Ushindi dhidi ya Upinzani – Mama Makange

DSC_0004

MAANDIKO: NEHEMIA 4: 1 – 23
MST. KUMB. ZAB. 37: 39;

NA WOKOVU WA WENYE HAKI UNA BWANA,YEYE NI NGOME YAO WAKATI WA TAABU.

KWELI KUU: Maombi, umoja, Ushirikiano na moyo kwa ajili ya kazi ya Mungu huleta ufanisi mkubwa sana. Kanisa lijihadhari sana juu ya vita vya ndani ya Kanisa.

KUSHINDA KUVIZIWA KWA MAOMBI NA ULINZI WA USIKU NA MCHANA

NEH. 4: 10 – 23.
– Kuviziwa ni ile hali ya kufuatiliwa kwa siri kwa lengo la kutia hatiani au kuangamiza, na kwamba hatua ya kwanza kabisa kuelekea kwenye kuvuka mitego iliyowekwa ni kuwa na tahadhari kwanza ya mwenendo wako mzima kwamba uko salama/sahihi katika mapito yako yote na mipango yote, hatua ya pili ni kukesha. 1Pet. 5:8; Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba angurumae, huzunguka , zunguka, akitafuta mtu ameze .

- Kukesha (be on the watch) – kuwa macho kwa malengo au matarajio mahsusi. Kukesha ni kungoja kwa uvumilivu kwa kusudi la kulinda/kuhakikisha usalama wa kitu cha thamani mtu alichonacho.

- Huwezi kuwa macho au kukesha kwa jambo ambalo hujaona uthamani wake, tunaona watu wakitumia gharama kubwa kuweka walinzi (wakeshaji) kwa ajili ya usalama wao na mali zao. Tunaona watu wa taaluma Fulani wakiwa kwenye ngazi za kufanya maamuzi makubwa yanayotegemewa wakiwekewa ulinzi (wakeshaji) ili kuwa hakikishia usalama wao

- Mungu mwenyewe ameweka wakeshaji wa kulinda vitu vyake vya thamani; Mwz 3: 22-24- Kwakuwa asili ya Mungu ni Mtakatifu, alipoona kwamba Mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wake ameasi amri yake alimfukkuza na ili asitwae matunda ya mti wa uzima na kuyala na kuishi milele kama Mungu, aliweka ulinzi (wakeshaji) katika njia ya kuuendea mti wa uzima ili Uungu wake usinajisiwe.

- Kwa hiyo mtu anakuwa macho/anakesha pale tu napokuwa ametambua uthamani wa kile ambacho anakesha kwa ajili yake. Watu na Nehemia walikesha kwa sababu kwanza lengo lao lilikukwa ni kurudisha heshima ya Mungu kwa Taifa la Israeli na kwa mji ulioitwa kwa jina la Mungu wao, Neh. 2: 1 – 5, 17. Waliona thamani ya Mungu na ya mji wao.

- Ukisoma sura ya kwanza ya kitabu cha Nehemia na kuyaangalia kwa makini maombi yake, yalikuwa ni maombi ya kutaka rehema za Mungu baada ya kutambua kwamba hali ile dhaifu ya mji wa Yerusalemu ni kwa sababu ya uasi wao wa kutozishika sheria ambazo Mungu aliwapa Watumishi wake.

- Ndio maana akaomba fadhili za Mungu ili ampe kibali aujenge tena mji ili watu warejee kwa Mungu wao na Mungu aurejee mji wa Yerusalemu. Watu hawa walijitabisha sana kwa sababu walikuwa wanautambua uthamani wa Mungu maishani mwao, ndio maana kwa juhudi zote Nehemia alianza kwa kukesha peke yake akimtaka Mungu ampe nafasi ya kwenda kujenga tena Yerusalemu. Neh. 1: 4 – 6.

- Mtu anayekesha mara zote pamoja na kuona uharibifu lakini pia anaziona fursa ambazo ziko kwa ajili ya kuleta usalama kwake na kwa kundi la Mungu. Unajua Mungu peke yake 2 ndiye ambaye ametoa fursa sawa kwa wote lakini inategemea kiwango cha macho ya mtu kuweza kuziona fursa hizo ili kuzitumia vyema na kuleta matokeo chanya.

