuna walakini. Wapendwa hata ikiwezekana kufunga kwani bila hivyo haiwekezani kwa nguvu zetu, Yoh 15:5, 16:13.
  2.Tuyapokee kwa moyo wa uelekevu kama Waberoya Mdo17:11, unyenyekevu na kuukubali ukweli pale unapojidhihirisha,
  3.Neno la Mungu halichunguzi kwa kung’ang’ania aya moja inayosapoti hoja bali kwa kulinganisha andiko na andiko kwa maagano yote mawili (kale na Jipya) na kuiangalia Biblia kwa Ujumla wake.Hebu tunapotoa haya, tusiafifishe agano la kale kuwe eti limekuwa kuukuu, wasio na uelewa kama wenu watakapotembelea tovuti hii watalidharau agano la kale. Kitu isicho kweli.
  4.Tuache mizaha na kejeli kwani hizo hazimpendezi Mungu, Zab1:1.
  5.Tusishindanie Neno la Mungu 1Kor14:40. Asije mtu mmoja siku moja akadai mimi…. Nimemshinda…….AU sisi……tumewashida….
  Baada ya hayo machache napenda kujibu hoja zenu kama ifuatavyo;
  Ck Lwembe,
  Rafiki mbona unaelezea habari za mungu mwenye vigeu geu asiye na msimamo na kauli/matamko yake; hebu ona unavyomwelezea mungu wako katika vipindi … vifuatavyo;
  1.Kabla ya dhambi (Adam na Hawa) hadi kabla ya gharika(Nuhu)- Umekubali kuwa masharti ya kula yalikuwepo (Mti wa ujuzi wa mema na mabaya na Nyama).
  2.Baada ya Gharika(mwanzo 9:3) hadi wana wa Israel(Law11)-Unadai kuwa hapakuwa na masharti ya Kula- eti Mungu aliruhusu kula ‘kila kiendacho kilicho hai’!!!!
  3.Wanawaisraeli (Law11) hadi Kuja Kwa Yesu(Mk7:19)-Umekubali kuwa masharti ya ulaji yalikuwepo.
  4.Yesu(Mk7:19) hadi leo (yaani wakati wa agano jipya)-Unadai Ruksa kula kila kitu kama alivyo ambiwa Nuhu.
  Kaka Lwembe,Mungu unayemtaja amekuwa na masharti kipindi cha 1 na 3 hapo juu na amekuwa wa ruksa kipindi cha 2 na 4. Mh, mimi nina mashaka! Biblia haisemi hivyo
  Siyi alishawaeleza hilo hebu nikukumbushe. Malaki 3:6 inasema “kwa kuwa mimi BWANA, sina kigeugeu……”.
  Majibu,
  Hebu tupitie vipindi vyote hivyo vinne uone jinsi Biblia inavyojieleza.
  1.Kipindi cha kwanza hakuna shida, umekubali kuwa Adamu na Hawa walipewa masharti ya Ulaji baada ya dhambi hapakuwa na ulaji wa wanyama. Ubarikiwe hapa Umeinua bendera ya Yehova Juu.
  2. Unadai Nuhu aliruhusiwa kula ‘kila kiendacho chenye uhai’Mwanzo 9:3. kumbuka watu8 walioingia kwenye safina walikuwa wacha Mungu na walijifunza kumsikiliza Mungu na Kumtii. Kumbuka kaka kabla ya kuingia kwenye gharika Mungu alishabainisha walio safi na wasio safi Mwanzo 7:1-5. Bila shaka kwa muktadha huu, Nuhu asingekuwa mgumu kuelewa ‘kila kiendacho chenye uhai’ Mungu alimaanisha nini kama ilivyo kwetu leo tulio na akili zilizoathiriwa na dhambi. Kumbuka Nuhu ni baba wa waisraeli. Rafiki Nuhu alishaelezwa safi na chafu ya wanyama. Kumbuka Nuhu alielewa alipoambiwa awaingize safi 7 na wasiosafi2, Ila hapa Mungu hatajiwa kwa majina kuwa ni wanyama wapi! Bila shaka uelewa wake ulikuwa mzuri, haikuitaji kuambiwa kila kitu
  Rafiki kwa hapa umemwinua baba wa uongo aliyewadanganya adam na hawa kula kile walichokatazwa-hivyo anguko.
  3.Law 11;Umekubali kuwa Israeli-Taifa teule la Mungu walipewa masharti ya ulaji.Ubarikiwe. Ila wasiwasi wako ni kwanini Mungu awaambie wao tu kati ya wanadamu wote waliokuwepo kipindi hicho. Rafiki kwani haujui hili ni taifa teule Mungu alilolichagua ili lipeleke ukweli wa Mungu ulimwenguni. Kutoka 3:6-10.endelea kuchunguza zaidi kuhusu hili pia.
  4.Ujio wa Yesu agano Jipya (Mark7)-Yesu alivitakasa vyakula vyote. Kaka hapa sio kweli. Tafadhali elewa chakula kwa muktadha wa Biblia nzima. Tumesha onyesha ugomvi wa Yesu na Mafarisayo ulikuwa juu ya nini.Tafadhali sana ni juu ya mikono michafu na sio chakula najisi elewa hivyo kaka sio vinginevyo.
  Hebu ona kile Yesu alichokifanya kuruhusu pepo kuwaingia nguruwe (Mathayo 8:28-34). Hebu piga picha Yesu anakukuta unafanya biasahara yako alafu naomba moto ushuke kutoka mbinguni uteketeze biashara yako. Halafu unaambiwa ni mtu mwema ambaye hayawaifanya dhambi nadhani usingekubali. Lakini Biblia nivyo inavyomwelezea Yesu. Kitendo hiki kinafunua aliposema ni vyakula katika Mark7-alimaanisa nini sambamba na Law11.
  Bila shaka Yesu kuruhusu tukio hili haliashiria biashara ile ni haramu kama siku moja alivyowakemea waliolinajisi hekalu.
  Rafiki. Mungu hana kigeugeu, upo ushaidi wa kutoka kuwa vipindi vyote 4 kama ulivyovichambua amekuwa na kanuni za kula na kutokua.
  Kwa mujibu wa maelezo haya , Hebu fikiri kati ya Mungu na Shetani ni nani anayesema “kula vyote”. Hebu angalia na hii
  a)Katika edeni Mungu alisema ‘kula vyote isipokuwa mti mmoja’. Shetani alibatilisha kwa kusema “kula yote”. Eti Mungu ali wabanabana na visheria vyake. Kutokea hap oleo mimi na wewe tunakufa.
  b)Bila shaka na vipindi vingine kauli ya Mungu ni “kula…..acha…..”.
  Kaka, Kauli ya Kula vyote niya kishetani, shetani hajawahi kukataza popote kula, kwani yeye ni mzee wa ruksa. Yeye ndiye uchanganya kweli (kipindi 1&3 hapo juu ) na uongo (kipindi 2&4 hapo juu). Na kwa taarifa yako viumbe mnavyo dai kuwa ni vyakula havina chochote cha maana cha kutuongezea kwenye afya zetu badala ya magonjwa tu.
  Lwembe kwa kifupi ni hivi, ili kuonyesha sio vyote kama alivyomweleza Nuhu(mwanzo9) alirudia kwa Israeli taifa teule kwenye Law11 (bila shaka Nuhu alielewa kuwa ni” vyote vyakula” nasi ‘vyote viumbe’. Pia Ili Yesu kuonye sio vyote aliruhusu hasara ya ufugaji/biashara haramu kwa wagerasi(math8). Hizo ndizo habari za Mungu asiye na Vigeugeu na inakupasa kuwelewa hivyo Yehova.
  Rafiki, vitu vyenyewe havina ubaya kwa jinsi vilivyo ila naendelea kusisitiza. MUNGU ANAPIMA UTIIFU WETU KWAKE KWA KULA NA KUNYWA.

  Kaswahili;
  Ubarikiwe kukiri kwa kusema ‘katika agano la kale haya mambo yapo wazi wala mti hawezi akabisha’ rafiki kaswahili labda mtaelewana kwa na CK Lwembe. Hebu mfafanulie kuwa hayo mambo ndivyo yalivyo. Halafu na wewe, chukua ushauri wa Paulo na Agano jipya, 1Kor10:31 “Basi MLAPO au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.”
  Una wasi na tafsiri yangu ya neno ulafi kwa kuwa walafi hawata ingia mbinguni(Gal5:16-21)- kaka hebu nisaidie tafsiri ya Ulafi unaotajwa hapo!
  Pia umesema tumeingia mkenge-kuelezea aliposema kwa kusema hivi amevitakasa vya kula vyote ni vipi. Sisi tumekwambia ni vyakula tu Law11. Hebu tua mbie hiyo vyote ndio ipi. Halafu ukisimama kuhubiri usisahau kuwaambia wanaotaka kumpokea Yesu wakubal kula, Konokono, funza, chura .nk halafu uone hata kwa mantiki ya kawaida kama itawaingia watu akilini. Hivi kweli upo serious kaka, wewe na ambao hawajampokea Yesu wote mpo pamoja kwenye maduka ya Nguruwe.Kweli hii ni kwa utukufu wa Mungu (1Kor10:31)! Duh,inatisha.
  Kaka kaswahili, usiwe na mtazamo hasi na Wa adventista Wasabato na mafundisho yao. Wanafundisha Injili ya milele (ambayo uwezi ipata kwingine-wengine wana Injili tu, ya milele ipo wa SDAs), ndio maana hawapendwi. Katika dunia hii wanaofundisha kweli hawawezi kupendwa, ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu. Naomba tukipata muda kwenye SG tupitie uijue vizuri imani za msingi za Wa adventista.Isaya8:20. Ufu14:12.
  Kaka, Wasabato hawakatazi kula wanyama wenye sifa zilizo ruhusu kwny Law11. Bali wanashauri tu kiafya kuwa kwa kuwa vyakula vya nyama (zilizoruhusiwa tu) kumekuwa na magonjwa mengi ya wanyama ni vyema kutafuta vyakula mbadala. Na endapo mtu hana mbadala ni marufuku kuacha vyakula hivyo kwani kutapelekea kudhoofika afya.
  Usituchukie hivyo kaka hautatuelewa, hata mafarisayo walimchukia Yesu ndio maana hawakumwelewa ila walimtega tu.

  Narudia tena kwa herufi kubwa; Wanyama najisi kwa kuliwa hawana tatizo kwa wenyewe kama ilivyokuwa kwa ule mti pale endeni bali MUNGU ANAPIMA UTIIFU WETU KWAKE. Hebu ona sheria zake 10 zinavyopima utiifu wetu kwake. Mfano’
  1.Usizini- yaani ruhusa ya mausiano ya kimwili Mme1 Vs Mke1. Wengine ACHA, ukivuka mipaka umezini. Kut20:14
  2.Fanya kazi kwa siku6 ya saba7 (sabato) niya Mungu wako (Kutoka 20:8-11).Ya saba ACHA niya Mungu.
  Mfanyo wa 1 na 2 kwa yenyewe ni mema yakifuata mkono wake, ila kinyume chake, tumemtenda Mungu dhambi.
  Maswali :
  1.Ili Mungu unayemsema asiwe na vigeugeu, sifa za wanyama safi na najisi alizobainisha kwenye Law11- je leo hazipo kwa hao wanyama. Yanii leo nguruwe anacheua ili tumle??? Sungura ana kwato ili aliwe??? Kambale ana Magamba ili aliwe?? Agano jipya linafundisha hivyo kaka, hebu tuwe wakweli na tujenge mantiki ya huu ukweli tunaoutafuta;
  2.Kwa nini Yesu aruhusu hasara kwa lile kundi la Nguruwe kwa kuruhusu pepo wawaingie na kufia kwenye maji? Hivi kweli Yesu hakuwatendea vibaya wale wafugaji? Kama kweli alijua utamu wa nyama ya Nguruwe mnaousema kama ni halai hangekubali kufanya hivyo?
  Kwani pepo wale si walikuwa wanajua waliko toka, kwa nini kwenye tukio hili waombe ruhusa ya kuwaingia Nguruwe?
  3.Kama wacha Mungu wanakula vyote, Je tofauti yao na wasiompokea Yesu kuhusu kula na Kunywa ipo wapi?.
  4. Katika mantiki ya kawaida, hivi kweli Mungu ameruhusu tule vyote? Walimwengu wakiambiwa leo wale, mjusi,konokono, kinyonga,kobe n.k kweli watampokea Yesu?

  Mbarikiwe.

 129. Lwembe,
  Maelezo yako ya utangulizi mimi nimeyapenda japo naendelea kuyajifunza zaidi . Huenda ni kweli kuwa hakuna uhusiano wa sheria za vyakula na sheria za kafara na za Kristo. Hata mimi sijaona uhusiano huo popote. Labda kadri tunavyoendelea kujifunza, huenda tutakuja kuugundua baadaye, siuji lakini.
  Na kuhusu andiko uliloomba ili lithibitishe maelezo yangu ya wanyama najisi kabla ya dhambi. Kimsingi nijuacho ni hiki, Kabla ya dhambi, hakukuwa na chakula kiitwacho “nyama”. Wanyama safi na wanyama najisi walikuwepo . Sheria za vyakula zilikuwepo.
  Baada ya dhambi, wanadamu wanaongezewa mbogamboga na baadaye nyama. Na vyote hivi, Mungu anaweka mipaka. Si kila mti unatoa mbogamboga na si kila mnyama anafaa kwa kuliwa. Kwa hiyo nikisema kuwa, wanyama najisi walikuwepo kabla ya dhambi, naomba unielewe kwa mukitadha huo tu maana baada ya dhambi sijaona popote ndani ya Biblia kuwa Mungu aliumba wanyama najisi tofauti na wale wa mwanzo. Uumbaji wa vitu vyote(najisi na safi), ulifanyika kabla ya dhambi. Labda kama wewe una uelewa wa maandiko zaidi ya huu, nitafurahi kujifunza kutoka kwako pia.
  Hivyo Mungu wa agano la kale ndiye Mungu wa Agano jipya. Nami niliwaomba aya yoyote ktk agano jipya inayoruhusu Siyi ale vitu najisi. Ukinionyesha hiyo, nitakula nguruwe na vingine vyote. Na kama na wewe unatumia dhana ya vyakula VYOTE, huku ukichambua na kuacha vingine kama vile kinyonga, jongoo, mavi, mawe, mchanga, matope, nk, nitakushangaa sana. Kama na wewe uko kwenye kundi hilo, jua kuwa ulishauziwa mbuzi kwenye gunia kaka. Dini mambo sasa siku hizi ni nyingi sana na zimeteka watu wengi sana maana zinaruhusu dhambi. Kitu kinachoruhusu dhambi, huwa kinapendwa sana na watu. Nikupe mf. kidogo.
  Kwa nini watu wengi leo wanapenda sana movies (za kibongo, kinigeria, kiulaya nk)??? Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini?? Yaani hata wakristo huwa ni washabiki na watazamaji wazuri wa vipindi hivyo!! Siku hizi mtoto wa shule ukimuuliza swali la darasani, anachapia. Ukigeuza habari za movies, atakuelezea hadi ushangae!! Kwa nini?
  Jibu fupi tu, ni kwa sababu kuna dhambi zinazoigizwa ndani ya movies hizo. Kama si ukahaba, uasherati, uzinzi, mauaji, uongo, tamaa, nk, havimo kwenye mkanda/movie, mkanda huo hauwezi kuuzika wala kupata washabiki na watazamazaji wengi. Dhambi siku hizi, zinapendwa sana rafiki yangu Lwembe. Na ukijaribu kuwaelimisha watu, utaonekana huna maana yoyote na watakupuuza sana.
  Hali kadhalika na kwa dini/madhehebu yetu. Ukiona dhehebu lolote halipendwi sana na watu au waumini wake hawapendwi sana na watu wengi, jua kuwa, hakuna dhambi inayoruhusiwa huko. Na utawasikia wanaiiita kuwa ni dini ya sheria sheria…sheria sheria tu. Watu hawapendi sheria. Wanappenda uhuru wa kufanya wappendavyo. Na kwa kuliona hilo, shetani amewaletea dini mambo sasa. Kila kitu ni huru. Mapambo ni huru. Mavazi ni huru. Vyakula ni huru. Miziki ndo usiseme- hadi kuna awilo longomba za yesu. Yaani ni babeli tupu. Na waumini wa madhehebu hayo, wanaamini kuwa wanamwabudu Mungu kumbe Mungu alishaondoka na shetani akachukua nafasi yake.
  Mungu wetu ni Mungu asiyebadilika kaka. Kauli zake hazibadiliki. Na wala habadilishwi na mawazo mazuri ya watu. Wanadamu wasipokubali kulifuata neno lake, hatima yao ni uangamivu tu. Jitahidi kuwa mweledi wa Biblia kaka. Vinginevyo, tutakupoteza kabisa.
  Ubarikiwe sana

 130. Kaswahili,
  Nashukuru kaka kwa kunijia kama mwitiko wa pachiko/mapachiko yangu juu ya mada nyeti ya vyakula kwa mujibu wa Biblia. Nakushukuru kwa vile umekiri kuwa sisi wanadamu, hakuna aliye mkamilifu katika mambo yote. Na hatuna cha kujivunia isipokuwa neema ya Kristo peke yake. Hiyo ni kweli kabisa. Sote tunahitaji neema ya Kristo rafiki yangu. Sasa tuendelee na mjadala wetu.
  Umenilalamikia kuwa kama sina cha kusema ni heri niwe nakaa kimya kuliko kusema maneno yasiyo. Mimi nafikiri hujanielewa kaka. Na sidhani kama kweli mimi napingana na Mungu. Hebu ngoja nikufuatilie nione kama kweli Siyi ninapingana na Mungu kwa habari ya vyakula. Nakunukuu, “ ‘Aidha inabidi ufahamu maana ya chakula. Maana wewe ( na wenzio) kuna vitu ambavyo si vyakula lakini mwaviita chakula; kisa Mungu kaviita VYEMA.’
  Siyi, kuna mahali umeona tumesema kuwa mawe ni chakula?
  Kama sisi tunasema nguruwe, bata, kambaremamba, mumi (kwa uchache) ni chakula safi; na mwenyewe umekiri kuwa Mungu kaviita vyema, huoni kuwa wewe ndo unapingana na Mungu?”
  Kaswahili, kwa mujibu wa maelezo yako ya tarehe 13/01/2014 at 2:18 PM , nilivyokuelewa mimi, ulimaanisha kuwa, vitu vyote vilivyoumbwa ni vyema, na vyote vimetakaswa. Nakunukuu, “2. Hebu naomba uniambie maana ya neno maneno yafuatayo:
  (a) Mk.7 inasema, “alivitakasa vyakula vyote”. Nini maana ya neno “vyote”?
  (b) 1Tim 4:5 inasema, “Everything he created is made holy”. Nini maana ya “everything”?
  Lakini pia huoni kuwa ni upuuzi wa hali ya juu kuyalazimisha haya maneno mawili (everything na vyote) yamaanishe vyakula maalumu tu?”
  Sasa kwa maelezo yako haya kaka Kaswahili, leo nashangaa tena kukuona unaisaliti kauli yako mwenyewe ya EVERYTHING na VYOTE kuwa haikuwa sahihi. Anyway, sishangi sana ila ninamshukuru Mungu, maana hata maana yenu ya everything na vyote, kumbe huwa hamuimaanishi. Kuna vitu mna mipaka navyo. Umetoa mfano wa mawe. Nina imani, hata fisi, paka, mjusi, mavi, au mtu mwezio, nk ni miongoni mwa vitu najisi unavyoviamini hata wewe. Mnavitambua kabisa kuwa si vyakula pamoja na kwamba mnavijua kuwa ni vyema. Nikupongeze kwa kufikia hatua nzuri sana katika kujifunza mada hii. Kimsingi kama na wewe, umeanza kuelewa kuwa kuna vitu ambavyo si vyakula, ila watu wengine huvila, haujapingana na Mungu kabisa kama mimi. Mungu ameweka mipaka ya vyakula kwa watu wake. Kwa hiyo, mimi na wewe tuko sahihi kabisa. Cha msingi ni kufahamu tu ile mipaka aliyotuwekea Mungu ya nini tule na nini tusile basi. Bwana akubariki sana kaka.
  Naomba pia nijibu swali lako linalohusu ulaji wa nguruwe kwa wayahudi, na wamataifa. Nimeyasoma maelezo yako, yaelekea hukunielewa vizuri. Nilisema kuwa, ULAJI WA NGURUWE NDANI YA KANISA(waumini wa Kristo), UMEANZA HIVI KARIBUNI KWA SABABU YA ULAFI WA WATU TU… Jaribu kunifuatilia na kuninukuuvyema kaka. Napenda kurudia tena kusema kuwa, ulaji wa nguruwe kwa watu wanaomjua Mungu tangu zamani, haukuwepo, isipokuwa umeanza siku za hivi karibuni. Wote wale waliokuwa wanakula nguruwe, walikuwa si waumini na hata wayahudi, hawakuwa waumini wote na wengi hawakumwamini hata Yesu tunayejifunza habari zake leo. Hata baada ya kifo chake, wayahudi wengine, bado waliendelea na kafara za wanyama hadi mwaka wa 70 AD. Kwa hiyo si wayahudi wote walikuwa wafuasi wa Kristo. Na kwa sababu ya kuwa gizani kama mataifa mengine tukiwepo na sisi waTz, watu tuliendelea kutika dhambi ya kula nguruwe (japo mimi sijala). Na baada ya NEEMA kufunuliwa kwetu, Mungu anatuonya sasa, “Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa; nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia; tupate kuishi kwa kiasi, na haki, na utauwa, katika ulimwengu huu wa sasa” tito 2:11-12. Sasa hivi rafiki yangu Kaswahili, ukila nguruwe, watenda dhambi kabisa.

  Mwisho, maswali yako uliyomuuliza Mjema na mimi nimeyaona. Na kwa mwelekeo wako, umesimamia kwenye maneno EVERYTHING na VYOTE kuwa ni vyema. Halafu hapohapo, unakataa kuwa, si vyote ila baadhi tu (kwa uchache tu) ndivyo vyakula. Na unasema kuwa sisi wasabato, hatuna grounds za vyakula ktk agano jipya isipokuwa la kale. Nakushukuru kwa maoni yako hayo. Siku za hapo nyuma, niliwaulizeni (wewe na Sungura na Dittu), mnionyeshe kwenye agano jipya au la kale aya yoyote ya maandiko inayosema kuwa nguruwe, kambaremamba nk(vitu najisi), vimetajwa kama ni vyakula. Wewe mwenyewe ulikimbia mbio.
  Namshukuru mwanaume Sungura, alideclare waziwazi kuwa HAKUNA AYA HIYO KWENYE BIBLIA NZIMA na badala yake, kuna aya lukuki zinazokataza watu kula vitu najisi.
  Sasa kaka Kaswahili, najaribu kukusoma vizuri, naona bado una negative pre-conceived ideas kuhusu wasabato. Na hili litakugharimu sana. Najua si tatizo lako, isipokuwa hao walimu wako waliokulisha unga wa ndele kuhusu wasabato kumbe wasabato wenyewe hawako hivyo ulivyoelezwa/fundishwa. Ulifundishwa habari za wasabato na mtu asiye msabato na hivyo hawajui wasabato. Nakusikitikia kuamini sana maelezo ya mwalimu wako hadi. Acha ushabiki wa kidini. Hautakusaidia hata kidogo. Jitahidi kuijua Biblia kaka. Ndiyo salama yako hiyo.

  Ubarikiwe

 131. Mjema,

  Nimefurahi kukuona, ninaamini kadiri utavyoendelea, tutafahamiana zaidi, KARIBU SANA kwa niaba ya rafiki za Siyi!

  Kwanza umenitia moyo sana kwa kuyarejea masharti ya kula hapo ktk Mwa 2:16-17. Pia nimeyapenda maelezo yako yanayomfananisha anaye kanusha masharti hayo kuwa nia sawa na Shetani, “…kumbuka kukanusha kwenu kuhusu kula ni sawa na shetani alivyomwambia hawa, mwnz 3;4-5” huu ni ukweli mtupu na unaoana na kifungu hiki: 1Tim 4:1-5
  “Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine WATAJITENGA NA IMANI, WAKISIKILIZA ROHO ZIDANGANYAZO, NA MAFUNDISHO YA MASHETANI; kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe; wakiwazuia watu wasioe, NA KUWAAMURU WAJIEPUSHE NA VYAKULA, ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli.”
  Unawaona wenye kukanusha kula, ndg Mjema? Hao hapo, ni mafundisho ya mashetani wanayoyashikilia!!!

  Haya hebu yaangalie masharti ya kula yalivyotolewa kisha jipime mwenyewe ulichokishikilia kama si hayo mafundisho ya mashetani?

  Maelekezo/ Masharti ya Kula:

  1: Mungu akasema, Tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu, ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti, ambao matunda yake yana mbegu; vitakuwa ndivyo chakula chenu; (MWA. 1:29)
na tena Mwa 2:16 17 BWANA Mungu akamwagiza huyo mtu, akisema, Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.

  Maelekezo haya yamedumu mpaka siku Nuhu alipotoka ndani ya Safina.

  2: Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. (MWA. 9:3 SUV)
Haya, hapa Maelekezo yamebadilika, wameongezewa vyoooote VIENDAVYO vilivyo hai, ndio kusema pamoja na vile najisi, hivyo vilivyo elezwa ktk Mwa 7:2, vyote vyafaa kuliwa kwa Neno la Mungu, yaani YEHOVA!!! 


  Maelekezo haya yamedumu mpaka siku Israeli walipotolewa Utumwani sasa wakiwa ni Taifa, ndipo wakapewa Maelekezo mapya,

  3: Walawi 11; hayo sasa yanayo wagawa wanyama na samaki ktk mafungu mawili, wakuliwa na wasiopaswa kuliwa! Katika dunia yote, ni hawa tu ndio wenye kupewa Maelekezo hayo ktk wakati huo na hivyo kuwa tofauti na jamii nyingine zote!

  Maelekezo haya yamedumu hadi ujio wa Kristo, hapo anapoliunganisha Kanisa lake la Kiyahudi na hili jipya la Mataifa na kulifanya Moja!
  Haya hapa Maelekezo mapya, yanayowarudisha ktk siku za Nuhu,


  4: “…kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? KWA KUSEMA HIVI ALIVITAKASA VYAKULA VYOTE.” (MK. 7:19 SUV)

  Haya ndiyo Maelekezo waliyopewa hao wanaomwamini Mungu. Kwa Utii na furaha huyapokea hayo bila kukanusha!!!

  Hiki ndicho kipimo unachoweza kujipimia nacho, Maelekezo yanayompasa Mcha Mungu ndiyo hayo, ukimuona mtu anakanusha kama ulivyosema, basi jua ya kwamba huyo ameyashika hayo Mafundisho ya Mashetani, huo ndio urahisi wa Biblia!!!

  Karibu sana ndg Mjema!

 132. Siyi,

  Ndugu yangu, nami nimefurahi kuyaona majibu yako, bali mimi katika mazingira haya niliyoyazoea, nimejifunza kutegemea lolote lile, maana ulimwengu wa dini si imara, licha ya kujifikirisha kwamba ni imara!

  Mambo ya Eva ni magumu kuliko unavyoyarahisi. Suala la Eva linahusisha UTII zaidi kuliko kula kula, kama unaweza kuliona hilo! Utii hutokana na usikivu uliojengeka katika msingi wa upendo. Basi uwezo wa kuyasikia Maelekezo ndio unazaa Utii au Kiburi!!!

  Labda niyajibu maswali yako, tukiwa ktk tafakari ya jambo hili.
  1: Sheria zilizokuwa zinamzuia mwanadamu kufanya jambo lolote au zilizokuwa zinamlazimisha kufanya jambo lolote katika agano la kale na wakati wa agano jipya, mambo yakawa tofauti, zilikuwa ni sheria zilizokuwa zikilenga kafara ya Kristo msalabani. Naomba unieleze uhusiano uliopo kati ya sheria za vyakula na kafara ya Kristo. Kifo cha Kristo kilihusikaje na utakaswaji wa wanyama najisi ambao hata kabla ya kuasi kwa mwanadamu, wanyama hao Biblia imewaita kuwa najisi? Au wakati Yesu anamkomboa mwanadamu msalabani, ndipo alikuwa anatakasa na nguruwe? Au utakaswaji wa nguruwe haukuletwa na Yesu isipokuwa RM?

  Naona utangulizi wa swali lako, umeliweka kisheria na kafara zake zaidi kuliko kimaelekezo! Labda umechukulia kwamba Neno la Mungu ni Sheria, haya hilo nalo ni zuri tu.

  Unanipotaka nikueleze uhusiano uliopo kati ya Sheria za vyakula na kafara ya Kristo, labda niseme katika urahisi, kama Maandiko yanavyojidhihirisha, HAKUNA uhusiano wowote ule!!! Pia kifo cha Kristo HAKINA uhusiano wowote ule na utakaswaji wa vyakula! Ila sehemu ya swali lako hili, hii unayosema, “… wanyama najisi ambao hata kabla ya kuasi kwa mwanadamu, wanyama hao Biblia imewaita kuwa najisi?” labda ukinionesha sehemu hiyo ktk Maandiko ambayo wanyama hao wamenajisishwa kabla ya Anguko, ili nami niisome kwanza, ndipo ninaweza kulisemea hili, otherwise nadhani utakuwa umejichanganya ktk mafundisho yenu tu, ukayaona ni Maandiko!

