Heri ya Mwaka Mpya 2017

Kuona nyuma ya Mlima

 mlima

Mlima unaweza kwa hali ya kawaida kutafsriwa kama kizuizi kikwazo au kipingamizi. Kama ni safari maana yake ni kwamba ukikutana na mlima umekutana na kizuizi cha safari yako.

Katika Biblia ni tofauti, kwani si milima yote inasimama kama vizuizi bali milima mingine ni baraka au neno mlima lina maana ya ufalme wa milele, watawala na wakuu.

Tunapozungumza juu ya mlima hatuna budi kuzingatia kuwa kuna hatari pande zote mbili: mfano Musa aliwaambia wana wa Israel kuwa kuna hatari jwangwani yaani na hata kanaani watu wajue hilo na pindi wafikapo tu nchi ya ahadi, nchi yenye maziwa na asali wasimsahau Mungu na kusema kuwa tumeyapata haya yote kwa juhudi zetu.

Kwa hiyo tunaweza kuona kuwa kuna hatari katika mafanikio na pasipo mafanikio.

Zaburi 121. Katika Zaburi hii muimba Zaburi anasema kuwa atainua macho yake aitazame milima (Au kwa maana nyingine macho yake yatatazama nyuma ya mlima) msaada wake utatoka kwa Bwana, ambaye anaweza kufanya yote. Milima aitazama kama magumu ya maisha lakini nyuma ya milima hiyo anamuona Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, hivyo anapata tumaini la maisha yake.

Hivyo basi hali hii inamuandaa muamini kuona nyuma ya mlima na kuona vilivyopo nyuma ya mlima. Ni rahisi kuona shida taabu na ukabaki tu ukiitazama hiyo milima na usimuone Mungu ambaye yuko nyuma ya milima hiyo. Vile vile ni rahisi kumwangalia na kumtegemea mtu ambaye anaweza kuwa msaada kwako pasipo kuangalia nyuma ya mtu kuwa kuna Mungu mwenyewe ndiye anayefanya hayo yote. Mfano kuna mzazi ambaye ana watoto 3 mmoja yuko Ulaya mwingine yuko Amerika na mwingine anaishi naye, lakini tumaini lake lote liko kwa wanawe hao kiasi kwamba anaweza kutembea kwa kujivuna kwamba dunia yote ni ya kwake bila kumwangalia aliye nyuma ya watoto wake anaowaona kama nguzo zake kuwa ni Mungu.

Asipomuona Mungu nyuma ya milima anajipa matumaini ya uongo. Tunahitaji kumuona Mungu nyuma ya vitu vyote. Msaada wa muimba Zaburi hautoki kwa vitu unatoka kwa Bwana.

Tunapoendelea mbele na somo hili tunajifunza kuona kutoka kwa Bwana tunaweza kufikiri au kuona kuwa changamoto inatoka iwapo una mchumba au la, una mtoto au la. Maana unaweza kupata shida kwa kuwa na mchumba, vilevile unaweza kutokuwa naye ukapata shida. Unakuwa na shida ya kutokuwa na mtoto vilevile ukampata ukawa na shida.

Musa anawaambia wana wa Israel kuwa huko mwendako katika nchi ya ahadi baada ya kuvuka Yordani wasije wakamsahau Mungu na kusema kuwa haya yote tumeyapata kwa juhudi zetu wenyewe. Walichotakiwa kufanya ni kumwangalia Mungu nyuma ya hayo mema yote Kumb. 8:24

Sio wote wanaosafiri katika safari moja mnaenda sehemu moja. Hivyo basi tunapokwenda mbele ni lazima tuwe na mapinduzi ya Habakuki. Habakuki 1:1-4Mungu anawatayarisha watu wasiomjua ili kuwatumia kuwaadhibu watu wake. Yaani Wakaldayo. Habakuki anamwambia Mungu kuwa mbona watu wake wanafanya uovu waziwazi. Hivyo Mungu anafanya mpango wa kuwaadhibu watu hawa. Mungu anamwambia Habakuki kuwa anamwandalia watu wasiomjua (Wakoldayo). katika hali ya namna hiyo Habakuki anamlalamikia Mungu kuwa inakuwaje awatumie watu hawa wasiomjua hivyo Mungu anasema kuwa Habakuki asiwe na wasiwasi pamoja na kasi na nguvu za Wakoldayo mwenye haki wa Mungu ataishi kwa Imani.

Tuzungumze au tuangalie kidogo juu ya hili. Zipo haki za namna mbili yaani haki ya kuhesabiwa na haki ya kudhihilishwa wewe mwenyewe. Kwa mfano unapokuwa mahala ukaona haki inadhulumiwa na mtu anaibiwa waziwazi wewe ukakaa kimya na kudai kuwa wewe umehesabiwa haki bure unajidanganya.

2Kor. 11.3 Hivyo inaposemekana kwamba mwenye haki wa Mungu ataishi kwa Imani udanganyifu na hila hauendani na mtu mwenye haki. Habakuki 2:7-8 Tunatakiwa tunapoomba tuombe sawa sawa na ahadi za Mungu. Tumwangalie Mungu aliye nyuma ya shida au jaribu tulilo nalo na anasemaje juu ya hilo.

Kumb. 43: 21 Tumkumbushe Mungu juu ya yale aliyosema. Habakuki 3:18 Siri ya mafanikio ya Habakuki kulingana na uamuzi wa Wakaldayo ilikuwa ni kumwangalia Mungu aliyosema nyuma ya Wakaldayo. Ufumbuzi tunaweza kusema kuwa Habakuki aliona nyuma ya mlima.

–Rhema Tanzania

HEKIMA YA MFINYANZI!

Yeremia ni mmoja wa manabii wakubwa tunaokutana nao katika Biblia. Aliishi katika karne ya sita KK. Wakati wa uhai wake, taifa la Israeli lilipokuwa limegawanyika kutokana na kosa lililofanywa na Rehoboamu. Katika kipindi cha unabii wake, upande wa kaskazini uliokuwa unajulikana kama Israeli, ulikuwa umechukuliwa mateka na kupelekwa katika nchi ya Ashuru. Ashuru leo hii ni nchi inayojulikana kama Syria.

Baada ya Israeli kuchukuliwa utumwani, Mungu alimwinua nabii Yeremia ili kulionya taifa ya Yuda lililokuwa limebakia katika nchi ya ahadi, kuhusu hukumu inayolingojea pale litakapokataa kutubu. Maandiko tutakayojifunza leo, ni sehemu ya ujumbe ambao Mungu alimpatia Yeremia kuwapelekea watu wa Yuda. Kwa kuwa neno la Mungu ni la siku zote, kupitia ujumbe huu wa Yeremia kwa Yuda, kanisa la kizazi cha leo linaweza kujengwa, kuimarishwa, kuuelewa moyo wa Mungu na kupokea tumaini jipya katika kumwishia Mungu.

MUNGU WA KWELI ANAZUNGUMZA
Ndipo BWANA akamwambia Yeremia…(Yeremia 18:1). Siku moja nilipokuwa nikiwaeleza watu habari njema za Kristo, mtu mmoja alinijia na kuniambia: “Waislamu wanasema kuwa mungu wao ndiye wa kweli, Wabuda nao wanasema Buda ndiye wa kweli na Wahindu nao wanasema miungu yao ndiyo sahihi. Leo hii wewe nawe unasema kuwa Mungu wa Biblia ndiye wa kweli, sasa ni yupi anayesema ukweli?” Nilichomweleza ndugu huyu ni kuwa, mimi simwabudu Mungu wa historia. Mungu wa historia ni yule aliyetenda na kusema zamani, ila sasa hatendi wala kusema! Na ieleweke wazi kuwa Mungu anayetenda pia anazungumza. Mimi nimemwamini Mungu kwa kuwa anazungumza na mimi kila iitwapo leo. Mara zote Mungu wa kweli ni yule anayeendelea kuzungumza na watu wake kwa sauti ya wazi.

