​Usiwaguse masihi wangu wala usiwadharau manabii zangu!!

Kuna jambo lingine nyeti naomba nilisemee hapa ili litusaidie kwenye mwili wa Kristo.

Mungu tunayemwabudu ni Mungu anayeheshimu sana kanuni za kiroho ambazo Yeye mwenyewe ameziweka, ili kwenye Ufalme Wake kuwe na nidhamu na mambo yasijiendee tu hovyo hovyo.

Maneno ya kichwa cha mazungumzo haya nimeyatoa kwenye bibilia.

Akisema, Msiwaguse masihi wangu, Wala msiwadhuru nabii zangu. (ZAB. 105:15 SUV).

Mungu ameweka huu utaratibu wazi na ameagiza wapakwa mafuta Wake wasiguswe wala manabii Zake wasidhuriwe kwa namna yoyote.

Asiwaguse kwa neno, tendo au wazo. Usiwadhuru kwa neno, tendo wala wazo.

Kizazi cha watu wa Mungu leo wamejichukulia mikononi mwao kuwasema wapakwa mafuta wa Mungu na manabii Zake au watumishi Wake kana kwamba ni kitu cha kawaida tu na wala hawaoni shida kabisa kufanya hivyo.

Umetoa wapi ujasiri huo wa kuwazungumzia vibaya wapakwa mafuta au watumishi wa Mungu.

Je, Mungu amekuweka wewe kuwa mamlaka Yake ya udhibiti wa viwango vya kutumika kwao?

Kuna mambo nayaona na kuyasikia yakifanya na mwili wa Kristo mpaka nahisi damu yangu kupata baridi na hili ni kwa sababu najua neno la Mungu lina nini ya kusema kuhusu hili.

Kwanza kabisa, neno la Mungu linasema:

Mtu akinitumikia, na anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. (YN. 12:26 SUV).

Mungu anasema wazi mtu akimtumikia Yeye atamheshimu. Sasa kama Mungu anamheshimu mtu huyu na Mungu anaujua undani na unje wa mtu huyu, mimi ni nani nimdharau huyu mtu? sio kwamba najitafutia matatizo mie kweli? Namdharau mtu ambaye Mungu anamheshimu, mwisho wa siku itakuwaje katika maisha yangu?

Ninapata huo ujasiri wa kumhukumu mtu ambaye sio mimi nimemweka katika huo utumishi? Hivi Mungu hana utaratibu sahihi wa kunialalisha  kudhibiti watumishi Wake mwenyewe? Ninatoa wapi huo ujasiri? Hivi ninafikiri mimi ni nani hasa kujichukulia mwenyewe mkononi mwangu kuanza kuwahukumu na kuwasema vibaya watumishi Wake!

Wewe u nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa Bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka. Naam, atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. (RUM. 14:4 SUV).

Sijui kama tunaona uzito wa hayo maneno hapo juu?

Kunakosa baya alilifanya Musa. Alioa mwanamke wa kiafrika ambaye ilikuwa ni kinyume kabisa na utaratibu wa Mungu. Kaka yake Haruni na dada yake Miriamu wakaamua kusimama kinyume naye kwa ajili ya huo udhaifu aliyokuwa nao bila kufikiri mara mbili kuwa Mungu alikuwa analijua hilo na bado kachagua kumtumia Musa na sio wao.

Kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa; maana, alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, Je! Ni kweli BWANA amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? BWANA akasikia maneno yao. Basi huyo mtu, huyo Musa, alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. BWANA akanena ghafula na Musa, na Haruni na Miriamu, na kuwaambia, Tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. BWANA akashuka katika nguzo ya wingu akasimama pale mlangoni pa Hema, akawaita Haruni na Miriamu, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, Sikizeni basi maneno yangu; Akiwapo nabii kati yenu, Mimi, BWANA, nitajifunua kwake katika maono, Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu, Musa; Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote; Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, Maana, waziwazi wala si kwa mafumbo; Na umbo la BWANA yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa Kumnenea mtumishi wangu, huyo Musa? Hasira za BWANA zikawaka juu yao; naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema; na tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma, mweupe kama theluji; Haruni akamwangalia Miriamu, na tazama, yu mwenye ukoma. (HES. 12:1-10 SUV).

