Kula mezani na adui!!

pastormbwambo

Utangulizi:

Katika kitabu cha Mwanzo, tunasoma vile Mungu alivyomuumba mwanadamu na sababu za uumbaji huo. Kulingana na maandiko katika kitabu hicho, tunaelewa wazi kuwa aliumba ili awe mwangalizi wa uumbaji wake, sambamba na kuwa na ushirika naye. Kutokana na ukweli huu, tunaweza kusema kuwa, aliumbwa ili awe mkuu (master) kuliko vitu chini ya mbingu. Kuonyesha vile alivyomheshimu mwanadamu, Mungu alimuweka mahali ambapo hata Sulemani katika fahari zake zote, hakuwahi kuishi sehemu kama hiyo. Makazi haya yalikuwa na kila aina ya matunda, wanyama, mito na dhahabu iliyo safi. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kuwa, kila kitu kilikuwa ni chema katika Edeni ya Adamu wa kwanza, hadi pale dhambi ilipoingia katika bustani ya Edeni. Baada ya anguko hili, mwanadamu aliweza kupoteza si tu ushindi katika mambo ya kiroho bali alipoteza ushindi katika mambo ya mwilini pia.

Hata hivyo kutokana na upendo wa Mungu wa kumpenda mwanadamu, alitoa ahadi ya kuuletea ulimwengu mbegu itakayourudishia yale yote waliyoyapoteza baada ya kuhiari kuwa chini ya ufalme wa Ibilisi. Wakati wa kuingojea ahadi hii, Mungu aliliinua taifa la Israeli ili kuifundisha dunia vile watoto wake wanavyotakiwa kuishi. Tunapoliangalia taifa hili, tunaweza kuona kuwa kila wakati, Mungu alihakikisha kuwa anakutana na mahitaji yao ya msingi ya kila siku. Hata pale janga la njaa lilipokuwa likiinyemelea dunia, alimnyakua Yusufu kutoka kwa Yakobo, ili kuwa mlango wa shibe kwa taifa lake alilolichagua.

Utoshelevu wa Mungu kwa taifa hili, unaonekana pia katika maneno yaliyonenwa na Mungu kwa Musa juu ya taifa hili. Mungu alimwambia kuwa, atawatoa wana wa Israeli mikononi mwa Farao katika maisha yasiyo na kitu, na kuwapeleka katika nchi inayobubujika maziwa na asali. Pamoja na ukweli huu, wa Mungu kukutana na mahitaji ya kimsingi ya watu wake, uko wakati ambao wana wa Israeli waliishi kwa kula vichwa vya punda, mavi ya njiwa pamoja na kuwala watoto wao! Unachokiona hapa ni kuwa, badala ya maziwa na asali, wana wa Israeli waliishia kula vitu visivyoliwa kutokana na hali ngumu ya kimaisha iliyokuwa ikiwakabili. Neno la Mungu linatuambia kuwa, upungufu huu ulisababishwa na mfalme Ben Hadadi na jeshi lake. Mfalme huyu alikuwa ameliweka jeshi lake nje ya mji wa Samaria ili kuzuia kitu chochote kisiingie au kutoka katika mji wa Samaria.

Kupitia mbinu hii ya Ben Hadadii, biashara za Israeli zilisimama, waliotaka kwenda Yerusalemu kuabudu walishindwa kufanya hivyo, wagonjwa waliotakiwa kutibiwa nje ya Samaria, hawakuweza kufanya hivyo, masomo yalisimama na maghala ya chakula yalibakiwa kuwa matupu. Kwa maneno mengine tunaweza kusema kuwa, Israeli ilikuwa imeporomoka kiroho, kimwili na kiuchumi pia.

Mbinu hii ya mfalme Ben Hadadi, ndiyo inayotumiwa mara kwa mara na Ibilisi, kuyazuia mahitaji ya msingi ya watoto wa Mungu. Kupitia huduma ya Yesu Kristo hapa duniani, Mungu tayari ametoa baraka za kiroho na kimwili kwa kanisa lake, ila mara nyingi kanisa limeishi bila ya baraka hizo kutokana na Shetani kuzikalia baraka hizo. Leo katika somo letu, tutaona vile Mungu alivyolipeperusha jeshi la mfalme Ben Hadadi, na kuuruhusu tena mzunguko wa maisha katika taifa Israeli uliokuwa umesimamishwa na mfalme Ben Hadadi. Kwa vile Mungu habadiliki, ni wazi kuwa yale yaliyobadilisha uteka wa Israeli, yanaweza kutusaidia pia, kuishi kama vile Mungu alivyotukusudia kuishi. Mambo yaliyochangia kurudisha maisha katika Israeli, ni pamoja na haya yafuatayo:-

NENO KUTOKA KWA MUNGU

“Elisha akasema, Lisikieni neno la BWANA; BWANA asema hivi, Kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri, kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria.” 2 Wafalme 7:1

Tunapozungumza juu ya neno analohitaji mtu ili kuzichukua haki zake zinazokaliwa na adui, tunapaswa kufahamu njia mbili zinazotumiwa na Mungu pale anapotaka kufikisha ujumbe wake kwa wanadamu. Njia ya kwanza ni ile tunayoweza kuiita neno la msingi la wakati wote kwa ulimwengu mzima, kwa Kiyunani ‘logos’, au maandiko matakatifu. Neno hili la kijumuiya, ni ufunuo wa Mungu uliotolewa zamani na hatimaye kuandikwa katika vitabu 66, vinavyojulikana kama Biblia takatifu. Njia ya pili ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu, ni ile ya Mungu kufunua mapenzi yake au kile anachotaka kukifanya kwa mtu au kikundi, kwa wakati maalum. Neno la Mungu linalowajia wanadamu kwa njia hii, linajulikana  kwa Kiyunani kama, rhema.

Kutokana na njia hizi mbili za Mungu kusema na watu wake, yako mambo tunayoweza kuyatarajia kwa kusimamia maandiko peke yake, na yako yale yanayohitaji njia zote mbili. Kwa mfano,hatuhitaji ufunuo maalum ili kuwashuhudia watu habari njema za wokovu, ila tunahitaji ufunuo maalum ili kutangazia idadi ya watakaompa Yesu maisha yao, kutokana na ushuhuda huo. Hali kadhalika, hatuhitaji ufunuo maalum ndipo tuhubiri injili ya uponyaji ya Bwana Yesu, ila tunahitaji ufunuo maalum kutamka idadi ya watakaofunguliwa kutokana na maombi yetu. Tunachojifunza kutokana na mifano hii miwili ni kuwa, tunapokuwa katika tatizo fulani zito na la muda mrefu, njia hizi mbili za kupokea kutoka kwa Mungu zinahitajika, ili kutuumbia imani itakayotuinua. Maandiko yatatusaidia kupima pale ufunuo wa kibinafsi utakapotujia, hali kadhalika ufunuo maalum wa kibinafsi, utatuwezesha kutambua kuwadia kwa wakati wa Mungu wa kufanya jambo fulani.

Hiki ndicho kilichotukia wakati maadui walipokuwa wamekalia haki za Israeli. Katikati ya tatizo hili, Elisha alipata neno kutoka kwa Bwana kwa niaba ya taifa la Israeli, kuhusiana na tatizo lililokuwa likiwakabili. Kama mtumishi wa Mungu alikuwa anazijua ahadi za Mungu katika torati vile Mungu anavyoweza kukutana na shida za watu wake, ila ufahamu huu wa maandiko, haukumpatia ujasiri wa kutoa tamko la kumalizika kwa njaa katika Israeli. Ni pale tu alipopokea neno maalum kutoka kwa BWANA kuhusiana na tatizo hilo, ndipo alipoutamkia umma kuwa, “kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri, kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria.”

KUKUBALIANA NA NENO LA MUNGU

“Basi yule Akida, ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akamjibu yule mtu wa Mungu, akisema, Tazama, kama BWANA angefanya madirisha mbinguni, je! Jambo hili lingewezekana? Akamwambia, Angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula.” 2 Wafalme 7:2

Jambo lingine lililowasaidia wana wa Israeli wakati wa Elisha, kutwaa haki zao zilizokuwa zinakaliwa na maadui, ni imani yao juu ya neno la Mungu lililowajia kupitia kwa mtumishi wake. Kama wasingeliamini kile kilichosemwa na Mungu kuhusiana na tatizo lililokuwa likiwakabili, ni wazi wasingeliweza kukutana na matunda ya neno hilo.