- Kwa kuziona fursa hizo mtu huyu atapanga mikakati ya makusudi ya kumletea ushindi katika yale ambayo anakabiliana nayo. Neh. 4: 16 – 23, Nehemia hakuridhika tu na ile hali ya kuona kwamba adui amekata tamaa na kuwaachia lakini alijihakikishia ulinzi endelevu.Kwa kuweka zamu pamoja na kumfanya kila mtu aone umuhimu wa kufanya majukumu yake huku akijihakikishia usalama wake na wa ndugu zake.

- Kwa nini kujihakikishia ulinzi endelevu? Maandiko yanasema kwa sababu mshitaki wetu anazunguka zunguka akitafuta mtu ili amwangamize au amtie hatiani. Ayub. 1: 6 – 7.

- Swali la Mungu kwa shetani ni kwamba unatoka wapi? Jibu la shetani anasema natoka katika kuzunguka zunguka. Shetani anauzungukia mwenendo wako mzima na mipango yako yote na haishii hapo anakufuatilia hata jinsi unavyojihudhurisha mbele za Mungu.

- Kwa hiyo kukesha kunakoendelea au ulinzi endelevu ni wa muhimu sana kwa kusudi la mtu kujihakikishia uhalali wa kupokea ahadi zake kwa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu hakuliacha neno la Samwel kuanguka chini lakini aliliruhusu neno liyaumbe maisha yake ndio maana akawa mwamuzi na nabii ambaye alitumika bila kumkosa Mungu kuanzia mwanzo wa huduma yake hata mwisho. (As Samuel grew up the Lord was with him and
made everything that Samuel said come true).

- Kwa kuwa Samwel alikesha alipokaa ndani ya nyumba ya kuhani ambaye watoto wake walikuwa waasi aliweza kupata uhalali wa kupokea ahadi ya kusema neno na lile neno kuthibitika.

- Usidhani kwamba watoto wa Eli hawakumshawishi Samwel kutenda kinyume na Bwana, kwani kwanza wao pale palikuwa ni nyumbani kwao na pia walikuwa watoto wakubwa ambao ilimpasa Samwel kuwasikiliza. Lakini kwa kuwa Samwel alikuwa na kawaida ya kulala katika hekalu la Bwana tena karibu na Sanduku la agano hakuvutwa wala kushawishwa moyo wake kuzifuata njia mbaya za wana wa Eli. 1Samw. 3: 2 – 4.

- Unajua ukiwa umemwekea Bwana shauku yeye anauteka kabisa moyo wako na wewe unakufa ganzi kwa mambo ya dunia lakini unakuwa sensitive kwa mambo ya Mungu. 1Pet. 4: 2 – 4.Maandiko yanasema mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Hatujikazi kutokutenda dhambi bali tumeikinai dhambi na mazalia yake.

- Kwa hiyo kukesha kwako kutakuwa ndio nanga itakayofanya usitikiswe wala kung’olewa katika maazimio na maagano yako na Bwana.

ANGALIZO:
Hatua hii  ya vita ina gharama kubwa kwani haihitaji mtu kuziweka silaha zake chini hata  kama hajasikia tetesi za vita bali ni kukaa macho kwa kusudi la kukabiliana na chochote ambacho kinaweza kutokea wakati wowote. Kumbuka kwamba mshitaki wetu anazunguka zunguka hivyo sio kwamba amelenga kwenda mahali Fulani bali popote atakapoamua kwamba ndio mtego wake anapouweka anauweka, hivyo ili nishinde ni lazima nikeshe.

- Kukesha /(kungoja)/ kuwa macho kuna faida nyingi kiroho ambazo hazionekani kwa dhahiri katika mwili, ndio maana kunahusisha kuwa na subiri na uvumilivu. Mark. 6: 30 – 44.Unaweza ukaona kwamba andiko hili linahusiana vipi na kukesha na kushinda kuviziwa. Tunaona kwanza Wanafunzi walikuwa wametoka kufanya kazi ya kuchosha hata Bwana. mwenyewe akataka wapate mahali faragha angalau wapumzike kidogo na kula chakula.

- Lakini walipoondoka tu watu wakaenda kwa miguu wakatangulia kufika kule ambako Yesu alitaka angalau Wanafunzi wake wapumzike. Jambo hili lilifanya ratiba ya Yesu ibadilike na kuendelea kuwafundisha makutano hata muda mwingi ukapita. Hapa wanafunzi bado
walikuwa hawajala wala kupumzika.