Ni kweli kabisa kuwa Musa alifanya jambo lisilostahili. Lakini je Haruni na Miriamu walikuwa na haki kweli ya kumdhalilisha mdogo wao kiasi hicho huku wakijua wazi kuwa Mungu amemtuma pamoja na kwamba alijua ana shida hiyo? Musa hakuwa sahihi hata kidogo kuoa Mkushi na  ilimletea shida maana kuna wakati mvutano kati yake yeye na mkewe ulimfanya Mungu akaribie kumwua Musa maana huyu mwanamke hakuwa anaheshimu taratibu za kiagano ambazo Mungu aliwawekea Wana Wa Israeli.

Pamoja na yote hayo hawa ndugu hawakufikiria kwa kina wakakurupuka tu.

Mungu alipochefuka kwa tendo lao hilo akaja na wala hakuzungumzia masuala hayo ya Musa, akawakumbusha tu utumishi aliyonao na Musa na akawauliza pamoja na kujua yote haya namna ninavyomtumia Musa imekuwaje hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu?

Hivi wewe, unautoa wapi huo ujasiri wa kumnenea hivyo mtumishi wa Mungu? Hivi wewe ndo ulimwandika katika huo utumishi. Na je Huyo aliyemwandika hayajui hayo unayofikiri wewe unayajua? Imekuwaje sasa pamoja na Mungu kuyajua hayo kuhusu mtumishi Wake bado akamwandika katika utumishi! Ahaaaaaaaaaa! Wewe umekuwa na busara sasa kuliko Mungu sio? Unamrekebisha Mungu sio? Unamwambia Mungu, mtumishi gani huyu umetupa? Mimi nafikiri unajiwashia moto ambao hutaweza kuuzima.

Mungu alipoondoka kwenye yale mazungumzo na wale ndugu watatu, Miriamu akapigwa na ukoma. Kwanini unajitafutia madhara kutoka kwa Mungu bila sababu?

sikatai yamkini hao watumishi au wapakwa mafuta wana issues!

Wanazo. Mwachie Mungu Yeye anajua jinsi ya kuwaadabisha maafisa Wake mwenyewe. Usimsaidie. Kamwulize Uzzah atakusimulia alipojaribu kumsaidia Mungu nini kilitokea. Alijaribu kuzuia sanduku lisianguke, hapo hapo akapigwa na Mungu na kuuawa. Hata maji hakuomba. Mungu alikuwa anatuma ujumbe wazi kwa Daudi na vizazi vijavyo, “MSIJARIBU KUNISAIDIA.”

Mfalme Sauli alimkorofisha Mungu mpaka Mungu akauondoa upako Wake juu ya Sauli badala yake akampaka mafuta Daudi kuwa mfalme. Sauli alipoteza upako lakini hakupoteza nafasi ya Upakwa Mafuta. Tofautisha sana hivyo vitu viwili. Upako, na Mpakwa Mafuta.

Basi, roho ya BWANA ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa BWANA ikamsumbua. (1 SAM. 16:14 SUV).

Sauli alipoteza mafuta hakupoteza nafasi yaupakwa mafuta. Daudi alikuwa na mafuta lakini hakuwa na nafasi ya mpakwa mafuta.

Zingatia sana hilo itakusaidia.

Angalia Daudi mwenye upako alisema nini kuhusu Sauli asiye na mafuta lakini ana nafasi ya mpakwa mafuta.

Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango; Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu. Na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mle pangoni ndani sana. Nao watu wa Daudi wakamwambia, Tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia BWANA, Angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yo yote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri. Lakini halafu, moyo wake Daudi ukamchoma, kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Akawaambia watu wake, Hasha! Nisimtendee bwana wangu, masihi wa BWANA, neno hili, kuunyosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa BWANA. (1 SAM. 24:3-6 SUV).

Sauli alikuwa anamwinda Daudi ili amwue. Kimsingi Daudi ndiyo alikuwa na upako wa mfalme ila nafasi hakuwa nayo maana Mungu alikuwa hajaamua kumwondoa Sauli na kama Mungu hajamwondoa Daudi asingeweza kumsaidia Mungu hiyo kazi ya kumwondoa Sauli.