  Kukombolewa kwa mwanadamu hapo msalabani hakuna uhusiano wowote ule na utakasaji wa nguruwe wala chochote kati ya hivyo najisi! Iwapo Kristo aliitoa roho yake ili nguruwe atakaswe, basi Injili ni kazi bure, huyo anayefikia kuliwazia na hata kuliamini hilo hivyo, hana tofauti na nguruwe, maana huyo si nafsi, na hivyo haijui thamani yake, ndio maana ameifananisha kazi ya Msalaba na nguruwe!!!!

  Pia wazo hili kwamba, “Au utakaswaji wa nguruwe haukuletwa na Yesu isipokuwa RM?” ni wazo la mtu anayetafuta kujichanganya, au aliyeukosa msingi wa Injili na sasa ana bahatisha mambo! Yesu yule Mwana wa Mungu alikuwa ni Nabii, Roho wa Mungu katika Ukamilifu wake alikuwa ndani yake, ndiye aliyehudumu, na RM ni Roho huyo huyo akiwa ndani ya waaminio akiendelea na Huduma! Kwahiyo ni vizuri ukakijua unachokiamini kwanza ndipo uendelee nacho!!! Mungu katika Marko ndiye aliyevitakasa, kama unamjua unayemfuata, tena KABLA hajasulubiwa!!!

  2. Mungu anaposema kuwa amevitakasa vyote, alisema katika mukitadha gani? Nguruwe na viumbe najisi navyo vilitajwa kuwa vimetakaswa?

  Nimefurahi kukuona angalau ukikiri kwamba Mungu ndiye aliyevitakasa, “Mungu anaposema kuwa amevitakasa vyote…”, hii ni hatua kubwa sana unayostahili pongezi!!!!

  Sidhani kwamba unaweza kuvitakasa vilivyo visafi, ninaamini vichafu ndivyo hutakaswa! “Vyote” haiwezi kuwa na maana tofauti na hiyo ya kimsamiati tunayoifahamu sote, labda nikusikilize, maana lugha zinakwenda zikiboreshwa, hebu lete hiyo maana mpya, usisahau na ile “ALL” ya kizungu!!!

  Nakushauri ndg yangu, yaliyo mepesi ya Mungu, nawe uyapokee hivyo! Leo usile hiki, kesho anakuambia ukile nk, yeye ndiye anayejua anachokifanya, Uchafu na Usafi wa vyote yeye ndiye anayeujua, usimtangulie Mungu mbele; FUATA instructions katika wepesi wake, achana na dini, hao walikwisha likataa Neno, wanawasomba tu ili muwape company!!!

  Ubarikiwe ndg yangu!

 133. Bw. Siyi,

  Salaam!
  Nakushukuru kwa pongezi ulizonipa. Ni kweli kila binadamu aweza kukosea. Kinyume na hii kauli ni kiburi tu. Hakuna anayejua kila kitu katika mwili huu. Labda katika mwili tunaoutazamia. Na pia hakuna aliye accurate 100%. We all occationally lapse in our words.

  Bw. Siyi, nilikwambia wakati mwingine ni hekima kunyamaza kimya unapokuwa huna kitu cha msingi cha kuongea. Kama unazidiwa na hoja na maswali yanayokujia, unaweza ukachagua kukaa kimya tu, usijibu kitu; itaonekana ni hekima kuliko kuweweseka na kujibu utumbo.

  Katika majibu yako ya hivi karibuni kwangu umesema nakunukuu:
  “Aidha inabidi ufahamu maana ya chakula. Maana wewe ( na wenzio) kuna vitu ambavyo si vyakula lakini mwaviita chakula; kisa Mungu kaviita VYEMA.”
  Siyi, kuna mahali umeona tumesema kuwa mawe ni chakula?
  Kama sisi tunasema nguruwe, bata, kambaremamba, mumi (kwa uchache) ni chakula safi; na mwenyewe umekiri kuwa Mungu kaviita vyema, huoni kuwa wewe ndo unapingana na Mungu?

  Kwa habari ya Mdo15 umesema suala la wanyama najisi halikuwa tatizo la kanisa wakati ule ndo maana halikuwekwa katika orodha ya mambo ya msingi ambayo kanisa linatakiwa liyashike. Kwamba eti ulaji wa nguruwe haukuanA wakati wa mitume bali umeanza hivi karibuni tu kwa 7bu ya ulafi wa watu wa siku hizi.
  Hivi unataka kuniambia kwamba wote miongoni mwa wayahudi walizishika amri za Mungu na sheria za Musa?
  Je, hao walevi, makahaba na wenye dhambi ambao mafarisayo walimtuhumu Yesu kuwa ndo marafiki zake, nao unataka kuniambia walimcha Mungu kiasi cha kushika maagizo yake?
  Unatakakusema mataifa (waingereza, wagiriki, warumi, wachina, watanzania nk) walizifuata hizo sheria za Mungu wa wayahudi pia kiasi kwamba hawkula kiti moto?

  Umekanusha kuwa hujasema katika Mk 7 kuwa Yesu alikuwa anazungumzia chakula cha nafaka pekee, nakunukuu ulivyosema:
  “Mfano wenyewe ulikuwa unahusu wa vyakula bila kunawa mikono kwa kufuata tamaduni za kiyahudi. Hata hivyo Yesu alikuwa anazungumzia vyakula na vitu najisi. Tena chakula chenyewe kilikuwa ni NAFAKA wala SI NYAMA za wanyama najisi”
  Naona umetahayari mpaka si tu huwezi ukakumbuka kile unachoandika, bali pia hujui unachoandika. Lakini pia wewe mwenyewe huwezi kurejea maandiko yako mwenyewe kabla hujatutaka sisi turejee ulichokiandika.

  Kuna maswali nilikuuliza ukajibu utumbo sana!
  1. Nilikutaka uthibitishe katika kipindi cha Paulo ni nani waliokuwa wakiwahadaa watu wajiepushe na vyakula safi, (1Tim4:1-5). Ulijibu utumbo sana!
  2. Nilikuuliza kwa leo ni nani katika kizazi chetu anayewahadaa watu wasile vyakula hivyo? Ulijibu utumbo sana!
  Mi naona hata aibu hauna!
  Make ni upuuzi wa hali ya juu kutoa mfano wa suala la uchinjaji lililoibuka hivi majuzi!
  Suala la msingi hapo lilikuwa ni wakristo kukataa/kukatazana kula nyama ya ng’ombe? au mbuzi? au kondoo? au kuku? au nguruwe? au bata?
  Ni upuuzi usio kifani!
  3. Nilitaka utoe ushahidi wa dhehebu na watoto wake ambalo limekuwa likifundisha watu kujiepusha na vyakula ambavyo bibilia imevitaja kuwa ndo vyakula.
  Na penyewe umeongea utumbo mtupu!

  HOJA ZA NDG YAKO MJEMA.
  Nilisoma alichokiandika lakini sikuona jipya humo. Ndo maana sikuona lolote jipya la kuweza kunishughulisha.

  Ameanza na Mw.2 kujaribu kutuaminisha kuwa sheria ya kula Mungu aliiweka hata kabla ya dhambi pale Mungu alipomkataza Adam kula matunda katika mti uliokuwa katikati ya bustani.
  Mjema anashangaa eti, kama Mungu aliweka mipaka ya kula hata kabla ya dhambi, inawezekana akabatilisha baada ya dhambi?!!!
  Anashidwa kutambua tu kwamba Mungu huyohuyo aliyeweka na kuagiza sheria nyingi tu, alikuja kuzibatilisha; hata yeye hapo alipo hazifuati na kuzitenda tena kamwe; isipokuwa ameona sheria ya vyakula ndo pekee haiwezekani Mungu kuibatilisha.

  Mjwma anakiri kuwa, “KILA (everything) alichokiumba Mungu ni CHEMA (holy). Maneno yanayofuata hapo mbele “kikitumika ipasavyo” ni ya mjema. Ni tafsiri yake binafsi. Hayawezi yakachukua nafasi ya maneno “kama kikipokewa kwa shukurani”.
  NB: kama unakumbuka Siyi nilikuomba ufafanuzi wa maneno “everything” na “vyote” (all) lakini hujafanya hivyo. Hata Mjema ameingia mkenge uleule.

  Mnatumia nguvu nyingi mpaka mishipa ya inaumuka kuonesha amri ya katazo la kula wanyama najisi katika agano la kale. Hakuna mtu anaweza kubisha jambo hili kwa habari ya agano la kale.
  Ground yenu ipo katika agano la kale tu. Katika agano la kale haya mambo yapo wazi wala mtu hawezi akabisha. Lakini katika agano la kale hamna namna mnaweza kuthibitisha hili suala zaidi ya kufanya ufisadi wa maandiko kujaribu kuthibitisha uongo wenu.

  Kuhusu Lk 8, ushahidi wenu ni wa assumption tu. Ona Mjema anavyosema:
  (1) Kwa nini pepo wachague kuwaingia nguruwe na Yesu akubali?
  (2) Mbona wakati mwingine walipotolewa hawakuuliza pa kwenda?
  (3) Hivi huyu Yesu aliywagiza watu wafanye kazi tangu Edeni, kwa nini a7bishe hasara kubwa kiasi hiki kwa wafugaji na wakati kwenye Mk 7 anatangaza kuwa vyote ni safi?

  Unasema (Mjema) kuwa pia Paulo anasema walafi wote hawataingia mbinguni, Gal 5:16-21, na umetoa maana ya ulafi:
  1. Kula kupita kiasi-sawa. Lakini maneno “vile alivyoruhusu Mungu” hayo ni yako na dini yako.
  2. Kula alivyokataza Mungu-ni kweli lakini kwa kipindi kile.
  NB: niongeze na maana nyingine kuwa: ni kukosa uwezo wa kujiongoza/kujizuia katika kula.

  Ndg. Siyi, nirudie tena kwamba, katika baadhi ya mambo, likiwamo hili la chakula, nyie wa7to hamna kabisa ground ya kusimamia katika agano jipya. Mnachofanya ni kung’ang’aniza tu mambo yakubaliane na uongo wa dini yenu, lakini daima uongo hauwezi ukashindana na ukweli.

  Tuendelee.

 134. Dittu,
  Wasiwasi wako tu kaka. Michango yako naisoma sana. Ni ukweli kuwa neno TORATI ndilo linalojumuisha sheria za Maadili, Asili, Vyakula, Uraia n.k. Vyote hivi vinaitwa TORATI, but application yake ndiyo tofauti japo zote ni TORATI. Ukisema kuwa Amri 10, Musa, asili, uraia ni mamoja kwa maana ya jina (yaani TORATI), mimi sikubishii kwa hilo. Lakini ukisema kuwa sheria hizi ni mamoja kwa maana ya matumizi yake, Utakuwa unatudanganya tena peupe bila hata aibu.
  Na kuhusu Sabato, mimi nashukuru kwa vile mnajitahidi kufahamu sana sabato japo naona mnachanganya kati ya sabato ya Amri ya Nne(sheria za Maadili) na zile sabato za sheria ya Musa. Mkifanikiwa kutofautisha hapa, mtakuwa kwenye uwanja mzuri sana wa kuielewa dhana ya Sabato kama pumziko na siku ya Ibada kwa kila mtu anayejiita Mkristo. Lakini mtaelewa sabato kama mojawapo ya sherehe za Musa zilizokuwa zikimlenga Kristo.
  Jitahidi

 135. Kaswahili,
  Na mimi naongezea kujibu.
  Binafsi sijasoma sehemu yoyote ndani ya Biblia inayosema wasababto wasafiri umbali wa mtupo wa jiwe siku ya sabato na si zaidi. Wewe kama umelipata fungu hilo, nitafurahi kujifunza pia kutoka kwako kaka.
  Na tphara unayoizungumzia, rejea kusoma sura nilizokupeni. na hasa sheria za Musa kuhusu tohara. Nakutia moyo ujisomee mwenyewe maana naona kama narudia maneno/maelezo yaleyale tu…

 136. Kaswahili,
  Ni jambo la kiungwana sana ulilofanya kama kweli uemekiri mwenyewe kuwa ulifanya manyanga. Hilo ni jambo kiume. Nikutie moyo tu, kuwa, kukosea ni jambo la kawaida sana. Si unakumbuka sisi ni wanadamu tu? Dhambi ilipoingia, iliathiri sana hata mifumo yetu ya kumbukumbu. Hongera kwa ujasiri huo. Mimi nimeupenda sana.
  Sasa, nakuomba uwe brief kidogo, baada ya kusubstitue Pala White na Ellen G. White. Kabla ya yote, nikwambie tu Ellen G. White siyo mwanzilishi wa Wasabato. Maelezo yako mengine sijayaelewa kabisa. Naomba uyafafanue kiasi chake. Baada ya sehemu hiyo ya kwanza, tuendelee kwenye ule mchango wako sasa.
  Katika marko 7, sidhasni kama mlinikoti sawasawa. Hebu rejeeni maelezo yangu kwanza, maana hata Sungura naye, nilimuona aliniuliza swali la namna hiihii. Ukiyarejea maelezo yangu, ndipo utaelewa kama kweli nilirejelea chakula cha nafaka peke yake ama la. Fanya hivyo rafiki tafadhali.
  Aidha, inabidi ufahamu maana ya chakula. Maana wewe (na wenzio) kuna vitu ambavyo si vyakula lakini mwaviita chakula, kisa Mungu kaviita vyema… Unachekesha sana Kaswahili. Kila kitumbele za Mungu ni chema rafiki. Na kila kitu, kina matumizi yake pamoja na uchema huo. Mungu amebainisha vyema ktk hili. Nakushuri sana upitie mchangto mzima wa W.H.Mjema. Utapata mengi ya kukusaidia. Mimi naona kama narudia kujibu maswali ya Sungura ya siku ile. Ndiyo, yanaweza yasiwe ni yaleyale, lakini yanafanana sana.
  Kuhusu ajenda za mkutano wa mitume huko Yerusalemi, nakupendekezea ujisomee mwenyewe badala ya kusikia tu mhubiri wenu akiwaambia. Soma mwenyewe Biblia kaka kuhusu tukio hilo la mkutano. Utafunguka sana. Na miongoni mwa sura za kusoma ni Mdo 15 na Galat 2.
  Na mimi nakuona kama unafanya masihara na Mungu. Unafanya unafiki kabisa kaka. Maana unasema kuwa wewe ni mtu wa agano jipya ilhali huwa mnavitumia na vitabu vya agano la kale. Kama si unafiki ni nini kaka? Si mnunue vipande vya Biblia vya agano jipya peke yake kama kweli ninyi ni watu wa agano jipya tu?
  Aidha, tunahitaji neema ya Kristo itufunike sote!

 137. Kaswahili, nakushukuru kwa kunikumbusha. Wasabato hawashiki (hawaikumbuki/hawaitunzi) 7to kama ilivyoamriwa. Kushika sabato maana yake ni kutofanya kazi yoyote. (Kut 16:23-30; 35:1-5). >Hairuhusiwi kupika chakula siku ya sabato (kut 16:23). >>Hairuhusiwi mtu kuondoka mahali pake siku ya 7to (kut 16:29). >>> Ilitakiwa kondoo wawili wachinjwe (Hes 28:1-10). >>>>ilitakiwa mikate ya hekalu itengenezwe kila 7to (1 Nya 9:32; Law 24:8,9). Na zaidi hairuhusiwi kuwasha moto siku ya sabato (Kut 35-3).

 138. Siyi, Nimeipitia tena na tena michango yako yote hasa ya tar 09 jan, saa 9:13 am na tar 10 jan 2014 saa 12:31 uliyoielekeza kwa ndugu Kaswahili. Nimefanya hivyo kabla sijakujibu kama ulivyonishauri, ndugu yangu Siyi! katk pachiko lako la tar 10 ulisema “…Usabato is so powerful hakuna ujanja ujanja…” na kwamba mnakataza tafsiri za biblia za mtu binafsi, mnaruhusu biblia ijitafsiri, lakn zaid ukasema nyie (wa7to) ni watu wa imeandikwa. Hadi hapo ulitakiwa kuja na tafsiri za biblia yenyewe na sio kunirejesha nisome mchango wako wa tarehe 9 jan 2014 ambao ndani yake umetoa tafsiri binafs ambazo kesho yake tar 10 jan, umezikataa, (sasa mm sijui labda ulisahau). Hii inanaipa picha kwamba michango yangu huwa huisomi (labda huwa unafanya ile kitu mnaita ‘GLANCING’) kwa 7bu laiti kama ungeyasoma yale machapisho yangu kuhusu TORATI, AMRI 10 NA AGANO LA KALE ungeweza kuubaini uelekeo wangu. Torati, amri kumi na agano la kale yote ni mamoja!.

 139. Dittu,
  Niongezee hapo. Siyi kama sheria zilizopitwa na wakati ni zile zilizohusu kafara pekee, leo wa7to mnatupa jiwe?
  Mnakata govi siku ya nane baada ya kuzaliwa watoto wenu?
  Mifano ipo mingi tu. Na haya maswali tunayauliza na tumeshamuuliza hapo awali. Hayajibu kwa ufasaha anamung’unya maneno tu.

 140. Ndg. Siyi,

  Hakuna anayeweza kushindana na ukweli akashinda, iwe mbingu, duniani au kuzimu. Truth is an unconquerable giant!
  Ni kama ilivyo kwa giza na nuru. Nuru is an unconquerable giant!

  1. Katika majibu yako kwa bw. Sungura kuna sehemu ulisema alichokuwa
  anazungumzia Bwana Yesu kwenye Mk.7 haikuwa nyama bali kilikuwa chakula cha nafaka. Lakini katika sura ile hakuna mstari unaosema vyakula vinavyovitakasa Bwana Yesu ni vyakula vya nafaka pekee. Nataka uthibitishe, kwamba vyakula alivyovitakasa Yesu vilikuwa vya nafaka pekee, nyama haimo.

  2. Hebu naomba uniambie maana ya neno maneno yafuatayo:
  (a) Mk.7 inasema, “alivitakasa vyakula vyote”. Nini maana ya neno “vyote”?
  (b) 1Tim 4:5 inasema, “Everything he created is made holy”. Nini maana ya “everything”?
  Lakini pia huoni kuwa ni upuuzi wa hali ya juu kuyalazimisha haya maneno mawili (everything na vyote) yamaanishe vyakula maalumu tu?

  3. Nilieleza kuwa, kikao cha mitume na wazee kilichokaa Yerusalem kililenga kujadili mambo yaliyokuwa yanaleta mkanganyo. Kwa 7bu hiyo ilibidi wakae chini wayajadili mambo yote (likiwamo na hili tunalojadili hapa) beyond mtazamo wa mila na tamaduni za kiyahudi. Kwa 7bu Mungu alijidhihilisha kuwa ni Mungu wa watu wa mataifa pia, si wayahudi pekee. Kwa 7bu kulikuwa na watu waliokuwa wanafundisha kuwa lazima mataifa nao wazishike mila na tamaduni za kiyahudi. Lakini pia watu hao walikuwa wanaamini kuwa bado baadhi ya sheria za Musa should be preserved.
  Ndipo walipokaa na kuyachunguza maandiko vizuri hatua kwa hatua na kufikia mwafaka/maazimio wa mambo ya msingi ya kuyashika. Si tu mambo ya msingi kwa mataifa, bali hata kwa wayahudi wenyewe. Kwa maana hiyo
  haya mengine ni useless. Kwa hiyo haikuwa na haja kuendelea kuwabebesha watu mambo ambayo ni useless ambayo wao na baba zao yaliwashinda.
  Kama nilivyoeleza; kikao hiki kilipendekeza mambo ya msingi tu ya watu kuyashika. Sasa mbona hawakuazimia pia kuwa watu wajiepushe na vyakula najisi? Au wajiepushe na wanyama najisi?

  Siyi, tofauti ya wewe na mimi nikuwa wewe unajifanya unaamini na kufuata maagano yote mawili.
  Mimi ninafuata agano jipya tu ambalo biblia inaliita “lililo bora zaidi”
  As Jesus comes in to take place, John the
  baptist must become less and less important.

  Kazi kwako.

 141. Bw.Siyi na wana SG wote,

  Nichukue wasaa huu kuwataka radhi kwa mchapio ambao binafsi nadhani ni wa kufungua mwaka!
  Kwa namna moja ama nyingine a
  utakuwa umeleta mkanganyiko kwenu. Lakini ni hali ya kawaida ya ulimi kutereza. Ni kwamba nilimaanisha Bi Hellen G. White, wala si Paula White.
  Bw.Siyi, nichapisho niliwahi kusoma; wala si kwamba nimeishiwa ndg. yangu. Suala la aina ya uandishi niliotimia isikupe shida.

  Tuendelee..

 142. Dittu,
  Kutoka 29:42 inasema;
  SUV: “Itakuwa ni sadaka ya kuteketezwa milele katika vizazi vyenu vyote mlangoni pa ile hema ya kukutania mbele ya Bwana; hapo nitakapokutana nanyi, ili ninene na wewe hapo”.
  KJV: “This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD, where I will meet you to speak there unto thee”.
  Ndiyo, yaelekea kutoka 29;42, imekupa changamoto hasa kwenye neno —milele—. Napenda kusema kuwa, kwa uelewa wangu, kabla ya dhambi, Mungu alikuwa anakutana na wanadamu mara kwa mara katika bustani ya edeni. Mungu hakujificha kwa viumbe wake –wanadamu. Hakukuwa na masharti kama tuliyoyaona kwenye kutoka 29 naam yalikuwa zaidi ya hayo. Baada ya dhambi, Mungu alijenga mipaka ya kukutana na wanadamu, maana asingelikuwepo mwanadamu mdhambi, anayeweza kumwona Mungu akaishi-kutoka 33:20. Hivyo wanadamu wadhambi walipaswa kujitakasa kwanza (kumwaga damu za wanyama) kwa kufuata kielelezo alichowafanyia Mungu mwenyewe pale edeni baada ya anguko. Hata hivyo, Mungu hakuonekana mwili wake mbali na utukufu, sauti, ngurumo, wingu nk vilivivyokuwa vikitanda kwenye hema ya kukutania. Hiki kilikuwa ni kipindi ambacho Mungu alikuwa hajajifunua kwa njia ya Kristo. Baada ya Mungu kujifunua, sasa hivi tunazungumza na Mungu kwa njia ya mwanaye kupitia RM.
  Na kwa sababu ya udhaifu wa sheria hizo za kafara, Mungu alikuwa alishapanga kuziondoa kwa njia ya kafara ya mwanaye. Ndiyo maana baada ya kifo cha Kristo msalabani, pazia la hekalu,, lilipasuka kuashiria kuwa, sheria dhaifu ya kafara za kuchinja wanyama, haikuwa na nafasi tena. Ushahidi mwingine, wote walioamini kafara ya Kristo pale msalabani wakiwemo na wanafunzi wa Yesu, hata baada ya Yesu kupaa mbinguni, hawakuendelea na sadaka za kafara. Kama zingekuwa za milele, tungewaona mitume na wengine, naam hadi leo watu tungekuwa tunaendelea na sadaka za kutekezwa.
  Kwa hiyo, ndg yangu Dittu, umilele unaouona kwenye kutoka 29:42, ulikuwa ni kwa kipindi cha nyuma kabla ya Mungu kujifunua kwa njia ya mwanae Kristo. Umilele wa sheria hizo dhaifu, uliishia msalabani. Sasa, hivi tuna kafara ya Kristo tu rafiki yangu.
  Vivyo na katika sheria zingine. Lakini, kumbuka, kuna baadhi ya matukio kama pasaka, Yesu alionyesha kuyaendeleza tena kwa msisitizo, basi na sisi hatuna budi kuyaendeleza. Nakushauri uurudie mchango wangu wa tarehe 09/01/2014 at 9:13 AM kwa Kaswahili. Kuna mambo mengi niliyoyagusia huko ambayo hadi leo bado yapo.. mf, sikukuu za vibanda nk. Nikutie moyo kujifunza vizuri habari za TORATI ili uelewe ni torati zipi zinaendelea na zipi zilikoma.
  Ubarikiwe

 143. Ndugu Mjema nimefurahi kukuona hap S.G maana kila cku ulikuwa ukiniahidi kuonekana bt naona sasa umeamua tena umekuja kwa nguvu kubwa.Naona Siyi sasa kapata support. karibu sana.

 144. Nawasalimu wote kwa jina la MUNGU WA U3 MTAKATIFU!, Siyi, katka pachiko lako la tar 10 jan, 2014 saa 12:31 kwa Kaswahili ulisema “Kile Mungu alichokisema (torati) nje ya zile za kafara ni cha milele, sheria ya chakula ni ya milele…” ni vyema. Haikua hiyo tu ni sheria ya milele bali pia 1. Sheria ya kutoa sadaka ya kuteketezwa ilikua sheria ya milele (Kut 29:42), 2. Tena Pasaka ilikua sheria ya milele (kut 12:14), 3. Vivyo hvyo sheria za kutoa uvumba (Kut 30:8), na kufanya vishada ktk nguo zao zilikua ni sheria za daima za vizazi vyao (Hes 15:38). Kaka yangu Siyi, kama suala ni milele mbona hamuendelei na milele zote kama nilivyoainisha hapo juu.

 145. Mjema, Mjema,
  What a blessing!!!!
  Ninamshangilia Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu aliyekuongoza kabisa katika kuyaweka mambo haya vizuri na kwa ufasaha wake. Mchango wako nimeupenda sana sana sana. Bwana apewe sifa na asante kwa kazi hii njema na nzuri uliyofanya. Nakusihi sana kwa rehema zake Mungu, endelea kufanya hivi kila upatapo fursa.
  Bwana akubariki sana Mjema.
  Ndg yako ktk pendo la Kristo,
  Siyi

 146. KAswahili,
  Ha ha ha ha haa!!
  Binafsi sikuwahi kufikiri kuwa kumbe hata wewe ukiishiwa hoja huwa unazungumza mambo yasiyoeleweka rafiki!!! Sasa, hapo juu ndiyo umesema nini kaka? Mbona sielewi ulichosema? Paula White ni nani? Anahusianaje na imani ya kisabato?
  Nakushauri tu, uifuate Biblia. Dhambi inakuotea mlangoni, sharti uishinde kaka.
  Ubarikiwe sana

 147. Lwembe,
  Nimekupata rafiki yangu. Nashukuru kwa majibu yako uliyoyaleta kifalsafa. Mtu akiyasoma majibu yako, halafu akalinganisha na utangulizi wako, atashindwa kukuelewa isipokuwa sisi akina Siyi tuliodumu na wewe kwa muda sasa.
  Kwa kweli sikutarajia kukuona Lwembe ninayekufahamu kuwa u mwanafunzi mzuri wa Biblia kusema maneno hayo uliyoyasema hapo juu. Nimegundua kuwa, tunahitaji NEEMA KUBWA ya KRISTO ili kuifahamu Biblia rafiki. Vinginevyo, tutabaki kuitafsiri Biblia vibaya ili ituhalalishie dhambi tulizozizoea tangu zamani. Wengi wanaitafsiri Biblia kwa kuyasikiliza mahitaji yao ya kimwili. Wanaitafsiri Biblia kwa kuufuata mwili – ulafi. Laiti watu wangemsikiliza RM, wasingetoka na maana mbaya na kengeufu kiasi hiki.
  Nakuona na wewe umeingia kwenye mlengo uleule wa Hawa/Eva, kuhoji kauli au amri ya Mungu kuwa, kwani nikila tunda kitatokea nini? KWa nini Mungu amekataza tusile matunda? Hii ndiyo analysis ya Eva ilimfanya akose majibu na kasha kunyosha mkono wake na kutwaa tunda, akala na leo mimi na wewe tunalia sote. Leo sitaki kuwa na maneno mengi rafiki. Naomba nikuulize maswali machache tu kwa mujibu wa maelezo yako.
  1. Sheria zilizokuwa zinamzuia mwanadamu kufanya jambo lolote au zilizokuwa zinamlazimisha kufanya jambo lolote katika agano la kale na wakati wa agano jipya, mambo yakawa tofauti, zilikuwa ni sheria zilizokuwa zikilenga kafara ya Kristo msalabani. Naomba unieleze uhusiano uliopo kati ya sheria za vyakula na kafara ya Kristo. Kifo cha Kristo kilihusikaje na utakaswaji wa wanyama najisi ambao hata kabla ya kuasi kwa mwanadamu, wanyama hao Biblia imewaita kuwa najisi? Au wakati Yesu anamkomboa mwanadamu msalabani, ndipo alikuwa anatakasa na nguruwe? Au utakaswaji wa nguruwe haukuletwa na Yesu isipokuwa RM?
  2. Mungu anaposema kuwa amevitakasa vyote, alisema katika mukitadha gani? Nguruwe na viumbe najisi navyo vilitajwa kuwa vimetakaswa?