- Kwa kuwa kukesha ni gharama Yesu akatangulia kuliona hitaji la Makutano la kupewa chakula. Kumbuka kwamba wanafunzi walikuwa bado hawajala, lakini Bwana akatoa kipaumbele kwa makutano. Tunaona kwamba Wanafunzi hawa hawa ndio ambao walioambiwa wawahudumie watu, hata wakala mpaka wasaza.

- Hatua iliyofuatia ndio inayoonyesha faida ya kungoja/kuingia gharama ya kukesha pale walipokusanya vipande vya mikate na samaki vilivyobaki walipata zaidi ya vile ambavyo walitarajia/ yaani zaidi ya vile ambavyo waliwapa watu.

- Pale mtu anayekesha anapoona kana kwamba anateketea hapo ndipo anaiinuliwa na Bwana na sio faida katika ulimwengu huu tu bali heshima kubwa katika ulimwengu ule ujao, Dan. 12:3

- Faida nyingine kubwa ya mtu huyu anayekesha ni kuwa na uhakika wa usalama wake katika Ulimwengu huu na uhakika wa kule aendako. Math. 25: 10. Mtu anayekesha hana matendo ya kubahatisha bali anakuwa na hatua za uhakika katika yale yote anayoyatenda na anayotarajia kuyatenda.

- Kwa hiyo kwa ujumla wa somo hili la ushindi dhidi ya upinzani, mteule atashinda na zaidi ya kushinda kama yeye mwenyewe ameamua kwamba ni lazima ashinde.

 Yaani ushindi wangu hauko mikononi mwa Mungu au mikononi mwa mtu bali umo katika uwezo wangu mwenyewe kwamba ninaamua kuyapangaje maisha yangu kuelekea kwenye kushinda au kwenye kushindwa. 2Pet. 1: 3 -11.

- Mungu ametupa kujua uwezo tulionao dhidi ya mpinzani wetu, ametufunza mbinu za kutumia ili kumshinda adui, ameziweka wazi mbinu za adui anazotumia mbele yetu, kwa hiyo ni wajibu wetu kama tutaamua/tutaridhia kuyafuata maelekezo yake ili tushinde au tutegemee akili zetu ili tushindwe.

- Ushindi wetu umehakikishwa kama tumejihakikishia kumfuata Bwana kwa nia ya kumkubali

Note: Hakuna muijiza wa kushinda kama sitamtafuta Bwana na kukaa katika sheria yake na pia kutumia akili kama ipasavyo; na kuepuka uvivu wa kiutendaji na uvivu wa kifikra. Ni lazima wakati wote niwe macho ili nione na kutambua kwamba katika kila changamoto ninayokutana nayo Bwana ameniwekea fursa ya kutoka hatua moja ya chini kwenda kwenye hatua ya juu zaidi.  Ni lazima pia uelewe/nielewe kwamba fursa ni kitu cha thamani sana ambacho huweza kumfikisha mtu kwenye hatima yake lakini ambacho hakionekani na mtu ambaye hatajitaabisha kutaka macho yake yatiwe nuru. Mith. 17: 8. Amen.

Na
Mama Makange
2/6/2013

Kwanini Yanipasa Kuokoka?

kondoo

Inakupasa ndugu kuupokea wokovu kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu, Watu wengi sana wamezoea kusema hayakuwa mapenzi ya Mungu, au wengine kuomba hivi “ Mapenzi ya Mungu yafanyike” tena wengi wameizoelea ile sala kuu kila waendapo kwenye makusanyiko mbalimbali huisema ile sala kuu na katika hiyo sala kuu kuna eneo ambalo wanaomba wakisema “Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni” (MT 6:10). Ninaamini hata wewe sla hii unaifahamu na unamuomba Mungu kila mara mapenzi yake yatimizwe hapa duniani au kwako,kwa jamaa zako na ndugu zako, Lkini nikikuuliza swali je! Unayajua mapenzi hayo ya Mungu amabayo unataka yatimizwe hapa duniani! Bahati mbaya watu wengi hawayajui hayo mapenzi ya Mungu.

Ukisoma maandiko matakatifu utaona kuwa miongoni mwa hayo mapenzi ya Mungu, hili la kila MTU aokolewe au AOKOKE! Ebu sikia maneno haya ya semavyo “Hili ni zuri,nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu; ambaye hutaka watu wote waokolewe, na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja,mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake”. (1Timotheo 2:3-6)  Kama kuna jambo ambalo limepata kibari au limekubarika na Bwana Mungu na  yeye analiona ni zuri, hili la watu waokolewe, na mtu huyo ni wewe!  Kwa nini wewe uokoke? Jibu mojawapo ni hili una kuwa unayatimiza mapenzi ya Mungu. Mungu anataka wewe uokolewe na Mwokozi ni mmoja naye ni Yesu Kristo.