Katika kimbia ya Daudi alipata fursa ya kumshughulikia Sauli na watu wa Daudi wakamwambia Mungu amemtia adui yako mikononi mwako. Mshughulikie. Daudi hakumdhuru, daudi limgusa kwa kukata pindo la vazi lake. Alipofanya hivyo tu moyo ukamchoma akajua amekosea. Akasema siwezi kumgusa masihi wa Bwana bila kuwa na hatia.

Wewe ndugu yangu sio unawagusa mpaka unawadhuru alafu unafikiri huna hatia. UNAYO  NA MUNGU AKUREHEMU.

Daudi akasema, nisitende neno hili kuunyosha mkono wangu juu ya bwana wangu maana yeye ni masihi wa Bwana. Angalia nidhamu ya Daudi kwa mambo matukufu. Alijua sio yeye amemweka Sauli kwa hiyo sio yeye atakaye mwondoa. Ninajua kwa makusudi kabisa Mungu alimwacha Sauli kama kipimo kwa Daudi. Je Daudi ataheshimu itifaki na kujiepusha na kuchukua mikononi mwake mambo yasiyomhusu?

Hii fursa ilijitokeza tena kwa Daudi akasema maneno kama yale yale.

Lakini Daudi akamwambia Abishai, Usimwangamize; kwani ni nani awezaye kuunyosha mkono wake juu ya masihi wa BWANA, naye akawa hana hatia? (1 SAM. 26:9 SUV).

Ndugu yangu kumgusa kwako masihi wa Mungu, kuwasema kwako watumishi wa Mungu kwa sababu halali au siyo halali unakosea na una hatia.

Mwachie Mungu hilo kama Daudi alivyosema:

Daudi akasema, Aishivyo BWANA, BWANA atampiga; au siku yake ya kufa itampata; atashuka kwenda vitani na kupotea. Hasha! Nisiunyoshe mkono wangu juu ya masihi wa BWANA; lakini sasa tafadhali twaa hili fumo lililo kichwani pake, na hili gudulia la maji, nasi twende zetu. (1 SAM. 26:10, 11 SUV).

Mungu mwenyewe anajua jinsi ya kuwashughulikia watumishi Wake waliyo na utovu na kukiuka kanuni na taratibu za utumishi wao.

Mwisho niseme hili:

Lakini, ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu, na kuwasimamia ninyi katika Bwana, na kuwaonyeni; mkawastahi sana katika upendo, kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. (1 THE. 5:12, 13 SUV).

 Inapokuja kwenye suala la watumishi jifunze kuwastahi. Zuia mdomo wako, mawazo yako na maamuzi yako. Mungu Yeye atashughulika nao

 –Mwalimu Conrad Conwell Matimba

Ufunuo unaojifafanua kutoka kwenye maandiko kwa Kiingereza!

• Horse = Strength and Power in Battle Job 39:19, Psalms 147:10, Proverbs 21:31
• Dragon = Satan or his agency Isaiah 27:1;30:6, Psalm 74:13-14; Rev. 12:7-9; Ezekiel 29:3; Jeremiah 51:34
• Beast = Kingdom/government/political power Daniel 7:17, 23
• Lamb = Jesus/sacrifice John 1:29; 1 Corinthians 5:7
• Lion = Jesus/Powerful King i.e. Babylon Rev. 5:4-9, Jer. 50:43-44, Dan. 7:4,17,23
• Bear = Destructive Power / Medo Persia Proverbs 28:15, 2 Kings 2:23-24, Daniel 7:5
• Leopard = Greece Daniel 7:6
• Serpent = Satan Revelation 12:9; 20:2
• Tongue = Language / Speech Exodus 4:10
• Wolf = Disguised Enemies that hunt in a time of darkness Matthew 7:15
• Dove = Holy Spirit Mark 1:10
• Ram = Medo Persia Daniel 8:20
• Goat = Greece Daniel 8:21
• Horn = King or kingdom Daniel 7:24; 8:5, 21, 22; Zechariah 1:18, 19; Revelation 17:12
• Wings = Speed / Protection / Deliverance Deuteronomy 28:49, Matthew 23:37