Katika hili, wako wanaoweza kuhoji na kusema, “ kama  wakati wa Mungu umefika, kuna haja gani ya kumsaidia kwa kuamini?” Ninachotaka ukione hapa ni kuwa,kila wakati Mungu hutenda kazi sawasawa na kanuni za maisha zinazopatikana katika maandiko matakatifu. Wakati wake wa kufanya jambo unapofika, kile alichokusudia kukifanya, kitafanyika kupitia barabara ya ufunuo wake, unaopatikana katika maandiko matakatifu. Ufunuo huu ni pamoja na zile kanuni za maisha zijulikanazo kama, “kanuni za imani.”   Neno la Mungu kuhusiana na kanuni hizo linatufundisha kuwa, “Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani.” Warumi 1:17. Kwa kuwa maisha ni kutoa na kupokea, ni pale tu tunapounganisha imani yetu na neno la Mungu, ndipo tunapoweza kupokea kutoka kwake. Kwa maneno mengine, Mungu anapotaka kutufanyia jambo lolote lile, ni lazima jambo hilo lipitie katika barabara ya imani.

Mara nyingi imekuwa vigumu kwa baadhi ya watoto wa Mungu kukutana na haki zao za kimsingi za kimaisha, kutokana na kutoweka bidii kukubaliana na neno lililotoka kinywani mwa Mungu. Hata wana wa Israeli waliweza kuangamia jangwani kutokana na kutokubaliana na neno la Mungu.Waebrania 4:2. Mungu anaposema na wewe ukashawishika kuwa hilo ni neno lake kwako, ni lazima ufikie hatua ya kuamini kuwa, itafanyika kwako sawasawa na neno hilo. Kinyume cha hapa, utakuwa na neno la Mungu katikati yako, ila halitakusaidia.

Katika andiko linalotawala kipengele chetu tunaona kuwa, Afisa katika Ikulu ya mfalme wa Israeli alivuna uharibifu kutokana kutoamini kile kilichonenwa na Mungu kupitia kwa mtumishi wake. Mungu alipoona kutokuamini kwake, alimwambia yule ofisa kupitia mtumishi wake kuwa, “ wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula.” Kweli siku ya tukio ilipofika, neno la Mungu lilitimia kwake, pale watu walipokanyaga kutokuamini kulikokuwa ndani yake, mpaka akafa!  Wafalme 7:20

LAZIMA KUSEMA, SASA BASI

“Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma, penye lango la mji; wakasemezana, Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, Tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa, tutakufa vilevile. Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Wakati maadui walipokuwa wanaendelea kuzikalia haki za wana wa Israeli na njaa kuwa kali katika Samaria, aandiko letu hapo  juu kwa sehemu, linatueleza kwa sehemu vile maisha ya watu yalivyokuwa. Miongoni mwa watu waliokuwa wakiteseka kutokana na haki zao kukaliwa na maadui, ni wakoma wanne, waliokuwa wakiomba katika lango la mji wa Samaria. Hawa nao kama ilivyokuwa kwa wenzao, nao waliishia kula makombo ya mavi ya njiwa pamoja na mifupa ya vichwa vya punda! Jambo la kutia moja ni kuwa, baada ya kipindi kirefu cha kuteseka, wakoma hawa walifikia mahali pa kusema, “sasa basi.” Mara zote Mungu hutenda kazi pamoja na watu waliofikia hatua ya kuchoshwa kuishi nje ya mapenzi ya Mungu.

Kama kanisa la siku hizi za mwisho linataka kuzitwaa haki zake zinazokaliwa na adui, ni lazima lifikie mahali pa kuchoshwa na hali hiyo na kuanza kutafuta namna ya kuondokana na hali hiyo. Inasikitisha kuona vile baadhi ya waamini, wanavyochukuliana na Shetani kwa kile kinachoonekana kama ‘kuyapalilia’ matatizo waliyo nayo! Katika miaka tuliyo nayo, si jambo geni kumwona mwamini asiye na muda wa kuomba kutokana na kuzidiwa na usingizi, licha ya kuwa analalia  godoro la maboksi!   Ni wazi mwamini wa jinsi hii, bado hajafikia hatua ya kuchukia hali hii ya kukosa godoro. Kama tunahitaji kuishi maisha ambayo Mungu ametukusudia tuishi, ni lazima tuungane na wale wenye ukoma wanne, ambao katika taabu yao, walifikia mahali pa kusema, “sasa basi!”

KUWE NA HALI YA KUKUBALIANA

Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Kwa kuwa idadi ya wakoma ilikuwa wanne, ni wazi wazo la kuiendea kambi ya Washami halikuwa wazo la pamoja, mmojawao alitoa wazo hilo na wengine wakakubaliana naye. Hivi ndivyo ilivyo ndani ya ufalme wa Mungu, kila mara yuko atakayetoa wazo fulani jema, litakalohitaji kuungwa mkono na wananchi wengine katika ufalme huo. Kama kusingelikuwa na kukubaliana katika kambi hii ya wakoma, ni wazi hata yule aliyelitoa wazo hilo, angelikata tamaa na ushindi usingelipatikana.

Mambo mengi yanatatizika katika maeneo mengi ndani na nje ya ufalme wa Mungu, kutokana na kukosekana kwa mhimili huu wa makubaliano. Kiongozi wa kiroho anaweza kutamka neno jema, ila siku ya kulitendea kazi neno hilo, ni waamini kiduchu watakaoonekana. “Njoni kwenye maombi”, mchungaji atasema, siku ya maombi, hakuna watu. “Njoni ibada za katikati”, siku ikifika patupu. “Wekeni bidii kushuhudia”, hakuna wa kufanya hivyo. Nionyeshe familia iliyopiga hatua kiroho na kimwili, nami nitakuonyesha hali ya makubaliano, ndani ya jamii hiyo. Makubaliano yalikifanya kishindo cha kazi ya ujenzi wa mnara wa Babeli kufika mbinguni, lakini makubaliano yalipokosekana, kazi ya ujenzi iliweza kusimama! Mwanzo 11:1-9

Kama wana wa Mungu tunataka kula mema ya nchi, ni lazima tuhakikishe kuwa, tunakubaliana na; neno la Mungu, viongozi wanaotuongoza na Roho Mtakatifu. Hali kadhalika, tunatakiwa kukubaliana na waamini wenzetu katika kila neno linaloujenga ufalme wa Mungu.

FANYA UAMUZI WA BUSARA

“Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma, penye lango la mji; wakasemezana, Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, Tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa, tutakufa vilevile. Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Andiko letu hapa juu linaonyesha mtihani mkubwa wa kimaamuzi uliokuwa ukiikabili kambi ya wakoma, katika lango la Samaria. Uchaguzi wa kwanza uliokuwa mbele zao, ulikuwa ni ule wa kuiacha kambi yao na kuhamia ndani ya mji. Kama wangeliamua kufanya hivyo, katika ulimwengu wa roho, wangelikuwa wanakwenda kufia mbali na haki zao. Uamuzi wa pili waliokuwa nao, ni ule wa kuendelea na ndoa yao ya mateso katika lango la mji. Hapa tena, wangelikufa licha ya kuwa karibu sana na jeshi la Washami, lililokuwa likizishikilia haki zao. Uamuzi wa tatu waliokuwa nao, ni ule wa kuwaendea maadui wanaozishikilia haki zao. Ingawa kibinadamu uamuzi huu ulionekana kuwa wa hatari zaidi, ulikuwa umebeba mwanya wa kuhurumiwa na Washami. Baada ya kuichunguza milango hii mitatu, walichagua kuiendea kambi ya maadui.

Mara kwa mara maisha ya wanadamu chini ya jua yanakabiliwa na mitihani ya aina hii ya kimaamuzi, kumchagua Kristo ukose mali ya dunia hii au kuchagua mali ya dunia hii, umkose Kristo. Wakati mwingine, kuna mtihani wa kumchagua Kristo upoteze nafasi ya kazi iliyokuwa mbele zako, au kuichagua nafasi ya kazi, uukose uzima wa milele. Wakati wa mitihani ya jinsi hii, upenyo utapatikana pale mwamini atakapofanya uamuzi ulio na busara za Mungu ndani yake. Mwamini anaweza kufanikiwa mtihani huu wa uchaguzi, pale atakapoomba ushauri wa kiongozi wake wa kiroho pale atakapokabiliwa na mitihani hii ya kimaamuzi.

Kama kanisa la siku za mwisho linataka kuzitwaa haki zake zilizofunuliwa katika maandiko matakatifu, linatakiwa kufanya maamuzi yenye busara hata kama kutakuwa na hatari katika kufanya hivyo. Mafanikio ya mtu ya sasa na yale yajayo, kwa kiwango kikubwa yanategemea busara yake katika maamuzi anayoyafanya siku kwa siku katika maisha yake.