  Nitafurahi kukuona kwa majibu mazuri.
  Nakungoja.
  Ubarikiwe na Bwana

 148. Sungura,
  Mwitiko wa hoja zako za tarehe 10/01/2014 at 1:14 PM
  Ha ha ha ha!!
  Siku hizi ukiniona tu nimechanganya ka kiingereza, ina maana nilikuwa nadesa? Anyway, uko huru kuwa na mtazamo wowote juu ya mapachiko yangu. Sikuzuii hata kidogo. Badala ya kung’ang’ana na Siyi ukimchungulia kama kadesa ama la, nakushauri ung’ang’ane na kile kilichowasilishwa na Siyi kama ni cha kimaandiko au ni porojo tu. Hili ndilo la msingi kuliko yote kaka Sungura. Sasa, niende kwenye maswali yako;
  Swali 1
  Katika amri kumi za Mungu ambazo umesisitiza kuwa zinakaa milele, ni amri gani ambayo inasema kuwa nguruwe, ngamia, mumi,n.k ni najisi?
  Jibu
  Ndani ya swali lako, umechanganya aina mbili za sheria/torati i.e. Moral Laws (Amri 10) na Dietary Laws (SHeria za Vyakula). Sheria inayokataza ulaji wa wanyama najisi, ni sheria ya vyakula na siyo Moral Laws. Na sheria hizi zote, ni miongoni mwa sheria za Milele. Sheria zilizopitwa na wakati, ni sheria za kafara peke yake kaka Sungura.
  Na kama unataka hadi nichanganye na ka kiingereza ndo uamini kuwa nimejibu, nasikitika kukwambia kuwa asi mara zote nitakuwa nachanganya lugha kaka. Kwa vile umeniona kuwa sielewi kiingereza, mimi sikulazimishi uwe na uelewa tofauti na huo. Huenda kweli sielewi kabisa japo mimi nafikiri najua kiasi chake(cha kunywea maji). Naomba hii isiwe hoja sasa. Marko 7, na 1 timothy 4, mikitadha yake ni hiyo kaka. Kama siku hizi unaibishia hadi Biblia yenyewe, ukidai hadi uone ka kiingereza kamepita, utakesha kaka. Mimi nimemaliza kabisa. Hata Yesu hakueleweka kwa watu wote, sembuse Siyi!!
  Swali 2
  Kwenye Mark, unatuambia kuwa Yesu alikuwa anaongelea vyakula vya nafaka wala siyo nyama. Bila hata aibu unasema hayo hadharani?
  Jibu,
  Wewe unataka niionee aibu hata Biblia?? Kamwe haitatokea hiyo kaka. Sahau kabisa. Sijikani kama Petro. Namwomba Mungu anisaidie katika hilo. Nilikwambia kuwa, rejea sura nzima ya Marko 7, uone nini kilikuwa kinazungumziwa. Nikakwambia kuwa, hoja iliyokuwepo hapo, ilikuwa ni ulaji bila kunawa mikono hadi kwenye viwiko. Kumbuka, Yesu na mitume wote walikuwa ni wayahudi, so walijua habari za vyakula na vitu visivyo vyakula (najisi). Hali kadhalika, 1 tim 4, mukitadha wake ni huo. Hata ukisoma Bible commentary, maelezo hayo utayakuta. Nashangaa sana unaponiuliza maswali ambayo hata wewe, una majibu yake. Nakunukuu “Hebu niambie, inaposema kwa kusema hivyo alivitakasa vyakula vyote, ilikuwa inamaanisha alivitakasa vyakula vyote vya nafaka peke yake?”
  Sasa, hebu niambie, Petro aliposema sijawahi kula kitu kilicho najisi, alimaanisha wanyama peke yake? Siku ile nilikwambia kuwa, kuna vyakula ndani ya Biblia na vitu vingine visivyo vyakula. Na hii ndiyo mada yetu kuu. Nikakwambia unithibitishie walao kwa aya moja tu kuonesha ni lini vitu visivyo vyakula Biblia ilikuja kuvihalalisha??!!! Ulipoamua kukwepa kujibu hoja hiyo, ulijidai kutojua maana ya chakula kwa mujibu wa Biblia. Rafiki yangu Sungura, unahitaji uvumilivu kweli kutoka kwa watu wengine katika mijadala ya Biblia. Vinginevyo, mmhhh. Mungu atusaidie sote rafiki yangu. Maana kama siku ile, hukuwa na jibu, la leo limetoka wapi?
  Aidha, nakupongeza kwa jibu lako la kukiri kuwa HAKUNA HATA AYA MOJA NDANI YA BIBLIA INAYOWARUHUSU KULA nguruwe, panya, mijusi, bata nk. Hapa umekuwa mkweli kabisa. Nami naungana na Mungu kukwambia kuwa;
  “Hii ndiyo jumla ya maneno; yote yamekwisha sikiwa; Mche Mungu, nawe uzishike amri zake, Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya” Mhubiri 12 :13-14.

  Sungura,
  Mwitiko wako wa 10/01/2014 at 6:00 PM
  Mchango wako huu nilianza kuujibu. Lakini nilipoendelea kuusoma, nimeshawishika kutoujibu kabisa isipokuwa kukuandikia maneno machache ya kukufanya utafakari kama mtu mzima na ushauri kidogo.
  Kwanza, nakuomba ujifunze kuwa taifa la wayahudi lilianza lini? Kabla ya hapo wamataifa walikuwa ni wepi? Wote hawa, Mungu aliwapa vyakula gani?
  Pili nakutia moyo ujifunze habari za TORATI kwa ujumla wake kwanza. Maana kwa topic hii tuliyofikia na wenzio, wewe huwezi kutuelewa kabisa, utakuwa unaturudisha nyuma tu kila wakati kama siyo kupondea tu mapachiko ya wenzio bila ya kuwa na hoja za msingi kwa sababu ya kutokuelewa jwako kinachoendelea.
  Tatu, Kama unalifahamu kusudi la Mungu kuwakataza wayahudi kutokula wanyama najisi, nakushauri na wewe ujifunze kwa wayahudi, maana wokovu unatoka kwa wayahudi, Biblia iliandikwa na wayahudi(isipokuwa Luka), Wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wayahudi, na Yesu mwenyewe alikuwa ni myahudi. Kwa maneno mengine, hata Mungu alikuwa ni myahudi.
  Kama na Yesu anatushauri mimi na wewe tujifunze kwake YEYE aliye myahudi, maana YEYE ni mpole na mnyenyekevu wa moyo… tujitie nira yake na nira yake ni laini… mambo hayo si mazuri kaka kuyatafuta? Maana hata tupige chenga vipi, ili tuokolewe siku ya mwisho, hata wamataifa sisi, shartyi tufanywe kuwa wayahudi wa kiroho(waisrael wa kiroho). Kama unawakandia wayahudi, mimi nakushangaa sana.
  Ushauri wa bure kwako
  1. Acha ushingo ngumu usio na sababu kulibishia neno la Mungu. Kwa kufanya hivyo, unamkataa Mungu. How are you endangering yourself bro??
  2. Tatu, unajidai kujua yote lakini baadhi ya mambo ni mtupu kabisa kaka. Huna hata chembe. Maswali yako, yanakuumbua kuwa u mtupu!!!
  3. Najua baadhi ya mambo unayajua kabisa, lakini una tabia ya kupiga chenga wee kujibu huku unatafuta sababu ya kukwepa huko… Halafu ukikosa hoja, ndipo unakiri na kukiri kwako ni kwa nadura sana. Jitahidi kuwa unajibu straight kama jibu unalifahamu kaka badala ya kupotezea watu mida yao.
  4. Jitahidi tuufanye mwaka huu kuwa ni tofauti na ule uliopita. Vinginevyo, mimi sitakuwa najibu hoja/maswali yako utakayokuwa unayaleta specifically kwangu. Nazungumzia matumizi ya lugha.

  Ubarikiwe na Bwana.
  Tuendelee kujifunza kaka.

 149. salaam wapendwa katika Kristo,BWANA YESU ASIFIWE, napenda kujiunga nanyi katika mada hii muhmu inayoaminiwa tofauti tofauti miongöni mwao walitajao jina la kristo. Mtaniwia radhi napenda nichangie mada hii kuanzia nyuma kidogo ingawa mlishaichambua kuanzia desemba 2013. Mimi binafsi namuunga mkono ndugu, M,J,N,Siyi katika yote aliyosema katika misingi ifuatayo
  1.kwanza kabisa hii mada sio ya lele mama kama wengne walivyochangia eti kwa kuwa mbinguni sio kula na kunywa, iyo sio kweli, swala la kula/kunywa litaamua wokovu wa kila mwenye mwili .fuatana nami
  a)kabla ya dhambi Mungu aliweka masharti ya kula Mwanzo 2:16-17”,Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu(km anavyo tuagza leo)akasema matunda ya kila mti wa bustan waweza kula,walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya USILE,..?Utakapokula utakufa hakika.”
  Wapenda mipaka ya KULA ilikuwepo hata kabla ya dhambi.jambo la kujiuliza hapa ,hv km Mungu aliweka mipaka ya kula ht kabla ya dhambi hv kweli inawezekana akaibatilisha baada ya dhambi!!? Kwa upande wangu HAPANA.
  b)kilichopelekea dhambi kwa jamii ya wanadamu ni kula,KULA,Mwanzo3:1-11, nyoka alimjaribu hawa ktk kula na kuanguka, kumbuka kukanusha kwenu kuhusu kula ni sawa na shetani alivyomwambia hawa, mwnz 3;4-5,”nyoka akamwambia mwanamke,……..kwa maana Mungu (aliyesema usile) anajukua siku mtakapokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho….,’ ktk aya 6 jaribu likamteka na kuanguka dhambini!! Ooh kumbe udhaifu wetu wanadamu ni kula kile kilichokatazwa! Leo duniani ni mateso na vilio kwa sababu KULA.,hv kumbe kula ndio kulimgharimu Yesu kuacha utukufu kuja kutukomboa. Kula kilichokataza kumetufanya wanadamu tupotee, na weng watapotea kwa sababu iyo iyo.
  c) najua unaweza uliza? Kwani Mungu aliuita ule mti najisi,
  Jibu, hapana.kabla ya dhambi hapakuwa na misamiati negative, mfano,njaa,wivu, kwani hawakuwa na ufahamu wa mabaya kwan kula ule mti ndo kulipelekea ujuzi wa mabaya,mwanzo2:17, hvy Mungu akutaja neno najisi, ila la kuzingatia ulikuwa mti uliokatazwa.
  2.kila kitu alichoumba Mungu ni chema kikitumika ipasavyo/ilivyopangwa mwanzo1:31,na hii ndio huko ‘kupokewa kwa shukrani’ . Ebu jiulize, ukisikia mr. xxx amemnajisi mtoto yyy,bila shaka ametumiwa isivyositahili.
  3.sheria au mipaka ya kula imeendelea kuwepo ht baada ya dhambi kama mtumishi- siyi, alivyowafafanulia torati a: ktk, walawi 11;1-38,kumbk aya 1.inasema”Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia,neneni na wana wa israel,mkiwaambia,wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakaowalawa,….,” anataja sifa za kila kiumbe. nitamko la Mungu asiye na kigeugeu. Swali la kujiuliza, ili Mungu asiwe na kigeugeu, Je, hz sifa za hawa wanyama zimebadilika ili waanze kuliwa kwny agano jipya,jamani ebu twndeni polepole, kwny agano jipya nguruwe ameanza kucheua! Sungura siku hz ana kwato! Kambale ana magamba? Km hapana1 Mungu wa agano la kale ndio wa agano jipya. Hakuna popote alipobatilisha kauli zake za walawi11 bali Yesu alithibitisha. math5;
  b)ukweli wa wakati wa Nuhu kwny safina kuruhusu ”wasafi 7 na wachafu 2” haujapitwa na wakati. kumbk ndo wakati Mungu kw mara ya kwnz anaruhusu ulaji wa nyama, hvy kusema wasafi7 na wachafu2, ni kwa mtazamo wa kula.
  4.wapendwa kwa moyo wa maombi na unyenyekevu hebu tutazame ukweli ufuatao,
  a)neema ya Yesu mnayosema sheria hz zimefanya kuwa kuu kuu ilikuwepo hata agano, Mwanzo 6;8 inasema ”lakini nuhu akapata NEEMA machoni pa Bwana” wote tunaamini neema imeletwa na Yesu hvy pia wa agano la kale waliitegemea iyo iyo.
  b)hebu tuchunguze habari za watakatifu wafuatao:-
  -Waamuz13:2-5
  Kuzaliwa kwa Samsoni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, BWANA kwa kinywa chake mwnywe wala hapa hajatumia mtu mwng,musa anasema”Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa u tasa,…….4,basi sasa jihadhari,nakuomba usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi…….. maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni” wapenda hapa Bwana kwa kinywa chake mwnyw anaweka bayana uwepo wa vitu najisi.
  -vipi kuhusu Nabii Daniel1:8 inasema”lakin daniel aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme…..akamwomba mkuu wa matowashi asijitie unajisi….” daniel mtu aliyependwa na Mungu,Dan9;23 alipata afya bora mara10 ya waliokula vyakula najisi,dan1:15-16.
  5.hebu tumtazame,Yesu. a)kwanza kabisa jaribu la chakula lilimpata tena la kwanza kama pale kwa adam na hawa ingawa sio la vitu najisi Math4:2-4.hebu jiulize km Yesu angekula nini kingetokea? bila shaka wokovu ungekuwa matatani.
  Marko7:1-23, siyi amefafanua vya kutosha, ugomvi wa Yesu vs mafarisayo ni juu ya mikono najisi,na sio vyakula.
  -pambano hili pia Yesu aliwatahadharisha wanafunz wake”…. wasilemewe na ulafi na ulevi Yesu akawajia km mtego unasavyo”.Luka21:34 kwani ndvy ilivyo kuwa wakati wa hawa(mwan3),Nuhu na Lutu(luka17:26-29) ,.moja za jambo lililopelekea hukumu ni kula? Why?bila shaka walika mipaka za kula.ole wetu tukilemewa km wao.Swala la kula ni pambano kubwa tangu kabla ya dhambi.
  -pia kuna jambo nataka tujifunze kupitia kisa cha Yesu kukubali pepo waliomtoka mtu kuingia kundi la nguruwe ktk Luka8:26-36.aya ya33 inasema”pepo wakamtoka mtu yule wakawaingia nguruwe,nalo kundi….,wakafa maji? Maswali ya kujiuliza 1.kwa nini pepo wachague kuwaingia nguruwe na Yesu akubali? 2.mbona wakati mwngn walipotolewa hawakuuliza pa kwend? 3.hv huyu Yesu aliyeagza watu wafanye kazi tangu edeni mwaz2 kwanini asababishe hasara kubwa jinsi hiyo kwa wafugaji,na wakati ametangaza kuwa vyote ni safi ktk mark7? Wapendwa kwa akili ya Std vii tu jibu lipo wazi,ilikuwa biashara HARAMU,km alivyofanya kwny hekalu walipoendesha biashara. Yesu alikuwa na uwezo wa kuagza waende wajuapo. Pia pepo kuchagua kuwa ingia nguruwe ni kiashiria kuwa nguruwe sio safi, kwa kuwa pepo hawakai mahali safi Math12:43-45.nadhani hadi hapo tupo pamoja. Hebu tumgeukie paulo naye.
  Siyi ameto ufafanuzi sahih kabisa kuhusu Mdo10 ,petro alijua kuna vyakula najisi ndo maana akataka kujua maana hasa ambayo alijibiwa ktk aya ya28.ni kat ya wayahudi vs mataifa.-pia warumi14? Sambamba na alvyoeleza,siyi dhana ya paulo hapa alikuwa anakemea tabia ya kuhukumu hebu angalia anavyoanza 14:1 na anavyo malizia 14:10. The same kwa Kol2:16,tusiwahukumu wengne bali waeleze imani zetu kwa upole
  Naomba nimalizie kwa ushauri wa paulo 1Kor10:31,usemao”basi mlapo au mnywapo..,….”fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu’.kumbe ht paulo anajua kuna kula kusipo mpa Mungu utukufu.
  -pia paulo anasema walafi hawataingia mbinguni,Galat5:16-21. Tukumbuke ulafi una pande a.kula kupita kiasi vile alivyo ruhusu Mungu kuwa ni chakula. b.kula alivyokataza Mungu .makund yote aya yapo law11.pia tuzingatie nilichosema hapo juu.pambano la kula ni endelevu had mwsho wa dunia kwan ndio udhaifu mkubwa wa mwanadamu.mwisho kabisa
  NI KAWAIDA YA MUNGU TANGU EDEN KUWEKA MIPAKA YA MATUMIZI YA VITU VYAKE,SIO KWA KUWA NI VIBAYA KWA VYENYEWE BALI ANATAKA KUPIMA UTIIFU WETU KWAKE.Mbarikiwe wote.

 150. Siyi,

  Ninakushukuru ndg yangu kwa majibu yaliyo wazi!

  Kuna wakati nilipokuwa mtoto, au nawe, kama utakumbuka, ukiamka asubuhi upesi utaivaa nguo uliyoivaa jana, kisha unatimkia kucheza. Ndipo mama angekukamata na kukurudisha ndani ukaoge na kubadili nguo. Katika umri ule mdogo usingejua uchafu ni nini, kwako yote yalikuwa sawa tu mpaka mafundisho ya mama yalipokukolea ndipo sasa unaweza kuyatambua mambo hayo. Ndio maana nilipoyafuatilia majibu yako katika mjadala huu nikakuona ni kama uliyefikia kuyatambua mambo hayo, yaani nikajua kuwa nawe sasa hivi utakuwa unajua Usafi na Uchafu ni nini, ndio nikakuuliza kuhusu hilo!

  Jibu ulilonipa kwa sehemu kubwa linathibitisha ukweli wa Maandiko, bali linatoa taswira ya mtu aliyeivuka hali ya kitoto, lakini katika joto la Dar es salaam anavaa shati moja siku tatu!!!

  Mungu ndiye anayeujua Usafi na Uchafu wa wanyama, na si daktari wala sayansi. Tena jambo hilo hajalifunua kwetu. Basi kama ulivyosema, wewe unawajua wanyama wasio safi na walio safi tu, na hilo ni kutokana na jinsi Mungu alivyowatambulisha; Uchafu wao wala Usafi wao sote hatuujui!!!!

  Basi Mungu anapokuambia AMEVITAKASA, unapaswa ulipokee Neno hilo kama ulivyolipokea lililokuambia kuwa ni wachafu! Ninakushangaa sana unaposisitiza kuwa tuifuate Biblia wakati huo huo ukiibishia kwa nguvu zote! Mwenye kuvijua visafi na vichafu anakuambia amevitakasa, basi unapombishia kuna tofauti gani na kiburi cha Kaini?

  Usijipeleke Jehanum kwa mambo yaliyo wazi kiasi hiki, Petro hakulielewa tamko hilo la kuvitakasa vyote hapo lilipotolewa, Mungu akalirudia tena kwa mifano mikamilifu akivishusha “vichafu” vyooooote mbele yake ili avile, kama ambavyo Mungu anarudia tena kwenu kuwahakikishia utakaso huo kwenye blogu, ili mkawahubiri na wenzenu Habari Njema hiyo; msizifanye ngumu shingo zenu!!!

  Roho Mt ndani ya Paulo, amelirudia jambo hili kwa kirefu sana, akilifundisha katika kina chake, kiasi kwamba asiyelielewa hilo ni lazima awe katika matatizo makubwa sana ya kiimani, atakuwa amekamatwa katika mtego wa mafundisho ya mashetani kwani ndio wenye kulipinga Neno la Mungu, naye maskini HAJUI!!!!

  Wakristo ni “watoto wadogo” walio chini ya uangalizo wa Neno la Mungu, wanalisikiliza hilo; kama ambavyo mama zetu wanavyotubadili nguo chafu, usiwe nawe mkubwa unayevaa shati siku tatu Dsm kwa kumjeuria Mungu!

  Siyi, Kiburi cha dini ni HATARI sana ndg yangu!!!

 151. Dittu,
  Nakusalimu katika jina la Kristo.
  Nashukuru sana kaka. Nimekuona jinsi ulivyotiririka ukijaribu kuleta hoja za kurefute maelezo yangu na majibu yangu kwako uliyotaka kujua maana ya Amri, Sheria, Torati na Agano la Kale. Sina uhakika kama uliyapitia vizuri na kwa umakini mkubwa. Aidha, nilikwambia/kukupa option ya kugoogle tu habari za Torati, ili ujifunze hata kwa wengine maana yaelekea Siyi humwamini. Aidha, nakurejesha usome mchango wangu kwa Kaswahili wa tarehe 10/01/2014 at 12:31 PM . Pale kuna maelezo mazuri yanayojibu hoja zako. Amri 10, torati, na agano la kale si mamoja kama ulivyodai. Nakutia moyo usome pachiko hilo kwanza, halafu njoo ulete hoja kaka.
  Kile Mungu alichokisema (Torati) nje ya zile za kafara, ni cha milele. Sheria ya chakula ni ya milele. Unapoendelea kubugia nguruwe, unafanya hivyo kwa sababu umeamua wewe mwenyewe lakini si Biblia kamwe.
  Ubarikiwe sana. Nakungoja.

 152. Duh…!!!

  Siyi, nani kakuloga!
  Au ndo yuleyule aliyewaloga?!
  Kwa nini kujishushia heshima yako kiasi hiki!!!
  Majibu yako watu wakiyasoma watakudharau na kukupuuza sana!
  Wakati mwngine kama huna cha kusema, kunyamaza kimya huwa ni hekima.
  Usinifanye niamini kitu nilichowahi kukisoma mahali nikakipuuzia!
  Niliwahi kusoma dokomentari moja ilikuwa inasema kwamba inasemekana Paula White yule mwasisi na mhishimiwa sana wa dini yetu hii zilikuwa zinambana!
  Eti utotoni alikuwa na kitu alichokiita yule mtonyaji kwenye lile nyeti kuwa ni “Occasional seizure”.
  Bila shaka ni degedege hii!
  Eti kwenye 20s zake lile occasional lilikuwa limepungua sana but siku moja usiku wa8 likamu-arest tena. Baada ya ndg. kufika kumpa service eti siku ile ilikuwa tofauti na siku zote. Eti malaika wa bwana alikuwa kamuvuzisha ujumbe kutoka juu. Eti ujumbe ule aupeleke kwa viumbe wa Mungu kuwakumbusha wasiipuuze ile dini yetu ya zamani tuliyoianzisha tukiwa jangwani. Eti boga
  la zamani la kaya haling’olewi. Eti viumbe wasidhani kuwa Bwna Yesu kuiondolea umaarufu wake; bali aliipoza kidogo tu, ila inaendelea kama kawa.

  Mama yangu leo…!

  Siyo mimi jaman…

  Mimi nilikuwa tu nanukuru lile li-komenteri! Sijuwi li-dokamentare!
  ……

 153. Siyi!

  Unatutishia hukumu, naona unazidi kuishiwa hoja!

  Usijenge hoja kama unawaandikia watu maamuma wa neno la Mungu. Kuna mambo unayasema mimi naona ni kujaa ujinga juu ya maandiko.

  Kwa mfano, unaposema kuwa wakati wa kanisa la kwanza issue zilikuwa ni kuzuia uasherati, uzinzi, ibada za sanamu pamoja na kuzuia application ya sheria za Musa ikiwa ni pamoja na suala la tohara, una maana gani kama si kusumbuliwa na umasikin wa kuelewa maandiko?

  Kwani mambo ya chakula ilikuwa si sheria ya Musa? Au sheria a Musa ilikuwa ni tohara tu?
  Kwa nini usiwe mtu mwenye kufanya uchambuzi wenye akili ukagundua kwamba suala la tohara (ambalo kwa wayahudi lilikuwa na nguvu sana) lilipelekwa Yerusalaem juat kwa sababu lilileta mgogoro kati ya wayahudi -wakristo na mataifa- wakristo, la sivyo hata lisingesemwa ndani ya kanisa.

  Kama unadhani kanisa limeanza kula vitu kama nguruwe siku za hivi karibuni tu na wenyewe ni upuuzi wa kushindwa kuelewa unachosema.
  Kumbuka onyo la kutokula ni kwa ajili ya dhamiri, si kwa ajili ya madahara mwilini. Ndio maana hata nyama iliyosongolewa unaweza ukala kama ulikuwa hujui na usipate madhara wala kutenda dhambi yoyote.

  Unaongelea kanisa la wapi, la wayahudi waliompokea kristo au wamataifa waliompokea kristo?
  Kama unaongelea wayahudi inaweza ikawa ni kweli hawakumpokea kristo kisha wakaanza kula kiti moto. Lakini unapoongelea mataifa, ambao hiyo sheria ya Musa hata ilikuwa haiwahusu, na hivyo wanavyoviita wayahudi vyakula najisi kwa mataifa vilikuwa ni vyakula vyao vya kila siku.

  Ndio maana wasamaria walikuwa pia wanafuga nguruwe, mpaka Yesu aliachilia mapepo yawaingie. Hao watu wakiokoka na kuanza kumfuata kristo hivyo ndo huendelea kuwa vyakula vyao.

  Unadhani mchina akimwamini kristo anahitaji kujifunza kula pweza, na hivyo vitu vya ajabuajabu anavyokula. Hicho ndo chakula chake cha siku zote.

  Na kwa hiyo habari ya Petro kwa mataifa unatakiwa ujiulize sana juu ya kile anachokiita kongwa ambalo wao na baba zao liliwashinda, hivyo wasingependa kuwabebesha mataifa wanaomwamini kristo.

  Siyi wapaswa kwanza kujua nini lilikuwa kusudi la Mungu kuwaamuru wayahudi wasile kitu fulani na kingine wale. Pamoja na makatazo mengine yote yaliyo katika torati ya Musa.

  Na kabla hajawakataza (kabla ya torati ya Musa) lazima ujue kuwa hayo mambo walikuwa wanayafanya. Sasa jiulize ni lini waliwahi kula nguruwe akawadhuru, au kambare, au pweza?

  Hebu niambie, wewe uliacha lini kula nguruwe?

 154. …kwa maana hata leo hivi wakat lisomwapo agano la kale utaji huo wakaa, haikufunuliwa kwamba huondolewa ktk kristo, ila hata leo torat isomwapo utaj huikalia mioyo yao. LAKINI WAKAT WOWOTE WATAKAPOMGEUKIA BWANA ULE UTAJI HUONDOLEWA” (2 Kor 3:6-8, 11-16) Hapa Paulo amezichanganya amr 10 (zilizochorwa ktk mawe), agano la kale na torati na kusema ni huduma ya mauti inayobatilika bali huduma ya yesu (agano jipya) ni ile ikaayo. TUMSIFU YESU KRISTO.