Kama mtu anataka kumjua Mungu wa kweli, anachotakiwa ni kupiga magoti na kuomba ombi lifuatalo: “Muumba wa mbingu na nchi, nimesikia yale yanayozungumzwa na Waislamu, Wabuda, Wahindu na Wakristo kukuhusu wewe. Ni wazi wako walio sahihi katika hili na wako waliopotoka, kwa kuwa haiwezekani wote wawe sahihi. Naomba uzungumze nami na kunionyesha upande ulio sahihi.” Mungu aliye hai ni Baba anayependa kuongea na watoto wake wa kizazi cha leo, kama alivyofanya kwa Yeremia.

MUNGU HUENDELEA KUZUNGUMZA
“…Ondoka shuka mpaka nyumbani kwa mfinyanzi, nami nitaongea na huko nitaongea nawe” (Yeremia 18:2)NLT. Mungu anapozungumza mara ya kwanza na mtu, hufanya hivyo kwa neema. Kutokana na ukweli huu, anaweza kuzungumza na mwuaji kama Sauli na anaweza kusema na mtu mwema kama Kornelio.
Ili kuisikia sauti ya Mungu kwa mara ya kwanza, sio lazima mtu awe na imani au moyo mkamilifu. Kinachohitajika katika hili, ni neema na mapenzi ya Mungu ya kutaka kuzungumza na mtu. Hata hivyo, baada ya mtu kuisikia sauti ya Mungu kwa neema, ni lazima mahusiano yake na Mungu yaimarike, ili kumwezesha kuendelea kuisikia sauti ya Mungu.

Huu ndio ukweli tunaokutana nao, pale tunapofuatilia maneno yanayoongoza kipengele hiki. Katika andiko hili, Mungu alimwagiza Yeremia kwenda nyumbani kwa Mfinyanzi na akaahidi kuzungumza naye akiwa huko. Baada ya Yeremia kufika nyumbani kwa mfinyanzi kama alivyokuwa ameagizwa, kwa mara nyingine Mungu aliongea naye. Ili Mungu aendelee kuongea nawe, ni lazima utii kile alichokuambia mara ya kwanza. Kama Yeremia asingelitii na kushuka nyumbani mwa mfinyanzi, ni wazi Mungu hangemwambia maneno yaliyoandikwa katika mstari wa tano na kuendelea.

Leo ndani ya kanisa, kuna watu wengi sana waliovunjika mioyo kutokana na kutoendelea kusikia sauti ya Mungu. Mungu aliongea nao zamani, ila sasa haendelei kuongea nao. Hali kama hii inasababishwa na kitu gani. Je, Mungu amebadilika? Jibu ni hapana kwa kuwa neno la Mungu linasema wazi kuwa Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni Mungu asiyebadilika. Ukichunguza maisha ya wokovu wa watu hawa, utaona kuwa kuna wakati ambapo walizembea katika kutendea kazi yale Mungu aliyoongea nao wakati wa kwanza.

PICHA NDANI YA MOYO WA MFINYANZI
“…Hivyo nikafanya kama nilivyoambiwa, nikamkuta mfinyanzi akifanya kazi yake kwa kutumia gurudumu” (Yeremia 18:3). Baada ya Yeremia kuwasili katika nyumba ya mfinyanzi, alimkuta akifanya kazi yake kwa gurudumu. Baada ya kipindi fulani cha kumtazama mfinyanzi akifanya kazi yake, Yeremia alishangaa pale mfinyanzi alipogeuza udongo wa mfinyanzi uliokuwa mikononi mwake, kuwa chombo kizuri na cha kupendeza.
Wakati Yeremia akishangaa chombo hicho, mambo yalikuwa tofauti kwa mfinyanzi. Kwake chombo hicho kilikuwa matokeo ya picha iliyokuwa moyoni mwake. Kabla ya kutengeneza chombo hicho kipawa kutoka kwa Mungu kilikuwa kimeumba picha hiyo, ndani ya moyo wake.

Hapa ndipo tunapokutana na ukweli wa kwanza kuhusiana na hekima ya mfinyanzi. Kila mara hufanya kazi kwa kuongozwa na picha iliyoumbika ndani ya moyo wake. Kwa maneno mengine, kabla ya kazi ya kutengeneza chombo kuanza, iliumbika picha ya chombo hicho ndani ya moyo wake. Wakati mwingine zoezi la kuumba picha ndani ya moyo wa mtu ni gumu, kuliko kutendea kazi picha hiyo.

Katika hili wako wanaoweza kuinuka na kusema, “kwangu kuumba picha ni jambo rahisi, kuliko kutendea kazi picha hiyo!” Maneno haya yanaweza kuwa ya kweli pale mtu anapoumba picha kwa kutumia akili zake. Hata hivyo iko tofauti kati ya picha zinazoumbwa na akili za kibinadamu na picha zinazotokana na wazo la Mungu. Picha zinazoinua viwango vya maisha ya mwanadamu, ni zile zinazotokana na Mungu.

Ili mtu awe na picha zinazotokana na wazo la Mungu, ni lazima awe na uhusiano mzuri na Mungu. Ni katika kushirikiana na Mungu katika maombi, kusoma neno lake na kutumika, ndipo Mungu anapoweka mionjo ya maisha ya mtu ya baadaye ndani ya moyo wa mtu. Mara zote mtu anapokuwa na ushirika mzuri na Mungu, ndani yake kutakuwa na picha njema zinazohusu maisha yake.

Waamini wengi wanaishi nje ya duara la mapenzi ya Mungu kutokana na kutokuwa na picha ndani yao zinazotokana na kusikia kutoka kwa Mungu. Kumbuka kuwa Biblia inasema wazi kuwa imani chanzo chake ni kusikia neno la Kristo. Kutokana na ukweli huu, mwamini anatakiwa kuimarisha ushirika wake na Mungu ili kuruhusu kuchipua ndani yake picha zinazohusu maisha yake ya baadaye.

MFINYANZI HUIKAGUA KAZI YAKE
“Lakini kama chombo alichokuwa akikitengeneza hakikutokea kama alivyotarajia…” (Yeremia 18:4). Wakati Yeremia alipokuwa akishangaa uzuri wa chombo mikononi mwa mfinyanzi, ghafla alimwona mfinyanzi akikizungusha chombo chake taratibu kwa lengo la kukikagua. Huu ni ukweli wa pili unaohusu hekima ya mfinyanzi, huchunguza kazi ya mikono yake. Mtu yeyote anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya sasa na yale yajayo, ni lazima ajenge utamaduni wa kukagua kazi yake.

Mara zote uhusiano kati ya chombo kilichotengenezwa na mfinyanzi na picha iliyoumbika moyoni mwake, ndio unaomwongoza mfinyanzi wakati wa kuikagua kazi yake. Kama umbile la chombo linapingana na picha iliyoko moyoni mwake, kamwe mfinyanzi hatavumilia kuendelea kuwa na chombo hicho. Maisha ya watu wengi yamekuwa ya kudharaulika, kutokana na kutokuwa na utamaduni wa kukagua shughuli wanazozifanya. Ukaguzi ndio unaomhakikishia mwamini kuhusu usahihi wa utendaji wake na ikiwa anafanya kwa faida au hasara.

MFINYANZI HUZINGATIA UBORA
“…Alikiponda na kukifanya kuwa udongo tena” (Yeremia 18:4). Baada ya mfinyanzi kumaliza kukagua chombo chake kilichoonekana kuwa waridi machoni mwa Yeremia, mfinyanzi alifanya jambo lililoonekana kuumiza moyo wa Yeremia. Alikiponda kile chombo na kukirudisha katika hali yake ya awali ya udongo!