USIANGALIE UDHAIFU ULIO NAO

“Basi walikuwepo watu wanne wenye ukoma, penye lango la mji; wakasemezana, Mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, Tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa, tutakufa vilevile. Haya! Twende kukaliendee jeshi la Washami; wakituhifadhi hai, tutaishi; wakituua, tutakufa tu.” 2 Wafalme 7:3-4

Kabla ya kuzama ndani katika kukielezea kipengele hiki, ni vema tukumbuke kuwa, taabu iliyokuwa ikiukabili ufalme wa Israeli, ilitokana na mji wao kuzingirwa na maadui. Ingawa Israeli ilikuwa mojawapo ya mataifa yenye jeshi lenye nguvu miaka hiyo, jeshi hilo lilinyong’onyea kutokana na nguvu za kijeshi za Washami. Hofu hii iliyokuwa imeliangukia jeshi la Israeli, zilizokuwa zimeenea katika maeneo yote ya mji na kila mtu katika taifa lile, alikuwa katika hofu kubwa. Hata wale wenye ukoma wanne walikuwa wanaelewa juu ya mfadhaiko huu uliokuwa juu ya wote waliokuwa wakiishi ndani ya Samaria.

Kitu cha kutia moyo ni kuwa, pamoja na viungo vyao kuliwa na ukoma kiasi cha kuwaondolea kasi ya kutembea au kukimbia, bado wakoma hawa, waliamua kuiendea kambi ya Washami! Kama wasingelikuwa na ukoma, ingelikuwa rahisi kuiendea kambi ya Washami na pia ingelikuwa rahisi kwao, kukimbia pale neno la shari litakapotokea. Watuhawa walikataa kukubaliana na milango yao ya fahamu na kujitamkia kuwa, “pamoja na udhaifu tulio nao, tunaiendea kambi ya maadui!”

Tunachokigundua hapa ni kuwa, kama tunahitaji kuwa kama vile Mungu anavyotaka tuwe, ni lazima tuwe tayari kung’ang’ana na uamuzi wa busara tulioufanya bila kuangalia udhaifu wetu. Udhaifu wetu unaweza kuwa umaskini, kukosa elimu, hali ya kutoka katika familia isiyo na jina, udhaifu wa kiafya na kadhalika. Ndio, udhaifu huu unaweza kuwa dhahiri, ila kamwe hautakiwi uwe kikwazo cha kutuzuia kuishi katika mapenzi ya Mungu. Ukiangalia watu ambao Mungu aliwatumia kufanya mambo makubwa katika siku za Biblia, walikuwa ni watu waliokuwa na udhaifu fulani katika maisha yao.

Fanny Crossby, alikuwa kipofu, ila aliweza kuandika zaidi ya nyimbo 3,000. Smirth Wigglesworth, alikuwa seremala asiye na kisomo ila alitumiwa na Mungu kwa kiwango kilichowafanya wengine wamwite, mtume wa imani! Naye Musa alikuwa na kigugumizi, ila aliweza kumtetemesha Farao na ufalme wake, naye Gideoni, alikuwa ni mtu kutoka familia maskini, ila aliweza kuliongoza jeshi la Israeli kulishinda jeshi lenye nguvu la Wamidiani. Watu hawa walitumiwa na Mungu kufanya mambo makubwa, pale waliposukuma mbele pasipo kuangalia udhaifu uliokuwa ukiwakabili.

Inasikitisha kusema kuwa, watoto wengi wa Mungu wameshindwa kuishi maisha waliyokusudiwa na Mungu, kutokana na kukubaliana na kilio kinachofanywa na udhaifu wao wa kiroho na ule wa kimwili. Wakati umefika kwa watoto wa Mungu kupambana na chochote kile kinachozizuia haki zao, bila kuangalia udhaifu walio nao. Hivi ndivyo walivyofanya wale wenye ukoma wanne, udhaifu wao ulikuwa halisi, ila walichoshwa na matatizo yao na kusema, “tunaiendea kambi ya Washami.

WALIAMKA KABLA YA KUPAMBAZUKA

“Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami.” 2 Wafalme 7:5

Biblia haisemi hasa sababu zilizowafanya wakoma hawa waamke mapema kabla ya giza kutoweka, ila kudamka kwao kulileta matokeo makubwa mawili. Kwanza, kuliepusha kukutana na watu katika kusafiri kwao. Kulingana na torati ya Musa, wenye ukoma walitakiwa kupaza sauti za unajisi wakati wanapotoka eneo moja kwenda lingine. Pamoja na uzuri wa agizo hili katika torati, kitendo hiki hakikuwa cha kufurahisha kwa yule aliyehesabika kuwa najisi katika jamii. Unafahamu kama una tatizo, na ukawekwa utaratibu wa kulipigia mbiu tatizo hilo mara kwa mara, kamwe utaratibu huo, hautakuwa baraka kwako. Hata wataalam wanasema kuwa, jinsi mtu anavyotamka mara kwa mara juu ya tatizo lake, ndivyo makali ya tatizo hilo yanavyozidi kuongezeka. Kutokana na ukweli huu, uamuzi uliofanywa na wakoma wa kuanza safari kabla ya kupambazuka, uliwafanya wasikutane na watu, hivyo kuwaondolea kero ya kupiga kelele za unajisi.

Jambo la pili, kule kudamka kwao usiku, kuliondoa uwezekano wa kukatishwa tamaa na watu, pale watakapoulizwa kule walikokuwa wakielekea. Jamii ilizoea kuwakuta katika lango la mji, hivyo kuwaona wakiwa mbali na lango hilo pamoja na mizigo yao, kungelizusha dodoso kuhusiana na kilele cha safari yao. Kama wangeanza safari yao mapema na kukutana na watu, swali kubwa lingekuwa,“mnakwenda wapi?”, na hapo wangelikutana na maneno ya kukatisha tamaa pale watakapojibu kuwa, “tunaliendea jeshi la Washami.” Tunachokiona hapa ni kuwa, kama tunahitaji kukifikia kilele tulichokusudiwa na Mungu tukifikie katika maisha yetu, tunatakiwa kuiruhusu imani itusahaulishe mto wa matatizo yanayoyasonga maisha yetu. Kama tutakuwa watu wa kutumia muda mwingi kushika tama kutokana na matatizo yanayotusonga, tutaufanya mto wa matatizo uzidi kufurika katika maisha yetu, na hapo hatutaona ushindi.

Sambamba na kuondoa macho na vinywa vyetu katika matatizo yanayotusonga, tunatakiwa kuamka kungali giza ili kuwakwepa watu waliobeba sumaku ya kukatisha tamaa. Mara nyingi tunaongea juu ya kushirikiana hatupaswi kushirikiana na kila mtu ndani ya kanisa la Mungu.   Mtu mmoja alitamka mahali fulani kuwa, katika kanisa kuna makundi mawili ya watu. Kundi la kwanza ni lile la wabeba maono (vision carriers) na la pili ni la wauaji wa maono (vision killers). Kama ni kushirikiana, tutashirikiana na wabeba maono, ila kwa wale wanaoua maono, ni lazima tuhakikishe kuwa tunaamka kungali giza ili tuwakwepe.

TARAJIA MUUJIZA

“Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe! hapana mtu. Kwa maana BWANA alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari, na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa wakaambiana, Tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti, na wafalme wa Wamisri, waje wapigane nasi. Kwa hiyo, wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao, na farasi zao, na kituo chao vile vile   kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kuziponya nafsi zao. 2 Wafalme 7:5-8

Ingawa kulikuwa na uwezekano wa kuuawa au kuhurumiwa na Washami, kulingana na maneno ya wenye ukoma, naamini kuwa, walikiendea kituo cha Washami huku wakitarajia uzima badala ya umauti. Kama wangelikuwa tu wakitarajia kifo, ni wazi wangelichagua kufia katika kambi yao katika lango la mji. Ingawa kulikuwa na uwezekano wa kuangamizwa na Washami, wakoma hawa waliiendea kambi ya adui huku wakitarajia kuhurumiwa na wale waliokuwa wakiwataabisha. Kama tunahitaji kuzikamata haki zetu zilizokaliwa na adui na hatimaye kula mezani pa adui, ni vema tufanye kila lililo katika uwezo wetu na tukisha kufanya hivyo, tukae mkao wa kutarajia muujiza kutoka kwa Mungu.