 155. Katka (Kut 34:27-29), tunasoma jinsi uso wa Musa ulivyong’aa alivyopewa zile amri 10 na Mungu. Kwa hiyo, ktk mistar ifuatayo Mtume Paulo ameziita amri kumi kuwa ni “huduma iliyokuja na utukufu”, -Basi tusome kwa makini mistari ifuatayo ili tuone mtume anavyofundisha kwamba agano la kale, torati na amri kumi yote ni mamoja na kwamba yote yameondolewa. Paulo anasema: “Naye (Mungu) ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya; si wa andiko, bali wa roho; kwa maana andiko huua bali roho huhuisha. Basi ikiwa huduma ya maut iliyoandikwa na kuchorwa KATKA MAWE (amri 10) ilikuja katk utkufu hata waisrael hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa,kwa sababu ya utkuf ulokuwa ukibatilika; je! huduma ya roho haitazid kuwa ktk utkufu?… Kwa maana ikiwa ile iliyobatilika ilikua na utukufu, zaidi sana ile ikaayo inautukufu. Basi, kwa kuwa kuna taraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi; nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisrael wastazame sana mwisho wa ile iliyokua ikibatilika… Katka (Kut 34:27-29), tunasoma jinsi uso wa Musa ulivyong’aa alivyopewa zile amri 10 na Mungu. Kwa hiyo, ktk mistar ifuatayo Mtume Paulo ameziita amri kumi kuwa ni “huduma iliyokuja na utukufu”, -Basi tusome kwa makini mistari ifuatayo ili tuone mtume anavyofundisha kwamba agano la kale, torati na amri kumi yote ni mamoja na kwamba yote yameondolewa. Paulo anasema: “Naye (Mungu) ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya; si wa andiko, bali wa roho; kwa maana andiko huua bali roho huhuisha. Basi ikiwa huduma ya maut iliyoandikwa na kuchorwa KATKA MAWE (amri 10) ilikuja katk utkufu hata waisrael hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa,kwa sababu ya utkuf ulokuwa ukibatilika; je! huduma ya roho haitazid kuwa ktk utkufu?… Kwa maana ikiwa ile iliyobatilika ilikua na utukufu, zaidi sana ile ikaayo inautukufu. Basi, kwa kuwa kuna taraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi; nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisrael wastazame sana mwisho wa ile iliyokua ikibatilika… Katka (Kut 34:27-29), tunasoma jinsi uso wa Musa ulivyong’aa alivyopewa zile amri 10 na Mungu. Kwa hiyo, ktk mistar ifuatayo Mtume Paulo ameziita amri kumi kuwa ni “huduma iliyokuja na utukufu”, -Basi tusome kwa makini mistari ifuatayo ili tuone mtume anavyofundisha kwamba agano la kale, torati na amri kumi yote ni mamoja na kwamba yote yameondolewa. Paulo anasema: “Naye (Mungu) ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya; si wa andiko, bali wa roho; kwa maana andiko huua bali roho huhuisha. Basi ikiwa huduma ya maut iliyoandikwa na kuchorwa KATKA MAWE (amri 10) ilikuja katk utkufu hata waisrael hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa,kwa sababu ya utkuf ulokuwa ukibatilika; je! huduma ya roho haitazid kuwa ktk utkufu?… Kwa maana ikiwa ile iliyobatilika ilikua na utukufu, zaidi sana ile ikaayo inautukufu. Basi, kwa kuwa kuna taraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi; nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisrael wastazame sana mwisho wa ile iliyokua ikibatilika… Katka (Kut 34:27-29), tunasoma jinsi uso wa Musa ulivyong’aa alivyopewa zile amri 10 na Mungu. Kwa hiyo, ktk mistar ifuatayo Mtume Paulo ameziita amri kumi kuwa ni “huduma iliyokuja na utukufu”, -Basi tusome kwa makini mistari ifuatayo ili tuone mtume anavyofundisha kwamba agano la kale, torati na amri kumi yote ni mamoja na kwamba yote yameondolewa. Paulo anasema: “Naye (Mungu) ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya; si wa andiko, bali wa roho; kwa maana andiko huua bali roho huhuisha. Basi ikiwa huduma ya maut iliyoandikwa na kuchorwa KATKA MAWE (amri 10) ilikuja katk utkufu hata waisrael hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa,kwa sababu ya utkuf ulokuwa ukibatilika; je! huduma ya roho haitazid kuwa ktk utkufu?… Kwa maana ikiwa ile iliyobatilika ilikua na utukufu, zaidi sana ile ikaayo inautukufu. Basi, kwa kuwa kuna taraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi; nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisrael wastazame sana mwisho wa ile iliyokua ikibatilika… cont

 156. Kaswahili,
  Tunaendelea kaka…
  Sidhani kama haya ni maswali ya Sungura. Sikumbuki aliniuliza lini. Anyway, ngoja niyajibu tu kwa vile yamekuja.
  Swali
  hivi kwa nini miongoni ya maazimio waliyoyafikia mitume na wazee pale Yerusalemu hili la vykula najisi hawakulisema?
  Au unataka kusema walilisahau tu?
  Jibu
  Sasa, kwa vile hawakulisema, wewe unataka uliingize/ulisemee na kulihalalisha kwenye Biblia? Suala la vitu au wanyama najisi, halikuwa tatizo la kanisa kwa wakati ule. Matatizo ya kanisa ndiyo yaliyokuwa yanajadiliwa. Lengo la mkuatano ule, lilikuwa ni kuwaleta watu kwenye standards za Biblia tu. Ulaji wa nguruwe kwa waumini (kanisa) haukuanza enzi za mitume. Umeanza hivi majuzi tu kwa sababu ya ulafi wa watu wa siku hizi.
  Ikumbukwe kuwa, The Apostolic Council ilikuwa na main ajenda ambazo miongoni mwa hizo, ilikuwa ni ajenda ya kuwakataza watu kula damu za wanyama, nyama na damu yake na ulaji wa nyama ambazo hazikuchinjwa vizuri(yaani hazikuchinjwa kwa kumwaga damu vizuri).Zaidi ya hapo ilikwa ni kuzuia uasherati, uzinzi, ibada za sanamu pamoja na kuzuia application ya sheria za Musa ikiwa ni pamoja na suala la tohara.
  Ndiyo maana, kwa vyakula vile(nyama) vilivyotolewa kwa sanamu, haikuwa issue kwa waumini waliokomaa kiimani. Kwa wale wenye mashaka, waliambiwa wale mboga2. Aidha, ndiyo maana hawakupeleka hoja ya kuruhusu watu wale wanyama najisi maana ilikuwa ni kinyume na fundisho la Biblia, Zamani zile, sidhani kama kulikuwa na vinywaji kama koka kola, chai nk but najua kuwa kulikuwa na pombe. Hivi vitu vinavyoathiri miili ya watu, havikuwa issue kwa waumini ndiyo maana havikujadiliwa hapo.
  Kwa yake mambo yaliyokuwa ni hitting issues kwa wakati ule, ndiyo yaliyojadiliwa kwenye mkutano huo.
  Wewe na Sungura wako kama mnataka kula nguruwe na makambaremamba, mapanya nk, ninyi kuleni tu, lakini hukumu ya Mungu inawangoja. Nawashauri mtubu na kumrudia Mungu maadamu ni mchana.
  Mbarikiwe sana
  siyi

 157. Cont… sanduku lile liliitwa “sanduku la agano”. Bila shaka tumebaini kuwa amri kumi na agano la kale ni mamoja. Sasa tuone jinsi torati na agano la kale yalivyo mamoja pia (Kut 20:29; 34:28-29; kumb 31:24-26) “Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana… kisha akakitwaa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu; wakasema, hayo yote aliyoyanena Bwana tutayatenda nasi tutayatii” (Kut 24:4,7). Tunazidi kuona jinsi amri 10 na torati ni mamoja katk maneno ya Paulo Twajua amri kumi zilisema “ustaman”(kumb 5-21) Walakin Paulo mtume anasema “…singalitambua dhambi ila kwa sheria kwa kua singalitambua kutaman kama torat isngalisema (Rum 7:7). Basi, KUMBE TORATI NA AMRI 10 ni mamoja! hvyo (Rum 7:6) panaposema tumefunguliwa ktk torati, basi ina maana kwamba tumefunguliwa katka amri kumi pia; maana yote ni mamoja!… cont

 158. Duh, Siyi!

  Acha kudesa ndugu yangu, utaishia kuaibika bure kwa kujichanganya na kupotea njia. Ulianza vizuri sana kuielezea ile Kol 2:16-17, kulinganan na kile ambacho wewe unaelewa kuihusu. Kukawa na Kiswanglish cha kutosha.

  Lakini nilipokufuatilia vizuri nikagundua hilo lilikuwa ni desa, ndio maana uliweka na komenti za kimombo kukazia. Na ndio maana umeandika sana kuhusiana na hiyo Kolosai.

  Pamoja na hayo umejichanganya sana katika kufafanua sheria za Musa na amri kumi. Na mim sina masali mengi hapo, ila machache tu amabyo nataka uyaweka wazi.

  Katika amri kumi za Mungu ambazo umesisitiza kuwa zinakaa milele, ni amri gani ambayo inasema kuwa nguruwe, ngamia, mumi,n.k ni najisi?

  Maelezo uliyoyatoa kuhusiana na Mark 7: 18-19, na 1 Tim.4:1-5, wala hayana mashiko yoyote. Ni dhahiri kwamba hukupata desa lake, ndio maana hakuna hata Kiswanglish.

  Kwenye Mark, unatuambia kuwa Yesu alikuwa anaongelea vyakula vya nafaka wala siyo nyama. Bila hata aibu unasema hayo hadharani?

  Hebu niambie, inaposema kwa kusema hivyo alivitakasa vyakula vyote, ilikuwa inamaanisha alivitakasa vyakula vyote vya nafaka peke yake?

  Siyi, ukweli ni kwamba unapofafanua kitu wewe kama wewe mara nyingi unkuwa very shallow. Unajaribu kuwa deep pale unapotumia madesa, lakini na yenyewe ni deep ambayo haina ukweli thabiti.

  Kwa kifupi ulichosema ni kwamba kitu kilichokomeshwa kuhusiana na torati ni zile sheria za Musa ambazo zilikuja kwa ajili ya kulinda amri, wala si amri kumi amabazo zenyewe ziliandikwa na Mungu mwenyewe.

  Lakini mpaka sasa katika mijadala yote hapa kati yetu na wewe msabato suala ambalo tumelumbano ambalo ni amri kumi za Mungu ni lile la sabato tu.

  Haya mambo yote ya chakula hayako katika amri kumi za Mungu, lakini ndo wasabato mmeyakomalia kweli,na mwishowe mmekuwa kama waganga wa kienyeji kwa habari ya tiba asilia.
  Sasa kama unajua kuwa amri za Musa ndo Kristo alizishugulikia msalabani, kwa nini wewe unazikomalia kwamba tunatakiwa kuzishika. Na vipi, kwani tohara siyo amri ya Musa, mbona na wewe msabato huishiki?

  Kuna maswali umeuliza unataka nikwambie/tukwambie, kuwa ni wapi biblia imesema sasa tunaweza kula nguruwe,ngamia, bata,n.k, maana wewe umeonyesha maandiko yanayozuia asiiliwe.

  Ngujo tu nikupe jibu fupi kisha nione ulitaka kusemaje.

  Jibu: Hakuna andiko linalosema ”sasa kula nguruwe, ngamia, bata, n.k ni ruhusa”.

  Hilo ndo jibu langu Siyi!

 159. Siyi, Biblia haioneshi tofaut kat ya sheria ya Mungu (moral law) na sheria ya Musa (ceremonial law). -Maneno TORATI,SHERIA na AMRI 10 yamechanganywa mno katk agano la kale. hapa yanaitwa “torati ya Mungu” pale yanaitwa “torat ya Musa”. Kwa mfano, sheria zinazohusu sadaka za kuteketezwa ambazo wewe na wasabato mnaziita sheria za Musa, zinaitwa “TORATI YA BWANA” ktk (2 Nya 31:3). -Angalia torat inavyoitwa hapa “Wakamwambia Ezra, mwandishi akilete kitab cha TORATI YA MUSA, Bwana aliyowaamuru Israel… Nao wakasoma ktk kitabu, katk TORATI YA MUNGU” (Neh 8:1,8). – Torati ilikua na sheria za aina zote mbili (“moral na ceremonial”) tazama hapa (Mt 22:36-40; 2 Nya 31:3). “Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya; kwakua mimi nimefanya agano nawe, na pamoja na Israel kwa mujibu wa maneno haya… Naye akaandika hizo mbao, hayo maneno ya maagizo hizo amri kumi” (kut 34:27,28). -zile mbao mbili za mawe za amri 10 zilitiwa ndan ya sanduku (kumb 10:1-5). -Basi kwa7bu amri kumi zilikuwa ndilo agano ndiyo maana… cont

 160. Kaswahili,
  Mimi nakushukuru sana kwa majifunzo haya tunayoendelea nayo. Ni kweli mara nyiyngine naweza kuandika jambo nikidhani nimeeleweka kumbe la. Ukiona hivyo, jua kuwa ni udhaifu tu uliojitokeza bila ya kukusudia kaka. Siyi ni mtu tu. Udhaifu na yeye anao sana. Ukishindwa kunipata sehemu yoyote, tafadhali usisite kuuliza kaka. Na kamwe, udhaifu huo hautokani na usabato. Usabato is so POWERFUL kaka, huwezi amini. Na hakuna ujanja ujanja unaofanyika kwa wasabato. Tunachokifanya wasabato ni kukataa tafsiri za Biblia za mtu binafsi na kinyume chake tunairuhusu Biblia ijitafsiri yenyewe. Kamaunataka dhehebu lisilopenda longolongo na porojo, ni wasabato. Wasabato ni watu wa IMEANDIKWA tu. Nataka uelewe hilo kwanza.
  Nashukuru kama umenifuatilia vizuri kwenye ufafanuzi wangu wa maswali yako. Kimsingi ilibidi niingie kidogo tu kwenye sheria kwa sababu maswali yako yote yalikuwa yanahusu sheria –TORATI, yakiwa yamejikita kwenye Sheria za Kafara a.k.a sheria za Musa. Umesema kuwa hujaelewa maana ya sheria za Musa, kafara au maagizo. Kimsingi, hizi ni terminologies zinazomaanisha kitu kilekile kimoja –Sheria za Kafara. Kwa hiyo ukiona sehemu fulani nimetumia sheria za Musa, au sheria za Maagizo, ni kitu kilekile kaka.

  Kwa nini zinaitwa ni sheria za Musa/maagizo au kafara?
  Watu wengi hufikiri kuwa, sheria hizi, zilianzishwa na Musa mwenyewe. La hasha!! Sheria hizi, zilianzishwa na Mungu mwenyewe baada ya anguko la mwanadamu dhambini. Mungu ndiye aliyeanza kuchinja kondoo (kumwaga damu-kafara ya mnyama) kwa mara ya kwanza ili kumstiri Adamu na mkewe baada ya wao kupungukiwa na utukufu wa Mungu (kutenda dhambi). Utaratibu huo wa kafara uliendelea hadi kizazi cha akina Ibrahimu. Israel walipokuwa utumwani, walimsahahu Mungu na walisahau kabisa taratibu za kafara kama ilivyokuwa kwa wazazi wao wa kwanza –mzee Ibrahimu. Ndiyo maana Mungu alipoamua kuwatoa utumwani Misri, Mungu anaanza kwa kujitambulisha kwanza kwa kutoa amri zake 10, sheria za kafara, sheria za vyakula nk. (rejea na jitahidi usome sikukuu nilizokopeni jana, utaelewa kwa undani mambo haya).
  Swali la 1:
  Unaweza ukanambia na kunithibitishia kimaandiko kuwa kipindi hicho cha Paulo ni nani aliyekuwa anahadaa watu wajiepushe na vyakula safi ambavyo Mungu alikuwa ameviainisha?
  Jibu
  Naomba uelewe kuwa Timotheo baada ya kumpokea Kristo kama matokeo ya kazi ya uinjilisti ya Paulo huko Rumi, Timotheo alikuwa ni mwinjilisti mlei aliyefanya kazi kwa ukaribu sana na Paulo huko Rumi. Alikuwa ni kijana chotara kwa kuzaliwa aliyekuwa na elementi za Uyahudi na Ugiriki(mamaye alikuwa Myahudi na babaye Mgiriki-Mdo 16:1,2).
  Katika kanisa alilokuwa akilichunga Timotheo (Listra), enzi hizo Rumi ikitawala takribani dunia nzima, eneo hilo lilikuwa na makanjanja (mafedhuli) wa kujua sheria za Mungu na injili ya Kristo. Makanjanja hao walijidai kufahamu kutafsiri injili na sheria ya Mungu tofauti na alivyokuwa akiifundisha Paulo (1 Timothy 1:3-7). Paulo kwa kusoma mazingira hayo anaamua kumwandikia Timotheo waraka wa kumtahadharissha juu ya makanjanja hao na kuyapinga mafundisho yao batili.
  Wengi (makanjanja) walikuwa wanaipindisha sheria ya Mungu. Waliifunidisha sheria ya Mungu tofauti na alivyokuwa akiifundisha Paulo. Walitengeneza sheria zao ndogondogo (man-made rules) za kiutamaduni za kimtazamo kwa lengo la kuzipindisha sheria za Mungu (1 Timothy 1:8-11). Theolojia ya Changamoto za walimu wabaya zilikuwepo sehemu nyingi za utume wa Paulo na si kwa timotheo peke yake. Rejea kwa wagalatia- Wagalatia 1:6,7 .
  Kwa mf. Makanjanja wale waliwazuia watu wasile nyama-1 Timothy 4:3. Swali la kujiuliza ni aina gani ya nyama? Biblia haijipingi kaka Kaswahili, Biblia inaposema nyama, zilikuwa ni zile nyama za wanyama safi. Na siyo nyama za wanyama najisi, maana hizo hazikukusudiwa kuliwa na mwanadamu tangu mwanzo. Nyama zile za wanyama safi, ziliruhusiwa ziliwe na waumini wanaoijua Biblia japo kwa sheria za kiutamaduni za jamii zile ilionekana kama ni ukengeufu kwao.

  Swali la 2
  je, kwa leo katika kizazi chetu ni nani anayehadaa watu wasile vyakula hivyo pia?
  Jibu
  Mtu yeyote anaweza kufanya hivyo. Kumbuka hivi majuzi hapa kwetu Tz, kulitokea mtafuruku wa watu (wakristo) kukataa kula nyama za wanyama safi (wanaokubaliwa na Biblia kuliwa na binadamu) zilizochinjwa na waislamu. Nina imani ulifuatilia vizuri hoja za wachangiaji kwenye mjadala ule. Kwa hiyo, mimi na wewe leo tunaweza kuwazuia ndg zetu kwenda kununua nyama buchani, kisa zimechinjwa na waislamu. Huu ni mfano tu.
  Swali la 3
  Unawea kutoa ushahidi wa dhehebu ulilolitaja na watoto wake, ambalo limekuwa likifundisha watu kuacha vyakula ambavyo biblia imevitaja kama vyakula?
  jibu
  Ndiyo naweza. Lakini ni kwa nini hadi nitaje? Si unawaelewa kaka? Tena miongoni mwao, nimesema unaweza kuwa wewe au mimi endapo hatutakubali kuongozwa na Biblia. Unataka dhehebu mama kabisa nilitaje.??!!! Nenda kajifunze hili dhehebu ambalo ni mfumo maalumu kwa sura yake. Kwa jina lingine, linaitwa mama wa makahaba!! Daniel 7 na ufunuo 13.
  Swali la 4
  Je, ni vyakula vipi hasa ambavyo dhehebu hili na watoto wake limekuwa likifundisha watu kuviacha?
  Jibu
  Rejea jibu la swali la 3 kisha husianisha na kile ulichojifunza katika-isaya 4.

  Majibu ya maswali ya Sungura yatakuja
  Ubarikiwe sana

 161. Mj,N,Siyi,

  Salaam,

  Nikushukuru sana leo kwa kuchukua jukumu la kujibu hoja, japo bado katika majibu yako siku zote huwi articulate (huwi bayana). Unarukia rukia mambo. Nadhani ni kwa 7bu ground yako
  unayosimamia is so weak!

  Nyie wasabato ni wajanja wajanja tu na mabingwa wa ubishi. mnatumia ujanja
  ujanja ku-manouvre maandiko. But hata hivyo uongo penye ukweli haufui dafu.

  Mimi tutakwenda taratibu tu. Na hivyo kama utakuwa unajibu hoja mwishowe tutaelewana tu.

  Katika maelezo yako nashukuru umeanza kwa kujibu swali la msingi nililokuuliza. Umekiri kuwa Bwan Yesu na hata Paulo katika melezo yao hawajaongopa na wala hawawezi kuwa waongo. Kwamba wapo sahihi kabisa.

  Katika utetezi wako umechomeka na suala la amri kumi za Mungu na sheri (torati) za Musa kuwa nisikanganye hivi vitu wiwili. Okay ni kawaida kuchomekea (to off-shot) katika maelezo unapokuwa unafafunua jambo ili lieleweke vizuri; lakini haipaswi off-shots zitawale maelezo kama ulivyofanya. Na mara nyingi hizi huwa ni mbinu zako kuhama kwenye mada na kupoteza lengo.

  Kwa mujibu wa maelezo yako katika fafanuzi umesema kuna amri za Mungu ambazo aliziandika Mungu mwenyewe akampa Musa awape wana wa Israeli wazifuate. Lakini pia umebainisha kwamba kuna sheria za Musa; ambazo
  aliziandika Musa na zilitumika ku-enforce
  utekelezaji wa amri za Mungu.

  Kwa mujibu wa maelezo yako, mtu alipovunja amri ya Mungu alihesabiwa amefanya dhambi dhidi Mungu. Umesema kuwa sheria za Musa zilikuwa ni fimbo za kuadhibia wavunja amri za Mungu. Sikuelewi unaposema Kol.2 mara inazungumzia sheria za Musa, mara sheria za maagizo ya Musa, na mara sheria za kafara; hebu fafanua vizuri hapa.

  Nilivyokuelewa ni kuwa, katika 1Tim.4 mstari wa 3 biblia inaposema ” nakuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukurani na walio na imani, wenyekuijua hiyo kweli”
  Wewe unasema hivyo vyakula biblia ilivyovizungumzia hapa ni vile ambavyo vimeamriwa na Mungu viliwe kama vyakula safi siyo?
  Sasa swali: Unaweza ukanambia na kunithibitishia kimaandiko kuwa kipindi hicho cha Paulo ni nani aliyekuwa anahadaa watu wajiepushe na vyakula safi ambavyo Mungu alikuwa ameviainisha?
  Na, je, kwa leo katika kizazi chetu ni nani anayehadaa watu wasile vyakula hivyo pia?

  Unawea kutoa ushahidi wa dhehebu ulilolitaja na watoto wake, ambalo limekuwa likifundisha watu kuacha vyakula ambavyo biblia imevitaja kama vyakula?
  Je, ni vyakula vipi hasa ambavyo dhehebu hili na watoto wake limekuwa likifundisha watu kuviacha?

  Nitafurahi pia kama utajibu hoja ya bw. Sungura aliyokuuliza kwamba, hivi kwa nini miongoni ya maazimio waliyoyafikia mitume na wazee pale Yerusalemu hili la vykula najisi hawakulisema?
  Au unataka kusema walilisahau tu?
  Make nadhani wangelisema: “Tuwaagize 1. wajiepushe na vyakula vilitolewa kwa sanamu.
  2. wajiepushe na vyakula vinavyotokana na wanyama wasio safi pamoja na vinywaji kama chai na coca-cola na mvinyo.
  3. wajiepushe na nyama zilizosongolewa pamoja na damu. Na
  4. wajiepushe na zinaa.
  (usije ukaniambia hiyo na.1 ndo inamaanisha na.2)

  Karibu sana.

 162. Siyi, rejea maelezo/majibu yako kwa Kaswahili, nijuavyo mimi dhehebu inayokataza watu kuoa/kuolewa ni budha “monks” wanaozuia watu wasile vyakula ambavyo Mungu amevitoa vipokelewe kwa moyo wa shukran ni dhehebu unaloliamini wewe na vitoto vyake ni masalia, marejea nk. Sie hatuna shida tunakula hadi mizizi.

 163. Dittu,
  Majibu ya maswali yako.
  a. Naona tuna safari ndefu ya kwenda kaka. Kwani wewe unafikiri amri ya kutokula bata ni sheria ya Musa? Nikushauri ujifunze kwanza kitu kinachoitwa TORATI na mgawanyiko wake. Hii itakusaidia sana rafiki yangu. Kwa ufupi tu, kutokula bata siyo sheria ya Musa, ni sheria ya Mungu (God’s Dietary Law). Kaka Dittu, si kila kitu katika agano la kale (isipokuwa amri 10) kiliishia msalabani. Kilichoishia msalabani ni sheria za kafara peke yake. Hakuna kitu kilichokuwepo ktk agano la kale kabla ya dhambi ambacho kiliishia msalabani. Vyote vilivyoishia msalabani ni vile vitu vilivyokuja baada ya dhambi kuingia duniani. Nenda usome kaka maana ya TORATI utaelewa mambo haya.
  b. Mimi natii sheria /Amri za Mungu kama matokeo ya upendo wangu kwake. Ndiyo maana sioni kama ni mzigo kuzishika sheria/Amri za Mungu, kwa sababu, ninasukumwa na upendo tu kuzitii. Sheria za Mungu zimo ndani ya moyo wangu.
  c. i. Amri 10 ni Sheria za Mungu zilizokuwepo kabla ya anguko la mwanadamu dhambini na zitaendelea kuwepo milele zote. Ni sheria za maadili (moral laws). Ni sheria zinazofunua tabia na sura ya Mungu. Ni sehemu ya TORATI. Mwanzo 1,2,3…
  ii. TORATI, huu ni mjumuiko wa sheria nyingi zikiwemo sheria za maadili(amri 10), sheria za asili, sheria za vyakula, sheria za Musa nk. Mwanzo 1,2,3…
  iii. Agano la kale, inabidi kwanza uelewe, unalenga nini!! Una maanisha ya Old testament au Old Convenant? Nikielewa unachotaka kujua hapa, nitakujia kwa majibu ya haraka sana.
  Asante na karibu sana tena tuhojiane.
  siyi

 164. Sungura,
  Sidhani kama wakati unaandika pachiko ulikuwa umeuona mchango wangu niliomwandikia Kaswahili nikijibu hoja zake. Nina imani ulikuwa hujaupitia.
  Kwa ufupi tu, hata mimi sipendi sana kupotezeana muda. Tena kama unakumbuka, mwaka huu nimeamua kuwa tofauti kidogo. Najua nitachukua muda, but nimeamua na Mungu anisaidie ktk hili.
  Kama unakumbuka Sungura, mwanzoni kabisa, niliwauliza maswali rahisi sana mnionyeshe ni wapi Biblia inataka kuwa nguruwe, mumi, kambaremamba nk ni vyakula? Nikaawaambia mnionyeshe walao aya moa TU ya maandiko kutoka agano la kale au jipya, ili ubishi uishe. Mlichokifanya ni kupiga chenga na kucheza mahepe ngoma ya Lwembe.
  Sasa, wakati tunatamatisha mjadala huu, naomba mnipatie walao aya moja kutoka agano lolote lile inayoruhusu watu kula nguruwe, mumi, na vingine vyote vichukizavyo. Kwa sababu, hapa mnanilazimisha kukubaliana na ninyi bila ya kunionyesha hata aya moja ndani ya Biblia inayoruhusu watu kula vyote.
  Mimi nawapa aya zinazokataza kula viumbe hao najisi. Naomba na ninyi mlete. Acheni chenga.
  Uthibitisho wangu;
  Mambo ya Walawi 11:7 Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu.

  Kumbukumbu la Torati 14:8 na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu msile nyama zao, wala mizoga yao msiiguse.

  Isaya 65:4 waketio kati ya makaburi, na kulala katika mahali pao pa siri; walao nyama ya nguruwe, na mchuzi wa vitu vinichukizavyo u katika vyombo vyao;

  Isaya 66:17 Watu wale wajitakasao, na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati; wakila nyama ya nguruwe, na machukizo, na panya; watakoma pamoja, asema Bwana.
  Niishie haka kidogo. Naomba ushahidi wenu kwa nini mnakula nguuruwe na vingine vichukizavyo? Tofauti na kuleta ushaidi wa Biblia, nawaomba tufunge mjadala, maana tunajadili POROJO tu!!

  Naiamini sana Biblia kuliko tafsiri za watu. Nimeamua kuwa mkristo wa imeandikwa tu basi.
  siyi

 165. Siyi c/o Lenda, Nimeyapitia majibu yako kwa Kaswahili, na yale ulonijibu kwaujumla nimejikuta nakushangaa kwa 7bu zifuatazo (a) umesema Kaswahili aache kuchanganya amri za Mungu na za Musa. SWALI LA KUJIULIZA; Je!, kama amri za Musa zmeptwa na wakat kwanini wewe/nyinyi hamli bata? hilo katazo lipo katka amri ya ngap kat ya zile 10 zilizobaki? NB: Amri 10 aliziandika Mungu mwenyewe ktk mbao za mawe. (b) Sheria za Musa ziliwafanya watu watii sheria kwa uoga Je,wewe kutokula Ngamia unatii sheria kwa hiari/bila shuruti/kwa upendo? (c) Nisaidie kutofautisha: i/ AMRI 10, ii/TORATI na iii/AGANO LA KALE, ukirejelea mifano madhubuti ya Biblia.

 166. Siyi,
  Mimi naona tunapotezeana muda kwa mambo yaliyodhahiri. Yako maandiko umepea yaliyowazi kabisa kutoka agano jipya, na Kswahili hapo juu kakutaka useme kama Kolosai 2:16-17, na 1Timoth 4;1-5, na Mark 7:18-19, hayo maandiko yanasema uongo au useme kile yanachomaanisha ambacho wewe unakielewa.

  Unaendelea kurudia suala la Mathayo 5:18-19, wakati hilo suala tumelisema sana hata katika mada zingine, eg; mada ya zaka,n.k. Lakini nashangaa unalirudisha kwa fafanuzi ya makosa yaleyale unayofanyaga siku zote. Sidhani kama wewe ni mtu unayejifunza na kukubali kubadilika pale unapokuwa umepewa ukweli.

  Haya, Dittu katika kujibu zaidi maswali ulioniuliza, kaongeza kukujibu habari ya agano la kale kuwa kuukuu, na kwamba lilikuwa na upungufu, na hayo yote yako kwenye biblia.

  Kama ukweli huo ulio wazi hutaki kuuona na kuukubali, kwa nini tuendelee kupoteza muda kukuambia mambo ambayo hutaki kuyakubali just kwa sababu ya kulinda msimamo wa dini yako.

  Unarudia maswali yaleyale, eg; ninyi wa jumapili mnapata wapi ruhusa ya kula vitu visivyo vyakula? Utadhani tumekwambia kuwa huwa tunakula mawe, maana hayo ndo si chakula.

  Mimi sijui maana ya chakula kwa mujibu wa biblia, naomba wewe uniambie Siyi!

  Na wala Mungu hakusema msile kitu ambacho si chakula, bali alisema msile chakula/kitu najisi.

  Niliwahi kukuuliza swali kuwa wale nguruwe waliofia majini walikuwa wanafugwa kwa ajili ya nini? na pale palikuwa bila shaka ni Samaria.

  Unafikiri mitume hawakujua kuwa mataifa wanakula ambavyo sisi tunaviita najisi, lakini kwa nini katika kutoa agizo la mwenendo kwa mataifa wanaomwamini kristo hakusema wajilinde na vyakula najisi, bali alisema wajiepushe na kula damu. Na unaelewa kabisa kuwa nguruwe siyo damu, kambare siyo damu, bata siyo damu. (Acts 15:29)

  Siyi, mimi naona kama unatupotezea tu muda, tumekupa facts nyingi sana kuhusu jambo hili.
  Nakushauri uamue moja, kwamba ukweli umeuona ila unaendelea na msimamo wako, au ukiri kuwa umeulewa ukweli na unaukubali.

  Tumalize hili tufanye mengine!