Kwa nini afanye hivyo baada ya kufanya kazi kubwa na ya kuchosha? Yawezekana hili ndilo lililousonga moyo wa Yeremia. Kwa mfinyanzi kile kilichomshangaza Yeremia, kilikuwa sehemu ya maono na utumishi wake wa kila siku. Aliharibu chombo alichokitengeneza ili kurekebisha kasoro aliyoigundua ndani ya chombo hicho.
Ingawa kasoro hiyo ilikuwa ndogo kiasi cha kutoonekana machoni mwa Yeremia, alitambua jinsi madhara yake yatakavyokuwa makubwa pale kitakapoingia sokoni. Kikiingia sokoni na kasoro hiyo, kitaharibu soko lake, jina lake na maisha yake. Mara zote hekima ya mfinyanzi, inafanya mambo kwa kuzingatia ubora.

Wakati mwingine katika maisha haya, wako watu watakaokushambulia na kuwa kinyume na nawe, kwa vile tu hawaelewi umuhimu wa kufanya mambo kwa kuzingatia ubora. Mungu tunayemwabudu na kumtumikia, ni Mungu anayefanya mambo kwa kuzingatia ubora. Alifanya hivyo wakati wa uumbaji, wakati wa kutengeneza safina na wakati wa kutengeneza hema ya kukutania jangwani.

Mwalimu mmoja alisema wazi kuwa, hakuna mwanadamu anayeishi leo, anayeweza kutengeneza yale yaliyotengenezwa na Bezaleli, kwa kutumia vifaa alivyokuwa navyo!

Tatizo kubwa linalodidimiza maisha ya kiroho na kimwili ya waamini, ni tabia ya kufanya mambo pasipo kuzingatia ubora. Ndiyo wanakuwa na picha zinazotokana na wazo la Mungu, ila wanafanya mambo kwa kulipua. Kama waamini watageuka na kuamua kufanya mambo kwa kuzingatia ubora, ni wazi wangekuwa vichwa badala ya kuwa mkia!

Ni huzuni kuiona familia ya Mungu ikiwa mkia huku familia za Molecki na Dargoni zikiwa vichwa! Ili kuibadili hali hii, amua kufanya mambo kwa kuzingatia ubora katika, kufanya kazi ya Mungu, katika kula, kuvaa, kazi yako, masomo na katika mahusiano na watu wengine.

MFINYANZI HAOGOPI KUANZA TENA
“…Kisha alianza kukifanyiza tena” (Yeremia 18:4). Baada ya kukiponda chombo chake na kukirudisha katika hali yake ya awali ya udongo, huenda Yeremia alitarajia kumwona mfinyanzi akiwa amekata tamaa ya kutoendelea na kazi. La kushangaza ni kuwa mfinyanzi alifanya kinyume, badala ya kutundika kinubi chake kama walivyofanya wana wa Israeli wakiwa Babeli, alizungusha gurudumu lake na kuanza kufinyanga chombo kingine!

Watu wengi wataingia jehanamu na wengine wataishia kuishi maisha tofauti na yale waliyokusudiwa kuyaishi, kutokana na kuogopa kuanza upya, pale mambo yanapokuwa yameharibika. Kama wezi wamevunja na kuifilisi biashara yako, anza upya, chuo kimekutupa nje wakati wa kuchukua shahada ya kwanza, anza tena. Uchumba wa kwanza umevunjika, mwangalie Mungu na uanze tena. Hata kama umeanguka katika wokovu, anza tena!

Ndio mfinyanzi alikuwa amepoteza muda mwingi kutengeneza chombo chake, ila hekima yake iliishinda roho ya kukata tamaa. Kupitia hekima yake ya kutoogopa kuanza upya, aliukamata udongo na kulizungusha gurudumu ili kutengeneza chombo kingine kisicho na hitilafu.

Kama unahitaji kuingia na kuishi katika mduara wa maisha ya ushindi, ondoa neno la kukata tamaa katika ubongo wako. Kama maisha yako ya kiroho na kimwili yatashindwa kuzaa tunda linalofanana na picha iliyojengeka ndani yako, anza tena. Amen.

Who am I and What is My Purpose in Life?

Who are you? Do you remember back in your teenage years when you’d meet a new friend and begin the process of mutual discovery? I would want to get to know who this person was and likewise they would want to know who I was. When I think back to my answers of who I said I was, I’m sure there was some truth mixed with the dreams of who I hoped to become.

I can’t tell you who you are. I hope you are able to tell me. For me, in learning to honestly discover who I was, I had to learn to discover who God made me to be and then how God desired me to live. But, even before that, I had to know who God was and what our relationship was to be. That isn’t what I’ll focus on today but to keep it short and simple, let me just say that I learned that God loved me so intensely, that He sent Jesus to die for the punishment of my sins. And He loved me to much that He made a way for me to have a personal, intimate relationship with Him. Just park for a minute and reflect on that. It’s mind-blowing that the God of this universe could love each and every one of us that much. With a true confidence of His love rooted in me, that made me want to love Him and live for Him!  And this is where I could begin to build my foundation on who God created me to be.

When I learned that God’s ultimate goal was to bless and protect me, then my trust was completely intact. Only then could I open my heart to learn who God made me to be and how He wanted me to live. I learned that His instructions through His word, the Bible, are the guidelines and boundaries that would promote God’s blessing in my life—that would protect me from the temptations and destructive places the enemy of my soul would try to lure me into. It was then, that a life-transforming path of life began and then that my eyes were opened to who God wanted me to be. And from that point, I began to become who God wanted me to be. It was exciting because I knew it was His path, His will, and I could trust the Lord leading me to becoming the person I was to become.

Who does God say we are? Hosea 14:1-2 (NIV) says, “Return O Israel to the LORD your God. Your sins have been your downfall! Take words with you and return to the LORD. Say to him: “Forgive all our sins and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips.”

This verse starts off with Hosea the prophet speaking God’s words directly to His people. He addresses them, “O Israel.” This word“Israel,” the name God gave Jacob, literally means “The power and strength to lead as God.” This is how God addressed them. This is what He named these people—“Israel”meaning You are the people who I established a covenant with, who I gave power and strength to lead as God would in the earth. Think about that! That is what God named these people! Why? Because they were to become His influencers—His leaders to represent Him and His ways in the earth. They were to be the people group God was raising up and the light to tell and show the world God’s ways and God’s power in the earth. Just like anyone might, they struggled to believe that God would want to use them like this. They felt so ordinary, how could this be possible? That will be the same question you struggle with!

Israel—the Jewish people, answered the Who did God create me to be? question from who they thought they were, rather than who God said He created and covenanted with them to be. They saw themselves as ordinary people who sinned and weren’t capable of much more than becoming like the people they were surrounded by. They, like all of us at times, just wanted to fit in. That’s what peer pressure sucks you into. People don’t want to be different. People want to fit in. But when you are called to be God’s people and you do have a purpose and life God wants you to live out, you aren’t going to fit in with the world. The world doesn’t know God’s standards. The world does not know or understand God’s ways or moral compass. The world has a narcissist—all about me attitude toward life. If fitting in is the track you want to run on, you’ll never be who God wants you to be. You’ll never live in the fullness of His blessing. You’ll never be the light to those around you that God desires and created you to be.  They didn’t and so they ended up in a backslidden state entangled in sin, idolatry, and living far outside of God’s will for them—just like those in the world around them. And it was a curse and made them miserable! Instead of representing God with lives of power and influence, they became slaves to those around them and lived a life filled with sin and complacency. They became a joke to the world.

What did God say to them? “O Israel, return to the LORD your God, for you have stumbled because of your iniquity (sin)…” God was crying out for them to come back to be who He created them to be. He then said, “Take words with you, And return to the LORD…” “Take words” means“Take my counsel.” He told them, “Return to Me.” He then told them how. He said, “Say to Him (Say to God,) Take away all iniquity; Receive us graciously.” God is the one who at this point said,“Ask me to take away your sins and receive us graciously….” Grace is the undeserved forgiveness and blessing of God given from His love and mercy as a free gift.

He then told them one more powerful thing to do. He told them to say, “For we will offer the sacrifice of our lips.” That meant they would begin to praise Him for everything He was, for everything He had done in the past for His people, and for all He yet promised to do. He wanted them to acknowledge that they were special and have a special calling upon their life. He wanted them to know He would help them do what they could not seem to do in their own strength—live strong for Him! He wanted to acknowledge and “say it” it to stir their hearts toward who they truly were created to be!