Mara zote wakati wa Mungu wa kutenda jambo fulani unapofika, ni lazima mhusika naye ashirikiane na Mungu kwa kuweka imani yake katika lile linalokusudiwa kutendwa na Mungu. Hivi ndivyo ilivyotukia wakati wa njaa iliyolipata taifa la Israeli wakati wa Elisha. Kwanza, lilitangulia neno la Mungu kuashiria wakati wa Mungu wa kugeuza uteka wa Israeli na kisha, wakawepo wenye ukoma walioamua kuwaendea wale walioisababisha njaa hiyo. Kama wenye ukoma hawa wasingeliamua kuiendea kambi ya Washami, huenda muujiza huo usingelitokea. Hili nalisema kwa kuwa neno la Mungu linatuambia kuwa, Washami waliziachia haki za wana wa Israeli, pale Mungu alipotenda muujiza kupitia kishindo cha miguu ya wale wakoma wanne. Wakati mwingine limeuelezea muujiza huu kwa kutumia maneno yafuatayo; ‘Mungu alikichukua kishindo cha miguu ya wakoma wanne, akakiingiza kwenye amplifaya ya mbinguni na kukitupa katika spika  zilizofungwa katika kambi ya Washami!’

Mpendwa, naamini kuwa umepokea kitu kupitia fundisho hili, unachotakiwa kufanya, ni kuanza kuyaweka mafundisho haya katika vitendo, huku ukimwomba Roho wa Mungu kukuongoza. Kama ukiyatendea kazi mafundisho haya, naamini kuwa yatatoa mchango mkubwa kukufanya uishi sawasawa na vile Mungu alivyokukusudia. Wewe fanya yale yaliyo katika uwezo wako na Mungu atakitumia kishindo kitakachozaliwa na bidii yako kuwafanya maadui waziachilie haki zako! AMENI

Na Askofu Rodrick Mbwambo

Kudharau vitu vidogo kutatuletea maangamizo makubwa!!

  • kitaso picha

    Katika mfululizo wa makala zilizopita tuliangalia maadui wa mafanikio ya mwanadamu kwa kuanza na kukosa maono, na kukata tamaa. Wiki hii tunaendelea na adui wa tatu ambaye ni dharau. Karibu katika mwendelezo wa maadui wa mafanikio kwa kuangalia dharau.

 “Hakuna atakayekuona dhaifu pasipo ruhusa yako.” Eleanor Roosevelt

 Dharau ni kikwazo kikubwa pia cha mafanikio kwa mtu yeyote anayetaka kufanikiwa; na dharau hapa haina maana moja ya kuwadharau wengine ila inaenda juu zaidi ya hapo kwa kutazama kujidharau mtu kama mtu, kudharau vitu vinavyomzunguka na pia kujidharau yeye mwenyewe kuwa hawezi kufikia mafanikio na kuona kuwa hawezi kabisa.

 Kujidharau 

Ni wewe tu unayeweza kuwafanya watu au jamii ikuzungukayo ikudharau au ikuheshimu.

Mtu anayejidharau ni vigumu sana kukubalika na watu wengine na pia ni vigumu sana kwa yeye mwenyewe kufanya mambo makubwa kwa kuwa ujidharau na kuona kuwa hawezi kufanya mambo hayo. Ni kweli kuwa zipo sababu nyingi ambazo zinaweza kumsababisha mtu akajidharau ila ya kutojitambua kuwa yeye ni nani inakamata maeneo yote kwa kuwa mtu anayejitambua na uthamani wake hata kama hana vitu ila kamwe hatokaa kujidharau kwa vile alivyo na hata kama watu wengine wanamdharau lakini yeye hawezi kukubaliana nao na kuanza kujidharau kama wengine wajionavyo.

Watu wengi sana wameuza utu wao kwa tatizo la kujidharau na kuona kuwa wao si kitu na wengine wameruhusu hata miili yao kuchezewa katika ngono kwa tatizo hili la kujidharau na kuona kuwa hawana uthamani ila kama wangefahamu uthamani wao isingekuwa ni vyepesi kufanya hivyo. Na wengine wameshawahi kutamkiwa maneno ya kudharauliwa na wengine na kufika mahali pa kusema kuwa hawana thamani kabisa katika maisha yao.

Wewe ni mtu wa thamani sana katika hii dunia hata kama watu wana kudharau na jua kuwa Yesu Kristo ndivyo akuonavyo na ndiyo maana akatoa uhai wake ili apate mtu kama wewe. Usijidharau kwa kuwa mwanadamu yeyote aliyeumbwa na Mungu ameumbwa na kitu cha tofauti sana ndani yake na amepewa uwezo wa kufanya mambo mengi yakatokea hivyo amini kuwa unaweza wala usitie hofu wala shaka maana wewe ni wa thamani sana na unaweza sana.

Hesabu 13:30 “Kisha, huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili; tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi; nao ndivyo walivyotuona sisi.”

Kujidharau ni siraha kubwa sana ambayo adui utumia kumfanya mwamini kutofikia hatima yake, wapelelezi wanafika mahali wanajidharau na kujiona kama mapanzi ndani yao na ukishajiona dhaifu ni lazima itakuwa tu kwako. Ttizo ni wewe kujiona katika hali mbaya na tatizo si kwa wale wanaokuona, kwa sababu kama unajiamini hata wakudharauje ni lazima hautakubaliana na utazamaji wao kwako.

Paulo katika kitabu cha Wafilipi 4:13 anajiamini wazi kwa kusema kuwa “Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu”

Kujidharau kunatokana pia na kutokujitambua kuwa wewe ni nani na umebeba kusudi la namna gani ndani yako na pia kutojua Mungu anakutazamaje na anakutazama kama nani. Usipojifahamu wewe ni nani ni rahisi sana ukajidharau na hata kufungua mlango kwa wengine kukudharau na kukuona ni mtu wa kawaida sana.

Nilipogundua kuwa Mungu ananitazama kama ‘mungu’ kama anenavyo katika Zaburi 82:6 “Mimi nimesema, Ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia” ilinibadilisha sana mtazamo wangu na kunifanya nijiamini zaidi kwa kuwa nimepewa uwezo ndani yangu wa kutosha ambao kwa huo naweza nikafanya mambo mengi na yakadhihirika katika uhalisia wake; na pia neno katika Yohana 1:12  inasema “bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu; ndio wale waliaminio jina lake” kwa maandiko haya ujasiri wa mtu uzidishwa haswa kwa kujifahamu wewe ni nani na Mungu anakutazama kama nani na kama umepewa uwezo ndani yako basi unaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Umepewa uwezo wa Kiungu ni lazima uwe mtu wa tofauti na walivyo watu wengine.

Kudharauliwa na watu wengine.

Huwezi kumzuia mtu anayetaka kukudharau ila unaweza kutokubaliana na dharau zake.

Mathayo 13:54-58 “Na alipofika nchi yake, akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa, wakasema, Huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? 55 Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo, na Yusufu, na Simoni, na Yuda? 56 Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? 57 Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, Nabii hakosi kupata heshima, isipokuwa katika nchi yake, na nyumbani mwake mwenyewe. 58 Wala hakufanya miujiza mingi huko, kwa sababu ya kutokuamini kwao”

Watu walikuwa wanamfahamu Yesu kama seremala na walipoona anafanya mambo makubwa kuliko wao walivyomuona kama seremala tu wakaanza kumshangaa na wengine kumdharau, ila Yesu hakuwakataza wao kumdharau bali hakuchukulia maanani yale madharau yao kwake.

Usijidharau maana wewe ni zaidi ya watu wakuonavyo na hata wasemavyo kuhusu wewe, hakuna akujuaye wewe ni nani ila muumbaji wako ndiye akujuaye wewe ni nani. 

Kudharau vitu vidogo vidogo. 

Mambo yote makubwa yalitoka katika vitu vidogo dogo ambavyo mara zote huonekana ni vitu vya kawaida sana. Mwanadamu alitoka kwenye mavumbi ya ardhini, msitu mkubwa ulitokea kwenye mbegu ndogo sana na pia waweza kuangamizwa kwa njiti ndogo sana ya kiberiti, mti wa haradari ulitoke kwenye mbegu ndogo sana lakini uwa mkubwa hata kuwafaa ndege na hata wanadamu. Watu wakubwa duniani nao walianza sehemu ndogo sana na ya chini sana kuliko uliyonayo wewe leo japo waweza pungua au kuzidi kwa sehemu tu, ila tofauti yao na watu wengine ni kwa namna ile ya kuyachukulia hayo mambo madogo. Yupo tajiri mkubwa sana duniani ambaye alianza kwa kuuza bigijii ‘bub gum’ chuoni ila leo ni mtu mkubwa sana.