 167. Lwembe,
  Ha ha ha ha !!
  Mahepe, ni ngoma ichezwayo na wachawi wakati wa usiku.
  Sasa sijui kama kweli mimi na wenzangu ni wachawi. Anyway, siuji ulikuwa na maana gani. Hata hivyo najua huwa unapenda kunitania sana.
  Naona umetaka kujua usafi au uchafu wa mnyama kwa asili yake. Lakini naomba nikwambie kuwa, isivyo bahati mimi si daktari. Hivyo naweza nisielewe sana lakini nikijuacho ni hiki, Biblia imekataa kula wanyama ambao Mungu amekataa. Hata hao tulioruhusiwa kuwala, Mungu alikataa tusile pamoja na damu zao wala tusile mafuta yao kabisa. Kwa hiyo mipaka ya kula nini na tusile nini kwa nyama za wanyama tulioruhusiwa kuwala, Mungu alibainisha vizuri sana. Na mipaka ya kula wanyama wa aina gani na wanyama gani tusiwale, hali kadhalika Mungu amebaisnisha vyema.
  Labda nikushauri uende kwa daktari ukaulizie habari za kula mafuta ya wanyama, damu za wanyama vina athari gani kwa miili ya binadamu? Aidha, kaulizie pia kwa nini wanyama wale unaowafahamu na wewe kuwa wao ni najisi Mungu alizuia tusiwale? Wana athari gani kiafya?
  Nina imani kwa kiasi fulani, Sayansi ya udaktari na Biblia vinashabihiana sana hasa kwa mambo yanayohusu afya za wanadamu.
  Tuko pamoja mjoli wa Bwana.

 168. Dittu,
  Maelezo yako kaka ni mazuri.
  Lakini nimeona shida ya ufahamu kwenye Waebrania 8 kuwa ni agano gani linalozungumziwa. Kwenye maelezo yangu kwa Kaswahili, nimejaribu kuonesha kwa kiasi kidogo sana japo kwa uwazi maana ya waebrnia 8 japo sikuinukuu kama Waebrania 8. Nimejaribu kuzungumzia habari za agano lililopitwa na wakati (wakolo2) yaani lililotimizwa kwenye kifo cha na ufufuo wa Kristo na kisha nikaonesha habari za agano jipya.
  Nakusihi ujaribu kurejea huko kwa Kaswahili, nina imani utapata kitu cha kukusaidia kuhusu uelewa wako huu wa maagano mawili.
  Ubarikiwe na Bwana

 169. Kawahili,
  Tunaendelea kaka…
  Kama tulivyoona ktk wakolos 2:16-17 kuwa, Sabato, vyakula, vinywaji na sikukuu zote alizozizungumzia Paulo, hazihusiani kabisa na mambo ya ulaji wa vitu najisi kama mnavyolitafsiri ninyi waj2. Kwa ufupi tumeona kuwa, wakolos 2, inazungumzia sheria za kafara zilizokuwa ni kivuli cha Kristo na si mambo mengine zaidi ya hapo. Sasa twende kwenye aya inayofuata.
  1 Tim.4:1-5 inasema,
  1 Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, na mafundisho ya mashetani;
  2 kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe;
  3 wakiwazuia watu wasioe, na kuwaamuru wajiepushe na vyakula, ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli.
  4 Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa, kama kikipokewa kwa shukrani.
  5 kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba.

  Fasili yake;
  Paulo anaanza na tahadhari katika mstari wa 1 kwa waumini kupokea mafundisho ya watu waasi (watu waliojitenga na imani). Walimu waongo na mamluki wa yule adui. Mstari wa pili, Paulo anawaelezea kuwa watu hao, pamoja na mapotofu yao hayo wayafundishayo, huyafundisha hali wakijua kabisa kuwa wanafundisha watu matangopori. Dhamiri zao huwashtaki kabisa. Mstari wa tatu, watu hao watawafundisheni hata msioe (kwa makusudi ya kumtumikia Mungu). Chunguza dhehebu linalofundisha watu wasioe au kuolewa ni lipi hapa duniani. Dhehebu hili na watoto wake, ndilo ambalo limekuwa likifundisha watu kuacha vyakula ambavyo Biblia imevitaja kama vyakula na kuanza kufakamia wanyama najisi ambao kimsingi hakuna hata aya moja ya kimaandiko inayowataja wanyama hao kama mojawapo ya vyakula kibiblia. Kuna vyakula ambavyo Mungu aliviumba ili vipokelewe kwa shukrani na watu wake na kuna viumbe wengine ambao si chakula ambao Mungu aliwaumba kwa makusudi yake maalumu. Mstari wa nne, Kwa wale wanyama wa chakula aliowaumba Mungu, hao ni wazuri na wema tu kuliwa wanapopokelewa kwa shukrani. Mstari wa tano, Paulo anasisitiza juu ya kuombea chakula kwa sababu kimetengwa (takaswa) kuwa chakula kwa mujibu wa BIBILA-neno la Mungu.

  Mk 7:18-19
  17 Hata alipoingia nyumbani, ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamwuliza habari za ule mfano.
  18 Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia, hakiwezi kumtia unajisi;
  19 kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote.

  Fasili yake
  Ukisoma kuanzia mstari wa 1 kwenye sura hii, utakutana na tukio la mashtaka ya Mafarisayo kwa Yesu na wanafunzi wake. Yesu anawajibu wa kutumia mfano. Mfano unakuwa mgumu kuuelewa, wanafunzi wanamwendelea awaeleze maana ya huo mfano. Yesu anaanza kutiririka kueleza maana ya huo mfano. Mfano wenyewe ulikuwa unahusu ulaji wa vyakula bila kunawa mikono kwa kufuata tamaduni za wayahudi.
  Hata hivyo Yesu alikuwa anazungumzia vyakula na vitu najisi. Tena chakula chenyewe kilikuwa ni nafaka na wala si nyama za wanyama najisi. Kwa ufafanuzi zaidi, ndg Kaswahili, pitia sura nzima ya marko 7.
  Nina imani maelezo haya yatasaidia kwa kiasi fulani.
  Karibu kama sijaeleweka vyema sehemu yoyote .
  “Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli”- 2 tim 2:15.
  ”Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth” (2 Tim. 2:15).

  Bwana akubariki

 170. Kaswahili,
  Ni kweli, mbinu yangu ya kujibu maswali kwa kuuliza maswali inaonekana kutokuwa na mashiko. Ngoja nijibu maswali yako kama ifuatavyo kaka.
  Kwanza, napenda kukufahamisha kuwa akina Paulo na Yesu hawakukosea na wala si waongo hata kidogo kwenye Wakol. 2:16-17 na Tim.4:1-5 na Mk 7:18-19. Mungu(Kristo) hawezi kusema uongo hata siku moja. Paulo kadhalika hawezi kusema uongo pia maana aliandika nyaraka zake akiongozwa na RM. Tuanze kuangalia aya moja baada ya nyingine;
  Wakol. 2:16-17; Basi, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi, au sabato; mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo; bali mwili ni wa Kristo. (So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ- NKJV).

  Fasili yake
  Katika kitabu hiki, Paulo anarejelea sheria za maagizo (the handwriting of ordinances) zilizokuwa zinahusu sheria za kafara, sheria zilizokuwa zinamlenga Kristo. Sheria hizi za maagizo zilikuwa tofauti kabisa na amri kumi ikiwemo na Sabato ya amri ya nne unayoihusisha wewe. Msatri wa 16 waa wakolos 2, unaanza kwa kutaja sabato – sabbaths; (za maagizo) na vitu vingine vilivyokuwa kwenye sheria za maagizo vitu kama vile chakula, vinywaji, na sikukuu, vitu ambavyo havipo kabisa kwenye orodha ya amri kumi (rejea kutoka 20). Paulo anasisitiza kuwa, sheria za maagizo zikiwemo za miandamo ya miezi, sabato, vyakula, vinywaji nk, vilikuwa vimeshapata utimilifu wake katika kifo cha Kristo Yesu. Nakutia moyo usome sura nzima ya Wakolos 2, ili uone sheria za maagizo zilivyoongelewa kwa urefu wake kuwa, zilikuwa ni sheria zilizokuwa zinatushtaki saa zote. Zilikuwa ni sheria za adhabu saa zote. Sheria hizi za maagizo ziko tofauti na amri kumi.
  Zingatia tofauti iliyokuwepo kati ya sheria za Mungu(amri kumi) vs sheria za maagizo (amri/sheria za Musa).
  1. Amri za Mungu ziliandikwa na Mungu mwenyewe -Kutoka 31:18; 32:16; torati 10:1-2 wakati sheria za Musa ziliandikwa na mtu tu –Musa mwenyewe Torati 31:24-26.
  2. Amri za Mungu ziliandikwa kwenye mbao mbili za mawe yaliyochongwa, Torati 10:1-4 lakini sheria za Musa ndg Kaswahili, ziliandikwa kwenye chuo (ngozi ya wanyama) Torati 31:24.
  3. Amri za Mungu zilihifadhiwa kwenye Sanduku la Agano Torati 10:1-4 wakati sheria za Musa, zilihifadhiwa nje pembeni mwa Sanduku la Agano Torati 31:24-27.
  4. Wale walioonekana kuzivunja Amri za Mungu, walionekana kutenda dhambi (1Yoh. 3:4) na hivyo kwa mujibu wa sheria za maagizo, mdhambi alistahili hukumu ya kifo Torati 17:2-5 . Kwa maneno mengine, utii wa Amri za Mungu, ulitokana na hofu ya adhabu ya kifo ya sheria za Musa. Matumizi ya sheria za Musa, yalitokana na uvunjaji wa Amri kumi za Mungu tofauti na ilivyokuwa kwenye sheria za Musa- Wakolosai 2. Na kwa maelezo mengine, sheria za Musa, zilikuwa ni fimbo za kuadhibia wavunja Amri kumi za Mungu. Na kama hakuna mkosaji, fimbo haina kazi. So, fimbo hizo(sheria za Musa zilizokuwa zinawafanya watu watii Amri za Mungu kwa woga), zilikuja kuondolewa na Kristo.
  5. Amri za Mungu, Yesu alikuja kuzirejeshea hadhi yake ya awali ya umilele –utii bila shurti. Yesu alikuja kumrejeshea mwanadamu uhuru wa kuchagua kuzitii Amri za Mungu au kutozitii tena willingly kabisa-toka ndani ya moyo wake na si kwa kuogopa adhabu tena kama ilivyokuwa kwa Musa. Kwa maelezo mengine, Yesu alikuja kuziandika Amri za Mungu ndani ya mioyo ya watu- “Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli, baada ya siku zile, asema Bwana; Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika; nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu” – Yeremia 31:33. Utii wa Amri kumi za Mungu kwa sasa, sharti uongozwe na upendo ulio ndani ya moyo wa mtu mwenyewe(Yohana 14:15 Mkinipenda, mtazishika amri zangu). Na ili tusivunje Amri za Mungu (mf, yaani hata kutotamani mwanamke/mwanamume- Mathayo 5:28), sharti dhambi zikome kuanzia ndani ya mioyo yetu, tofauti na ilivyokuwa enzi za Musa, kwani mdhambi alikuwa ni yule anayekamatwa ready handed kabisa. Na huo ndio ulikuwa ni miongoni mwa madhaifu ya sheria au torati ya Musa.
  6. Amri za Mungu, ni takatifu, za haki na njema Warumi 7:12. Ni Amri za milele (Zaburi 111:7-8) hata wale tutakaoenda mbinguni, Amri kumi tutazikuta huko. Yohana alioneshwa Sanduku la Agano kwenye hekalu la mbinguni ufunuo 11:19. Lakini sheria za Musa, zenyewe zilikuwa ni kivuli tu cha Kristo na ziliishia msalabani Ebran. 10:1-12.

  Hivyo ndugu yangu Kaswahili, nikushauri uache kuchanganya kati ya Amri za Mungu na sheria za Musa. Wakolos 2, inazungumzia sheria za Musa na siyo Amri za Mungu kwa maana ya Sabato ya siku ya saba-jumamosi.
  Na kuhusu Vyakula, vinywaji na sikukuu zinazotajwa kwenye wakolos 2, zilikuwa ni sheria za maagizo ya Musa zilizomlenga Kristo na huduma yake- The Israelites (Jews) practiced a number of yearly feasts, which served as reminders of God’s goodness to His people. The feasts also represent important events in the plan of salvation and ministry of Christ. Please Kaswahili, hebu soma sikukuu hizi zikiweno zile za miandamo ya miezi ndani ya Biblia, utafunguka kaka; Sikuu ya Pasaka (kutoka 12), Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu(mwanzo 1:5, 8,13,19,23,31; Sikukuu ya Kupunga Miganda (Wave Sheaf)- 1 Korinth. 15:23, Ufunuo. 1:5.> Mdo 26:23, nk, Sikuu ya Pentekoste (kutoka 23:16…nk, Sikukuu ya matarumbeta –Lawi 23:24… nk, Sikukuu ya Siku ya Upatanisho-Lawi 23:26-27; Ebr. 9:11,24-27 na Sikukuu ya Vibanda- Kutoka 34:22, Lawi 23:34. Nk
  Ukizisoma sikukuu hizi zote yaani hata kwa kugoogle tu, utaelewa maana halisi ya maelezo ya Paulo ktk wakolos 2. Zikiwa kama miongoni mwa vivuli vya huduma ya Kristo duniani, sikukuu hizi zilikuwa na maana kuntu kweli hasa kwenye mchakato wa wokovu wa mwanadamu. Na huwezi kuelewa kile alichokifanya Kristo pale msalabani. Ni ukweli usiopingika kuwa kuna mambo mengine ambayo Kristo alitaka kanisa liyaendeleze hadi ajapo mf Pasaka, sikuu ya vibanda nk, hayo yalikuwa na maana maalumu. Tutakuja tujifunze baadaye tukipata muda. Neno la Mungu liko wazi sana katika mambo haya rafiki yangu. Majibu ya maswali mengine yanakuja.
  Jitahidi…
  “Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli”- 2 tim 2:15.

  ”Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth” (2 Tim. 2:15).
  Ubarikiwe na Bwana

 171. Siyi,

  Naona unawachezesha “Mahepe” ndg zangu!

  Hebu nifundishe nami nijue, ukiiacha jnsi ya kuwatambua, Usafi au Uchafu wa mnyama uko katika nini haswa?

  Asante ndg yangu!

 172. Siyi, Ni kweli kabisa kuwa mambo mazuri hayataki haraka, tuendelee kujifunza kwa upole na unyenyekevu, naam ukweli tutaujua kwa7bu penye nia pana njia. Wakat tukiendelea kuvuta subira naomba nikujibu maswali yako takriban manne (04) uliyomwuliza Sungura tar 07/01/2014 saa 7:05 pm kwa ujumla kama ifuatavyo: Mungu alianza kutabiri kuwa ataliondoa agano la kale (Yer 31:31) katka Ebr 8:13 twasoma “kwa kule kusema agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. lakini kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka”. Ikumbukwe kuwa agano la kale lilikuwa na UPUNGUFU (Ebr 8:6-7). Kwa hiyo Ndugu yangu Siyi, sisi wakristo tumepewa agano jipya lililo Bora. Ubarikiwe.

 173. Ndg. Mj,N Siyi,

  Ningekuona ni mtu uliyekomaa kimwili, kiakili na kiroho endapo ungekuwa unajibu hoja.

  Sitakubali unitoe kwenye hoja ya msingi na wala sitajibu swali au hoja yako yoyote bila kwanza kujibu hoja niliyokutaka ujibu hapa chini.
  Maana toka huko nyuma hujibu hoja na na maswali ya msingi unayoulizwa badala yake unaanza kuruka huku na kule kama mbayuwayu. Jibu hoja nilizokuuliza hapa chini.
  *********************************
  Nakuomba ufanye mambo mawili tu.
  Naomba aidha useme kuwa Yesu Kristo na Paulo katika Wakol. 2:16-17 na Tim.4:1-5 na Mk 7:18-19 niwaongo. Au utoe maana unayodhani walimaanisha katika maandiko hayo ambapo sisi tunashindwa kuelewa.

  Karibu.

 174. Ditti,
  Nashukuru kaka kwa ufafanuzi mzuri wa nduguze Yesu. Ngoja nifuatilie kwa kina kwanza kabla sijakomenti chochote kuhusu jambo hili. Lakini nashukuru sana kwa jinsi ulivyolileta kwa uzuri wake. Bwana akubariki sana.
  Kuhusu Mathayo 5:17-18, naisoma sana kaka.
  Kidswahili cha SNT, inasema;
  17 “Msidhani kwamba nimekuja kufuta sheria ya Musa na mafundisho ya manabii. kwamba mpaka mbingu na dunia zitaka potoweka, hakuna hata herufi moja ya sheria itakayopotea mpaka shabaha yake ikamilike. 18 Kwa maana ninawaambia hakika Lakini atakayetii amri hizi na kuwafundisha wengine kuzitii a taitwa mkuu katika Ufalme wa mbinguni.

  AKJV; inasema; 17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. 18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

  NKJV; 17 “Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill. 18 For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled.

  Mpaka hapa, ninavyoielewa mimi, sheria ya Mungu haitapita kamwe hata kama mbingu na nchi zitatoweka kama tunavyojua. Sheria za Mungu ni za milele. Mbingu na dunia zinapita, lakini sheria (neno la Mungu), halitapita kamwe kamwe.
  Sasa, turudi sasa kwenye mada yetu ya vyakula. Kama Sheria za Mungu ni za milele kama Biblia inavyosema, ninyi waj2 mnapata wapi ruhusa ya kula vitu visivyo vyakula?
  Nakungoja, polepole ndiyo mwendo kaka.

 175. Sungura/Kaswahili,
  Sasa nageukia kwako kaka. Umesema kuwa kuna tofauti ya agano la kale na torati. Tofauti hiyo ni ipi? Naomba na mimi unieleweshe.
  Kama kweli tunajifunza mambo ya agano la kale ili yatuongoze kuenenda vyema kwenye agano jipya, how comes mtoto wa mbuzi akajifunza kutoka kwa kondoo namna ya kuishi ili aje aishi kama mbuzi?
  Naona swali la pili umesema hukulielewa, ngoja niliulize kwa namna nyingine. Kama agano jipya linaruhusu watu kula najisi, unasemaje kuhusiana na kisa cha Petro ktk Mdo 10? Zingatia jibu la Petro.
  Unajua maana ya chakula kwa mujibu wa Biblia kaka Sungura? Naomba wewe na Kaswahili, mnipatie fasili ya chakula kwa mujibu wa Biblia. Mada yetu inajadili vyakula kwa mujibu wa Biblia tu.
  Naomba tujikite hapo tu.
  Barikiwa

 176. Kaswahili,
  Nashukuru kaka. Nilitarajia utajibu maswali ya Sungura. Lakini na wewe, umeongeza swali. Nami naongeza juu ya swali.
  Je, wewe unafikiri sisi wasabato kitu cha cha majira ktk Biblia kisichotuhusu? Hebu orodhesha!!
  Karibu sana

 177. Siyi,

  Sijui kama unaelewa tofauti yoyote kati ya neno Agano la kale na neno Torati!

  Si kila kitu katika agano la kale ni torati. Sasa ngoja nijibu maswali yako kwa majibu rahisi kabisa:
  1. Agano la kale lina kazi kwa sasa, ambayo ni sisi kujifunza zile kanuni za Mungu zilizokuwepo wakati huo, jinsi watu walivyozitenda, na jinsi Mungu alivyowatendea watu wake, ili sasa na sisi tuwe na mfano wa jinsi ya kuenenda katika kanuni za Agano jipya

  2. Swali hili sijalielewa lilivyomalizia.Lakini hata hivyo nimeshasema kazi ya agano la kale kwenye swali la 1.

  3. Japokuwa sijajua kwa nini unatuita wa Jumapili, mimi ni wa siku zote.
  Jibu: Ndio huwa tunarejea kujifunza habari za majira yasiyotuhusu, kwa ajili ya sababu nilizozitaja kwenye swali la kwanza.

  4.Yote yanatuhusu kwa ajili ya kujifunza, lakini ‘application’ zake kikanuni zimebadilika katika agano jipya. Hasa yale ya kitorati.

  Kumbuka tunajadili mambo ya vyakula najisi na visivyo najisi, na mimi huwa sipendi kuhama kwenye mada husika!

  Asante!

 178. Ndg. Mj,N, Siyi,

  Salaam,

  Hapa tunajadili suala la chakula. Kwamba kuna chakula kisichofaa (najisi) na chakula kinachofaa, au vyakula vyole ni safi?
  Hiyo ndo hoja. Na ili kupata ukweli
  inabidi tulejee maandiko yanasemaje. Hicho ndicho tunachokifanya hapa. Ni wazi kuwa biblia ni kitabu kinachoundwa na maagano mawili. Agano la kale na
  agano jipya.

  Umemuuliza Sungura kuwa:

  1. Unataka kusema kuwa agano la
  kae halina kazi kwa sasa?

  2. Kama agano la kale halina kazi kwa sasa, habari gani kuhusu ya ndoto/
  njozi (haikuwa ndoto/njozi bali yalikuwa maono) ya Petro katika mdo 10?

  Ninyi watu huwa mnasoma maandiko na katika agano la kale. Hivi huwa
  mnarejeaje kujifunza habari za majira yasiyowahusu?

  Siku moja kaka yangu akanisimulia kuwa, alivyokuwa Uingereza siku moja alitembelea sehemu moja ya historia. Ilikuwa ni sehemu ambapo waingereza walikuwa wanafulia nguo zao kipindi kabla ya ustaarabu kuanza. Ilikuwa ni sehemu ya miamba kando ya mto. Waingereza wakamweleza kuwa walikuwa hakukuwa na sabuni kipindi hicho. Kwmba walikuwa wanatumia matunda ya miti fulani ambayo walikuwa wanayapondaponda, wanachovya ile nguo kwenye maji ya mto kisha wanaiweka juu ya mwamba, wnaweka yale matunda waliyoyapondaponda juu ya ile nguo kisha wanayakunjia yale matunda ndani ya ile nguo na then wanachukua rungu wanaanza kuipigapiga nguo; kwa kufanya hivyo yale matunda yalitoa povu la sabuni. Walifanya hivyo mpaka nguo ilipotakata. Baada ya hapo walichovyachovya kwenye maji tena na kuirudisha kwenye mwamba ambapo sasa waliikamua maji yenye povu kwa kuikanyagakanyaga na miguu na kisha kuianika juu ya mwmba.
  Maji yalikuwa ya barafu kiasi kwmba yalikuwa hayashikiki kwa mikono. Lakini pia hata jua la kukausha nguo lilikuwa na taabu sana.

  Bw. Siyi,
  HUWEZI UKAJUA ULIPO BILA KUJUA
  ULIPOTOKA. You might be lost in a jungle! Ndiyo maana makumbusho
  zipo na sehemu za kihistoria zinatunzwa.

  Biblia inasema, Mungu aliwapitisha jangwani wana wa Israeli akiwatoa utumwani Misri kuwapeleka katika nchi ya ahadi inayotiririka maziwa na
  asali, nchi ya Kaanani. Safari ya kama siku arobaini iliwachukuwa miaka arobaini jangwani. Hata hivyo bado jangwani haikuwa destination yao.
  Destination ilikuwa Kaanani. Nchiani kulitokea mambo mengi. Mungu aliwatoa Misri kwa mkono wa maajabu, aliwavusha Yordani kwa muujiza, Walilalamika, Mungu aliwalisha
  chakula kutoka mbinguni wasichokijua, waliasi, Mungu aliwachapa, mchana aliwaongoza kwa wingu na usiku kwa nguzo ya moto (as compass direction toward their destination).
  Baada ya kufika kwenye nchi ya ahadi bado walimwacha Mungu wao tena naye akawaacha wakapigwa na kuchukuliwa mateka tena katika mataifa ya dunia. Huko wameteswa sana na kuuawa. Lakini Mungu
  kayaamuru mataifa wawachie warudi tena kwenye nchi ya ahadi. Siyi unataka kizazi cha Israeli cha sasa na hata vizazi vyao vijavyo wasisome historia yao?
  Ni kweli kwamba histolia hii yote
  hawapaswi kuijua kwa 7bu tu sasa tayari wapo kwenye ya ahadi?

  Siyi,
  Rudia tena kusoma Wakol. 2: 16-17.

  17.In the past these things were like a shadow that showed what was coming. But the new things that were coming are found in Christ.

  (according to my “easy to read version” bible)

  Wewe Siyi ni jamii ya watu ambao bado mnang’ang’ana na kivuli cha Kristo wakati wenzio tunagongo kitimoto na kristo halisi ndani ya injili halisi. Unang’ang’ana na AHADI ya Mungu ya ofa ya chicken dinner wakati wenzio tunagonga kuku kwa mrija. Sorry!

  Siyi, natumai wewe u mtu mzima. Argue like a grown up. Acha umbayuwayu wako. Acha kuruka DAMA, ni mchezo wa kitoto. Jibu hoja kwa ufasaha.

  Nakuomba ufanye mambo mawili tu. Naomba aidha useme kuwa Yesu Kristo na Paulo katika Wakol. 2:16-17 na Tim.4:1-5 na Mk 7:18-19 niwaongo. Au utoe maana unayodhani walimaanisha katika maandiko hayo ambapo sisi tunashindwa kuelewa.

  Karibu.

 179. Ndg. Mj,N, Siyi,

  Salaam,

  Hapa tunajadili suala la chakula. Kwamba kuna chakula kisichofaa (najisi) na chakula kinachofaa, au vyakula vyole ni safi?
  Hiyo ndo hoja. Na ili kupata ukweli
  inabidi tulejee maandiko yanasemaje. Hicho ndicho tunachokifanya hapa. Ni wazi kuwa biblia ni kitabu kinachoundwa na maagano mawili. Agano la kale na
  agano jipya.

  Umemuuliza Sungura kuwa:

  1. Unataka kusema kuwa agano la kae halina kazi kwa sasa?

  2. Kama agano la kale halina kazi kwa sasa, habari gani kuhusu ya ndoto/njozi (haikuwa ndoto/njozi bali yalikuwa maono) ya Petro katika mdo 10?

  Ninyi watu huwa mnasoma maandiko na katika agano la kale. Hivi huwa mnarejeaje kujifunza habari za majira yasiyowahusu?

 180. Sungura,
  Mimi nakusikitikia wewe na wenzako kukuoneni mnakula vitu vyote hata visivyo vyakula. Na wewe unanisikitikia mimi!!!!
  Mimi ngoja nikuulize maswali kwa sababu tunasaidiana mpendwa, huenda utanisaidia au nitakusaidia wewe.
  1. Unataka kusema kuwa agano la kale halina kazi kwa sasa?
  2. Kama agano la kale halina kazi kwa sasa, habari gani kuhusu ndoto/njozi ya Petro ktk mdo 10?
  3. Ninyi waj2 huwa mnasoma maandiko na ktka agano la kale, hivi huwa mnarejeaje kujifunza habari za majira yasiyowahusu?
  4. Au kwenye agano la kale, kuna yale yanayowahusu na mengine hayawahusu?
  Nakusubiri tufunguane macho kaka

 181. …Cont Siyi, kwani kipi kinatangulia mbingu na nchi kuondoka au torati kutimilizwa? mimi nimeisoma Mathayo 5:17 kwa umakini mkubwa hebu irudie na wewe tena na tena. ubarikiwe!

 182. Siyi, umenivunja mbavu “mwanafalsafa” bila shaka navutiwa sana na St. Augustine (354-430). Siyi Wanaosemwa ktk injili “ndugu zake Yesu” si watoto wa Bikira Mariam, kama angekuwa na watoto wengine je, Yesu Bwana wetu asingekua amefanya kosa ka kiudugu kuwanyang’nya Mama yao na kumfanya awe mama wa mtume Yohana alipomkabidha pale msalabani?, “Mwana tazama mama yako, na tangu saa ile huyo mwanafunzi alimchukua nyumbani akae nyumbani kwake ” (Yoh 19:27). Yupo Yakobo anayeitwa na mtume Paulo “Ndugu yake Bwana” (Gal 1:19): Yakobo huyo alikua maarufu ktk kanisa la Yerusalemu (Mdo 12:7; 15:13-21; 21:18-20; Gal 2:9). Siyi Yakobo huyu si mtume Yakobo mwana wa Alfayo, wala mtume Yakobo kaka yake Yohana (Lk 6:12-16) bali ni Yakobo ndugu yake Yose na mama yao kwenye injili anaitwa “MARIAM MWINGINE” si MARIAM MAMA WA YESU. Kuhusu Yesu kutimiliza torati tafute biblia yenye toleo la lugha yako ya ASILI au soma ya kiingereza maana naona shda ipo hpo kwnye HATA yote yatimie, basi toa hata uweke mpaka au hadi cont…

 183. Hahaaa,
  Brother Siyi!

  Pole sana ndugu yangu. Unavyoleta hoja zako ni wazi mno kuwa umeamua tu kuukataa ukweli kwa sababu ya msimamo wa imani ya dhehebu lako.

  Ivi unapotaka kupambanisha maandiko ya agano la kale na jipya, unataka kuleta muktadha gani katika hoja hii?

  Labda unatakiwa kwanza kujua, kati ya agano la kale na jipya, ni lipi lenye nguvu na lililobora zaidi!

  Kweli nakushangaa sana Siyi, bila hata aibu unalazimisha kupingana na kitu ambacho kiko wazi sana. Kma tu huwezi ukakiri ukweli, ni bora kunyamaza tu.

  mimi nikwambie tu kiungwana, kwamba, hufanyi dhambi yoyote kwa kule kutokula kwako hivyo unavyokataa kuvila, kama ambavyo pia hafanyi dhambi yoyote yeye anayekula hivyo vitu. Hili suala liko wazi mno brother, kulirefusha ni kupoteza tu muda na kuimarisha ubishani usio wa msingi.