Colors
• White = Purity Revelation 3:4,5; 7:14; 19:14
• Blue = Law Numbers 15:38-39
• Purple = Royalty Mark 15:17, Judges 8:26
• Red/Scarlet = Sin/corruption Isaiah 1:18; Nahum 2:3; Revelation 17:1-4

Metals, Elements, and Natural Objects
• Gold = Pure Character Precious and Rare Isaiah 13:12
• Silver = Pure Words & Understanding Proverbs 2:4, 3:13-14, 10:20, 25:11, Psalms 12:6
• Brass, Tin, Iron, Lead, Silver dross = Impure Character Ezekiel 22:20-21
• Water = Holy Spirit / Everlasting Life John 7:39, 4:14, Rev. 22:17, Eph. 5:26
• Waters = Inhabited area/people, nations Revelation 17:15
• Fire = Holy Spirit Luke 3:16
• Tree = Cross; People / Nation Deut. 21:22-23, Psalm 92:12, 37:35,
• Seed = Descendents / Jesus Romans 9:8, Galatians 3:16
• Fruit = Works / Actions Galatians 5:22
• Fig Tree = A Nation that should bear fruit Luke 13:6-9
• Vineyard = Church that should bear fruit Luke 20:9-16
• Field = World Matthew 13:38, John 4:35
• Harvest = End of World Matthew 13:39
• Reapers = Angels Matthew 13:39
• Thorns / Thorny Ground = Cares of this life Mark 4:18-19
• Stars=Angels/messengers = Revelation 1:16, 20; 12:4, 7-9; Job 38:7
• Jordan = death Romans 6:4, Deuteronomy 4:22
• Mountains = Political or religio-political powers Isaiah 2:2, 3; Jeremiah 17:3; 31:23; 51:24, 25; Ezekiel 17:22, 23; Daniel 2:35, 44, 45
• Rock = Jesus/truth 1 Corinthians 10:4; Isaiah 8:13, 14; Romans 9:33; Matthew 7:24
• Sun = Jesus/the gospel Psalm 84:11; Malachi 4:2; Matthew 17:2; John 8:12; 9:5
• Winds=Strife/commotion/”winds of war”Jeremiah 25:31-33; 49:36, 37; 4:11-13; Zechariah 7:14

Miscellaneous Objects
• Lamp = Word of God Psalm 119:105
• Oil = Holy Spirit Zechariah 4:2-6; Revelation 4:5
• Sword = Word of God Ephesians 6:17; Hebrews 4:12
• Bread = Word of God John 6:35, 51, 52, 63
• Wine=blood/covenant/doctrines Luke 5:37
• Honey = happy life Ezekiel 20:6, Deuteronomy 8:8-9
• Clothing = Character Isaiah 64:6, Isaiah 59:6
• Crown = A Glorious Ruler or Rulership Proverbs 16:31, Isaiah 28:5, Isaiah 62:3
• Ring = Authority Genesis 41:42-43, Esther 3:10-11
• Angel = Messenger Daniel 8:16; 9:21; Luke 1:19, 26; Hebrews 1:14
• Babylon = apostasy/confusion/rebellion Gen. 10:8-10; 11:6-9; Rev. 18:2, 3; 17:1-5
• Mark = Sign or seal of approval or disapproval Ezekiel 9:4; Romans 4:11; Revelation 13:17; 14:9-11; 7:2, 3
• Seal = Sign or mark of approval or disapproval Romans 4:11; Revelation 7:2, 3
• White Robes=Victory/righteousness Revelation 19:8; 3:5; 7:14
• Jar / Vessel=Person Jermiah 18:1-4, 2 Corinthians 4:7
• Time = 360 Day Daniel 4:16, 23, 25, 32; 7:25; Daniel 11:13 margin
• Times = 720 Days Daniel 7:25, Revelation 12:6,14, 13:5
• Day = Literal year Ezekiel 4:6; Numbers 14:34
• Trumpet = loud warning of God’s approach Exodus 19:16-17, Joshua 6:4-5

Actions, Activities, and Physical States
• Healing = Salvation Luke 5:23-24
• Leprosy / Sickness = Sin Luke 5:23-24
• Famine = Dearth of Truth Amos 8:11