Watu wengi sana wamekuwa na kasumba ya kuyadharau mambo madogo madogo na kuona kuwa hayana maana kwao labda wangeanzia kwenye mambo makubwa ambayo yangewafanya na wao kuonekana watu wenye thamani. Historia ya tajiri mkubwa kuliko wote Afrika kwa wakati huu aitwaye Dangote alianzia na biashara ya kuuza unga kwa mtaji wa kukopa kwa ndugu yake ila alijiongeza siku hadi siku hata kufikia ukubwa huo.

Suala la kudharau mambo madogo madogo ni kubwa sana haswa kwa watu wa Mungu pia kwa kuamini kuwa watu watawadharau watakapowaona wanafanya biashara ndogo ndogo na wengine uamini ni kujipotezea utu wao ila ni muhimu sana kufahamu kuwa hata walio juu walianza chini ila walikuwa na lengo la kuwa juu na ndiyo maana mpaka leo wapo juu. Wengine huamini kuwa “mimi nimebarikiwa na Mungu itakuwaje nifanye kazi za watu wa hali ya chini” hii ni mbaya sana na ni vyema kujifunza kwa Yusufu aliyekubali kuwa mtumwa/mfanyakazi wa ndani ila badae akawa waziri mkuu na pia Yakobo alianza kama kibarua wa kuchunga mifugo ya Labani ila ndipo alipopatia utajiri mkubwa sana aliokuwa nao.

Nimejifunza sana katika eneo hili kwa kuwa Mungu anapenda watu wachakarikaji na ilinilazimu kwa wakati mwingine kuajiliwa kama muuza duka la mtu, mtunza mifugo ya mtu, kubeba mikaa na kufanya kazi za hali ya chini sana ila nikijua kuwa naelekea mahali pa juu sana na yale ninayoyaona leo sitoyaona tena, ngoja nikukumbushe habari za Yusufu ya kuwa baada ya kuinuliwa na Bwana hakuwa mtumwa/mfanya kazi wa ndani tena ila yeye aliajiri wa kumfanyia hizo kazi na pia Yakobo yeye hakuchunga yeye tena ila alikuwa akichungiwa. 

Kwenye kitu ambacho wewe unakidharau wenzio wanaona fursa ya kuwapeleka mahali wanapotaka kwenda. Usidharau vitu vidogo vidogo kwa kujitia moyo kuwa mimi ni mbarikiwa siwezi kufanya vitu vya aibu namna hiyo kwa kuwa yupo Yakobo ambaye alitoka kwenye familia ya kitajiri sana pengine zaidi yako na pia alikuwa ni mbarikiwa wa BWANA na kuahidiwa mambo makubwa pengine kuliko wewe leo ila hakuona ule utajiri kama ni kitu cha kufungamana nacho hata kikamfanya abweteke na kudharau kazi ila alianza kuangaika na mambo madogo madogo ambayo yalimuongeza na kumfanya awe mtu mkubwa sana ila naye kabla ya utumwa huo alitamkiwa kuwa ni mbarikiwa na pia jifunze kwa Musa aliyechunga mifugo kule Midiani alikuwa anatokea kwenye nyumba ya kifalme. Ndivyo walivyo watu wa Mungu halisi.

Wengine hawataki kujishughulisha katika madogo madogo kwanza na utegemea sana kusaidiwa mitaji mikubwa ili waanzie juu, hii ni dhana mbovu kwa kuwa waweza anza na padogo sana ambapo pana dharauliwa na watu wengi ila ukapanda juu siku hadi siku. Kuna aina mbili tofauti za watu katika kupambana na maisha hata kufikia viwango vya juu; aina ya kwanza ni watu wale waliowekewa ngazi tayari na watu waliowatangulia ambao waweza kuwa wazazi, ndugu wa karibu na hata marafiki wa karibu, yaani wao huikuta ngazi na kazi yao kubwa huwa ni kuanza kupanda ngazi hiyo ili kufika juu: aina nyingine ni watu ambao huanza wao kama wao kwa kutafuta mbao, na kila dhana ya kutengenezea ngazi na huanza kuitengeneza ngazi wao wenyewe hata ikikamilika huiweka mahali pa kupandia wao wenyewe na kuanza kuipanda wao wenyewe, aina hii ndiyo inabeba watu wengi wa jamii ya Kiafrika. Aina hizi mbili za watu huwa tofauti na kila mmoja anapaswa kupambana kwa namna yake ili kufika pale juu apaswapo kufika ila umakini na juhudi kubwa kote yatakiwa na ule upande wa pili unahitaji juhudi kubwa zaidi ya kupambana na kuijiamini kuwa unaweza katika kupambana hata ukafanikiwa kufika juu katika eneo ambalo uhitaji kufika. 

Mchwa wadogo uangusha nguzo kubwa. 

Rafiki yangu mmoja anapenda sana kusisitiza mara nyingi katika msemo huu ambao nimekuwa nikijifunza sana kwa msemo huu. Nguzo inapokuwa imesimama huonekana ni nzuri na imara ila nguzo hiyo huweza angushwa na mdudu mdogo sana aitwaye mchwa. Ikiwa imesimama mchwa wanaisogolea hili kuanza kuitafuna ila kama imekingwa na vidhibiti vya mchwa si rahisi kuweza kuliwa. Ndivyo ilivyo kuna mambo watu huyaona ni madogo madogo sana ila ndiyo mambo hayo hayo yaliyo kwazo la kufanikiwa kwa mtu na zaidi huweza mnyima mtu nafasi ya kuziingia mbingu. Ukimtazama mtu ambaye anguko limetokea wengi waweza shangaa sana ila ukweli ni kwamba kuna mchwa walikuwa wanakula ndani kwa ndani na mtu huyo hakuweza kuwazuia wasiendelee sasa wamekula mpaka kuozesha nguzo hiyo na ndiyo maana imeanguka kwa kuwa imeoza na imeshindwa kujimudu.

Ni vyema sana kutodharau mambo madogo madogo kwa kuwa hata shetani anajua kuwa hawezi kukupata kwenye makubwa na ndiyo maana anaweza kutumia vitu vidogo na kuvilemba sana hata ukavitetea na kuviona vyafaa sana ila mwisho wake ni kukupeleka katika maangamizo makubwa. Waswahili usema “usipoziba ufa utajenga ukuta” tazama kwa umakini sana na usiruhusu kabisa madogo kupata nafasi ya kukuangusha. 

Maangamizo makubwa uletwa na vitu vidogo. 

Kwa kuitazama njiti ya kiberiti ni njiti ndogo sana ila inauwezo wa kuchoma msitu mkubwa uliokaa kwa kitambo kirefu ndani ya masaa machache sana uteketea kwa matokeo ya njiti hiyo. Pia magonjwa yanayomsumbua mwanadamu hutokana na wadudu wadogo sana kwa kuutazama mfano wa mbu ni kiumbe kidogo sana ila ueneza malaria ambayo uua watu wengi sana ila cha msingi ni “kinga ni bora kuliko tiba” jikinge kwa kila tahadhari na kwa gharama yoyote kabla ya hatari na ni bora watu wakaona wewe ni muoga ila kwako si uoga bali ni usalama. Wengine huikimbia sana zinaa na kuitwa waoga na washamba ila hawa sivyo kama watazamavyo ila wameepuka hatari na kufuata usalama.

Mfano mwingine wakuona ni mfano wa nzi kuwa ni mdogo sana ila usababisha ugonjwa mkubwa wa kipindu pindu ila kinga yake ni kutumia chakula cha moto na kisafi ambacho hushindwa mudu kukisogelea na vivyo hivyo kwa mwamini ni bora kuwa safi na wa moto ili kuepuka hatari. Ukiwa safi na wa moto vitu vichafu haviwezi kupata fursa ya kuwa karibu na wewe na kukufanyia maangamizo makubwa.

–Kelvin Kitaso

NGUVU zako WAKATI wa MAJARIBU!!

“Nguvu zangu ni zipi, hata ningoje? Na mwisho wangu ni nini, hata nisubiri? Je! Nguvu zangu ni nguvu za mawe? Au mwili wangu, je! Ni shaba? Je! Si kwamba sina msaada ndani yangu. Tena kwamba kufanikiwa kumeondolewa mbali nami? Kwake huyo atakaye kuzima roho inapasa atendewe mema na rafiki; Hata kwake huyo aachaye kumcha Mwenyezi” (Ayubu: 6:11-14).