  Elewa sana kitu kinachoitwa majira na nyakati, na kisha ukumbuke kuwa Mungu hutenda kazi katika msingi wa nyakati na majira.

  Basi kwa njia hiyo ni veama ukaelewa kuwa huu ni wakati na majira yapi.

  Japokuwa siamini kama hujui kuwa huu ni wakati na majira yapi katika utendaji wa Mungu, bila shaka unajua ila ni ule tu ubishi wa kisabato wa siku zote.

  Mungu anajua atakusaidiaje!

 184. Dittu,
  Ha ha ha ha!! Yaonekana wewe ni mwanafalsafa!! Mimi nikiisoma Biblia huwa ninaielewa kuwa Yesu alikuwa na ndugu wa damu. Hebu somana wewe mtt 12:46-50, 13:55; Marko 6:3, Luka 8:19-20, Yoh 2:12, 7:3-10.
  Umedai kuwa Mathayo 5:17-18, huwa tunaitafsiri vibaya, na ukamlizia kwa kusema kuwa, Yesu aliyatimiza yote alipokufa msalabani. Nami naomba nikuulize, Biblia inasema kuwa, “Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torat haitaondoka HATA YOTE YATIMIE”
  Je, Yesu alipokufa, mbingu na nchi ziliondoka?
  Hebu rudia kusoma tena kipande hiki “…mpaka mbingu na nchi yodi moja wala nukta moja ya torat haitaondoka…” Unaelewaje hapa rafiki? Torati itakoma pale mbingu na nchi zitakapoondolewa? Au itaendelea kuwepo hata baada ya mbingu na nchi kuondolewa?
  Dittu, au mimi sielewi sawasawa rafiki? Hebu chunguza na wewe polepole!!
  Nakungoja sana

 185. Baraka,
  Nikisoma naelewa kaka. Ila mimi na wewe, ndiyo kila mmoja anamshangaa mwenzake kuwa haelewi mambo haya rahisi? Mimi naomba nikuulize maswali yatakayokusaidia kuelewa japo sijakuona kuyajibu yale ya mwanzo. Wewe Baraka, unafikiri wakati Mungu anazungumza na Nuhu (katika mwanzo 7 na 8) juu ya wanyama safi na najisi, Nuhu naye alikuwa ni myahudi?
  Kama Yesu alivitakasa vitu najisi alivyokuwa amevizuia visiliwe tangu mwanzo, una ushahidi wa kiashiria chochote ndani ya Biblia kutoka agano la kale kinachoelezea hilo? Maana yote aliyoyafanya Yesu kwenye agano jipya, yana viashiria kwenye agano la kale. Na viashiria hivyo, viko bayana kabisa. Sasa, naomba na wewe unieleze hapa ni kiashiria gani alichokifanya Kristo kutakasa wanyama najisi?
  Nakungoja Baraka. Taratibu tu tutaelewana kaka.

 186. Kaswahili,
  Nakushukuru kaka. Hata mimi sikutaka uende huko kujadili halafu uachemada yetu hii ya vyakula. Nilichotaka kukuonesha, ni kile wewe na wenzako mnachodhani kuwa Kristo alikifanya msalabani. Nilikuuliza ili kupanua uelewa wako na nilitarajia ungefikiria zaidi ya hapo. Baraka nilimnukuu sahihi kabisa ktk marko 7:18 isipokuwa nilisahau kuweka fungua na funga semi (“ “). Na ukiisoma sura hiyo, utakuta Yesu anazungumzia habari za watu kula bila ya kunawa hadi kwenye viwiko kama ilivyokuwa desturi ya wayahudi. Yesu hazungumzii vitu najisi hapo. Hata hati 1 timothy 4:1-5, nilikuuliza maswali lakini badala ya kunijibu, umerudia kuyanukuu tena wa Kiingereza mafungu hayo then ukafanya conclusion.
  Mdg Kaswahili, Mungu hajawa kigeugeuleo aseme hivi kesho ageuze kauli zake. Ninachokijua mimi ni kuwa, kuna vyakula na visivyo kwa vyakula kwa asili yake. Na vitu vinavyooitwa, vyakula, hivi hatuna maswali ya kuvibishia. Kama umesoma tangu mwanzo wa mjadala huu, kuna hoja nzuri tumezungumza huko ambazo wewe sasa hivi unazirudia hapa kuziuliza. Nikushauri urejee huko juu. Lakini la msingi ni hili, kuna vitu visivyo vyakula kwa asili yake na vingine ni vyakula. Isome Biblia yako utaielewa na utaachana na kula madude ambayo yanaliharibu hekalu la Mungu (mwili wako), na Mungu kukuhesabia hati kwa kufanya hivyo.
  Naomba ujibu maswali yangu hayo huku ukieleza kiahsiria cha kile alichokifanya Kristo pale msalabani. Kwa maneno mengine, nini kimekuongoza kufahamu kile alichokifanya Kristo pale msalabani? Unafahamu mawanda yakile alichokifanya Kristo pale msalabani?
  Kujibu kwako swali, Kutakusaidia kuelewa ni vitu gani vilikomea msalabani (kifo ch Kristo) na ni vitu gani bado vipo vinaendelea na vitaendelea kuwepo hadi kurudi kwa Kristo. Maana waj2 wengi, hamuelewi kabisa kabisa kile alichokifanya Kristo pale msalabani japo ni wabishi sana. Na kama na wewe Kaswahili utabisha, naomba uanze na kiashiria hicho, then umalizie na kitu chenyewe kabisa – Kristo.
  Jiotahidi

 187. “kisha akawaambia hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokua nikali pamoja nanyi ya kwamba ni LAZIMA YATIMIZWE YOTE NILIYOANDIKIWA KATKA TORATI YA MUSA NA KATKA MANABII NA ZABURI ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko” (Luka 24:44-46) unaweza pia ukarejea injili ya Yohana 19:28. Nami namwomba Yesu akufunulie akili yako ndugu yangu Siyi ili UYAELEWE MAANDIKO.

 188. Ndugu yangu Siyi, ni kweli kuhusu suala la mama mzaa chema halafu akabaki bikira kwa akili zetu za kibinadamu ‘halisound’ lakn kwetu sisi wenye imani hatuna budi kukiri pamoja na Malaika kuwa “Hakuna lisilowezekana kwa Mungu…” (Lk 1:37). Kama hiyo ya kiroho hutaki basi jibu hili swali la kimwili, Kwani hadi Baba wa taifa la Tanzania anafariki alikua bado ni mwalimu? jibu utakalopata litumie kujibu swali uliloniuliza kuhusu Ubikira wa Mariam “mwenyeheri”: Kuhusu suala la Yesu kuitangua torati ni kwamba mbona kifungu hiki huwa mnakisoma nusu? hebu fuatana nami uone utamu wa biblia Yesu anasema hivi “Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torat au manabii; la sikuja kutangua bali KUTIMILIZA. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi ztakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torat haitaondoka HATA YOTE YATIMIE” (Mathayo 5:17-18). Yesu aliyatimiza yote alipokufa na kufufuka twasoma “kisha akawaambia hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nlipokua nikali nanyi ya kwamba NI LAZIMA YATIMIZWE….

 189. Ndugu yangu Siyi,naona Biblia unataka iende utakavyo wewe,pia umeama mada unaingiza nyingine ya sabato,naomba maliza hii kisha ilete na hiyo baadaye nitakusaidia.Sasa rejea mada,naomba useme nivyakura gani vitajwavyo ktk Rum.14:14.na pale ktk Mark 7:18:19,mimi ninafahamu kuwa nivile vyakula ambavyo vilikuwa havitumiwi na wayahudi ktk imani yao,sasa wanafahamishwa na Yesu aliye wazuia kule mwanzo kuwa watumie yeye amekwisha takasa,lakini bado walimpinga Yesu kama wewe leo upingavyo.Ndugu kama unapinga maneno ya Yesu kutakasa vyakula,mbona mambo mengine kama,jino kwa jino,kutovuka umbali wa mtupo wa jiwe wakati wa sabato,nk.Mbona mambo kama hayo hamwendelezi kama torati isemavyo?Nakama Yesu alikataa,kwa nini hili la chakula unapinga.?Kama nikuandikwa ktk Biblia,je hayo yenyewe hayamo.?Mimi naamini vyakula ktk Biblia ni vile viingiavyo tumboni kwa kuliwa na binadamu,hili sifumbo ni neno la wazi,piasoma Rum.14:14:23.Kama hutaelewa,pole sana kaka.

 190. Siyi, umeinukuuje Mk. 7:18 katika kumjibu Baraka?!

  Rejea post yangu niliyo ainisha UJINGA na UPOTOFU.

  Mada tunayoongelea hapa siyo maana ya sabato na aina za sabato. Hivyo siwezi kuacha mada tunayoongelea nikarukia mambo mengine kama mwendawazimu.

  Biblia yangu toleo la (easy to read version) inasema hivi: Mk. 7:18-19;-
  18.He said, “Do you still have trouble understanding? Surely you know that NOTHING that enters the mouth from the outside can make people unacceptable to God. 19.Food does not go into a person’s mind. It goes into the stomach. Then it goes out of the body.” (when Jesus said this, he meant there is no food that is wrong for people to eat.)

  1Tim. 4:1-5;
  1.The spirit clearly says that in the last times some will turn away from what we believe. They will obey spirits that tell lies. And they will follow the teachings of demons. 2.Those teachings come through people who tell lies and trick others. These evil people cannot see
  what is right and what is wrong. It is like
  their conscience has been destroyed with a hot iron. 3.They say that it is wrong to marry. AND THEY SAY THAT THERE ARE SOME FOODS THAT PEOPLE MUST NOT EAT. But GOD MADE THOSE FOODS, and those who believe and and who
  understand the truth can eat them with thanks. 4.EVERYTHING THAT GOD MADE IS GOOD. Nothing he made should be refused if it is accepted with thanks to him. 5.Everything he created is holy by what he has said and by prayer.

  Col.2:16;
  16.So don’t let anyone make rules for you ABOUT EATING AND DRINKING or about Jewish customs (festivals, new moon celebrations or sabbath days). 17.In the past these things were like the shadow that showed what was coming.

  Siyi, kwenye komenti yangu hapo juu nilisema, mtu aliyepotoka ni vigumu sana kuokoka kutoka katika kupotea kwake. Coz anakuwa gizani lakini yeye ndo anaona yuko nuruni. Mkimwonesha ukweli, hata kama hana hoja kuthibitisha katika kuupinga ukweli mliomwonesha, hatakubali kutoka gizani. Ataishia kuwaambia kuna mtu huko alikotokea alimwambia hii ndo njia sahihi full stop. Roho ya upotofu! Ndiyo tunayopambana nayo ndani ya ndg. Siyi!
  (Lakini kwa neema ya Mungu inawezekana).

 191. Dittu,
  Hivi hadi kipindi cha Yesu akiwa anafundisha, bado Mariamu alikuwa bikra? Na unapoirejea hiyo injili ya mtt 28:18 unafikiri inahalalisha ulaji wa kambaremamba? Na mwisho, unafahamu dhana ya chakula kwa mujibu wa Biblia? Kama vitu najisi kwa mara ya kwanza, Mungu hakuviita vyakula, unafikiri Mungu alikuja kugeuza/kubadili kauli yake hiyo na kuviruhusu tena? Naomba majibu yenye nasaha za kibiblia kaka. Yesu hakuja kutangua torati ikiwemo na ile ya vyakula.

  Baraka
  Kwanza, nimesoma 1 timotheo 4:1-5 inasema “Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, na mafundisho ya mashetani kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe; wakiwazuia watu wasioe, na kuwaamuru wajiepushe na vyakula, ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa, kama kikipokewa kwa shukrani; kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba.”
  Hoja zak kujiuliza hapa;
  a. kuna vyakula ambavyo Biblia inavitambua kuwa hivyo ni vyakula, naomba uvitaje maana hapa havijatajwa.
  b. Je, unakifahamu chakula walichokula watu wanaoifahamu kweli (Mungu)?

  Pili, nimesoma Warumi 14:-4 “Yeye aliye dhaifu wa imani, mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Mtu mmoja anayo imani, anakula vyote; lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye; kwa maana Mungu amemkubali. Wewe u nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka. Naam, atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha”.
  Maswali,
  a. Unamfahamu dhaifu wa Imani?
  b. Kuna uhusiano gani kati ya ulaji wa mboga na udhaifu wa imani?
  c. Naomba na mimi uniambie maana ya aya hizi “Kumbukumbu la Torati 14:8 na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu msile nyama zao, wala mizoga yao msiiguse.Isaya 65:4 waketio kati ya makaburi, na kulala katika mahali pao pa siri; walao nyama ya nguruwe, na mchuzi wa vitu vinichukizavyo u katika vyombo vyao; Isaya 66:17 Watu wale wajitakasao, na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati; wakila nyama ya nguruwe, na machukizo, na panya; watakoma pamoja, asema Bwana.”
  d. Marko 7: 18 Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia, hakiwezi kumtia unajisi. Hebu soma sura yote ili tuone kama Mungu wa siku hizi amekuwa kinyonga…
  Kumbuka kuwa Mungu hana kigeugeu – malaki 3:6

  Kaswahili
  Naomba uniambie maana ya sabato.
  Pili, naomba unitajie aina tu za sabato zilizotajwa ndani ya Biblia na maana zake.
  Tatu, Unaweza kunipa mawanda na mipaka ya kile alichokifanya Kristo msalabani?

  Kwa umoja wenu nawangoja sana wapendwa

 192. Kaka Kaswahili,mimi pia naitaji huyu bwana atwambie hawa wawili yaani Yesu aliye kristo na Paulo aliye mtume kwetu,ktk kauli zao
  za kutakasa vyakula je ni waongo?na kama si waongo kwanini wao wapinge kauli ya Bwana?nakama walikuwa na maana tofauti na vyakula,basi atufahamishe tuijue.

 193. Siyi,

  Mkuu na Bwana wa Torati ambayo ndiyo ground yako pekee ya kusimamia amefafanua hivi, “Hata ninyi (kina Siyi) hmjui ya kwamba kinachomwingia mtu hakiwezi kumtia unajisi; kwa 7bu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Na kwa kusema hivi alivitakasa vyakula VYOTE.” (Mk. 7:19)

  Pia Paulo anasema, nanukuu biblia yangu ambayo ni (Easy to read bible), “16So don’t let anyone make rules for you about eating and deiking or about Jewish customs (festivals, new moon celebrations or sabbath days). 17In the past these things were like a shadow that showered what was coming. But rhe new things that were coming are found in christ. (Kol. 2:16-17)

  So Siyi, marufuku kuwataabisha wataabisha watakatifu wa Mungu wanaofaudu ukarimu wa Mungu kwa hoja za dini yako ya zamani hiyo. La sivyo uthibitishe hiyo mistari miwili niliyokupa hapo juu kuwa ni batili.

 194. Ndugu rejea 1Tim 4:1:5,pia Rum 14:1:4, Hapa Paulo alizungumzia nini? pia ktk kitabu cha Marco 7:18 inasema alitakasa,sasa wewe na Yesu nani zaidi?na nini maana ya kutakasa?sasa ukisimama ktk sheria ya Musa hata wewe hujaitimiza.Mimi Yesu kaniokoa na alinijua tangu mwanzo akanipenda,kama angekuwa hawapendi walao angetamka wazi.

 195. Baada ya kufufuka Yesu alisema “Nimepewa MAMLAKA YOTE mbinguni na duniani” ndiposa akawaamuru wafuasi wake (Mariamu bikira akiwemo) waende wakawafundishe mataifa kuyashika aliyowafundisha (ikiwemo injili ya Marko 7:18 ambapo Yesu alivitakasa vyakula vyote). Tatizo tumesahau ukuu wa Yesu na mamlaka yake badala yake baadhi ya wafuasi wake wamegeuka nakufundisha mafundisho ya Musa nabii, kana kwamba yeye ndo mwenye mamlaka mahali pa Yese. NB: NIMEPEWA MAMLAKA YOTE MBINGUNI NA DUNIANI Mat 28:18.

 196. Baraka,
  Unanena vyema kaka. Mimi sikutaja nini kinaliwa kwenye maelezo yangu hapo juu. Nilichotaka kukionesha kwako ni kuwa, dhambi iliyoiingiza dunia kwenye umauti wa milele ni KULA. Suala la nini kililiwa, ni jambo jingine sasa. Lakini hoja ya msingi hapa ni kwamba, kumbe tunaweza kutenda dhambi hata kwa kula. Ukiangalia kipindi cha uovu wa Nuhu, watu walikuwa wakinywa, kula na kuoa/kuolewa. Mungu akachukizwa na vitendo hivyo akaleta maji watu wakafa. Tafakari hapa pia.
  Mungu ametupa taratibu ktk mambo yote ndg Baraka. Katika suala la msosi, Mungu amekuwa wazi sana tangu mwanzo. Aidha, hata hivyo, haukuwa mpango wa Mungu watu wale nyama au mbogamboga, isipokuwa matunda tu. Baada ya dhambi, nyama na mboga2 ndipo tunaziona Mungu anazileta tena kwa masharti ya kula nini, na nini kisiliwe. Baada ya dhambi tu kabla ya nyama kuruhusiwa, muone Nuhu alivyoingiza wanyama ndani ya safina ili uone wanyama safi waliingizwa wangapi ukilinganisha na wale najisi. -soma mwanzo 7, 8. Na Mungu alitoa sababu kwa nini wanyama safi wanaingizwa wengi zaidi ya wale najisi. Soma Bible commentary.
  Na kwa msaada zaidi, naomba urejee michango ya awali kwenye mada hii itakusaidia sana kuelewa maana kuna hoja zingine unaziingiza ilhali zilishajadiliwa na wenzio hapo juu.
  Mungu anahitaji watu wanaoenenda sawasawa na neno lake na siyo kutanguliza hisia binafsi huku ukililazimisha neno kukubaliana na hisia zako hizo.

 197. Ndugu yangu naomba ujue kwamba,hakuna tunda ambalo likiliwa huleta dhambi,isipokuwa dhambi huja kutokana na matendo.Pia ndugu yangu tambua kwamba wakati Mungu anatuita mataifa,alijua kuwa tunakula vyote,ukiwemo na wewe,hakutwambia popote kuwa tukitaka kumfuata,tuache kula hao samaki hajasema hivyo,tena neno lasema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa.Ndugu yangu kama ingalikuwa Mungu anaangalia mambo ya vyakula,asingelimtuma Paulo kwa mataifa na injili inayo kubaliana na walao.pia mwone Petro ambaye alikuwa na mtazamo kama wako juu yawalao,jinsi alivyo kemewa na Paulo kama mnafiki,wakati huo alijua kabisa kuwa mataifa hula kila samaki uwaogopao wewe,hakuna pahali Petro alipinga uamuzi wa Paulo kuwa walao wamekubaliwa na Mungu na hata yeye Petro alikwisha onyeshwa kuwa hao muwaitao najisi nimewakubali.Ndugu Yesu anapenda wenye moyo safi na sio matumbo safi.

 198. Baraka,
  Wewe unafikiri kama si kula kusikofuata taratibu alizoziweka Mungu, leo dunia tungekuwa hapa tulipo – dhambini? Unakumbuka ni kosa gani lililoiingiza dunia kwenye matatizo- ni uzinzi au ni ulaji?
  Mwili huo, si wa kwako. Na kama kitu siyo cha kwako, unapata wapi mamlaka ya kuutumia na kuupatia vitu upendavyo wewe tofauti na mwenye mwili mwenyewe – Mungu?
  Tafakari?

 199. Wapendwa katika Bwana,Bwana asifiwe. Jambo la vyakura alaye na asiyekula havina mausiano yeyote na dhambi,kwani dhambi haitokani na kula,mfano,Rum.14.1.4. Kumbe alaye vyote yunaimani na wewe unaebagua na kula mboga tu nidhaifu wa imani,sasa kwa nini uendelee kuwa dhaifu kisa kula mumi,nguruwe, nk?.Kol,2.16.17:Pia,1Tim,4.1.5.Sasa utawezaje kusema chakula kisemwacho siyo samaki nk?.Hiyo nisawa na kwamba hamjui mliyo agizwa kufanya na Bwana Yesu ktk MARCO,16.15.18. Hakusema tuhubiri misosi,bali neno,ambalo alaye na asiyekula watahukumiwa kwalo.Hivyo chakula hakituhudhurishi mbele za Bwana,tunatakiwa tuwaambie watu waache dhambi ambayo ndo najisi,kama uzinzi,wizi,matukano,nk. Barikiwa ndugu.

 200. Siyi,

  Siku hizi unauza bidhaa za ‘Forever’ na GNLD nini? Maana maelezo uliyoyaleta hayo ya kizungu hayana tofauti na yale ya Cult za wauza hayo madawa!

  Jambo jingine, kwa kadiri ninavyokuona, ni kwamba hujawahi kupitia  u scout ulipokuwa primary, maana ungeupitia huo ungekuwa makini saaana ktk ku pick instructions, sio juu juu, hapana, bali ktk kina chake; maana ukiikosa hata ‘koma’, unaweza kuwasababishia kifo troop nzima!

  Naona kiongozi wenu alishindwa ku pick instructions sawa sawa, nanyi mmefika mbali sana kiasi kwamba hamuwezi kurudi ktk ile point of reference msome tena maelekezo, as a group kwa sababu rules za Game of Life zinatoa fursa moja tu kwa kundi!

  Angalia Maelekezo:
  1: Mungu akasema, Tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu, ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti, ambao matunda yake yana mbegu; vitakuwa ndivyo chakula chenu; (MWA. 1:29)
  Instuctions hizi zimedumu mpaka siku Nuhu alipotoka ndani ya Safina.

  2: Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. (MWA. 9:3 SUV)
  Haya, hapa Maelekezo yamebadilika, wameongezewa vyoooote VIENDAVYO vilivyo hai, ndio kusema pamoja na vile najisi, hivyo vilivyo elezwa ktk Mwa 7:2, vyote vyafaa kuliwa kwa Neno la Mungu, yaani YEHOVA!!! 
  Maelekezo haya yamedumu mpaka siku Israeli walipotolewa Utumwani sasa wakiwa ni Taifa, ndipo wakapewa Maelekezo mapya, Walawi 11; hayo sasa yanayo wagawa wanyama na samaki ktk mafungu mawili, wakuliwa na wasiopaswa kuliwa! Katika dunia yote, ni hawa tu ndio wenye kupewa Maelekezo hayo ktk wakati huo na hivyo kuwa tofauti na jamii nyingine zote!

  Maelekezo haya yamedumu hadi ujio wa Kristo, hapo anapoliunganisha Kanisa lake la Kiyahudi na hili jipya la Mataifa na kulifanya Moja! Haya hapa Maelekezo mapya, yanayowarudisha ktk siku za Nuhu,
  3: “…kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote.” (MK. 7:19 SUV)

  Hahahaha! Unajua hata kinara wa Mafunuo Petro alipigwa chenga? Huyo hapo ktk Mdo anagoma kuchinja ale, anakiri Maelekezo yaliyo expire!!!! Wakati mwingine Mungu huyaficha mambo kwa kusudi, amelileta Kanisa lake la Kiyahudi pole pole kuyaelewa yanayopaswa ktk Hatua Mpya wanayoingizwa; amewapitisha njia ndefu, kutoka kuchinja nguruwe ale mpaka kuingia nyumba ya Kornelio na kupiga nao msosi, its so lovely, God and His little ones!!!!

  It is that Simple, kama uliyaelewa Maelekezo, unakuwa up2date, kama unaweza kuwa updated, au you just get outdated as far as The Kingdom of God is concerned!!!

  Kwa kuwa fursa ya kundi kurudi na kupewa understanding upya juu ya jambo walilolikataa kwa Ujinga haipo; ndg yangu, between friends, RUN FOR YOUR LIFE, the demons are at the helm!!!!!!!

  Gbu!

 201. Sungura,

  Kadri tunavyosonga mbele na mjadala, ndivyo ninavyozidi kukufahamu rafiki. Hapa unasema kuwa wewe nguli wa Biblia, unayejua kutafsiri Biblia vizuri. Na umeuliza maswali ya kisomi kuonesha kuwa wewe unaijua Biblia. Mimi nikupe hongera kwa hilo kaka. Mimi Siyi ambaye ni mwanafunzi, nitaendelea kujifunza kwako pia kwa kukuuliza maswali mengi ili nami nipate kuelewa.

  Kwanza, Umeniuliza habari za kuchanganya lugha, wewe (mwalimu wangu), huwa huchanganyi lugha wakati unanifundisha?

  Pili, umeniambia kuwa mimi nimekopi na kupesti madude nisiyoyajua, kwani wewe unaponifundisha huwa unatoa wapi hayo material? Kwa mfano definiton ya SODZO, uliitoa wapi? Au ndiyo njia yako ya kukwepa kujibu hoja za mwanafunzi wako?

  Tatu, umeniambia nilichemka katika kukujibu maswali yako ya 1 korinth10:20 na kolo 2:16-17, kwa nini kama mwalimu mzuri, hujanielekeza ni wapi nilichemka? Sema wapi nilibabia mambo ambayo siyo?

  Nne, umenitaka nikuletee habari –sheria za ulaji wa kabla ya Nuhu. Nami mwanafunzi, sina ubishi, ninakupatia hizi hapa. Kama kuna kosa au hoja yoyote, nitafurahi ukinirekebisha. Ulaji kabla ya baada ya enzi za Nuhu.

  “Many people like Sungura believe that the Bible is outdated. However, Scripture has much to say about how we can live healthy lives, including what God intended us to eat. God has a perfect plan for humans, and it started at the very beginning of time. Jesus Himself created this planet to be inhabited and enjoyed by humankind. He wants us be happy and healthy.

  The First Food of Human Being

  In the beginning, God created everything perfect. There were no weeds and no blights.

  Then God said, “Let the land produce vegetation: seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds.” And it was so (Genesis 1:11).

  And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth (Genesis 1:26).

  After God created the perfect world, he gave Adam and Eve instructions about their diet. He said, “I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it” (Genesis 1:29). This includes nuts, grains, legumes, and seeds.

  Our human digestive system is geared toward the diet God set out for us in Genesis 1. The length of the digestive tract is a strong indicator of what type of food is normally eaten, and our digestive tract is 12-14 times our shoulder-to-hip trunk length, the same as fruit-eating animals.

  Herbivores, such as cattle, have a gut-length 20 times their body length, since it takes longer to digest the fiber content in their diet. The shortest tracts are found in meat-eaters. It does not take many thousands of years for a change to take place in gut lengths due to changes of diet. Recent studies have shown that this can take place over a short period of time.

  When Vegetables Become Food

  After the Fall, humans were also permitted to eat vegetables. This may have been because the original foods were not as available as they were before. Satan’s work is to destroy God’s creation whenever he can. When Adam and Eve disobeyed God, Satan stole their dominion of the planet, and the whole of creation has been groaning ever since. God told Adam that the earth would be cursed—that it would produce thorns and thistles—and that he “will eat the plants of the field” (Genesi 3:18).

  Vegetables are very rich in elemental sulfur and are good cleansers of the digestive tract. Vegetables also take longer to digest than the fruits, grains, and seeds that God originally gave humans to eat. It has been proven that if one eats vegetables with any of the original foods at the same meal, fermentation takes place in the gut. This is not a healthy practice. This fermentation consists largely of fatty acids that have a detrimental effect on the body’s immune system. Try to avoid eating vegetables and fruits at the same meal.

  Fruits can be eaten with grains, seeds, and nuts; and vegetables can be eaten with grains, seeds, and nuts. Fruit is digested quickest, followed by grains, then seeds and then nuts. Vegetables take longer to digest than all these.

  Even today, everything our body requires is found in a grain kernel. It has the carbohydrate, the protein, and the essential lipids we need in all the correct proportions. However, we separate these good foods—and sell each portion at a much higher cost! Most bread these days lacks the basic natural ingredients. Much of the whole food that is still available is chemically treated. Nevertheless, if we all ate more whole grains we would have far fewer diseases.

  When Meat Became Diet

  Meat entered our diet after the Flood. After the floodwaters had receded, the earth had little vegetation. Perhaps Noah had seeds with him and planted these for this first food. However, there would have been no fruit or nuts for a number of years. So, the Lord said, “Everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything” (Genesis 9:3).

  In Genesis 7:2 there is reference to clean and unclean animals going into the ark. Thus, the concept of clean and unclean is not a Jewish concept and has no ceremonial connotations, but came from the time before the Flood.

  If you listen carefully to the voice of the LORD your God, and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the LORD who heals you (Exodus 15:26)”.

  Umenipata mwalimu Sungura?

  Aidha, nitafurahi ukiniambia majeshi ya kwangu ni yepi na yale ya kukodi ni yepi?? Halafu, naomba uniambie ni kwa namna gani nimekuwa biased? Maana mwalimu Sungura, kuna maswali mengine hayahitaji majibu. Kwa mfano, nakunukuu, “Kwa mfano hebu niambie,biblia imesema napata magonjwa gani nikila kambare au bata?” Wewe unapossoma Biblia yako ikisema usizini, ukizini, Biblia huwa inakwambia utaugua nini?