Usipo okoka fahamu una kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, na mtu yeyote yule asiye ya tenda yaliyo mapenzi ya Mungu hata upata uzima wa milele, kwa hiyo na kushauri leo kubali mapenzi ya Mungu ya timizwe kwako, au kwa ndugu na jamaa zako. Watu wengi wanayazuia mapenzi ya Mungu yasifanyike kwao,au kwa watu wengine, lakini kwa bahati mbaya huwa hawajui kuwa wao ndio kizuizi cha mapenzi ya Mungu kutimizwa kwao au kwa watu wengine, unaweza kusema una maana gani?

Sikiliza, unapokataa au unapokataza  watu wengine  wasiupokee wokovu unakuwa unayazuia mapenzi ya Mungu, na jambo hio ni dhambi. Watu wengine huwazui watu wasiokoke, wewe unapolizuia jambo hilo kwa kulikataza, unakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, kumbuka Mungu anasema jambo hilo yeye analikubali,na  ni zuri kwake. “Hili ni zuri, nalo lakubalika mbele za za Mungu Mwokozi wetu; ambaye hutaka watu wote waokolewe….” (1Timotheo 2:3-6), Kwa ufupi unatakiwa leo ujue kuwa unapaswa kuupokea wokovu kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, si mapenzi ya watu fulani au ya dhehebu Fulani,  wokovu ni mapezi ya Mungu kwa kila mtu, Swali langu kwako, je! Umeokoka? Kama bado fahamu unayazuia mapenzi ya Mungu  nakushauri yaruhusu leo mapenzi ya Mungu yatimizwe kwako, kwa kuupokea huo wokovu.

–Mwakatwila

Wivu ungekuwa ni ugonjwa…

wivu

SOMO: WIVU UNGEKUWA NI UGONJWA, MADAKTARI WENGI BINGWA WANGEANDALIWA MAANA WATU WENGI SANA WANAUMWA UGONJWA HUU. MAANDIKO: YOH: 11:45-53

1. UTANGULIZI
Mojawapo ya tatizo ambalo limeleta madhara katika jamii nyingi duniani, ni wivu; wivu ungekuwa na sura, ungemshangaa hata uliye jirani naye anayekuchekea kwa nje; Wivu ni ile hali ya kutofurahia mafanikio ya wengine, ni ile hali ya kukosa furaha na amani moyoni unapojilinganisha na wengi waliofanikiwa; ni ile hali ya kuwa na maumivu moyoni kwa nini Fulani ndiye kafanya hivi badala ya mimi; kwa nini Fulani ndiye aolewe/aowe Fulani badala ya mimi; ni ugonjwa unaokula furaha na amani ya watu wengi kimya kimya, umesababisha madhara mengi sana kwa watu wengi, na kwa sababu ni ugonjwa usiopimwa maabara watu wakajulikana kuwa wanaumwa ili watibiwe, umeendelea kuwa ugonjwa wenye kuleta madhara makubwa na hasa kwa wana wa Mungu tangu nyakati za Kaini. Mwaz. 4 : 1 -13

– Pamoja na sababu nyingine nyingi walizokuwa nazo Mafarisayo, Masadukayo pamoja na wakuu wa dini ya Kiyahudi wakati wa Yesu na mitume wake; sababu mojawapo kubwa ya kumsulubisha msalabani ni wivu; walijua anakuja kuchukua nafasi zao, watu watawaacha, heshima zao zitaisha na hivyo kwa kutaka kulinda heshima zao; wakaona bora kumwondoa anayetishia heshima zao kuondoka!! Wakamtenda, kama mhalifu na mnyanganyi mtu ambaye hakuwa na hatia.

2. Wivu limekuwa ni tatizo lililojificha sana hata kati ya ndugu na ndugu!! Mwanzo 30:1 ( Rahel ) anamwonea wivu dada yake kwa nini anazaa na mimi sizai!! Mwz 3 : 37 :4 ndugu zake Yusufu wanaona wivu/ wanachukia kwa nini Yusufu anapendwa sana na Baba yetu kuliko sisi!! Mwz: 37:20, Mdo 7:9

– Unafanya vyema kuliko bossi wako na kupata heshima kwa watu bossi wako hakuambii, lakini ndani yake kama wivu ungekuwa na sura ungeiona. 1Samwel 18 : 5 – 9.