Nimesoma tena habari za Ayubu nikaona jambo. Kuzimia roho maana yake ni kukata tamaa au kuishiwa nguvu za kuendelea na msimamamo au jambo unalofanya. Ayubu alifika mahali pa kuzimia roho wakati anapita kwenye JARIBU ambalo lengo lake ni KUPIMA kile ambacho Mungu aliona ndani yake, yaani “mkamilifu, mwelekevu, mcha Mungu na aliyejiepusha na uovu” (Ayubu 1:1). Kwa sababu ya UBORA wa Ayubu, Mungu akajisifu juu ya Ayubu lakini Ibilisi aliona kwamba Ayubu alikuwa na SABABU nyingine ya kuishi hicho kiwango bora cha maisha na wala sio kwa sababu ya kumcha Mungu tu. Angalia hapa, “Ndipo Shetani akamjibu BWANA, na kusema, Je! Huyo Ayubu yuamcha BWANA bure? Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake, na vitu vyote alivyo navyo? Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi” (Ayubu 1:9, 10).

Kuna tofauti ya kumcha BWANA kwa sababu ya sheria, watu wanaokuzunguka, hofu ya matokeo ya uovu wako kwa jamii, hofu ya mume au mkeo, hofu ya kupoteza kazi, hofu ya kupata aibu, hofu ya magonjwa, hofu ya kufa, nk. na kumcha Mungu kwa sababu UNAMHESHIMU na KUMPENDA tu. Iko tofauti kubwa, na hii sababu ya kumcha Mungu kwa sababu umeamua kumheshimu na kumpenda, ni jambo ambalo ni bora na la kumvutia Mungu sana. Angalia, Mungu anasema “hakuna aliye kama Ayubu duniani” (Ayubu 1:8), inamaana Mungu aliangalia na kuona viwango tofauti ndani ya “watakatifu walioko duniani” kisha akaona “ni yupi anampendeza zaidi”. Safari hii, BWANA aliamua kusema habari za Ayubu kwa maana viwango vyake vilikuwa vya juu kuliko wenzake wote juu ya nchi.

Angalia tena jambo hili, akili za kawaida za mke wa Ayubu hazikujua kwamba hata walio wakamilifu na wacha Mungu hupatwa na mambo magumu! Ona tena hapa Ayubu anamjibu mkewe, “Lakini yeye akamwambia, Wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je! Tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake” (Ayubu:2:10). Angalia tena, kama jambo halikufikishi mahali pa kutenda dhambi hilo sio jaribu. Ayubu hakutenda dhambi hata kwa hatua hii ambayo mkewe alimfikisha, yaani hata kumwazia Mungu vibaya licha ya kufanya dhambi kwa matendo yake.

Angalia jambo hili tena, wakati Ayubu anajua na kutarajia kutiwa moyo, kufarijiwa na kupata bega la kuegemea wakati wa shida yake, hakupata sio kwa mkewe wala marafiki zake! Ndipo akasema, “Kwake huyo atakaye kuzima roho inapasa atendewe mema na rafiki; Hata kwake huyo aachaye kumcha Mwenyezi”. Ndipo nikajua, kumbe! Watu wengi wanakata tamaa, kuchoka au hata kumtenda Mungu dhambi, eti, hawajatiwa moyo! Au kuna mtu amewakatisha tamaa au kuwavuruga? Na sasa WAMEAMUA kufanya dhambi tu! Je! Umeona kiwango hiki cha kumcha Mungu? Yaani mtu anamcha Mungu kwa sababu “ametendewa mema”, akitendewa asivyotarajia “anaacha kumcha Mungu”! Basi nikajifunza jambo hili. Katika shida zangu na majaribu yangu, wapo watu ambao kazi yao itakuwa kuondoa tegemeo langu kwao, au kunikatisha tamaa, au kuweka vikwazo zaidi, au kuja na namna mbali mbali za kunisukuma ili kuniangusha. Ole wake ambaye nguvu zake ziko katika “wema wa wanadamu” na kusaidiwa nao! Maana kama Ayubu naye angekuwa hivyo, jina lake lisingetajwa kamwe japo alifanya mengi mazuri huko nyuma, ila jaribu hili asingevuka kwa sababu “rafiki na watu wake hawakumtendea wema”.

Angalia jambo hili la rafiki wataabishaji wa Ayubu, “Kumbuka, tafadhali, ni nani aliyeangamia akiwa hana hatia? Au hao waelekevu, walikatiliwa mbali wapi? Kama mimi nilivyoona, hao walimao maovu, Na kupanda madhara, huvuna yayo hayo.” (Ayubu 4:7,8). Mawazo yao ni kama ya wale wasiojua njia za Mungu. Wanajaribu kumwambia Ayubu kwamba anapata mabaya kwa sababu ametenda dhambi, kumbe! Ni kinyume chake. Ayubu anapata majaribu kwa sababu ya ubora wake sio kwa sababu ya uovu wake! Naye Ayubu akajibu na kusema, “Nifunzeni, nami nitanyamaa kimya; Mkanijulishe ni jambo gani nililokosa. Jinsi yafaavyo maneno ya uelekevu! Lakini kuhoji kwenu, je! Kumeonya nini? (Ayubu 6:24,25). Kila Ayubu akiangalia na kujitathimini haoni jambo, ndipo anasema jamani, niambieni nimekosa nini sio kunisomesha tu maneno, niambieni mimi nijue maana kuhoji kwenu hakunisaidii kitu, niambieni nimekosea wapi?

Angalia tabia ya Ayubu. Sio tu kwamba alikuwa hatendi dhambi ila “alijiepusha na uovu” kwa kiwango kwamba hata alitoa sadaka na toba kwa watoto wake ili isije ikawa wanatenda dhambi au kumkufuru Mungu wakati yeye hajui! (Ayubu 1:5). Ayubu alifika kiwango cha kufanya toba hata kwa dhambi ya kudhaniwa achilia mbali aijuayo, leo anaambiwa “mabaya haya ni kwa sababu umetenda dhambi”! jambo hili likamsumbua Ayubu. Hata leo, mbona wanadamu wanazidi kuwaza namna hii? Yaani mmoja wetu akipatwa na mabaya akili zinakimbilia kufikiri ni kwa sababu ya uovu wake, na sasa analipwa sawa na matendo yake! Kwanini tusijifunze kwa Ayubu?

Katika mambo yote, yaani yalikuwa mengi, Ayubu hakutenda dhambi. Mara nyingi Jaribu linakuwa moja ila linakuwa na awamu zake nyingi. Kwa mfano, mtu anaweza asizini, ila katika mchakato wa kuepuka zinaa, kashatukana, tamani, laani, pigana, kusema uongo, nk. umeona hapo? Je! Huyo naye kashinda jaribu? Kwanini kuruka majivu na kukanyaga moto? Sasa angalia tena kwa Ayubu, haya ndio majaribu ya Ayubu, alipewa majaribu mawili, kwanza kuguswa mali zake na pili, kuguswa mwili wake, lakini ukiangalia utaona wanakuja watu hapo, mkewe na rafiki zake ili Ayubu akosee na kutenda dhambi NYINGINE. Lengo la Ibilisi ni utende dhambi, na usimche Mungu, haijalishi ni dhambi ipi au humchi Mungu kwa mtindo gani. Katika mambo yote, Ayubu hakutenda dhambi kwa matendo, kinywa wala mawazo.

Jifunze kujua na kutambua majaribu yako. Jifunze kujua jinsi ya kushinda kwa halali, na jifunze kusimama peke yako bila kumlaumu mwingine kwa kushindwa kwako kwa maana hatukuitwa kwa makundi bali mmoja mmoja. Jifunze kujua mchakato na vipengele vya muhimu kujilinda ujaribiwapo ili upate ushindi kamili. Nguvu zako zinatoka wapi wakati wa Majaribu?

Heri mtu yule ambaye anamcha Mungu kwa sababu AMEAMUA kumcha bila kujali kupungukiwa, kuwa na vingi wala kufanyiwa mema au mabaya na mtu awaye yote. Huyo ni kivutio kikubwa cha Mungu Baba.

Frank Philip Seth.

The Power of God in You!

Luke 10:19 “Behold, I give unto you power…”

I’m sure that you, like me, have read many inspirational stories over the years. The children of this generation are told stories all the time followed by the words “You can do anything if you put your mind to it.” I like that people are inspired. It’s better than being told “You are good for nothing and you won’t amount to anything.” Positive and encouraging words spoken over others is something God’s word encourages us to do but, those words are meant to be rooted in the promise of the Holy Spirit working in us and helping us reach our dreams. That is where the power to overcome comes from! To think we can do anything that is significant in His eyes without His guidance and direction and help is futile thinking.