It is from this place that Who am I? becomes more clear. Psalms 95:7 (NIV) says, “For He is our God; and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today if you will hear His voice, do not harden your hearts…” If Jesus has become your Lord, then like Israel, you are His people. You aren’t just another guy or gal on the block or in the workplace. You are someone that God established a covenant with through Jesus Christ. God gives you power and strength through His Holy Spirit, to grow, mature and over time, rise up as a leader and person of influence for Him in this earth. Is this hard to believe? Most things God reveals to us about who we are in Him are difficult to believe! But, as you believe in this truth, and as you walk the journey in living for him, you will see that it is the only way you could have truly discovered and experienced it! It’s the only way to find out Who are you and what is my purpose?

Isaiah 43:1 (NLT) “But now, O Israel, the Lord who created you says: Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name; you are mine.”

In His Love,
Pastor Tim

Kula mezani na adui!!

pastormbwambo

Utangulizi:

Katika kitabu cha Mwanzo, tunasoma vile Mungu alivyomuumba mwanadamu na sababu za uumbaji huo. Kulingana na maandiko katika kitabu hicho, tunaelewa wazi kuwa aliumba ili awe mwangalizi wa uumbaji wake, sambamba na kuwa na ushirika naye. Kutokana na ukweli huu, tunaweza kusema kuwa, aliumbwa ili awe mkuu (master) kuliko vitu chini ya mbingu. Kuonyesha vile alivyomheshimu mwanadamu, Mungu alimuweka mahali ambapo hata Sulemani katika fahari zake zote, hakuwahi kuishi sehemu kama hiyo. Makazi haya yalikuwa na kila aina ya matunda, wanyama, mito na dhahabu iliyo safi. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kuwa, kila kitu kilikuwa ni chema katika Edeni ya Adamu wa kwanza, hadi pale dhambi ilipoingia katika bustani ya Edeni. Baada ya anguko hili, mwanadamu aliweza kupoteza si tu ushindi katika mambo ya kiroho bali alipoteza ushindi katika mambo ya mwilini pia.

Hata hivyo kutokana na upendo wa Mungu wa kumpenda mwanadamu, alitoa ahadi ya kuuletea ulimwengu mbegu itakayourudishia yale yote waliyoyapoteza baada ya kuhiari kuwa chini ya ufalme wa Ibilisi. Wakati wa kuingojea ahadi hii, Mungu aliliinua taifa la Israeli ili kuifundisha dunia vile watoto wake wanavyotakiwa kuishi. Tunapoliangalia taifa hili, tunaweza kuona kuwa kila wakati, Mungu alihakikisha kuwa anakutana na mahitaji yao ya msingi ya kila siku. Hata pale janga la njaa lilipokuwa likiinyemelea dunia, alimnyakua Yusufu kutoka kwa Yakobo, ili kuwa mlango wa shibe kwa taifa lake alilolichagua.

Utoshelevu wa Mungu kwa taifa hili, unaonekana pia katika maneno yaliyonenwa na Mungu kwa Musa juu ya taifa hili. Mungu alimwambia kuwa, atawatoa wana wa Israeli mikononi mwa Farao katika maisha yasiyo na kitu, na kuwapeleka katika nchi inayobubujika maziwa na asali. Pamoja na ukweli huu, wa Mungu kukutana na mahitaji ya kimsingi ya watu wake, uko wakati ambao wana wa Israeli waliishi kwa kula vichwa vya punda, mavi ya njiwa pamoja na kuwala watoto wao! Unachokiona hapa ni kuwa, badala ya maziwa na asali, wana wa Israeli waliishia kula vitu visivyoliwa kutokana na hali ngumu ya kimaisha iliyokuwa ikiwakabili. Neno la Mungu linatuambia kuwa, upungufu huu ulisababishwa na mfalme Ben Hadadi na jeshi lake. Mfalme huyu alikuwa ameliweka jeshi lake nje ya mji wa Samaria ili kuzuia kitu chochote kisiingie au kutoka katika mji wa Samaria.

Kupitia mbinu hii ya Ben Hadadii, biashara za Israeli zilisimama, waliotaka kwenda Yerusalemu kuabudu walishindwa kufanya hivyo, wagonjwa waliotakiwa kutibiwa nje ya Samaria, hawakuweza kufanya hivyo, masomo yalisimama na maghala ya chakula yalibakiwa kuwa matupu. Kwa maneno mengine tunaweza kusema kuwa, Israeli ilikuwa imeporomoka kiroho, kimwili na kiuchumi pia.

Mbinu hii ya mfalme Ben Hadadi, ndiyo inayotumiwa mara kwa mara na Ibilisi, kuyazuia mahitaji ya msingi ya watoto wa Mungu. Kupitia huduma ya Yesu Kristo hapa duniani, Mungu tayari ametoa baraka za kiroho na kimwili kwa kanisa lake, ila mara nyingi kanisa limeishi bila ya baraka hizo kutokana na Shetani kuzikalia baraka hizo. Leo katika somo letu, tutaona vile Mungu alivyolipeperusha jeshi la mfalme Ben Hadadi, na kuuruhusu tena mzunguko wa maisha katika taifa Israeli uliokuwa umesimamishwa na mfalme Ben Hadadi. Kwa vile Mungu habadiliki, ni wazi kuwa yale yaliyobadilisha uteka wa Israeli, yanaweza kutusaidia pia, kuishi kama vile Mungu alivyotukusudia kuishi. Mambo yaliyochangia kurudisha maisha katika Israeli, ni pamoja na haya yafuatayo:-

NENO KUTOKA KWA MUNGU

“Elisha akasema, Lisikieni neno la BWANA; BWANA asema hivi, Kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri, kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria.” 2 Wafalme 7:1

Tunapozungumza juu ya neno analohitaji mtu ili kuzichukua haki zake zinazokaliwa na adui, tunapaswa kufahamu njia mbili zinazotumiwa na Mungu pale anapotaka kufikisha ujumbe wake kwa wanadamu. Njia ya kwanza ni ile tunayoweza kuiita neno la msingi la wakati wote kwa ulimwengu mzima, kwa Kiyunani ‘logos’, au maandiko matakatifu. Neno hili la kijumuiya, ni ufunuo wa Mungu uliotolewa zamani na hatimaye kuandikwa katika vitabu 66, vinavyojulikana kama Biblia takatifu. Njia ya pili ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu, ni ile ya Mungu kufunua mapenzi yake au kile anachotaka kukifanya kwa mtu au kikundi, kwa wakati maalum. Neno la Mungu linalowajia wanadamu kwa njia hii, linajulikana  kwa Kiyunani kama, rhema.

Kutokana na njia hizi mbili za Mungu kusema na watu wake, yako mambo tunayoweza kuyatarajia kwa kusimamia maandiko peke yake, na yako yale yanayohitaji njia zote mbili. Kwa mfano,hatuhitaji ufunuo maalum ili kuwashuhudia watu habari njema za wokovu, ila tunahitaji ufunuo maalum ili kutangazia idadi ya watakaompa Yesu maisha yao, kutokana na ushuhuda huo. Hali kadhalika, hatuhitaji ufunuo maalum ndipo tuhubiri injili ya uponyaji ya Bwana Yesu, ila tunahitaji ufunuo maalum kutamka idadi ya watakaofunguliwa kutokana na maombi yetu. Tunachojifunza kutokana na mifano hii miwili ni kuwa, tunapokuwa katika tatizo fulani zito na la muda mrefu, njia hizi mbili za kupokea kutoka kwa Mungu zinahitajika, ili kutuumbia imani itakayotuinua. Maandiko yatatusaidia kupima pale ufunuo wa kibinafsi utakapotujia, hali kadhalika ufunuo maalum wa kibinafsi, utatuwezesha kutambua kuwadia kwa wakati wa Mungu wa kufanya jambo fulani.