– Sauli alijaribu kujikaza kwa kumchukua Daudi nyumbani kwake na kumfanya kuwa mchukua silaha zake waendapo vitani lakini ndani ugonjwa wa wivu unamla – anapanga namna ya kumwondoa tu!! 1 Samwel 18 : 10 – 29; INATISHA MTU AKIWA NA UGONJWA HUU WA WIVU!! Hana furaha hadi amwondoe mtu mwenye haki!!

– Watawala wengi sana duniani wameaagamiza watu wengi sana hodari kwa hofu ya kuchukua nafasi zao; na hata katikati ya wateule Mitume walipambana sana na roho ya wivu maana ingewamaliza!! Yak. 4:1 – 2, Yak. 3: 14

– Hii roho iliyowatesa sana Wayahudi enzi ya injili ya Mitume. Mdo 13: 42-52, 17:1-9!! Yaani wivu ni roho ya ajabu sana inamtafutia tu mtu sababu ili kumharibia sifa yake ili kumwangamiza pasipo sababu ya msingi!! Hii inanikumbusha kisa Fulani cha Askofu Mkuu wa dini Fulani aliyemwonea wivu makamo wake eti kwa nini mikutano yake ya injili watu wanakusanyika wengi kuliko mikutano yake!! akaamua kumsimamisha asihubiri mwaka mzima??

3. Kwa wakati huu nataka niwaambie wote walio na ugonjwa huu wa wivu kwamba kadri utakavyozidi kuwa na wivu kwa mafanikio ya wengine, ndivyo daima utakavyozidi kushushwa na Mungu chini zaidi na yule unayemwonea wivu na kupanga njama za kumwua atazidi kustawi zaidi. 2Smweli 3:1. Hii ndiyo kanuni ya Mungu.

– Kadri walivyomtesa Yesu na kumzomea na kumwaibisha ili watu wamwite mlaaniwa, ndivyo Yesu alivyopata umaarufu zaidi duniani baada ya kufufuka, na hakuna Mfalme yeyote leo hii duniani anayefikia umaarufu alio nao Yesu Kristo katika jamii.

– Kadri ndugu zake Yusufu walivyomwonea wivu na kumtesa na kumuuza, ndivyo kadri alivyopata umaarufu machoni pa Farao kuliko wataalamu wake wote aliokuwa nao na baadaye kuinuliwa zaidi na zaidi. Mwanzo 41 : 37 – 45; Haleluya.

4. Dawa ya wivu ni kuacha kujilinganisha na wengine, acha kuwahukumu wengine maana mojawapo ya dalili za wivu ndani ya mtu ni pale anapojikuta hafurahii mafanikio ya watu wengine zaidi ya kuona makosa yao!! Ni pale anapoanza kujiona kuwa wao wana neema na upendeleo kuliko yeye; nasema kweli kama vile mchwa wanavyokula nguo taratibu taratibu, ndivyo wivu unavyokula kiroho cha mtu na baraka zake. Mchwa ukishakula nguo za mtu anatengeneza tope Fulani juu yake; na wivu nao ukishamwingia mtu unakula na kutupilia mbali kabisa mafanikio yake. Wivu ndiyo njia ya mkato na fupi sana anayotumia ibilisi kuharibu mafanikio ya mtu hata kama ni kihuduma. Na hakuna jambo linalomrudisha mtu aliyeokoka nyuma kwa haraka sana kama kujaribu kujilinganisha na watu wengine katika viwango ambavyo wamevifikia kwa muda mrefu!!

– Kaini alimwonea wivu ndugu yake, akaishia kulaaniwa na Bwana Mwanzo 4 : 10 – 14

– Rahel akamwonea ndugu yake wivu, akafia njiani. Mwz 35 : 16 – 19 na akazikwa tu njiani mahala pasipo rasmi!!

– Sauli akamwonea wivu Daudi akaishia kujiua. 1Samwel 31: 3 – 6

– Absalomu akamwone wivu baba yake Daudi na kutaka yeye ndiye atawale; akaishia kuadhibiwa hata na miti kabla hajauawa!!
2 Samwel 18 : 6 – 15.

– Waliomwonea Yesu wivu waliishia kuliwa fedha zao na ukweli ukaendelea kuhubiriwa. Mt: 28: 11 – 15

Baraka tele juu ya kila mmoja wenu.