Any power within us is only the power of God.  Before you give your life to Jesus Christ, God’s Word makes it clear that you are stuck in Satan’s grip and power. No one wants to hear that. You might think, “How could that be possible? I’m not under Satan’s power.” I remember thinking that when someone was sharing Jesus with me before I gave my life to Him. God’s Word makes it clear that when we receive Jesus into our hearts as Lord and Savior – we change kingdoms and are rescued from Satan’s power and brought under and given God’s power. Col. 1:13 says, “God who has delivered us from Satan’s power – the power of darkness, and has translated us into the kingdom of His dear Son Jesus..” Acts 1:8 then says, “But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses…”

If you want to see a world that is under Satan’s power but does not recognize it, go watch the movie-documentary “Super Size Me.” If you were to look into stats on the amount of money gambled and lost, the amount of money spent on alcohol and recreational drugs and the addictions and the problems and deaths they’ve caused, if you will look into the amount of money spent on cigarettes and the health issues and deaths they have caused, if you will look into the amount of money it takes police to catch, prosecute, and jail or imprison criminals, or the amount of money spent on our military to defend our country from enemies, you will find that we squander, waste, and spend the majority of the world’s wealth – literally trillions on evil or the protection from it. Surely this world is under Satan’s grip and his power. People don’t have the power do to do anything they want. They don’t even have the power to stop evil thinking and actions in their lives without the power of Jesus.

To most people the thought of power is more of a fantasy or a game, but not something they really give all that much thought to. God wanted us to not only know of His power but to experience it at the most base level of our lives – the power to make sound godly moment-by-moment decisions with the courage and strength to carry them out. Remember that the next time you begin something as simple as a diet! Forget what you’ve been taught by television and movies when you think of power.

Instead, think of it as the supernatural and inward strength of God working within you to actually live godly and upright in thought and actions in a world of corruption and evil. Think of it as the power bringing you courage and boldness to stand up for your faith in God and what you believe. Think of it as the supernatural power of God working behind the scenes to work through your prayers and to guide your steps and life. Think of it as strength from God to say “yes” to right choices and “no”to temptations!

“Behold, I give unto you power…”If you are a believer, God has made His power available to you. If you walk in faith believing in it because you know God promises it to you, then it becomes tangible to you. To be inspired is good, but motivation can be a flash in the pan – quick in coming and quick in departing. Faith in God’s power working within you should become the core of your belief system and a blessing and strength that you draw from day in and day out!

2 Peter 1:4 “And by that same mighty power, God has given us all of his rich and wonderful promises. He has promised that you will escape the decadence all around you caused by evil desires and that you will share in His divine nature.”

In His Love,
Pastor Tim Burt

Sababu saba zitakazokufanya kuwa mshindi…

Glory to GOD watu wa MUNGU, leo ninataka nizungumze na wewe Sababu saba zitakazokufanya kuwa Mshindi Duniani…Zifuatazo ni Sababu hizo..

1.NENO LA MUNGU LIWE KWA WINGI NDANI YAKO..
Neno la MUNGU likiwa kwa wingi ndani yako ni Dhahili utakuwa Mshindi lakini ndani yako kukiwa na Maneno mengine kinyume na Neno la MUNGU unaweza ukatikiswa na adui na kujikuta umeanguka, ndio Maana Mfalme Daudi akasema “Moyoni Mwangu nimeliweka Nno lako nisikutende dhambi” Zaburi 119:11,Je moyoni mwako wewe umeweka Neno la namna gani??

2.MAOMBI/KUOMBA….
Daniel,Eliya,Mussa,Bwana YESU,nk Hawa wote walihakikisha wanaishi katika Maombi,Wakati Mwingine kwa kufunga,Bwana Yesu kuna sehemu aliwaambia wanafunzi wake hamkuweza kukesha name hata saa moja

Mathayo 26:40 “Akawaendea wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, Ndiyo kusema hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? 41 Kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho i tayari lakini mwili ni dhaifu.”

3.MAONO..
Hakikisha katika maisha yako Duniani unakuwa na maono, (Yaani mtazamo wa Mbeleni) hata kama wenzako hawajafika wewe unasema nitafika, usiishi bila maono, ukiwa na maono mipango yako inakuwa inaenda vizuri pasipo na shida.

Bila ya kuwa na maono ya wapi unaelekea ni rahisi kuchukuliwa na upepo na kupelekwa usikokutazamia. Maono yatakufanya ujue ni nini ufanye kwa ajili ya Mungu na maisha yako kwa ujumla.

Mithali 29: 18 Pasipo maono, watu huacha kujizuia; Bali ana heri mtu yule aishikaye sheria.

4.KUTOKUWA NA TAMAA YA VITU VISIVYOFAA
Kuna watu wanatamani vitu visivyofaa ambavyo ni kinyume na agizo la MUNGU, Ndiyo maana MUNGU akasema usitamani mke wa jirani yako,wengine wanatamani mali za wengine bila kujua chanzo chake na wengi wamepotea kwa namna hiyo

Zaburi 119:37 Unigeuze macho yangu nisitazame yasiyofaa, unihuishe katika njia yako.

5.AMBATANA NA MARAFIKI WEMA..
(Mithali 27:17) Chuma hunoa chuma. ni dhahili chuma hakiwezi kunoa embe angalia marafiki zako wanakunoa au?? angalia mtazamo wao, kuwaza kwao,nk..Wao waliokutana na Marafiki wabaya, ambao wamesababisha mpaka maono yao kufa na kurudi nyuma kwa kumuacha BWANA YESU KRISTO..Wapo waliokutana na marafiki wabaya waliokuwa na lugha chafu na kusabadilisha..Je una marafiki wa aina gani??

6.KUTOMWEKEA MUNGU MIPAKA

Hii ni hali ya mwanadamu kuamini kuwa Mungu anaweza hili na hili hawezi…kitendo hiki Mungu anakiita kuwa ni ‘DHARAU’ kwake… Zaburi 78:41 inasema, “Wakarudi nyuma wakamjaribu MUNGU; Wakamwekea MPAKA Mtakatifu wa Israel” Mstari huu wa Zaburi unaelezea maisha ya wana wa Israel njiani toka Misri kwenda nchi ya Maziwa na Asali-Kanaani. Biblia inaeleza jinsi Musa alivyowatuma wapelelezi 12 kwenda kuipeleleza nchi ya ahadi waone kama kama kweli ni nchi ya ‘Maziwa na Asali’…10 kati yao Waliporudi walirudisha ripoti ya kuwa kweli ile nchi ni ya maziwa na asali, ila inakaliwa na Wanefili-wana wa Anaki…majitu na ya kwamba wao ni kama panzi tu na hawawezi kwenda na kuimiliki. Joshua na Kalebu walileta habari njema…waliona kwa macho lakini wakazungumza kile ambacho ni ‘UHAKIKA WA MAMBO YATARAJIWAYO’ wakamwamini Mungu kuwa aweza kuwapa ile nchi kuwa milki yao sawa na alivyomwapia Ibrahim (Hesabu sura ya 13 na ya 14) na wote waliomwekea Mungu mpaka walikufa huko jangwani, hawakuingia nchi ya ahadi…WALIFUPISHA MAISHA YAO KWA KUTOKUAMINI KWAO…Ila Kalebu aliishi muda mrefu sana, alikuwa na nguvu kama za mtu wa miaka 40 hata alipokuwa na miaka 85( soma Joshua 14:6-14) na inaeleza pia ya kuwa Joshua alikuwa MZEE SANA, alikufa akiwa na miaka 110 lakini alikuwa na nguvu zake kamili mpaka pale BWANA alipompumzisha(Joshua24:1-29)Kama unataka kuwa na maisha marefu, na unataka kuziongeza siku zako…ishi maisha ya IMANI…Usimwekee Mungu mipaka, kumbuka, “Njia zake zi juu mno na fahamu zake pia” Isaya 55:8-11

7.KUACHA DHAMBI

Dhambi ni mbaya…inakutenga mbali na Mungu (Isaya 59:1-2) lakini kibaya zaidi inapunguza maisha yako…inakufanya ufe kabla ya muda wako…Unafurahia kuishi maisha ya dhambi? ni mzinzi, mwongo, msengenyaji, usiyesamehe,mwenye kinyongo, kisasi nk? Unajipeleka kaburini kabla ya wakati wako…unafanya kazi ambayo mshahara uitwao ‘MAUTI’ utaupata.Katika Warumi 6:23 Biblia inasema, “Kwa maana mshahara wa DHAMBI ni MAUTI(KIFO), bali karama ya Mungu ni uzima wa Milele katika Kristo Yesu Bwana wetu” pia Biblia inasema, “Roho itendayo DHAMBI ndiyo itakayokufa”Maisha ya dhambi yanakata muda wa mtu wa kuishi…Ni wangapi waliokufa wakiwa vijana wadogo kwa sababu ya UKIMWI kwa kutoikwepa dhambi ya Uzinzi? au ni Wezi wangapi wamekufa wakiwa katika harakati za kuiba?Dhambi ni adui mkubwa kwangu na kwako!