People and Body Parts
• Woman, Pure = True Church Jeremiah 6:2; 2 Corinthians 11:2; Ephesians 5:23-27
• Woman, Corrupt = Apostate church Ezk. 16:15-58; 23:2-21; Hos. 2:5; 3:1; Rev. 14:4
• Thief = Suddenness of Jesus’ coming 1 Thessalonians 5:2-4; 2 Peter 3:10
• Hand = Deeds / Works / Actions Ecclesiastes 9:10, Isaiah 59:6
• Forehead = Mind Deuteronomy 6:6-8, Romans 7:25; Ezekiel 3:8, 9
• Feet = Your Walk / Direction Genesis 19:2, Psalm 119:105
• Eyes = Spiritual Discernment Matthew 13:10-17, 1 John 2:11
• Skin = Christ’s righteousness Exodus 12:5, 1 Peter 1:19, Isaiah 1:4-6
• Harlot = Apostate church/religion Isaiah 1:21-27; Jeremiah 3:1-3; 6-9
• Heads = Major powers/rulers/governments Revelation 17:3, 9, 10

–Lani

Hakuna kitu kinaitwa Mizimu!!

Wakristo wengi tunashabikia filamu nyingi ambazo zimejaa mitaani zenye majina ya Zombie zikionesha kuwa watu wanaweza kutembea baada ya kufa.

Lakini pia filamu nyingi nchini Tanzania huonesha ndugu wa marehemu wakiwatokea wakiwa na mavazi meupe, kama wafu walio hai, huita mizimu na mahoka

Imani hizi ni mafundisho ya uongo yanayoandaa uongo mkubwa utakaohadaa ulimwengu, wachungaji wengine huwaambia waumini wapya kuwa wanasumbuliwa na roho za ndugu zao waliokufa na kuombewa.

ANGALIZO:
Mungu anasema

Mwanzo 2:17
“Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika.”

Nyoka anasema

Mwanzo 3:4
“Nyoka akamwambia mwanamke, Hakika hamtakufa”

HIZO KAULI MBILI NDIO PAMBANO KUBWA, LAKINI MUNGU ALITUONYESHA NAMNA YA KRISTO ALIVYOWEZA KUUCHUKUA UHAI WAKE TENA BAADA YA KUFA. NI KWA KUMMWAMINI MUNGU.

Lena

Tangazo kwa kanisa: Wanawake mliokoka, kanisani ni mahali pa kuabudu sio maonesho!

Naona kanisa linajisahau kila inapoitwa leo. Shukrani kwa kanisa la Roman Catholic kukataza mavazi yasiyofaa kanisani, makanisa ya kiroho sikuhizi yanashangaza sana, watu wamekuwa huru kweli kweli, wachungaji wa kike angalieni mnavyovaa, mavazi mengine yanawaingiza wengi katika mitego ya dhambi. 

–TN

Msiogope vitisho vya wanatheolojia!!

theologists

Shalom.
Napenda kuwatia moyo wenye nia ya kutaka kujifunza ili kufikilia utimilifu kuwa wasiogepe vitisho vyovyote vinavyotolewa na WANATHEOLOJIA Bali wajisikie vizuri kuuliza maswali yanayojenga. Theolojia haikuanzishwa na Bwana Yesu bali ni mpango wa mwanadamu wa kuwatawala binadamu wenzake.Ndio maana hakuna Mtume hata MMOJA alikwenda kusoma theolojia baada ya Kuitwa na Bwana Yesu.

Mafarisayo,Masadukayo na Waandishi leo ni Wanatheolojia. Kazi kubwa waliyonayo hawa wanatheolojia ni KUWATISHA watu na KULIFANYA NENO LA MUNGU LISEME KILE WANACHOTAKA WAO.Soma MARKO 7:1-15. Theolojia ni MAPOKEO YA WANADAMU TU (MARKO 7:8…”Ninyi mwaicha amri ya Mungu,na kuyashika mapokeo ya wanadamu.” Bwana Yesu hakuwahi kuogopa kitisho chochote hata Herode alipomtishia ( LUKA 13 :31-32) Mitume wenyewe walifuata nyayo za Bwana Yesu za kutomuogopa mtu yeyote,wao walimuogopa Mungu tu ( MATENDO 4:1-22, 5:17-33) Siku zote hata ukitafuta Andiko la Kutendea uovu utapata na utapewa kulingana na haja ya Moyo wako. Na hii ni Kibiblia kabisa kwa sababu ‘Waisraeli waliambiwa wawape wake zao talaka kutokana na ugumu wa mioyo yao’ Ukitafuta Andiko la kukuhalalishia mungu mwenye nafsi tatu utalipata tena, utayapata Maandiko mengi na utaona uko sahihi kabisa hutahitaji kumsikiliza yeyote.