–Askofu Dr. L. Mwizarubi
20/4/2014

This is What Happens When We Worship the Lord

timm

by Pastor Tim Burt

One morning while I was praying and worshiping the Lord, the Lord spoke to me. It was very clear and what He said was a fresh word to my heart. By that I mean that I had never had the thought He was communicating to me. As I was worshiping Him He spoke to my heart and said, Tim, worship isn’t for my benefit. When the Lord speaks to me He usually doesn’t say a lot. He’ll make a statement and then as I think and pray about what He has said, His words—the thoughts He wants me to understand, just seem to follow. Sometimes scriptures or stories from the Word will instantly come to mind and I know the Lord is teaching me and revealing more of Himself to me.

As I began to think about what the Lord said, I heard more. I heard Him say, I am not ego deprived.That was all I heard. I just began to meditate further and think about what the Lord had spoken. Suddenly, it was as if the lights came on.

I am a worshiper of God and always have been since I gave my life to Jesus. I was so thankful for Him saving me that I always wanted to find ways to express my thanks and love to Him. Besides that, the Word of God instructs us to worship the Lord. The Lord alone is worthy of and deserves our worship and I’ve never questioned it. Yet now I could see worship in a new light. The Lord said, Tim, worship isn’t for my benefit.The Lord was showing me that worshiping Him was for my benefit, not His. It was so easy to see. And so true!

Sometimes life seems like more than a plateful. As a man, a husband, a father, a Pastor, a son, a brother, a friend, and a Christian, it can sometimes seem like there are so many responsibilities—so many things I should do and do well. I want to be good at every one of these things. I want to be diligent and do what’s right and show the proper respect and love and friendship while being responsible to each of these areas of my life. Because I do, it brings me to this simple truth; outside of God, I can’t do it. Jesus warned us of that in John 15:5 (NIV).  “He said, ‘I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing.’”

It’s only when I’ve ever thought I could do all this and attempted to do it in my own strength that I’ve fallen flat on my face feeling overwhelmed or like a failure. God never created us to live outside His grace, strength, and help. The grace of God is His supernatural help given to us to do all the things He has given us to do well. He knew we’d feel overwhelmed without Him. He wanted us to lean on and count on Him—on His grace. When we learn to really focus on the greatness of our God and upon the covenant of blessing He established with us and for our benefit, when we meditate on His love that surpasses human understanding that He has for us, when we truly believe He desires and is willing to help us, then and only then will we lean on Him, ask, and have faith in His grace to help us. We would gain the strength to look anything in the eye and know He’d help us handle it. When we did, then we’d feel like the writer of Psalm 46:1-3 (NIV) who wrote,  “God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging.”

You have to admit, if you were anywhere near mountains falling or caught in roaring seas, you’d be shaking in our boots. These are the kinds of things that cause instant panic. But the revelation being shared in these verses is that when God is worshiped and magnified for who He is and His love toward us, His presence grows within us. A revelation of His love grows within us. He becomes almighty God and our problems and feelings of being overwhelmed shrink in the light of His faithfulness, His promise and His love. Then we are strengthened to take on the day and the challenges before us a step at a time knowing His grace is there to help us!

That is why the Lord said to me, Tim, worship isn’t for my benefit. Worshiping the Lord is for us—for our benefit. Psalm 95:6-7 9 (NIV) says, “Come, let us bow down in worship, let us kneel before the LORD our Maker; for He is our God and we are the people of His pasture, the flock under His care.”Psalm 34:3 (NIV) says, “Oh, magnify the LORD with me, And let us exalt His name together.”

God is not egotistical. He does not tell us to worship Him for Himself. He tells us to worship Him so that when we look at the magnificence of the Heavens or of the creation around us—reflecting that He created it all, then we will also reflect that this great and magnificent God loves us and has adopted us as His children through Jesus Christ. Worshipping God strengthens us. That is why it is for us! Worship elevates the Lord in our hearts to His rightful place. When we worship the awesomeness of God, He is magnified in our spirit and the cares, worries and lies of the devil shrink. When we worship the Lord our faith grows in our heart and the supernatural help of God flows into our lives. When we worship the Lord, He becomes Almighty God and we become His children. Praise His Holy Name!

Psalms 89:15 (NLT) “Happy are those who hear the joyful call to worship, for they will walk in the light of your presence, Lord.” 