–Mwl.Conrad..

Kukosa maono ni sababu ya kushindwa kwako – II

maono

Inaendelea kutoka https://strictlygospel.wordpress.com/2015/01/27/kukosa-maono-ni-sababu-ya-kushindwa-kwako-i/

Kutokuwa na vipaumbele katika maisha.

Kukosa maono kunapelekea mtu kushindwa kujizuia na huku kushindwa kujizuia ndikokutokuwa na vipaumbele. Mtu yeyote mwenye maono ni lazima atakuwa na vipaumbele vyamsingi  katika maisha yake na vipaumbele  hivyo umpelekea kufikia utimilifu wa maonoaliyonayo.

Vipaumbele ni vitu ambavyo upewa umuhimu wa hali ya juu na upewa umakini mkubwazaidi ya vitu vingine vyote. Na vitu hivi uweza chukua muda mwingi wa mtu kuliko vituvingine  vyote  na  mtu  uwa  makini  sana  kutoruhusu  vitu  vingine  ambavyo  vitaharibuutaratibu uliopo. Vipaumbele upelekea utimilifu wa maono aliyonayo mtu na umfanya mtukuzingatia kuwa sehemu sahihi, wakati sahihi na watu  sahihi.

Kwa mfano mwanafunzi  awapo shuleni  ni  lazima awe na vipaumbele  vya msingi  kamakumtumikia Mungu kama balozi wa Yesu katika eneo asomalo na kusoma kwa bidii zotekwa kuwa ni jukumu la msingi pia lililompa kuwepo mahali hapo. Na si kwa wanafunzi tubali  hata  aliyepo  kazini  ni  lazima  awe  na  vipaumbele  vya  msingi  vitakavyompelekeakufanikiwa katika kufikia hatima yake iliyo njema.

Hasiye  na  vipaumbele  ufanya  mambo  yake  pasipo  mpangilio  na  uwa  ni  mtu  asiye  namisimamo juu ya yale ayafanyayo na ukosa kujitoa kikamilifu katika mambo ayafanyayo.

Katika vipaumbele ni vyema kuzingatia kuwa kila jambo katika ulimwengu huu lina majirayake, na nyakati zake na utambuzi huu utamfanya mtu kufanya kitu sahihi katika wakatisahihi na kuepuka kufanya jambo ambalo lipo nje ya wakati.

MAMBO YA MSINGI KATIKA KUFANIKISHA VIPAUMBELE VYAKO.

– Chagua marafiki sahihi.

– Kuwa mahali sahihi, sehemu sahihi na ukifanya jambo sahihi.

– Kila  jambo ulifanyalo zingatia  wakati  kwa kuwa kila  jambo lina  wakati  wake namajira yake/ukomboe wakati.

– Ishi kwa malengo, timiza malengo yako.

– Usiishi maisha ya kuigiza, ishi maisha yako.

– Tumia vyema fedha uzipatazo hata kuweka akiba ya kukusaidia baadae.

– Kuwa hodari na moyo wa ushujaa/ usiogope kwa kuwa yapo mengi yaogopeshayo ilasababu ya kutoogopa ni kuu zaidi ya hayo yote.

– Mwamini Mungu.

– Jiamini wewe mwenyewe kuwa unaweza.

Matumizi mabaya ya muda.

Kukosa maono pia kunamsababisha mtu kutotumia muda wake vizuri hii ni kwa sababuhana  kitu  kinachomchochea  kutumia  vizuri  muda  wake  kwa  kuwa  maono  ni  kamamuongozo  unaomchochea  mtu  kufanya  kazi.  Kuna  msemo  unasema,  ‘Time  wasted,  lifewasted’ kwa kumaanisha kuwa kupoteza muda ni kupoteza maisha, hii ni kwa sababu mudakamwe hauwezi  kujirudia yaani  ukienda umeenda.  Kila saa tulipatalo hapa chini  ya juatwapaswa kulitumia vyema kwa kuwa halitokuja kurudi tena na haliwezi kukusubiri wewekutokana na uzembe au kutojitambua kwako.

Matumizi  mabaya  ya  muda  ni  pamoja  na  kujishughulisha  na  kufanya  mambo  ambayohayatakusaidia  kufikia  malengo  yako,  kwa  mfano  kutumia  muda  mwingi  kuangaliatamthilia,  filamu  na  kufanya  michezo  mingi  isiyo  na  mchango  wowote  wa  kukufanyaufanikiwe katika maisha yako.

Hii  utokea  kwa  vijana  wengi  sana  kuwa  na  matumizi  mabaya  ya  muda  kwa  kutazamamifululizo ya matamthilia kwa muda mwingi na wengine utumia hata muda wa kusoma au kazi na muda wa kumfanyia Mungu ibada, wengine pia umaliza muda wao mwingi kuchezamagemu ambayo uchukua muda mwingi pia sana, na wengine utumia muda mwingi katikamitandao ya kijamii. Vitu vyote hivi uwa na uzuri wake na ubaya wake na uweza msaidiamtu au kumuharibu kabisa;  ila ni  vyema kuzingatia sana muda kwa kufanya mambo yamsingi zaidi  ambayo usaidia katika kufikia mambo ya msingi na hata kugundua mambomakubwa. Wengine wamekuwa wakiamini kuwa hawawezi kugundua mambo makubwa ilatatizo moja wapo ni matumizi mabaya ya muda.

“ukitaka  kufanya  mambo  makubwa  na  yakatokea  na  kuushangaza  ulimwengu,hata  kuweka  historia  ya  kuishi  kwako  kwa  kugundua  na  kufanya  mambomakubwa ambayo wengine hawayafanyi ni lazima uwe makini katika matumizi yamuda wako kwa faida na kwa busara kwa kukwepa kila kitu kisicho na faida”

Kwa Waafrika suala la matumizi mabaya ya muda kwao limekuwa ni kawaida sana na watuwengi  wamekuwa  na  tatizo  la  kutoheshimu  muda.  Kuna  msemo  ambao  umekuwa  nikichocheo kikubwa cha watu kushindwa kutumia muda wao vizuri, na kichocheo hiko nineno ambalo upendwa sana kutumiwa haswa nchini Tanzania lisemalo, “muda wa kizungu,na muda wa Kiswahili/Kiafrika,”  maneno haya yamesababisha watu wengi kuendelea natabia ya matumizi mabaya ya muda katika miadi/mapatano yao na mambo mengine mengitu.  Katika matumizi  ya muda waswahili  wakitaka kuanza shughuli  saa 3:00 utoa taarifakuwa tukio litaanza saa 3:00 ya kizungu na uamini kuwa saa 3:00 ya Kiswahili katika miadini sawa na saa 4:00 ya Kiswahili au utoa taarifa kuwa tukio linaanza saa 2:00 wakijua kuwawatu watachelewa mpaka saa 3:00 ndo waanze. Tiba ya tabia hii ni kuanza katika muda wamapatano hata kama watu wamechelewa kwa kufanya hivyo siku nyingine itafanya wawahizaidi. Matumizi mabaya ya muda umfanya mtu kutofikia mambo mengi na kuyafanya kwausahihi. Si kweli kuwa kuna muda wa kizungu na muda wa Kiswahili, ni vyema kwa kilammoja kuzingatia matumizi ya muda na kuheshimu matumizi hayo.

Mungu Anaona Ambayo Wengine hawaoni juu yako.

Ikiwa Mungu aliona taifa kubwa ndani ya Yakobo mchunga mifugo wa Labani, akaonaWaziri Mkuu ndani ya Yusufu mfanya kazi wa ndani na mfungwa kule Misri, akaonamkombozi wa Israeli kwa Musa mchunga mifugo kule Midihani kwa Kuhani Yethro,Akamwona  Mwamuzi  wa  Israeli  Gideoni  yeye  Ambaye  alikuwa  dhaifu  na  kutokakatika familia ya hali ya chini sana, Akamwona Yefta aliyekataliwa na ndugu zake nakumfanya kuwa mwamuzi wa wana wa Israeli, Akaona Mfalme wa Israeli ndani yaDaudi Mchunga mifugo na hakutazamiwa hata na baba yake, Akaona Mwokozi waulimwengu na Mfalme wa mataifa katika Zizi la Ng’ombe (Yesu), Leo hazuiwi na haliuliyonayo  wewe  kukufanya  mtu mkubwa,  usiache  kumtumaini  ni  lazima atafanyaalichokusudia kwako.

–Na: Mwl. Kelvin Kitaso