Hiki ndicho kilichotukia wakati maadui walipokuwa wamekalia haki za Israeli. Katikati ya tatizo hili, Elisha alipata neno kutoka kwa Bwana kwa niaba ya taifa la Israeli, kuhusiana na tatizo lililokuwa likiwakabili. Kama mtumishi wa Mungu alikuwa anazijua ahadi za Mungu katika torati vile Mungu anavyoweza kukutana na shida za watu wake, ila ufahamu huu wa maandiko, haukumpatia ujasiri wa kutoa tamko la kumalizika kwa njaa katika Israeli. Ni pale tu alipopokea neno maalum kutoka kwa BWANA kuhusiana na tatizo hilo, ndipo alipoutamkia umma kuwa, “kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri, kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria.”

KUKUBALIANA NA NENO LA MUNGU

“Basi yule Akida, ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akamjibu yule mtu wa Mungu, akisema, Tazama, kama BWANA angefanya madirisha mbinguni, je! Jambo hili lingewezekana? Akamwambia, Angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula.” 2 Wafalme 7:2

Jambo lingine lililowasaidia wana wa Israeli wakati wa Elisha, kutwaa haki zao zilizokuwa zinakaliwa na maadui, ni imani yao juu ya neno la Mungu lililowajia kupitia kwa mtumishi wake. Kama wasingeliamini kile kilichosemwa na Mungu kuhusiana na tatizo lililokuwa likiwakabili, ni wazi wasingeliweza kukutana na matunda ya neno hilo.

Katika hili, wako wanaoweza kuhoji na kusema, “ kama  wakati wa Mungu umefika, kuna haja gani ya kumsaidia kwa kuamini?” Ninachotaka ukione hapa ni kuwa,kila wakati Mungu hutenda kazi sawasawa na kanuni za maisha zinazopatikana katika maandiko matakatifu. Wakati wake wa kufanya jambo unapofika, kile alichokusudia kukifanya, kitafanyika kupitia barabara ya ufunuo wake, unaopatikana katika maandiko matakatifu. Ufunuo huu ni pamoja na zile kanuni za maisha zijulikanazo kama, “kanuni za imani.”   Neno la Mungu kuhusiana na kanuni hizo linatufundisha kuwa, “Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani.” Warumi 1:17. Kwa kuwa maisha ni kutoa na kupokea, ni pale tu tunapounganisha imani yetu na neno la Mungu, ndipo tunapoweza kupokea kutoka kwake. Kwa maneno mengine, Mungu anapotaka kutufanyia jambo lolote lile, ni lazima jambo hilo lipitie katika barabara ya imani.

Mara nyingi imekuwa vigumu kwa baadhi ya watoto wa Mungu kukutana na haki zao za kimsingi za kimaisha, kutokana na kutoweka bidii kukubaliana na neno lililotoka kinywani mwa Mungu. Hata wana wa Israeli waliweza kuangamia jangwani kutokana na kutokubaliana na neno la Mungu.Waebrania 4:2. Mungu anaposema na wewe ukashawishika kuwa hilo ni neno lake kwako, ni lazima ufikie hatua ya kuamini kuwa, itafanyika kwako sawasawa na neno hilo. Kinyume cha hapa, utakuwa na neno la Mungu katikati yako, ila halitakusaidia.

Katika andiko linalotawala kipengele chetu tunaona kuwa, Afisa katika Ikulu ya mfalme wa Israeli alivuna uharibifu kutokana kutoamini kile kilichonenwa na Mungu kupitia kwa mtumishi wake. Mungu alipoona kutokuamini kwake, alimwambia yule ofisa kupitia mtumishi wake kuwa, “ wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula.” Kweli siku ya tukio ilipofika, neno la Mungu lilitimia kwake, pale watu walipokanyaga kutokuamini kulikokuwa ndani yake, mpaka akafa!  Wafalme 7:20

LAZIMA KUSEMA, SASA BASI

“Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma, penye lango la mji; wakasemezana, Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, Tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa, tutakufa vilevile. Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Wakati maadui walipokuwa wanaendelea kuzikalia haki za wana wa Israeli na njaa kuwa kali katika Samaria, aandiko letu hapo  juu kwa sehemu, linatueleza kwa sehemu vile maisha ya watu yalivyokuwa. Miongoni mwa watu waliokuwa wakiteseka kutokana na haki zao kukaliwa na maadui, ni wakoma wanne, waliokuwa wakiomba katika lango la mji wa Samaria. Hawa nao kama ilivyokuwa kwa wenzao, nao waliishia kula makombo ya mavi ya njiwa pamoja na mifupa ya vichwa vya punda! Jambo la kutia moja ni kuwa, baada ya kipindi kirefu cha kuteseka, wakoma hawa walifikia mahali pa kusema, “sasa basi.” Mara zote Mungu hutenda kazi pamoja na watu waliofikia hatua ya kuchoshwa kuishi nje ya mapenzi ya Mungu.

Kama kanisa la siku hizi za mwisho linataka kuzitwaa haki zake zinazokaliwa na adui, ni lazima lifikie mahali pa kuchoshwa na hali hiyo na kuanza kutafuta namna ya kuondokana na hali hiyo. Inasikitisha kuona vile baadhi ya waamini, wanavyochukuliana na Shetani kwa kile kinachoonekana kama ‘kuyapalilia’ matatizo waliyo nayo! Katika miaka tuliyo nayo, si jambo geni kumwona mwamini asiye na muda wa kuomba kutokana na kuzidiwa na usingizi, licha ya kuwa analalia  godoro la maboksi!   Ni wazi mwamini wa jinsi hii, bado hajafikia hatua ya kuchukia hali hii ya kukosa godoro. Kama tunahitaji kuishi maisha ambayo Mungu ametukusudia tuishi, ni lazima tuungane na wale wenye ukoma wanne, ambao katika taabu yao, walifikia mahali pa kusema, “sasa basi!”

KUWE NA HALI YA KUKUBALIANA

Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Kwa kuwa idadi ya wakoma ilikuwa wanne, ni wazi wazo la kuiendea kambi ya Washami halikuwa wazo la pamoja, mmojawao alitoa wazo hilo na wengine wakakubaliana naye. Hivi ndivyo ilivyo ndani ya ufalme wa Mungu, kila mara yuko atakayetoa wazo fulani jema, litakalohitaji kuungwa mkono na wananchi wengine katika ufalme huo. Kama kusingelikuwa na kukubaliana katika kambi hii ya wakoma, ni wazi hata yule aliyelitoa wazo hilo, angelikata tamaa na ushindi usingelipatikana.

Mambo mengi yanatatizika katika maeneo mengi ndani na nje ya ufalme wa Mungu, kutokana na kukosekana kwa mhimili huu wa makubaliano. Kiongozi wa kiroho anaweza kutamka neno jema, ila siku ya kulitendea kazi neno hilo, ni waamini kiduchu watakaoonekana. “Njoni kwenye maombi”, mchungaji atasema, siku ya maombi, hakuna watu. “Njoni ibada za katikati”, siku ikifika patupu. “Wekeni bidii kushuhudia”, hakuna wa kufanya hivyo. Nionyeshe familia iliyopiga hatua kiroho na kimwili, nami nitakuonyesha hali ya makubaliano, ndani ya jamii hiyo. Makubaliano yalikifanya kishindo cha kazi ya ujenzi wa mnara wa Babeli kufika mbinguni, lakini makubaliano yalipokosekana, kazi ya ujenzi iliweza kusimama! Mwanzo 11:1-9

Kama wana wa Mungu tunataka kula mema ya nchi, ni lazima tuhakikishe kuwa, tunakubaliana na; neno la Mungu, viongozi wanaotuongoza na Roho Mtakatifu. Hali kadhalika, tunatakiwa kukubaliana na waamini wenzetu katika kila neno linaloujenga ufalme wa Mungu.