In His Love,
Pastor Tim Burt

How God See us!!

tim

Most of us look at ourselves in a mirror daily. We see what we see. You see yourself through your eyes and from perspective. Have you ever thought about how God sees you? Actually that thought scares too many people because they feel that in God’s eyes, they don’t measure up or they are in big trouble. They don’t want to think about how God sees them.

As a Christian, it’s important to learn not to look at yourself through your own eyes, but instead see yourself as God sees you. Do you know that this is the true key to supernatural change and what ignites the power to conquer your lame excuses for not obeying God in your life?

If you know the story of Moses, you know that the beginning years of his life were anything but normal. He was raised in the cross hairs of two cultures – Hebrew and Egyptian. They were two distinctly different religious and social cultures. It was easy for him to become confused over who he was in life and how he was supposed to walk his life out. He had to come to the place of discovery – deciding for himself what he believed and how he wanted to walk out his life.

At the time he finally mustered up the courage to choose the side of his Hebrew heritage and do something for God’s people, he failed in the worst way. He committed murder. Not on purpose. He was trying to protect a Hebrew slave from being beaten but through his efforts, he accidentally killed the Egyptian taskmaster. He panicked and fled giving up all his hopes and dreams for a great many years. That is until one day God called upon Moses to remind him of why He put him on this earth and to guide him toward his destiny. God asked Moses to step out in faith and do something for Him. Let’s read about it and as we do, begin to see the battle of excuses warring with the voice of God telling Moses who he was and who he could be with God working in and through him.

Exodus 3:9, “Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh that you may bring My people, the children of Israel, out of Egypt.”

We see Moses’ first excuse – those words that the devil teaches us all to parrot and build into our thinking – “Who do you think you are?”

Verse 11 – “But Moses said to God, “Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt?”

Moses struggled with his identity. He didn’t feel worthy or prepared and was sure there were others beside himself who were much more qualified. He was probably thinking – “God you’ve got to be kidding! I am absolutely incompetent to do this!” Moses was seeing himself through his own eyes and in his own ability rather than listening to God’s voice telling him that He would be with him to help him at every step. Moses, not unlike many of us, was afraid of failure. Most fears of failure in life are tied to the fear of the unknown, the scars of past failures, and of public opinion – What are others going to think? God answered Moses giving him a rod and the promise of signs and wonders to validate God was with him – the promise of a miraculous commissioning. Moses was still weak-kneed.

Look at God’s response. V12, “I will certainly be with you. And this shall be a sign to you that I have sent you: When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain.” What could inspire more confidence in anyone than a commission and promise from God that He will back you and be with you!”

Then Moses offered his second excuse. Verse 13 – “Then Moses said to God, “Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, “The God of your fathers has sent me to you,’ and they say to me, “What is His name? What shall I say to them?” God told him what to say.

Then Moses had his third excuse. Exodus 4:1 – “Then Moses answered and said, But suppose they will not believe me or listen to my voice; suppose they say, “The LORD has not appeared to you.”‘

God was so patient with Moses. He listened to his excuses and worked through each one with him. If you’re a dad and your child is telling you his excuses for being afraid to step out and try something,  are you as patient to help him? Are you as willing to help him? Part of who he becomes is connected to your support and encouragement – you being his helper, his friend, and his supporter.

God desired to use Moses in spite of his extensive flaws and contradictions. God addressed his excuses and objections with great detail, assurance and power. What did Moses do? Offer more excuses.

Number Four Excuse: “I’ve never been eloquent – I’m just not a good speaker.” God helped him through that.

Then Excuse Five: “I just can’t do it” – the one most people pull out of the bag before they walk away from God. Exodus 4:13 “But Moses again pleaded, “Lord, please! Send someone else.”

All of the great leaders in the Bible outside of Jesus Christ were flawed, fearful of doing what God asked them to do, and tempted to decline with excuses. It’s easier to make excuses about our inadequacies than it is to take on a challenge at God’s request. We’re plagued by self-doubt. We say we don’t have the right skills for the job, and like Moses we may worry that people, even our families, won’t buy into our leadership – after all, Jesus’ own brothers and sisters didn’t!

God discerned the traits of leadership in Moses regardless of all shortcomings.  God ended up bringing Moses brother Aaron in to help with the job assignment. That was God’s second best. Time and again He supported and reassured Moses by addressing his fears and objections and by promising to be with him giving him the tools he needed to succeed. God choose to cultivate and develop leadership in Moses which would eventually inspire the future leaders of Israel. He would become one who modeled the leadership of trusting God more than himself. This is where excuses are defeated  – when one knows who He is in God, not in himself. This is where men become godly men and women become godly women. This is where families become a powerful light. This is where churches become centers of influence changing cities, states, and nations.