  Nakungoja mwalimu. Acha kupiga chenga kujibu hoja.

  Ubarikiwe

 202. Lily
  Mimi nimekupata. Nimefurahi kuwa huli nguruwe na vingine vichukizavyo. Namshangilia Bwana kwa hilo. Ila siamini kama kweli huli chakula chochote. Wewe unaishije rafiki?!!! Kuhusu maandiko ya mtu, hilo lisikupe shida. Nilitarajia kama ungeniambia kuwa yako kinyume na biblia na kwa namna gani yako kinyume. Tell me, if the message is Biblical or not, full stop!!
  Ubarikiwe pia

 203. Vedastus,
  Mimi nimefurahishwa sana na mchango wako kaka. Nitafurahi ukinipa rejea ya fasili (definition) yako ya tunda la Roho. Na ni kwa namna gani RM alileta shule?
  Barikiwa

 204. “…..huyu bwana mdogo wa dini iliyomkana Bwana Yesu…”

  Hahahahaha…
  a.k.a dini ya zamani.
  Hapo bwana Seleli umenichekesha sana!
  Paulo yeye alikubali kunyoosha mikono juu na kuachana nayo baada ya kujaribu kupambana mbuyu.
  Amebaki bwana Siyi.

 205. Ndg M.J.N. Siyi nashukuru sana kunijumuisha kuwa nami nakula yule mnyama!!!. Kukufahamisha tu kwa ufupi upande wangu sili kila chakula lakini sitakia kufanya iwe sheria kwa watu wengine au iwe ndo dini yangu, hapana!!!. Mungu ametupa utashi na uelewa kamili ktk neno lake. So ingawa sili kitu furahi huwa sijastify wengine wote kutokula na kutafuta neno la Mungu kusapoti. Pia ndg yangu ungeweza onyesha hayo maandiko (ya kiingereza) yote umeyatoa wapi. Ni kosa kubwa sana kuchukua maandiko ya mtu mwingine na kuyafanya yawe yako bila kuacknowledge the sole author (plagiarism). Kwa hiyo nami nakuonya kwa upole ndg yangu usirudie tena hili kosa. Kuna conventions nyingi zinakataza plagiarism km berne convention of 1886.

 206. Teheeee, Siyiiiii !

  Kwanza kwa nini umeandika Kiingereza na Kiswahili?

  Halafu umeandika hayo ukiwa unajibu makala yangu ipi?

  Moja ya vitu nilikwambia kujibu ni hiki, najinukuu ”Kwa mfano, hebu wewe thibitisha kuwa Warumi 14 inaongelea habari za nyama zilizotolewa kafara.”

  Kisha nikakwambia kuwa habari ya nyama zilizosongolewa iko 1 Kor 10:20..

  Na kingine hiki hapa ”Unaniambia kwa habari ya Kol 2:16 nirejee majibu yako kwa Dittu. Kwa Dittu umeongea tu porojo na uongo wa tafsiri ya Rum 14:1.., hiyo Kolosai hata hujaigusia. Labda sijaona vizuri ninukulie ulipoigusia!”

  Kwa nini unakwepa kukiri kuwa ulichemka?

  Kwa nini hujaweka hapa maandiko yanayoonesha sheria ya ulaji ilivyokuwa kabla ya Nuhu? Yaweke ili tuchambue.

  Baada ya kusema haya machache, napenda nikwambie kuwa pole sana kwa kuhweweseka ambako kunakupata. Na usipogundua kuwa wewe kama wewe kuyaelewa maandiko kunakupiga chenga, utapata shida sana hapa.
  Msingi wako uko katika kuamini vile ulivyofundishwa na walimu wako, bahati mbaya sana walikupotosha.

  Huoni aibu mtu mzima kwenda kuleta majeshi ya kukodi ambayo lakini ni feki?
  Wewe umejifunzia wapi kutafsiri maandiko rafiki? mbona uko so ‘biased’ katika chambuzi zako!!

  Umeamua kwenda kukopi na kupesti mambo, halafu bila aibu hata husemi kuwa umeyakopi. Tena ukayashusha kama yalivyo. Na bahati mbaya sana yenyewe pia yamekudanganya sana maana hayako sawa,zaidi sana yametafsiriwa tu na msabato mwenye huohuo mtazamo kama wa kwako ambao ndo huo tunaokuchana kwa sababu yake hapa.

  Angekuwepo aliyeyaandika hayo, huyo ndo ningehojiana naye, wewe nikikuhoji nitapoteza muda maana huwezi kutetea kitu ambacho hukijui.

  Kwa mfano hebu niambie,biblia imesema napata magonjwa gani nikila kambare au bata?

  Siyi acha kutapatapa, twende sawa kwa wewe kujibu vitu vya msingi nikuulizavyo kutokana na unachokuwa umeandika.

  Twende kazi!

 207. Tunda la roho siyo kula ni Upendo…..
  Siyo kusoma sana ni kunyenyekea sana…….
  Siyo kushindana na kubishana ni kuomba sana kwa imani…….
  “MAANA MAANDIKO YANASEMA WALIOWANGU NAWAJUA”

  LABDA NIWASAIDIE SIFA ZA MTU AENDAE MBINGUNI
  ukitakakujijua kuwa nitaenda mbinguni au la hebu soma hizi sifa kwanza

  1:Ukimuona mtu anashida yeyote Mungu anasema nawewe muda huohuo

  2:Ukifanya dhambi Mungu anasema nawewe

  3:Ukipata shida yeyote Mungu anasema na wewe

  NDO MAANA YA KUSEMA ANAKAA NDANI YETU, PIA MANENO MABAYA NDIYO YAMTIAYO MTU NAJISI HIVYO BASI KUPOTEZA MAWASILINO YAKE NA MUNGU.

  KAMA HUNA MAWASILIANO NA MUNGU LAZIMA UTAKUWA NA UHUSIANO NA SHETANI LABDA KWA KUJUA AU KUTOKUJUA

  MAANA MUNGU ALITUITA MIUNGU WADOGO
  MAANDIKO-
  YOHANA 14
  MATHAYO 7:12
  YOHANA 4:23
  JAMANI MBINGUNI HAKUNA HOTELI
  WALA YESU HAKULETA SHULE ALILETA ROHO MTAKATIFU.

 208. Sungura,
  Unaona sasa, unavyojichanganya bro. Tangu mwanzo nilikwambia (kama si wewe) kuwa, nyaraka za Paulo, zitawapeleka kuzimu kabisa. Na hazitawapeleka kwa sababu zinawaambia hivyo. Zitawapeleka kwa sababu, mlizitafsiri vibaya. Ndiyo maana Petro, aliliona hilo akatuambia mapema, “Kwa hiyo, wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili mwonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa; vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo; katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo; na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara, huyapotoa, kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine, kwa uvunjifu wao wenyewe. 2 petro 3:14-16.

  Petro naye aliiona hekima ya Paulo. Na akalionya kanisa. Nami nakuonya wewe Sungura, Seleli, Ditu, Sam, Lily na wengine wote wanaokula nguruwe na vitu vingine najisi. Paulo hajaruhusu nguruwe wala vitu najisi. Sungura, umeadai kuwa Paulo hatambui vitu najisi!! Hii si kweli. Paulo anatambua sana vitu safi na najisi. Wewe na wenzio tu ndo mnamsoma kwa kutanguliza pre-conceived ideas. Hebu mwangalie anavyowakataza watu kujihusisha na vitu najisi “Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you”.2 Corinthians 6:17 Kiswahili chake, “Kwa hiyo, Tokeni kati yao, Mkatengwe nao, asema Bwana, Msiguse kitu kilicho kichafu, Nami nitawakaribisha”
  Kuna waliokuwa na wagumu kuelewa kama Sungura, nao waliuza maswali kama ya Sungura,
  Question 1: Haven’t we been called to liberty in Christ, no longer under the slavery of the Law?
  Answer: Since the dietary laws existed before Noah’s time, is obedience to them really “enslavement”?
  Jesus told us that He didn’t come to destroy the Law, but rather to fulfill it (Mtt 5:17). Good health and long life is anything but slavery.
  Think of the history of these dietary laws: First, they are given to humankind before the days of Noah. Then, the Lord tells His people that they will be disease-free if they follow His laws (Exod. 15:26). The clean and unclean foods are clearly defined in Lev. 11and Deut. 14. Peter’s vision shows us that Jesus did not abolish clean and unclean.
  Paul tells believers to “touch not the unclean thing” and the Lord will receive them. John speaks of spiritual Babylon as a “cage of every unclean and hateful bird”. In Isaiah’s prophesy of the new earth after the return of Christ, those who eat “swine’s flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together” (Isaiah 66:17). From one end of the Bible to the other, the concept of clean and unclean is upheld. It is a matter of health and well-being, not slavery.
  Question 2: Romans 14:14 says, “there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.” Was Paul saying nothing is unclean?
  Answer: Sungura, hili halikuwa fundisho la Paulo kwa Warumi peke yake. Compare Romans 14 with 1corinth8-10. You will see that the same problem is being addressed—friction between two parties in the early Church.
  Jewish converts (aware of dietary laws) didn’t mind eating clean animals sold in the heathen markets. The Gentile converts thought heathen idols made sacrificed meat unclean:
  As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one (1 Corinthians 8:4).
  The argument wasn’t about dietary laws, but meat sacrificed to heathen idols. Paul urged Jewish and Gentile believers not to condemn each other based on sacrificed meat. Paul says this in 1 Corinthians 8:10-11:
  For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol’s temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols; And through thy knowledge shall the weak brother perish, for which Christ died?
  In other words, don’t make a brother feel he should ignore his uneasiness and try to eat sacrificed meat anyway. He would feel he is lost because his conscience wouldn’t let him rest.
  But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of: for the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost (Romans 14:15-17).
  Paul is not dealing with a moral law here. He is calling for understanding of the tender consciences of weaker brothers. He advises “Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother’s way” (Romans 14:13).
  Question 3: Doesn’t 1 Timothy 4:3-4 tell us that we can eat anything if we pray over it first?
  Answer: Let’s observe what the verses actually say:
  Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving (1 Timothy 4:3-4).
  Paul is telling Timothy about false believers who will “depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils” (1 Timothy 4:1). They are in error—no longer following the Scriptures.

  1. Paul tells Timothy these false teachers will command people to “abstain from meats.” But what kind of meats? 1 Timothy 4:3 tells us these are not unclean meats but meats that “God hath created to be received with thanksgiving.” This cannot mean unclean animals, because they were never intended to be eaten!
  2. These clean meats are to be “received with thanksgiving of them that believe and know the truth” (1 Timothy 4:3). Believe and know the truth about what? Obviously, the truth about clean and unclean animals.
  3. 1 Timothy 4:4 says, “For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving.” This does not mean that every created being is permitted to be eaten. If this were the meaning, cannibalism would justified. Rather, this verse refers to the previous verse’s clean animals. Those who “believe and know the truth” will receive “with thanksgiving.”
  4. 1 Timothy 5:5 describes the meat further: “For it is sanctified by the word of God and prayer.” Two things sanctify this food—“the word of God” and “prayer.” Remember this is the meat that false teachers said could not be eaten. This is in contradiction to God’s Word which listed the meat as “clean” (1 Timothy 5:1). By knowing the truth in the Word of God, and receiving these clean animals in a thankful manner with prayer, the true believers would obey God and not the “doctrines of devils.”
  What would this passage be saying if it referred to unclean instead of clean food? Would it really mean that we could eat anything if we pray over it? Would we allow our children to eat anything, as long as they prayed over it? Not likely! We can expect God, our Father, to give guidance of what is good for us.
  Our modern world equates “freedom” with doing whatever we wish, but God calls us to a higher standard. Paul tells us to “use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another” (Galatians 5:13). Jesus tells us “If ye love me, keep my commandments” (John 14:15). Peter tells us “the Spirit of Christ” was in the prophets of old, meaning that the dietary laws are the words of Christ.
  Malach3:6 “For I am the Lord, I do not change; therefore you are not consumed, O sons of Jacob.”
  Hebrew 13:8 “Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.”
  For the sake of showing our love to the Lord by obeying Him, as well as escaping disease by observing His dietary laws—let us honor God by following His rules for health and happiness. Do we really want to ignore these health laws? If we do, we do so to our own peril.

 209. ufalme wa Mungu sio KULA wala KUNYWA rejea Waroma 14:17, sahau kuhusu hiyo vipi hii Marko 7:18, 1Timotheo 4:1-5, kolos 2:16, Rum 14:14, 1Kor 10. Hata hivyo kwani sisi tulao vyote tutahukumiwaje siku ya mwisho? Mathayo 25:34.

 210. Dittu,
  Mimi nakusubiri ujibu hoja zangu za jana. Na nitafurahi ukimsaidia Sam kujibu maswali yake.
  Nakungoja.

 211. Siyi,

  Kuzimu wewe ndo utakuwa wa kwanza kwenda, halafu sisi hata hatutafika kabisa maana hiyo safari tulishaiahirisha siku nyingi.

  Na sintasita kukuita mjinga wa neno la Mungu kama niavyokuita sasa hivi kwa habari ya hii mada. Na akili yako imetiwa giza kwa sababu ya huo ujinga ulioweka mizizi ndani yako kwa sababu ya kusshika imani ya uongo. Pole lakini kuna siku utafunguliwa tu kwa jina la Yesu!

  Unajifanya kukataa porojo kwa wewe mwenyewe kuleta porojo, tena za kimamuma kwa kiwango cha juu.

  Kwa mfano, hebu wewe thibitisha kuwa Warumi 14 inaongelea habari za nyama zilizotolewa kafara.

  Habari za nyama zilizosongolewa ziko kwa wakorintho, huko ndiko Paul alisema hayo mambo (1 Kor 10:20…). Halafu wewe Siyi unakuja kujaribu kutudanganya hapa kuwa Warumi 14 inaongelea nyama za kusongolewa!! Au siku hizi wasabato mna ‘version’ ya kwenu?

  Wewe ndo umekaririshwa mafundisho mafu, huelewa hata ‘applicability’ ya maandiko kutoka agano la kale kwenda jipya. Na hivyo ndivyo mlivyo wasabato wote. Ndio maana nilikwambia kuwa ninyi mnakariri kilicho kwenye karatasi ambacho kimsingi huwa hakiko hai mpaka mtu akifanye hai ndani yake.

  Unaniambia kwa habari ya Kol 2:16 nirejee majibu yako kwa Dittu. Kwa Dittu umeongea tu porojo na uongo wa tafsiri ya Rum 14:1.., hiyo Kolosai hata hujaigusia. Labda sijaona vizuri ninukulie ulipoigusia!

  Najua hiyo Kolosai inakubana, na bila shaka umejifanya kusahau kama hujaiongelea ili utafute majibu, na ninajua utakuja na majibu feki. Kamuulize teacher wako, kuwa inakuwaje hiyo verse, uone kama atakupa jibu sahihi.

  Ngoja nikuoneshe zaidi:

  Romans 14:14 – I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean.( Nothing is unclean in itself Siyi, nothing!)

  Haya ni maneno ya Paul. Sasa jiulize kama aliyesema hayo akiwa amesahau kuwa Mungu huko mwanzo kwa Walawi 11 aliwahi kusema kuwa kuna vitu(vyakula) najisi. Halafu yeye hapa anasema hakuna kitu najisi.

  Kama nguruwe na kambare unaona ni najisi, ni najisi kwako Siyi wewe mwenye imani iliyoparaganyika. Mpaka majani ya chai kwenu najisi, kokakola kwenu najisi!

  Tena anasisitiza: Romans 14:20 -Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble.( All food is clean Mr. Siyi).

  Nguruwe is food, mumi is food, pweza is food, bata is food, its all clean sir.Kam wewe huwezi kula hao chakula, basi wewe ndo uko unclean! Hili ndilo agano jipya, latambulika kwa jinsi ya rohoni, Siyi uko mwilini sana huwezi ambulia kitu humo. Wewe ukisoma Mambo ya walawi huko ndo utaambulia kitu!

  Mistari hiyo ya Mambo ya walawi 11, na Mdo 10 uliyoninukulia nazidi tu kukuona kuwa umefika mwisho wa kuelewa kwako. Ingekuwa imekusaidia sana kama ungekuwa umejibu vijimaswali vichache nilivyokuuliza jana. Moja ya vijiswali hivyo ni kuhusu mwanamke anayeimbishaga kwenye mimbari kanisani kwenu…….

  Unajaribu kuingiza suala la historia ya wayahudi, unadhani kwa ufahamu huu nilionao nisijue historia ya wayahudi Siyi?
  Usidhani kuwa Sungura ni mkristo mbumbumbu. Tena si kujua historia ya wayahudi tu, naijua hata historia ya imani mfu ya wasabato.

  Hayo ya historia hizo si mahali pake hapa, tuendelee na suala la vyakula.

  Usijizuie kula kiti moto Siyi, ni ruksa ukitaka, hahahaaa!

 212. Ndugu yangu Lily nanyi nyote mnaofuatilia mjadala huu, ningependa mfaham ya kuwa biblia pekee ndicho kitabu pekee “kilichovuviwa” suala la kufuata mafundisho ya vijitabu vilivyoandikwa na watu fulan fulan nakudhani vimevuviwa (revealed) ndicho kitu kinachosababisha watu kushindwa kufaidi na kujenga miili yetu kuptia vyakula ambavyo Mungu amevitoa vipokewe kwa moyo wa shukran!. Awabariki Mungu mwenyezi Baba wa vyoteNdugu yangu Lily nanyi nyote mnaofuatilia mjadala huu, ningependa mfaham ya kuwa biblia pekee ndicho kitabu pekee “kilichovuviwa” suala la kufuata mafundisho ya vijitabu vilivyoandikwa na watu fulan fulan nakudhani vimevuviwa (revealed) ndicho kitu kinachosababisha watu kushindwa kufaidi na kujenga miili yetu kuptia vyakula ambavyo Mungu amevitoa vipokewe kwa moyo wa shukran!. Awabariki Mungu mwenyezi Baba wa vyoteNdugu yangu Lily nanyi nyote mnaofuatilia mjadala huu, ningependa mfaham ya kuwa biblia pekee ndicho kitabu pekee “kilichovuviwa” suala la kufuata mafundisho ya vijitabu vilivyoandikwa na watu fulan fulan nakudhani vimevuviwa (revealed) ndicho kitu kinachosababisha watu kushindwa kufaidi na kujenga miili yetu kuptia vyakula ambavyo Mungu amevitoa vipokewe kwa moyo wa shukran!. Awabariki Mungu mwenyezi Baba wa vyoteNdugu yangu Lily nanyi nyote mnaofuatilia mjadala huu, ningependa mfaham ya kuwa biblia pekee ndicho kitabu pekee “kilichovuviwa” suala la kufuata mafundisho ya vijitabu vilivyoandikwa na watu fulan fulan nakudhani vimevuviwa (revealed) ndicho kitu kinachosababisha watu kushindwa kufaidi na kujenga miili yetu kuptia vyakula ambavyo Mungu amevitoa vipokewe kwa moyo wa shukran!. Awabariki Mungu mwenyezi Baba wa vyote.

 213. Sam,

  This is great statement of yours, lovable and powerful indeed……” Wakristo hatujapewa kitabu kama zilivyo DINI za Dunia hii sisi tumepewa NENO”

  Siyi, Sijui kama Utakua ummempata Sam ktk dimension iyo?

  Unakumbuka mijadala mingi ya nyuma nilishawahi na ua nakwambia kua wewe unajua MAANDIKO-Kitabu(in fact kwa kiasi hata ivyo) LAKINI haujui NENO! Unakumbuka?

  Nitafafanua later ilo ili tusaidiene kujua why, kwa ufahamu wako, kurarua pig kwako ni soo wakati siye wabarikiwa , tunaiteketeza mpaka JUU mbinguni wanabarikiwa kwelikweli Wana Mungu tunavyofaidi mema ya Nchi

  Siyi, nikwambie kitu, aisee pork bwanaaa achaaa, achaaa kabisa, this kitoweo is greatly blessed, one day iingize tu pisi moja kwa mouth, you will know how smart and sweet uumbaji wa Mungu ulivyo!!!!!!!! weeeee! Unapitwa na baraka Kaka, oooho! ayaa,

  kama vipi nikupitie tukaItandike vema siku ya sabato? ok? sa ngapi nikupitie?

  Press on

 214. Sungura,
  Sijui kama ni utoto wa kufikiri ama ni nini!
  Kwanza, Majibu ya kol. 2:16-17, rejea kwa Dittu.
  Pili, Mimi sikukawizi, nakupa walao aya moja tu inayoonesha kuwa, vitu najisi(akiwemo na nguruwe walawi 11) haviliwi na watakatifu wa Mungu. Petro alioneshwa vitu najisi, angalia kauli yake hii, MATENDO 10:14 “LAKINI PETRO AKASEMA, HASHA, BWANA, KWA MAANA SIJAKULA KAMWE KITU KILICHO KICHAFU AU NAJISI”. Sasa naomba uniambie kama umefikia kiwango cha kuwa na RM kama Petro!! Hii ni aya mojawapo kutoka agano jipya. Sasa, wewe, tafuta aya yoyote kutoka agano lolote, inayokuruhusu wewe Sungura kula nguruwe! Vinginevyo, tafakari nani ni mtoto hapa!!
  Kama kweli ungekuwa mtu mzima, usingekuwa huelewi mambo rahisi kama haya Sungura. Kila jambo wayahudi, wayahudi, kwani unaijua historiaza wayahudi? Do you know the first Jew? Kama Mungu alipendezwa na taifa la wayahudi na hadi na yeye akaamua kuwa myahudi, si jambo jema kuwa myahudi ili upate wokovu? Maana wokovu, unatoka kwa Wayahudi!!!!
  Yoh. 4: 22 Ninyi mnaabudu msichokijua; sisi tunaabudu tukijuacho; kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi.
  Jitahidi mtu mkubwa wewe!!

 215. Sam,
  1. Naomba tofauti tano tu kati ya NENO na BIBLIA?
  2. Nini maana ya NENO kuishi ndani yetu?
  3. Je, Kristo anapoishi ndani yetu, hutufanya tuenende tofauti na Biblia?
  Njoo kwa hoja za kibiblia-rejea za kibiblia. Porojo sitaki.
  Karibu sana

 216. Dittu,
  Nashukuru kwa kukuoana kwa mara ya kwanza ukiniijia na changamoto za kineno. Mimi nimefurahi. Na Bwana akubariki sana kwa hilo.
  Kwanza, nilitarajia mtu aniletee aya hapa inayoruhusu watu kula nguruwe. Lakini badala yake, nimeona mmehit arround the bush wapendwa. Sikutarajia kama kweli Biblia ndiyo njia ya kutupeleka mbinguni, tuanze kuipotosha na kuwa na mawazo mbadala zaidi yake. Mawazo hayo huwa ni hisia tu na mitazamo ya watu inayoletwa ili kulinda maslahi ama matakwa ya watu hao.
  Yesu hakuruhusu watu wale nguruwe na vitu vingine najisi. Mitume wa Kristo (watu waliokuwa na Kristo live) nao hawakufundisha kula nguruwe. Wewe Dittu, unafikiri Paulo alikiuka misingi ya Mungu na mitume wenzake na kwa kufundisha kinyume na Biblia? Tafsiri zenu ndizo zinazowapeleka huko mnakoelekea- kuzimu. Kama si kuchanganyikiwa huko, kwa nini mnaendelea kulitumia agano la kale kwenye mafundisho yenu kama kweli lilishapitwa na wakati na sasa halina nafasi tena?
  Warumi 14:1… inazungumzia habari za watu kula nyama zilizotolewa kafara na siyo habari za kula vitu najisi. Na kumbuka, hata kwenye kafara, vitu au viumbe najisi havikutolewa. Sasa Wakristo hawa wa agano jipya wanahoji uhalali wa kula nyama (safi) za kusongolewa. Paulo anawaruhusu kula nyama hizo kwa yeyote ambaye dhamiri yake inamtuma na mtu mwingine asimhukumu kwa kitendo hicho. Paulo hakumaanisha watu wale nguruwe., nyoka wala kambaremamaba. Soma Bible Commentary itakusaidia kuelewa.

  Dittu, leta aya inayoruhusu kula nguruwe. Mimi nimekupeni. Sasa na wewe leta tafadhari, walao moja tu inatosha!! Kama huna, anza kujiuliza, juu ya imani hiyo uliyo nayo ambayo haikujengwa kwenye neno la Mungu.
  Ubarikiwe

 217. Du ndg yangu Dittu Mungu akubariki sana, kweli umenichekesha mno, sina mbavuuuuuuu!!!!. Thank you so much for the creative mind. Keep it up

 218. Inasikitisha kwamba tunatumia muda mwingi kupekuwa Biblia badala ya kutafakari ukuu wa neno la MUNGU. Biblia ni kitabu cha historia ya maisha ya watu wa ulimwengu wa kale kinahusu utamaduni, mila, na desturi walizofuata. Kitu kimoja kinachotofautisha Biblia na vitabu vingine vya kidunia ni kwamba kinaeleza pia habari za uzima wa Milele ambao ndio YESU Kristo. Watu wengi tumeshikwa na “kitabu” tumeacha kumtafuta NENO. Neno la Uzima ni lile linaloishi ndani yetu na sio kitabuni. yaani tunashindwa hata kuelewa maana ya “najisi” kwa kutumia NENO anayeishi ndani yetu na badala yake tunakazania utamaduni na mila za kabila fulani?????. Wakristo hatujapewa kitabu kama zilivyo DINI za Dunia hii sisi tumepewa NENO.

 219. “Yeye aliye dhaifu wa imani (Siyi) mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. mtu mmoja (Dittu) anayo imani anakula vyote lakini yeye aliye dhaifa hula mboga……” (warumi 14:1). Hapa Mungu kupitia mtakatifu Paulo mtume anatuletea ujumbe ya kuwa ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni HAKI na AMANI na FURAHA katika Roho mtakatifu. Siyi hata hapo bado roho yako ingali kama “Yeye aliye dhaifu wa imani (Siyi) mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. mtu mmoja (Dittu) anayo imani anakula vyote lakini yeye aliye dhaifa hula mboga……” (warumi 14:1). Hapa Mungu kupitia mtakatifu Paulo mtume anatuletea ujumbe ya kuwa ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni HAKI na AMANI na FURAHA katika Roho mtakatifu. Siyi hata hapo bado roho yako ingali kama “Yeye aliye dhaifu wa imani (Siyi) mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. mtu mmoja (Dittu) anayo imani anakula vyote lakini yeye aliye dhaifa hula mboga……” (warumi 14:1). Hapa Mungu kupitia mtakatifu Paulo mtume anatuletea ujumbe ya kuwa ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni HAKI na AMANI na FURAHA katika Roho mtakatifu. Siyi hata hapo bado roho yako ingali kama “Yeye aliye dhaifu wa imani (Siyi) mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. mtu mmoja (Dittu) anayo imani anakula vyote lakini yeye aliye dhaifa hula mboga……” (warumi 14:1). Hapa Mungu kupitia mtakatifu Paulo mtume anatuletea ujumbe ya kuwa ufalme wa Mungu si kula wala kunywa bali ni HAKI na AMANI na FURAHA katika Roho mtakatifu. Siyi hata hapo bado roho yako ingali kama jiwe?

 220. Hahahahaaa, Siyi!

  Wewe utakua lini katika kumjua Mungu na kuuelewa utendaji wake?

  Ningetaka kukufuata huko kwenye ubutu wako wa kuelewa, ningekutaka na wewe unipe mstari kutoka agano jipya linalowakataza mataifa kula nguruwe. Lakini kufanya hivyo ni kuingia katika utoto wako wa kufikiri, hivyo wote tungeonekana watoto.

  Ivi huko kanisani kwenu yule mwanamke mwimbishaji ikitokea siku ya ibada yenu yuko kwenye siku zake, huwa anaruhusiwa kupanda kwenye mimbari na kuendelea na hiyo huduma au huwa haruhusiwi?

  Hayo maagizo ya kutokula vitu najisi walipewa akina nani, na walikuwa wanahusiana na Mungu kwa mfumo upi?
  Kwa kutokujua kwako tofauti ya mfumo wa uhusiano na Mungu kati ya waliopewa hizo sheria na sisi leo, unajikuta unakwenda kumtafuta Mungu mahali ambako hayuko na kujikuta umejitwika kongwa lisilokuhusu.

  Hawa mataifa ambao hizo sheria za kiyahudi hawakuwahi kuzijua wala kuziishi, baada ya Mungu kuwapa neema ya wokovu aliwaambia nini kuhusu chakula na hizo mila?

  Na kama unataka kupata jibu la hili swali langu rejea tu kwenye fundisho la mitume kwa mataifa kuhusu mila za kiyahudi, ambazo kimsingi walipewa na Mungu na ndo zikawa mila zao.

  Soma na hii Kolosai 2: 16,ambayo Dittu pia hapo juu ameisema (Therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a New Moon celebration or a Sabbath day)

  Karibu sana

 221. sielewi kinacho sumbua hapa ni nini, kwani hatujui kuwa wakristo sasa katiba yetu ni agano jipya na agano la kale kwisha habari yake pale “GOLGOTHA” Kama unabisha rejea yer 31:31, kol 2:16. I’ll be back

 222. Seleli na Sungura,
  Niwaombe mnipatie aya yoyote ndani ya Biblia yote. Aya yoyote walau hata moja tu, inayoruhusu watu wale nguruwe. Tafuteni agano la kale na jipya. Hakikisheni mnaleta aya hiyo hapa. Yaani aya yoyote inayoruhusu nguruwe kuliwa.
  Mimi nawapa baadhi tu, ninyi, leteni hata moja tu, ndipo tuendelee na mjadala wa chakula najisi vs visafi. Muda sasa umefika wa kutoziendeleza POROJO hapa. Ushahidi wangu,
  Mambo ya Walawi 11:7 Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu.