FANYA UAMUZI WA BUSARA

“Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma, penye lango la mji; wakasemezana, Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, Tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa, tutakufa vilevile. Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Andiko letu hapa juu linaonyesha mtihani mkubwa wa kimaamuzi uliokuwa ukiikabili kambi ya wakoma, katika lango la Samaria. Uchaguzi wa kwanza uliokuwa mbele zao, ulikuwa ni ule wa kuiacha kambi yao na kuhamia ndani ya mji. Kama wangeliamua kufanya hivyo, katika ulimwengu wa roho, wangelikuwa wanakwenda kufia mbali na haki zao. Uamuzi wa pili waliokuwa nao, ni ule wa kuendelea na ndoa yao ya mateso katika lango la mji. Hapa tena, wangelikufa licha ya kuwa karibu sana na jeshi la Washami, lililokuwa likizishikilia haki zao. Uamuzi wa tatu waliokuwa nao, ni ule wa kuwaendea maadui wanaozishikilia haki zao. Ingawa kibinadamu uamuzi huu ulionekana kuwa wa hatari zaidi, ulikuwa umebeba mwanya wa kuhurumiwa na Washami. Baada ya kuichunguza milango hii mitatu, walichagua kuiendea kambi ya maadui.

Mara kwa mara maisha ya wanadamu chini ya jua yanakabiliwa na mitihani ya aina hii ya kimaamuzi, kumchagua Kristo ukose mali ya dunia hii au kuchagua mali ya dunia hii, umkose Kristo. Wakati mwingine, kuna mtihani wa kumchagua Kristo upoteze nafasi ya kazi iliyokuwa mbele zako, au kuichagua nafasi ya kazi, uukose uzima wa milele. Wakati wa mitihani ya jinsi hii, upenyo utapatikana pale mwamini atakapofanya uamuzi ulio na busara za Mungu ndani yake. Mwamini anaweza kufanikiwa mtihani huu wa uchaguzi, pale atakapoomba ushauri wa kiongozi wake wa kiroho pale atakapokabiliwa na mitihani hii ya kimaamuzi.

Kama kanisa la siku za mwisho linataka kuzitwaa haki zake zilizofunuliwa katika maandiko matakatifu, linatakiwa kufanya maamuzi yenye busara hata kama kutakuwa na hatari katika kufanya hivyo. Mafanikio ya mtu ya sasa na yale yajayo, kwa kiwango kikubwa yanategemea busara yake katika maamuzi anayoyafanya siku kwa siku katika maisha yake.

USIANGALIE UDHAIFU ULIO NAO

“Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma, penye lango la mji; wakasemezana, Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, Tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa, tutakufa vilevile. Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Kabla ya kuzama ndani katika kukielezea kipengele hiki, ni vema tukumbuke kuwa, taabu iliyokuwa ikiukabili ufalme wa Israeli, ilitokana na mji wao kuzingirwa na maadui. Ingawa Israeli ilikuwa mojawapo ya mataifa yenye jeshi lenye nguvu miaka hiyo, jeshi hilo lilinyong’onyea kutokana na nguvu za kijeshi za Washami. Hofu hii iliyokuwa imeliangukia jeshi la Israeli, zilizokuwa zimeenea katika maeneo yote ya mji na kila mtu katika taifa lile, alikuwa katika hofu kubwa. Hata wale wenye ukoma wanne walikuwa wanaelewa juu ya mfadhaiko huu uliokuwa juu ya wote waliokuwa wakiishi ndani ya Samaria.

Kitu cha kutia moyo ni kuwa, pamoja na viungo vyao kuliwa na ukoma kiasi cha kuwaondolea kasi ya kutembea au kukimbia, bado wakoma hawa, waliamua kuiendea kambi ya Washami! Kama wasingelikuwa na ukoma, ingelikuwa rahisi kuiendea kambi ya Washami na pia ingelikuwa rahisi kwao, kukimbia pale neno la shari litakapotokea. Watuhawa walikataa kukubaliana na milango yao ya fahamu na kujitamkia kuwa, “pamoja na udhaifu tulio nao, tunaiendea kambi ya maadui!”

Tunachokigundua hapa ni kuwa, kama tunahitaji kuwa kama vile Mungu anavyotaka tuwe, ni lazima tuwe tayari kung’ang’ana na uamuzi wa busara tulioufanya bila kuangalia udhaifu wetu. Udhaifu wetu unaweza kuwa umaskini, kukosa elimu, hali ya kutoka katika familia isiyo na jina, udhaifu wa kiafya na kadhalika. Ndio, udhaifu huu unaweza kuwa dhahiri, ila kamwe hautakiwi uwe kikwazo cha kutuzuia kuishi katika mapenzi ya Mungu. Ukiangalia watu ambao Mungu aliwatumia kufanya mambo makubwa katika siku za Biblia, walikuwa ni watu waliokuwa na udhaifu fulani katika maisha yao.

Fanny Crossby, alikuwa kipofu, ila aliweza kuandika zaidi ya nyimbo 3,000. Smirth Wigglesworth, alikuwa seremala asiye na kisomo ila alitumiwa na Mungu kwa kiwango kilichowafanya wengine wamwite, mtume wa imani! Naye Musa alikuwa na kigugumizi, ila aliweza kumtetemesha Farao na ufalme wake, naye Gideoni, alikuwa ni mtu kutoka familia maskini, ila aliweza kuliongoza jeshi la Israeli kulishinda jeshi lenye nguvu la Wamidiani. Watu hawa walitumiwa na Mungu kufanya mambo makubwa, pale waliposukuma mbele pasipo kuangalia udhaifu uliokuwa ukiwakabili.

Inasikitisha kusema kuwa, watoto wengi wa Mungu wameshindwa kuishi maisha waliyokusudiwa na Mungu, kutokana na kukubaliana na kilio kinachofanywa na udhaifu wao wa kiroho na ule wa kimwili. Wakati umefika kwa watoto wa Mungu kupambana na chochote kile kinachozizuia haki zao, bila kuangalia udhaifu walio nao. Hivi ndivyo walivyofanya wale wenye ukoma wanne, udhaifu wao ulikuwa halisi, ila walichoshwa na matatizo yao na kusema, “tunaiendea kambi ya Washami.

WALIAMKA KABLA YA KUPAMBAZUKA

“Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami.” 2 Wafalme 7:5

Biblia haisemi hasa sababu zilizowafanya wakoma hawa waamke mapema kabla ya giza kutoweka, ila kudamka kwao kulileta matokeo makubwa mawili. Kwanza, kuliepusha kukutana na watu katika kusafiri kwao. Kulingana na torati ya Musa, wenye ukoma walitakiwa kupaza sauti za unajisi wakati wanapotoka eneo moja kwenda lingine. Pamoja na uzuri wa agizo hili katika torati, kitendo hiki hakikuwa cha kufurahisha kwa yule aliyehesabika kuwa najisi katika jamii. Unafahamu kama una tatizo, na ukawekwa utaratibu wa kulipigia mbiu tatizo hilo mara kwa mara, kamwe utaratibu huo, hautakuwa baraka kwako. Hata wataalam wanasema kuwa, jinsi mtu anavyotamka mara kwa mara juu ya tatizo lake, ndivyo makali ya tatizo hilo yanavyozidi kuongezeka. Kutokana na ukweli huu, uamuzi uliofanywa na wakoma wa kuanza safari kabla ya kupambazuka, uliwafanya wasikutane na watu, hivyo kuwaondolea kero ya kupiga kelele za unajisi.

Jambo la pili, kule kudamka kwao usiku, kuliondoa uwezekano wa kukatishwa tamaa na watu, pale watakapoulizwa kule walikokuwa wakielekea. Jamii ilizoea kuwakuta katika lango la mji, hivyo kuwaona wakiwa mbali na lango hilo pamoja na mizigo yao, kungelizusha dodoso kuhusiana na kilele cha safari yao. Kama wangeanza safari yao mapema na kukutana na watu, swali kubwa lingekuwa,“mnakwenda wapi?”, na hapo wangelikutana na maneno ya kukatisha tamaa pale watakapojibu kuwa, “tunaliendea jeshi la Washami.” Tunachokiona hapa ni kuwa, kama tunahitaji kukifikia kilele tulichokusudiwa na Mungu tukifikie katika maisha yetu, tunatakiwa kuiruhusu imani itusahaulishe mto wa matatizo yanayoyasonga maisha yetu. Kama tutakuwa watu wa kutumia muda mwingi kushika tama kutokana na matatizo yanayotusonga, tutaufanya mto wa matatizo uzidi kufurika katika maisha yetu, na hapo hatutaona ushindi.