When God is leading you to do even small things that you are afraid to do, remember Moses being paralyzed with fear and how God helped him and taught him the answer to the question, “Who am I?” God is no respecter of persons and is waiting to help answer that question for you! The fulfillment of your destiny begins with one step of obedience to God at a time.

2 Timothy 1:7 (NKJV) “For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.”

In His Love,
Pastor Tim Burt

UTISHO WA KUFUFUKA!!

msalaba
MAANDIKO: YOSH. 5: 1 (YOSH. 2: 1 – 24)

Mojawapo ya ahadi toka kwa Mungu wetu tunayemtumikia, ni pamoja na kutuma utisho wake mbele yetu (utisho wa Mungu wetu) huwa unatangulia daima mbele na kumfadhaisha adui yetu sana. Kutoka 23: 27 – 30

- Kwa kweli Yesu Kristo ni tishio, kwa wakuu wa dini ni tishio kwa Wafalme ni tishio, kwa mapepo na wachawi ni tishio, kwa wasomi ni tishio, kwa matajiri ni tishio, kwa askari ni tishio, kwa magonjwa na wafu ni tishio, nasi tunatakiwa kulijua hili na kulikiri daima hata tunapoona wengine wakiogopa na kukata tamaa kutokana na vitisho vya adui. Hes. 14: 6 – 9.

– Mpaka leo duniani kote, kufufuka kwa Bwana Yesu ni tishio kwa imani nyingine zote ambazo waanzilishi wake na umaarufu wao hatimaye waliishia kaburini na hawakutoka kamwe hadi sasa ilibaki mifupa tu makaburini na nyama zao zikawa chakula cha mchwa!!.

– Askari waliopewa kulilinda kaburi la Yesu, saa anafufuka walikipata cha moto!! Soma waliyoyakuta. Math. 28: 1 – 4, 11 – 15.

– Habari hii ya kufufuka kwa Yesu imeenea dunia nzima na adui hata anapojaribu kuifunika kamwe hataweza, Yesu amefufuka na huu ndiyo ukweli, ndiye aliye na mamlaka juu ya kifo na siyo nabii au mtume mwingine yeyote, na kwa kweli huu ndiyo ushindi mkubwa sana wa Wakristo wa kweli.

Ukitaka kujua kuwa Kristo ni tishio; soma
(a) Marko 5: 1 – 15
(b) Yohana 11: 43 – 53 n.k. 2

Kama ilivyokuwa katika nyakati za Joshua, ambapo watu wa Yeriko mioyo yao ilikuwa imeyeyuka na hofu ya Mungu kuiangukia Nchi ile; ndivyo ilivyo dunia hii ya sasa tunayoishi, pamoja na dini nyingi kujikakamua lakini viongozi wao wanajua kuwa Yesu Kristo ndiye nabii pekee aliye tishio, ambaye kaburi halikuweza kumshika, na habari zake zinaposhuhudiwa mahala popote kwa usahihi, zina uwezo wa kuwaondoa watu wa aina yoyote katika utumwa wao!!.

Hakuna imani katika nabii yeyote leo hii hapa duniani iliyo na uwezo wa kumweka mtu huru zaidi ya imani ya Yesu Kristo.

- Kama Joshua, hakuna sababu ya Kanisa kuishi kwa hofu hata kama dunia hii ingefanya vituko vyake; bado tutaishi, tutakula, tutavaa, tutajenga, watoto wetu watasoma, watafanya kazi na biashara nzuri; Bwana amekwisha ondoa uvuli wanaojivunia.

– Tunatamba kwa sababu mwanzilishi wa imani yetu hayumo kaburini, amefufuka, yu hai milele na milele, anajipigania, anasema, anatembea, anaishi, anazo funguo zote za mauti na za kuzimu, Wana wa Sayuni hatuna sababu ya kujikunyata!!

– Hakuna roho ya nguvu tena kwa shetani dhidi yetu. Ona alivyo tishio huyu Mwanaume!! Luka 11: 37 – 41

Joshua alipata ushindi sana sababu ya ufahamu huu, adui zangu Mungu ametuma utisho kwao, na mioyo yao tayari imeyeyuka!!
Bwana tusaidie

Na
REV. L.M. Mwizarubi