  Kumbukumbu la Torati 14:8 na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu msile nyama zao, wala mizoga yao msiiguse.
  Isaya 65:4 waketio kati ya makaburi, na kulala katika mahali pao pa siri; walao nyama ya nguruwe, na mchuzi wa vitu vinichukizavyo u katika vyombo vyao;

  Isaya 66:17 Watu wale wajitakasao, na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati; wakila nyama ya nguruwe, na machukizo, na panya; watakoma pamoja, asema Bwana.
  Bwana awabariki.

 223. Msuya,
  Nina imani utakuwa umejipitia majibu yangu ya maswali ya Seleli ya siku ile hapo juu. Nilieza japo kidogo sana, wao walifikiri nimeishiwa kwa kukomea hapo. Hata hivyo, mimi sitaki kuvutia udini wala kuzuia mtu asile nguruwe. Kama unakula ndg yangu, wewe endelea lakini kumbuka kuwa, Mungu amekataza kula vitu najisi au kuyaharibu mahekalu yenu kwa kula vitu najisi.
  Kwa ufupi, tu kama utapata muda, wewe pitia walawi 11 utaona kuwa nguruwe ni miongoni mwa wanyama najisi. Najua kuwa hana sumu ya kuua papo hapo watu wakila nyama yake, lakini sumu yake ipo. Nenda kwa dktri yeyote au mtaalamu yeyote wa afya, umuulizie habari za ulaji wa nguruwe atakueleza ukweli wake. Mungu siyo mjinga kuikataza nguruwe kuliwa. Wanaotumia mifano ya mataifa mengine kama Wachina kula nyoka nk, mimi huwa nawashangaa sana. Hivi tunatafuta kufanana na na Wachina ama Kristo? Kwa nini tunachukua uasi wa watu wengine, kujustfyuasi wetu kadhalika?
  Ndani ya Biblia, kuanzia mwanzo hadi ufunuo, hakuna hata AYA moja, inayoruhusu watu wale nguruwe. Biblia imekataza kabisa kaka. Nikutie moyo uchunguze na wewe. Nikipata muda, nitakuijia rafiki tusemezane habari za nguruwe kwa undani kibiblia.
  Ubarikiwe sana

 224. Sungura,

  Dah! yaani mpaka nimetamani ningekua na namba yako, haraka ningepanda mbegu kwa mpesa! teh tehe! embu inbox

  Excellent indeed na in fact umeniwahi vema sana maana ndio nilikua naikalia post yake huyu bwana mdogo wa dini iliyomkana Yesu bwa Siyi usiku huu sa 19:42 niishukie kama mwewe kwa kifaranga maana nimeisoma muda mchache hapa blog, but nikasema let me check any updates ndio nakuta UMEMALIZA KAZI ha ha ha ha ha safi sana

  Sasa Siyi, unadhani kweli kama nina AKILI na wewe unazo, kuna haja ya mimi kujikuja nikutumie mzigo wangu maana kusema kweli ningepita almost humo humo alipopita soja Sungura coz kama navyokuambiaga, kila unapojibu, unaachaga rooms to destroy you for real

  Yaani ukisikia kipigo kitakatifu na cha taratiiiibu tena kirafiki ndio hiki sasa, najua kama utakua na la ziada ni yale yale tu mabla blah weeee ya ili mradi umejibu basi tu

  Press on Sungura-na rest in peace but alive, kama vipi Siyi ana hamu sana nami, aaa nipo tu, yeye akatize

 225. Siyi, wasalaam.

  Nina kitu kidogo tu katika majibu yako kwa Seleli.

  Nakunukuu hapa: ” Hivyo basi, suala hapo halikuwa nguruwe wala kambaremamba kaka. Lilikuwa ni mila na taratibu za kula chakula za kiyahudi tu”

  Kama unajua kuwa huo ulikuwa ni utaratibu wa mila za kiyahudi kwa nini sasa unatetea na sisi wa mataifa tuufuate? Kwani mataifa ndio walioamriwa wasile kitu najisi au ni wayahudi?

  Sehemu kubwa ya tunachokisoma kwenye biblia ni utamaduni wa wayahudi; eg kuvaa, kula, usafi wa mwili, n.k

  Majibu yako katika swali la nne ni upuuzi mtupu; uliwahi kumuona Yesu katika kitabu cha Mwanzo akisema habari za wanyama walio safi na wasio safi?

  Najua ulmwelewa vizuri kabisa Seleli alichokimaanisha ila unafanya mzaha fulani wa kujibu kitu kisicho. Yesu hakuwahi kujidhihirisha kama Yesu wakati wowote ispokuwa Pale alipozaliwa na mwanamke.

  Jaribu tu kuangalia injili ya mitume kwa mataifa, walisema nini kuhusu hicho chakula ambacho wayahudi kwa mila zao walikiita najisi. Hao ndio walioweka msingi wa injili.

  Wasingeweza kuacha kuyasisitiza kwa mataifa kama yalikuwa ya muhimu. Maana mataifa hivyo ndo vilikuwa vyakula vyao, na ndo maana walionekana ni najisi kwa wayahudi.

  Tuangalieni msingi wa injili ambao ni mitume walisemaje kuhusu chakula!!

  Asante.

 226. Ndugu aliyesema M.J.N.SIYI ingekuwa vema kama ungefafanua maana ya nguruwe sio chakula rafiki , ingetusaidia sana . maana mimi mpaka sasa nakula nguruwe ,ila sio kwa ulafi bali ni kwa kutokujua , tafadhali tuelimishe

 227. Lenda,

  Tafanuzi yako kuhusu maono ya Petro yako iko sawa. Hebu tukubaliane kuwa hilo suala la Petro kula kitu najisi halikuwa kutokea kiuhalisia, kwa maana ya kwamba Petro hakuwahi kula kitu najisi. Lakini aliwahi kujimix na watu wa mataifa ambao ndio walikuwa kile chakula najisi kwenye maono.

  Twenda na hii mantiki kwamba watu wa mataifa hawakuwahi kuwa na Mungu, kwa hiyo hawakuwahi katika akili zao kuwa na zuio la kula kitu ambacho kibaiolojia na kikemia hakiwadhuru, yaani hicho kitu hakina sumu, bali kinalika. Na huo ndo ulikuwa utamaduni wao katika suala zima la kula. Mfano mzuri kwa leo ni wachina.

  Hata wayahudi kumbuka kabla ya sheria walikuwa wanakula tu hivyo vitu, mpaka Mungu alipowaaagiza wasile. Ulishawahi kujiuliza kwa nini aliwazuia wasile?

  Na baada sasa ya mataifa kupata injili ya Kristo, unadhani walitakiwa kubadili utamaduni wao wa kula na kuanza kula kama wayahudi?

  Hebu yafikiri maneno fulani ya Paul yanayosema, kila mtu na abaki kama alivyo. Uliitwa u mtumwa usitake kuwa huru……..

  Na baada ya hapo twende kwenye msingi wa Injili ambao ni mitume. Waliwafundisha nini mataifa waliomwamini Kristo kwa habaari ya chakula?

  Ivi wale nguruwe waliofia majini baada ya Yesu kuruhusu pepo wawaingie, walikuwa wanafugwa kwa ajili ya nini? Na ile nchi ilikuwa ya akina nani?

  Mimi mtu ambaye huchukua tu andiko na kusema kuwa Biblia imesema hivi, bila kuelewa muktadha wa hilo andiko, huwa namuona ni mjinga sana wa maandiko.

  Kutokuelewa tofauti kubwa iliyopo kati ya agano la kale (torati) na jipya, na hivyo kuchomoa tu kitu (hasa kutoka AK) na kusema biblia imesema hivi bila kuzingatia wakati na majira,nao ni ujinga mkubwa zaidi.

 228. Seleli,
  Nimejenga utamaduni wa kumjibu kila aulizaye habari za Biblia. Mimi ninaamini kabisa kuwa Biblia pekee, ndilo neno liponyalo, lituongazalo kwenye wokovu chini ya mwalimu RM. Sauti ya Mungu kwangu na huenda na kwa wengine, ni NENO lake – Biblia. Maswali yako kuhusu vyakula, nayajibu kama ifuatavyo;
  Swali 1
  Mwanzo.1:31 Inasema Mungu akaona kua KILA ALICHOKIFANYA/UMBA KUA NI CHEMA, je Ngurume alikuwepo ktk list hiyo ya KILA KITU KILICHO UMBWA KUA NI CHEMA?
  Jibu
  Ndiyo. Kila kitu kilionekana chema – kizuri mbele za Mungu. Maana kila alichokiumba, alikumba kwa ajili yake “Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana; ikiwa ni vitu vya enzi, au usultani, au enzi, au mamlaka; vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, na kwa ajili yake”- Wakolosai 1:16.
  Pamoja na kuwa vitu vyote vilikuwa vyema mbele za Mungu, bado Mungu aliwachagulia wanadamu chakula. Aliwapa miti yote kula yenye mbegu isipokuwa mti mmoja tu. Kwa mara ya kwanza, Mungu hawakuwapa wanadamu chakula kinachoitwa NYAMA. Swali la kujiuliza, kwa wakati huo wanyama hawakuwepo? La, hasha. Walikuwepo, but, haukuwa mpango wa Mungu watu kula nyama.

  Binadamu walipoasi, ndipo taratibu za nyama Mungu akaziingiza, tena kwa baadhi tu ya wanyama ambao wangetumika kama chakula. Kumbuka kuwa kila kitu kilichoumbwa kilionekana kuwa ni chema. Pamoja na uchema huo wa wanyama mbele za Mungu, Mungu bado anawapa mipaka wanadamu juu ya wanyama hao. Hata katika ibada za kafara, Mungu hakuruhusu nguruwe watolewe kafara kwa ajili ya wadhambi, japo kafara hizo, zilimlenga Mungu mwenyewe-Kristo. Hata ktk suala la chakula, Mungu alikuwa bayana sana. Ndiyo maana Mungu anamwambia Nuhu, “Katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba, mume na mke;…” – Mwanzo 7:2a. Wanyama safi ndio waliokuwa wakitolewa kafara na nyama zao kuliwa. Na Bwana alikuwa akifurahia kafara za wanyama walio safi . “Nuhu akamjengea Bwana madhabahu; akatwaa katika kila mnyama aliye safi, na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha; Bwana akasema moyoni, Sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake; wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya.-“ – Mwanzo 8:20-21. Halafu kwa wale wasiyo safi ona anavyomwambia “…na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke” Mwanzo 7:2b. Hawa hawakuumbwa kwa lengo la kuliwa au kutolewa kafara..

  Kwa hiyo ndg Seleli, pamoja na viumbe vyote kuwa vyema mbele za Mungu, hata YEYE mwenyewe, aliteua wale wa kutumia na wale wasiofaa kwa matumizi yake mwnyewe Mungu na binadamu aliowaumba kwa sura na mfano wake. Huu ndio utaratibu ulikuwepo tangu mwanzo(baada ya dhambi) kuhusu ulaji wa nyama.

  Ukiangalia historia ya kizazi cha Nuhu hadi Ibrahimu anatokea, Isaka na Yakobo na hadi waana wa Yakobo wanatokea (taifa la Israel), walishapelekwa utumwani Misri na kusahau kabisa kaida za Mungu wa baba zao, Mungu wakati anawatoa huko utumwani, hakuacha kuwakumbusha kaida zake juu ya ulaji. Kimsingi alikuwa anawarejesha kwenye misingi aliyokuwa ameiweka zamani za baba zao (Nuhu Ibrahimu,Isaka, Yakobo) juu ya ulaji wa nyama. It was not a new doctrine. Ukisoma Walawi 11; Mungu anawaambia waache uasi na tabia mbaya walizokuwa wamezipata huko nchi ya ugenini (kwenye uasi); tabia za kula nguruwe na wanyama wengine najisi. Kama kuna watu waliokuwa walafi wa nyama, ni Wamisiri. Ukisoma habari za waisrael kukombolewa kutoka Misri, utagundua kila walipokuwa wakipata changamoto kidogo tu njiani, walikuwa wanakumbuka masufuria ya nyama za Misri. Watu wanaoonekana walafi leo wa kula kila kitu, hawawezi kuwafkia Wamisri- soma historia yao uelewe vizuri.

  Swali 2
  Kulingana na Waebrani.10:1, Yasema Sheria ilikua ni kivuli cha mambo halisi yajayo na Mark.7:15,18-23
  Jibu
  Mimi nilitarajia kuwa ungepata jibu hapahapa kwenye aya/maelezo ya Kristo kuhusu vitu najisi na visivyo najisi hasa katika mambo ya rohoni – ndani ya mwili wa mtu. Hata hivyo, ukisoma vizuri hiyo historia ya kisa cha Yesu, kinatokana na swali walilomuuliza Yesu kwa nini wanafunzi wake walikula bila kunawa mikono yao hadi kwenye viwiko vya mikono yao kama ilivyokuwa desturi za kiyahudi? Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza wa Marko 7 anasema, “1 Kisha Mafarisayo, na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu, wakakusanyika mbele yake, 2 wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi, yaani, isiyonawiwa. 3 Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko, hawali, wakishika mapokeo ya wazee wao….” Hivyo basi, suala hapo halikuwa nguruwe wala kambaremamba kaka. Lilikuwa ni mila na taratibu za kula chakula za kiyahudi tu.

  Swali 3
  Tatu, Wewe na Yesu nani yuko sahihi kwa swala la kujua unajisi gani haswa Mungu hataki?

  Jibu,
  Nafikiri Yesu yuko juu zaidi ndiyo maana hata mimi najitahidi angalao nimkaribie kama siyo kumfikia kabisa. Mungu hataki unajisi wa aina zote mbili – ndani (yaani mawazo mabaya ambayo nayo ni dhambi tu kwa ujibu wa Yesu) na unajisi wa nje (unaopelekea kuharibu mwili wako ambalo ni hekalu la Mungu).

  Swali,
  Nne, Kuna mahali Yesu aliwahi fundisha kuhusu Unajisi wa Wanyama kama a critical concern ktk mission yake kama unajisi huo wa live/sheria ungekua ni hatari kiasi cha kuwakosesha Wanadamu Mbingu? kama hamna, unadhani why?

  Jibu.
  Ni kweli kabisa Yesu alishawahi kufundisha hilo tena sehemu nyingi sana. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia, utakubaliana nami kuwa, Yeye ndiye aliyesema habari za wanyama walio safi na wasio safi ktk mwanzo (agano la kale) lakini pia YEYE ndiye aliyesema katika agano jipya. Katika agano jipya, nataka utafakari kidogo tu, kuwa unafikiri Yesu asingekifundisha hicho, wanafunzi wake tena baadhi yao wavuvi kama Petro, wasingekuwa wanafakamia mumi, kambaremamba nk? Hebu rejea jibu zuri la Lenda, namnukuu, hapa “MATENDO 10:14 “LAKINI PETRO AKASEMA, HASHA, BWANA, KWA MAANA SIJAKULA KAMWE KITU KILICHO KICHAFU AU NAJISI” Wewe unafikiri Yesu asingwafundisha, huyu jamaa angesema vile? Unafikiri kingeandikwa kila kitu alichokisema au kukifanya Yesu, Biblia hii ingetosha? Kumbuka Petro hapa alikuwa hajawahi kula nguruwe, kambaremamba, mumi nk, but full of Holy Ghost na mpaka maono anapewa kuhusu maana ya njozi/ndoto ile!! Hala Seleli, unasema eti sisi akina Siyi tusiokula nguruwe hatuna RM!! Ha ha ha ha!! Kristo ametuita kuwa wasafi ndani na nje. Na hii ndiyo sifa mojawapo ya watu wenye RM. Ukiona mtu anapakia vyote halafu anasema ana RM, mwangalie vizuri.

  Swali 5
  Tano, use your common sense a little bit kwa swali hili…Unadhani Mungu Baba wa mbunguni atamtupa Mtu jehanumu ya milele kisa tu kala samaki aina ya mumi/kambara-hawana magamba au the best BLESSED kitoweo on earth ie kitimoto?
  Jibu
  Jibu
  Kama kuna vitu ambavyo Mungu amevizuia visiliwe na wanadamu, jua kuwa vitu hivyo, vina madhara makubwa sana katika afya za watu-fuatilia pia ushauri wa madaktari watakuthibitishia hilo kama hutaki kuelewa vitu vya kiroho kama hivi. Hivyo basi unapokula vitu vyenye madhara kwa mwili wako ambao ni hekalu la RM, na ukauharibu mwili wako huo, unafikiri Mungu atakuacha asikuharibu na wewe? Kukuharibu huko, unafikiri ni kukupeleka wapi kama siyo jehanamu? Au unafikiri kuna mbingu ya watakaoharibiwa na Mungu?
  Hebu angalia Mungu anasemaje juu ya utunzaji wa miili yetu.
  1 Wakorintho 3:16 Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? 17 Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi.
  1 Wakorintho 6:19 Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe; 20 maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu.

  Mwisho Seleli, ndani ya mtu (hekalu), RM hatakaa kamwe, kama vinatoka vitu najisi (mawazo mabaya nk) na hatakaa kamwe ndani ya mtu (hekalu), ambaye anaingiza vitu najisi (visivyo safi kama mumi, nguruwe nk). Yesu hakuja kuhalalisha ulaji wa nguruwe, kambaremamba nk. Yesu alikuja kurejesha hali ya awali ya kabla ya dhambi, ambapo hata ulaji wa nyama, haukuwepo.
  Mungu akubariki

 229. SASA NAGUNDUA KWA NINI VIJANA HAWAACHI KUVUTA BANGI HUKU WAKIWA, WASHUHUDIAJI WA MANENO USISHANGAE UKAMKUTA KIJANA ANA SIGARA MKONO MMOJA NA BIA MKONO WA PILI HALAFU NI MHUDUMU WA KANISA FULANI.

  KAMA TUTATUMIA KIGEZO CHA SI SHIDA ILIMRADI KIMETAKASWA TUTAKUWA SAWA NA RASTAFARIANS AMBAO HUTUMIA BIBLIA KATIKA MISIMAMO YA DINI YAO KUVUTA BANGI KUWA MUNGU KASEMA MICHE ITOAYO MBEGU ILIWE.

  MWANZO 1:29
  “MUNGU AKASEMA, TAZAMA, NIMEWAPA KILA MCHE UTOAO MBEGU, ULIO JUU YA USO WA NCHI YOTE PIA, NA KILA MTI, AMBAO MATUNDA YAKE YANA MBEGU; VITAKUWA NDIVYO CHAKULA CHENU;”

 230. Nelson,
  Nimesoma nikacheka kweli! The way ninavokufahamu na mchango wako huu kuhusu vyakula, mmh!! Nelson, RM haongozi watu nje ya neno raffiki yangu. Kulikanyaga neno la Mungu huku ukimsingizia RM eti kakuongoza kufanya hivyo, ni hatari kubwa sana kaka.
  Jitahidi

  Lenda,
  Ubarikiwe na insights makini kaka. Usichoke kusema. Maana kuna watu humu, ukiwaambia wale mavi kwa kuwa kila kinachopokelewa kwa shukrani Bwana amekikubali, watakubishia wee!! Mchango wako nimeupenda sana kaka. Bwana akubariki.

 231. Siyi,

  Embu nione kwanza kama akili yako ina upako au ni off kama ulivyo ktk mambo ya rohoni

  MASWALI:

  Moja:

  Mwanzo.1:31 Inasema Mungu akaona kua KILA ALICHOKIFANYA/UMBA KUA NI CHEMA, je Ngurume alikuwepo ktk list hiyo ya KILA KITU KILICHO UMBWA KUA NI CHEMA?

  Mbili:

  Kulingana na Waebrani.10:1, Yasema Sheria ilikua ni kivuli cha mambo halisi yajayo na

  Mark.7:15,18-23……15Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo, ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu.
  16 Mtu akiwa na masikio ya kusikilia, na asikie.17 Hata alipoingia nyumbani, ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamwuliza habari za ule mfano.18 Akawaambia, Hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu, kikimwingia, hakiwezi kumtia unajisi;19 kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu; kisha chatoka kwenda chooni? Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote.20 Akasema, Kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi.21 Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati,22 wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu.23 Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi.

  Je huoni kua Unajisi uliyozungumziwa ktk Wanyama ungekuja kumaanisha Unajisi haswa aliofafanua Yesu kua ni ule wa ndani na ndio kutimiza Waebrani iyo kua zamani ilikua ni kivuli,picha halisi ni leo-unajisi wa ndani ya Mtu?

  Tatu, Wewe na Yesu nani yuko sahihi kwa swala la kujua unajisi gani haswa Mungu hataki?

  Nne, Kuna mahali Yesu aliwahi fundisha kuhusu Unajisi wa Wanyama kama a critical concern ktk mission yake kama unajisi huo wa live/sheria ungekua ni hatari kiasi cha kuwakosesha Wanadamu Mbingu? kama hamna, unadhani why?

  Tano, use your common sense a little bit kwa swali hili…Unadhani Mungu Baba wa mbunguni atamtupa Mtu jehanumu ya milele kisa tu kala samaki aina ya mumi/kambara-hawana magamba au the best BLESSED kitoweo on earth ie kitimoto?

  Ngoja nicheke kwanza ha ha ha ha maana mpaka hapo uko chali maana nikama nakuona unavyoanza kunywa maji kabla hujaleta dini hapo. Over and out!

  Press on

 232. YAANI PETRO KUKAA NA YESU MIAKA MITATU HALAFU MIAKA YA BAADAE ANAMWAMBIA MUNGU SIJAWAHI KULA KITU NAJISI. INA MAANA HAKUMUELEWA YESU?

  MATENDO 10:14
  “LAKINI PETRO AKASEMA, HASHA, BWANA, KWA MAANA SIJAKULA KAMWE KITU KILICHO KICHAFU AU NAJISI”

  LAKINI KINACHONISHANGAZA ZAIDI PETRO NI PETRO ALIJIULIZA MAANA YAKE NINI MAONO HAYA WAKATI AMEAMBIWA ALE.

  MATENDO 10:17
  HATA PETRO ALOPOKUWA AKIONA SHAKA NDANI YA NAFSI YAKE,MAANA YAKE,NI NINI MAONO HAYO ALIYOYAONA,…”

  ZAIDI NAPATA JIBU KAMA PETRO ALIPOKUWA AKITAFAKARI

  MATENDO 10:20
  “NA PETRO ALIKUWA AKIYAFIKIRI YALE MAONO.”

  NAPATA NURU PALE BADALA YA KULETWA NYAMA ZILE ALE ANALETEWA KORNELIO, MMOJA WA WATU WA MATAIFA MAANA MATAIFA WALIITWA NAJISI NA PETRO ALIKUWA HAJAPELEKA INJILI KWA WAMATAIFA MAANA WALIITWA NAJISI. HIVYO PERO ANAINUKA NA KUANZA INJILI KWA WATU WA MATAIFA (ANAANZA KULA/KUHUBIRI INJILI KWA WATU WALIOITWA NAJISI)

  JIBU LA NDOTO NI HILI
  MATENDO 10:28

  ANGALIA JINSI PETRO MWENYEWE ANAVYOTAFSIRI HII NDOTO

  MATENDO 10:28
  “AKAWAAMBIA, NINYI MNAJUA YA KUWA SI HALALI MTU ALIYE MYAHUDI ASHIKAMANE NA MTU ALIYE MYAHUDI ASHIKAMANE NA MTU ALIYE WA TAIFA LINGINE WALA KUMWENDEA, LAKINI MUNGU AMENIONYA, NISIMWITE MTU AWAYE YE YOTE MCHAFU WALA NAJISI.”

  NJOZI HII KAMA UMEONA HAIMRUHUSU PETRO KULA VITU HIVYO NA HAKUWAHI KULA HATA AKIWA NA YESU MIAKA YOTE MITATU…..NAFIKIRI MNAFAHAMU KUWA MATENDO YA MITUME YANAKUJA BAADA YA YESU KUPAA MBINGUNI, NA PETRO ANADAI HAJAWAHI KULA. UJUE PETRO ALIMUELEWA VIZURI MUNGU WAKE KATIKA MIFANO YOTE YA VYAKULA KATIKA BIBLIA KULIKO WEWE. SOMA VIZURI MIFANO HIYO.
  WAYAHUDI WALIFUNGWA KWA MIFANO ILI WAANGUKIE KWENYE UDHAIFU WAO WALIOUPENDELEA KUSHINDA KUMCHA MUNGU.
  TUSIJE NASI TUKAANGUKIA HUMO. MATENDO28:27

 233. Ujuwe wapendwa kuna mambo mengine yako waz sana!Shida inakuja kwasababu kuna watu wa rohoni na wengine wa mwilini!Mtu wa mwilini ni ngumu sana kuelewa mambo ya Rohon coz hana RM anayewezesha kutambua mambo ya rohoni.Thtswhy mtu wa mwilini anakataa mambo ya kunena kwa lugha!No kuokoka coz anaamin hakuna anayeokoka dunian!Hajapinduliwa na Nguvu ya RM inayotuwezesha kuishi maisha matakatifu.Thtswhy mtu wa mwilini anaangalia mambo kama ya kula mnyama a.k.a Noah kwake ni dhambi!bt isue ya kupiga game za mchangani kwa siri wakati ana wyf
  cyo isue coz hatumuon!Jamani Jesus aliweka waz kabisa abt mambo ya kukamua misoc!Hebu tuwe wanyenyekevu na tuache ujuzi wa kusoma bible kama Enginering Mechanics,Technology of metal,Foundamental of automation au Engineering draft!Hebu tuombe msaada wa RM tena kwa unyenyekevu ili tupate shule iliyobora!cyo kukomaa na mambo ya misoc ambayo hayana dili kwa Sir God!Yeye anaangalia mambo machafu kama uzinzi,uongo,matuc,ufisadi,ulevi, n.k.So mambo ya misoc wewe kamua!Gbu.

 234. Marko 7:18 na matendo 10:9-16 maandiko haya yanafafanua vizuri,omba Roho Mtakatifu akuwezeshe kuelewa zaidi.

 235. Seleli,
  Roho Mtakatifu unadai anakuongoza hadi nguruwe ilhali Biblia imekataza, huyo siyo RM. Mchunguze vizuri. RM na neno lake, hawapingani. Tukijidai kuwa kule vyote ni wabarikiwa, twapotea sana tu. Tena twahitaji msaada wa haraka. Vinginevyo, twatoa zaka na sadaka kwenye mahekalu tu lakini hatima yetu (sisi tunaokula vyote), ni jehanamu tu. Hilo halina ubishi hata kidogo. Tukionekana mbinguni, ni kwa sababu tulitubu dahmbi. Vinginevyo, mbingu zitakuwa ni ndoto tu.
  Pole zenu

 236. NAJUA LAWEZA KUWA JAMBO MUHIMU KWA WAHUSIKA WA JAMBO HUSIKA.LAKINI NADHANI WATU WANA HAJA NA KUFAHAMU MASUALA YENYE UZITO NA USTAWI WAO DHIDI YA UTUMWA WA KIFIKRA TUNAOFUNDISHANI KATIKA NYUMBA ZA IBADA

 237. Mimi naona hujaielewa Biblia katika suala zima la chakula. Unafanana na wale wanaotumia aya ya “msinyimane…” kuhalalisha uzinzi. Kwanza, ulipaswa kuelewa maana ya kitu kinachoitwa chakula kibiblia. Kwa sababu wewe unadai kuwa ni raia wa mbinguni, hivyo katiba ya mbinguni (Biblia), ingekuongoza kujua chakula ni nini na ni nini siyo chakula.
  Kwa ufupi tu, Biblically nguruwe siyo chakula rafiki. Acha ulafi huo!!
  ubarikiwe

 238. Pole zao,

  Sisi Wabarakiwa, tunapiga vyote kuanzia nguruwe, bata, sungura, samaki mumi/kamongo- samaki zisizo na magamba pia ngiri, chura/kenge/mamba/nyoka- for Wachina Waliookoka nk kisha hawa wa kawaida dog, cow,njiwa,kondoo, twiga nk

  Kwa Wale Wana dini/imani isiyo hai, wanaoelewa Neno kwa akili tu isiyohuishwa na Roho Mtakatifu, watasumbuka kweli na statement ya mada na inputs za aina yangu/zenu hizi kua sisi tunaburudika kwa vyote. Hatuna jinsi ya kuwasaidia bali sisi tuendelee kupiga menyu zote izo wakati wao wanajibana-bana halafu kwa mshangao mkubwa Mbinguni tunaingia kwa kua tuna YESU aliyevitakasa vyote na wao kwa kua watakua wamekamata dini na sheria tu, bado hata kuifka JUU ni hatihati- so unaona sasa, hapa Walijibanana ignorantly and JUU wameJITOA wenyewe NJE maana wana komaa na sheria za kimwili badala za rohoni-aliyezileta Yesu BWANA wa YOTE na juu ya WOTE ktk yote

  Press on

Andika maoni yako

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s