Sambamba na kuondoa macho na vinywa vyetu katika matatizo yanayotusonga, tunatakiwa kuamka kungali giza ili kuwakwepa watu waliobeba sumaku ya kukatisha tamaa. Mara nyingi tunaongea juu ya kushirikiana hatupaswi kushirikiana na kila mtu ndani ya kanisa la Mungu.   Mtu mmoja alitamka mahali fulani kuwa, katika kanisa kuna makundi mawili ya watu. Kundi la kwanza ni lile la wabeba maono (vision carriers) na la pili ni la wauaji wa maono (vision killers). Kama ni kushirikiana, tutashirikiana na wabeba maono, ila kwa wale wanaoua maono, ni lazima tuhakikishe kuwa tunaamka kungali giza ili tuwakwepe.

TARAJIA MUUJIZA

“Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe! hapana mtu. Kwa maana BWANA alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari, na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa wakaambiana, Tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti, na wafalme wa Wamisri, waje wapigane nasi. Kwa hiyo, wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao, na farasi zao, na kituo chao vile vile   kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kuziponya nafsi zao. 2 Wafalme 7:5-8

Ingawa kulikuwa na uwezekano wa kuuawa au kuhurumiwa na Washami, kulingana na maneno ya wenye ukoma, naamini kuwa, walikiendea kituo cha Washami huku wakitarajia uzima badala ya umauti. Kama wangelikuwa tu wakitarajia kifo, ni wazi wangelichagua kufia katika kambi yao katika lango la mji. Ingawa kulikuwa na uwezekano wa kuangamizwa na Washami, wakoma hawa waliiendea kambi ya adui huku wakitarajia kuhurumiwa na wale waliokuwa wakiwataabisha. Kama tunahitaji kuzikamata haki zetu zilizokaliwa na adui na hatimaye kula mezani pa adui, ni vema tufanye kila lililo katika uwezo wetu na tukisha kufanya hivyo, tukae mkao wa kutarajia muujiza kutoka kwa Mungu.

Mara zote wakati wa Mungu wa kutenda jambo fulani unapofika, ni lazima mhusika naye ashirikiane na Mungu kwa kuweka imani yake katika lile linalokusudiwa kutendwa na Mungu. Hivi ndivyo ilivyotukia wakati wa njaa iliyolipata taifa la Israeli wakati wa Elisha. Kwanza, lilitangulia neno la Mungu kuashiria wakati wa Mungu wa kugeuza uteka wa Israeli na kisha, wakawepo wenye ukoma walioamua kuwaendea wale walioisababisha njaa hiyo. Kama wenye ukoma hawa wasingeliamua kuiendea kambi ya Washami, huenda muujiza huo usingelitokea. Hili nalisema kwa kuwa neno la Mungu linatuambia kuwa, Washami waliziachia haki za wana wa Israeli, pale Mungu alipotenda muujiza kupitia kishindo cha miguu ya wale wakoma wanne. Wakati mwingine limeuelezea muujiza huu kwa kutumia maneno yafuatayo; ‘Mungu alikichukua kishindo cha miguu ya wakoma wanne, akakiingiza kwenye amplifaya ya mbinguni na kukitupa katika spika  zilizofungwa katika kambi ya Washami!’

Mpendwa, naamini kuwa umepokea kitu kupitia fundisho hili, unachotakiwa kufanya, ni kuanza kuyaweka mafundisho haya katika vitendo, huku ukimwomba Roho wa Mungu kukuongoza. Kama ukiyatendea kazi mafundisho haya, naamini kuwa yatatoa mchango mkubwa kukufanya uishi sawasawa na vile Mungu alivyokukusudia. Wewe fanya yale yaliyo katika uwezo wako na Mungu atakitumia kishindo kitakachozaliwa na bidii yako kuwafanya maadui waziachilie haki zako! AMENI

Na Askofu Rodrick Mbwambo

Ushindi dhidi ya Upinzani – Mama Makange

DSC_0004

MAANDIKO: NEHEMIA 4: 1 – 23
MST. KUMB. ZAB. 37: 39;

NA WOKOVU WA WENYE HAKI UNA BWANA,YEYE NI NGOME YAO WAKATI WA TAABU.

KWELI KUU: Maombi, umoja, Ushirikiano na moyo kwa ajili ya kazi ya Mungu huleta ufanisi mkubwa sana. Kanisa lijihadhari sana juu ya vita vya ndani ya Kanisa.

KUSHINDA KUVIZIWA KWA MAOMBI NA ULINZI WA USIKU NA MCHANA

NEH. 4: 10 – 23.
– Kuviziwa ni ile hali ya kufuatiliwa kwa siri kwa lengo la kutia hatiani au kuangamiza, na kwamba hatua ya kwanza kabisa kuelekea kwenye kuvuka mitego iliyowekwa ni kuwa na tahadhari kwanza ya mwenendo wako mzima kwamba uko salama/sahihi katika mapito yako yote na mipango yote, hatua ya pili ni kukesha. 1Pet. 5:8; Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba angurumae, huzunguka , zunguka, akitafuta mtu ameze .

– Kukesha (be on the watch) – kuwa macho kwa malengo au matarajio mahsusi. Kukesha ni kungoja kwa uvumilivu kwa kusudi la kulinda/kuhakikisha usalama wa kitu cha thamani mtu alichonacho.

– Huwezi kuwa macho au kukesha kwa jambo ambalo hujaona uthamani wake, tunaona watu wakitumia gharama kubwa kuweka walinzi (wakeshaji) kwa ajili ya usalama wao na mali zao. Tunaona watu wa taaluma Fulani wakiwa kwenye ngazi za kufanya maamuzi makubwa yanayotegemewa wakiwekewa ulinzi (wakeshaji) ili kuwa hakikishia usalama wao

– Mungu mwenyewe ameweka wakeshaji wa kulinda vitu vyake vya thamani; Mwz 3: 22-24- Kwakuwa asili ya Mungu ni Mtakatifu, alipoona kwamba Mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wake ameasi amri yake alimfukkuza na ili asitwae matunda ya mti wa uzima na kuyala na kuishi milele kama Mungu, aliweka ulinzi (wakeshaji) katika njia ya kuuendea mti wa uzima ili Uungu wake usinajisiwe.

– Kwa hiyo mtu anakuwa macho/anakesha pale tu napokuwa ametambua uthamani wa kile ambacho anakesha kwa ajili yake. Watu na Nehemia walikesha kwa sababu kwanza lengo lao lilikukwa ni kurudisha heshima ya Mungu kwa Taifa la Israeli na kwa mji ulioitwa kwa jina la Mungu wao, Neh. 2: 1 – 5, 17. Waliona thamani ya Mungu na ya mji wao.

– Ukisoma sura ya kwanza ya kitabu cha Nehemia na kuyaangalia kwa makini maombi yake, yalikuwa ni maombi ya kutaka rehema za Mungu baada ya kutambua kwamba hali ile dhaifu ya mji wa Yerusalemu ni kwa sababu ya uasi wao wa kutozishika sheria ambazo Mungu aliwapa Watumishi wake.

– Ndio maana akaomba fadhili za Mungu ili ampe kibali aujenge tena mji ili watu warejee kwa Mungu wao na Mungu aurejee mji wa Yerusalemu. Watu hawa walijitabisha sana kwa sababu walikuwa wanautambua uthamani wa Mungu maishani mwao, ndio maana kwa juhudi zote Nehemia alianza kwa kukesha peke yake akimtaka Mungu ampe nafasi ya kwenda kujenga tena Yerusalemu. Neh. 1: 4 – 6.

– Mtu anayekesha mara zote pamoja na kuona uharibifu lakini pia anaziona fursa ambazo ziko kwa ajili ya kuleta usalama kwake na kwa kundi la Mungu. Unajua Mungu peke yake 2 ndiye ambaye ametoa fursa sawa kwa wote lakini inategemea kiwango cha macho ya mtu kuweza kuziona fursa hizo ili kuzitumia vyema na kuleta matokeo chanya.

– Kwa kuziona fursa hizo mtu huyu atapanga mikakati ya makusudi ya kumletea ushindi katika yale ambayo anakabiliana nayo. Neh. 4: 16 – 23, Nehemia hakuridhika tu na ile hali ya kuona kwamba adui amekata tamaa na kuwaachia lakini alijihakikishia ulinzi endelevu.Kwa kuweka zamu pamoja na kumfanya kila mtu aone umuhimu wa kufanya majukumu yake huku akijihakikishia usalama wake na wa ndugu zake.

– Kwa nini kujihakikishia ulinzi endelevu? Maandiko yanasema kwa sababu mshitaki wetu anazunguka zunguka akitafuta mtu ili amwangamize au amtie hatiani. Ayub. 1: 6 – 7.

– Swali la Mungu kwa shetani ni kwamba unatoka wapi? Jibu la shetani anasema natoka katika kuzunguka zunguka. Shetani anauzungukia mwenendo wako mzima na mipango yako yote na haishii hapo anakufuatilia hata jinsi unavyojihudhurisha mbele za Mungu.

– Kwa hiyo kukesha kunakoendelea au ulinzi endelevu ni wa muhimu sana kwa kusudi la mtu kujihakikishia uhalali wa kupokea ahadi zake kwa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu hakuliacha neno la Samwel kuanguka chini lakini aliliruhusu neno liyaumbe maisha yake ndio maana akawa mwamuzi na nabii ambaye alitumika bila kumkosa Mungu kuanzia mwanzo wa huduma yake hata mwisho. (As Samuel grew up the Lord was with him and
made everything that Samuel said come true).

– Kwa kuwa Samwel alikesha alipokaa ndani ya nyumba ya kuhani ambaye watoto wake walikuwa waasi aliweza kupata uhalali wa kupokea ahadi ya kusema neno na lile neno kuthibitika.

– Usidhani kwamba watoto wa Eli hawakumshawishi Samwel kutenda kinyume na Bwana, kwani kwanza wao pale palikuwa ni nyumbani kwao na pia walikuwa watoto wakubwa ambao ilimpasa Samwel kuwasikiliza. Lakini kwa kuwa Samwel alikuwa na kawaida ya kulala katika hekalu la Bwana tena karibu na Sanduku la agano hakuvutwa wala kushawishwa moyo wake kuzifuata njia mbaya za wana wa Eli. 1Samw. 3: 2 – 4.

– Unajua ukiwa umemwekea Bwana shauku yeye anauteka kabisa moyo wako na wewe unakufa ganzi kwa mambo ya dunia lakini unakuwa sensitive kwa mambo ya Mungu. 1Pet. 4: 2 – 4.Maandiko yanasema mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Hatujikazi kutokutenda dhambi bali tumeikinai dhambi na mazalia yake.

– Kwa hiyo kukesha kwako kutakuwa ndio nanga itakayofanya usitikiswe wala kung’olewa katika maazimio na maagano yako na Bwana.

ANGALIZO:
Hatua hii  ya vita ina gharama kubwa kwani haihitaji mtu kuziweka silaha zake chini hata  kama hajasikia tetesi za vita bali ni kukaa macho kwa kusudi la kukabiliana na chochote ambacho kinaweza kutokea wakati wowote. Kumbuka kwamba mshitaki wetu anazunguka zunguka hivyo sio kwamba amelenga kwenda mahali Fulani bali popote atakapoamua kwamba ndio mtego wake anapouweka anauweka, hivyo ili nishinde ni lazima nikeshe.

– Kukesha /(kungoja)/ kuwa macho kuna faida nyingi kiroho ambazo hazionekani kwa dhahiri katika mwili, ndio maana kunahusisha kuwa na subiri na uvumilivu. Mark. 6: 30 – 44.Unaweza ukaona kwamba andiko hili linahusiana vipi na kukesha na kushinda kuviziwa. Tunaona kwanza Wanafunzi walikuwa wametoka kufanya kazi ya kuchosha hata Bwana. mwenyewe akataka wapate mahali faragha angalau wapumzike kidogo na kula chakula.

– Lakini walipoondoka tu watu wakaenda kwa miguu wakatangulia kufika kule ambako Yesu alitaka angalau Wanafunzi wake wapumzike. Jambo hili lilifanya ratiba ya Yesu ibadilike na kuendelea kuwafundisha makutano hata muda mwingi ukapita. Hapa wanafunzi bado
walikuwa hawajala wala kupumzika.

– Kwa kuwa kukesha ni gharama Yesu akatangulia kuliona hitaji la Makutano la kupewa chakula. Kumbuka kwamba wanafunzi walikuwa bado hawajala, lakini Bwana akatoa kipaumbele kwa makutano. Tunaona kwamba Wanafunzi hawa hawa ndio ambao walioambiwa wawahudumie watu, hata wakala mpaka wasaza.

– Hatua iliyofuatia ndio inayoonyesha faida ya kungoja/kuingia gharama ya kukesha pale walipokusanya vipande vya mikate na samaki vilivyobaki walipata zaidi ya vile ambavyo walitarajia/ yaani zaidi ya vile ambavyo waliwapa watu.

– Pale mtu anayekesha anapoona kana kwamba anateketea hapo ndipo anaiinuliwa na Bwana na sio faida katika ulimwengu huu tu bali heshima kubwa katika ulimwengu ule ujao, Dan. 12:3

– Faida nyingine kubwa ya mtu huyu anayekesha ni kuwa na uhakika wa usalama wake katika Ulimwengu huu na uhakika wa kule aendako. Math. 25: 10. Mtu anayekesha hana matendo ya kubahatisha bali anakuwa na hatua za uhakika katika yale yote anayoyatenda na anayotarajia kuyatenda.

– Kwa hiyo kwa ujumla wa somo hili la ushindi dhidi ya upinzani, mteule atashinda na zaidi ya kushinda kama yeye mwenyewe ameamua kwamba ni lazima ashinde.

 Yaani ushindi wangu hauko mikononi mwa Mungu au mikononi mwa mtu bali umo katika uwezo wangu mwenyewe kwamba ninaamua kuyapangaje maisha yangu kuelekea kwenye kushinda au kwenye kushindwa. 2Pet. 1: 3 -11.

– Mungu ametupa kujua uwezo tulionao dhidi ya mpinzani wetu, ametufunza mbinu za kutumia ili kumshinda adui, ameziweka wazi mbinu za adui anazotumia mbele yetu, kwa hiyo ni wajibu wetu kama tutaamua/tutaridhia kuyafuata maelekezo yake ili tushinde au tutegemee akili zetu ili tushindwe.

– Ushindi wetu umehakikishwa kama tumejihakikishia kumfuata Bwana kwa nia ya kumkubali

Note: Hakuna muijiza wa kushinda kama sitamtafuta Bwana na kukaa katika sheria yake na pia kutumia akili kama ipasavyo; na kuepuka uvivu wa kiutendaji na uvivu wa kifikra. Ni lazima wakati wote niwe macho ili nione na kutambua kwamba katika kila changamoto ninayokutana nayo Bwana ameniwekea fursa ya kutoka hatua moja ya chini kwenda kwenye hatua ya juu zaidi.  Ni lazima pia uelewe/nielewe kwamba fursa ni kitu cha thamani sana ambacho huweza kumfikisha mtu kwenye hatima yake lakini ambacho hakionekani na mtu ambaye hatajitaabisha kutaka macho yake yatiwe nuru. Mith. 17: 8. Amen.

Na
Mama Makange
2/6/2013