Kumbuka mpendwa;
1.Kama Mungu amekunyima ufunuo wa Neno lake hata ujitahidi vipi hutafanikiwa kamwe (MARKO 4;10-12, LUKA 10 :21-24)
2.Neno la Mungu halifasiriwi apendavyo mtu ( 2PETRO 1:20)
3.Kuna injili ya namna nyingine inayohubiriwa hapa Duniani (WAGALATIA 1:6-7)
4.Uwe mwangalifu (WAGALATIA 1:8-9)

KUANDIKWA NA KUTAFSIRIWA KWA BIBLIA.
-Bila shaka Wakristo wa kweli wanajua kuwa BIBLIA iliandikwa na watu Walioongozwa na ROHO MTAKATIFU, kwa maneno mengine Mwandishi wa BIBLIA ni ROHO MTAKATIFU.
-Waliotafsiri BIBLIA wapo katika makundi mawili;
(A) Kundi la kwanza ni la wale waliotafsiri BIBLIA wakioongozwa na ROHO MTAKATIFU
(B) Kundi la Pili ni la wale waliotafsiri BIBLIA wakiongozwa na roho wa Ibilisi

Ndio maana wamebadili maana ya asili ya maneno ili kukidhi haja za mioyo yao kama vile Mafundisho ya nafsi tatu za Mungu. Najua kusema hivi kwa mwanatheolojia ni ‘kukufuru’ kukuu sana.Ubarikwe ndugu Lwembe kwa kuwasaidia Wasomi kuwa Biblia Ya Kwanza ni ya Kiebrania na wala si ya Kiyunani. Lugha ya Kiswahili imechukua tafsiri ya BIBLIA kutoka Lugha ya Kiingereza, Wakristo wa kweli daima watapinga mafundisho ya Baraza la Nikea (Mafundiso ya mashetani) WAKRISTO WA KWELI hawakosoi BIBLIA bali pia HAWATAKUBALI KUPOTOSHWA KWA NENO LA MUNGU kwa kuingizwa kwa tafsiri za Mafundisho ya mashetani (1TIMOTHEO 4:1-6). MUNGU alitupa mamlaka ya kujaribu roho zote ili tusilishwe au kunyweshwa sumu ( Kitu ambacho si Neno la Mungu),soma 1YOHANA 4:1-3

Kwa kuwa niIilionekana kana kwamba napendelea BIBLIA YA “HOLY BIBLE-KING JAMES VERSION” kurekebisha tafsiri ya Biblia ya Kiswahili.Nitatumia tafsiri zingine ili mwongo aonekane.
Kuna tofauti kubwa kati ya neno “unity”-umoja na “one” mmoja kama ilivyotumika katika Biblia ya Kiingereza (one) na Biblia ya Kiswahili ikatafsiri ‘umoja’ Bila shaka neno ‘umoja’ na neno ‘mmoja’ ni maneno mawli tofati kabisa kimaana.

THE HOLY BIBLE-NEW INTERNATIONAL VERSION ( JOHN 17:22 ” I have given them the glory that you gave me,that they may be one as we are one”Je,neno ‘umoja’ linapatikana katika mstari huu? Kama shida ni lugha ya Kiingereza hilo ni tatizo la mtu binafsi. Hata sentensi hii kwa Kiswahilili si sahihi 1Yohana 5:8 ‘….na watatu hawa ni umoja’.1 YOHANA 5:8 inasomeka hivi Kwa Kiingereza ;

THE NEW TESTAMENT…WITH PSALM AND PROVERBS (THE GIDEONS INTERNATIONAL) … 1JOHN 5:7 “For there are three who bear witness in heaven:the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three are one” Je,neno ‘umoja’ linapatikana katika mstari huu? Tafakari tena mwisho wa huu mstari……”and these three are one”

Roho wa Mungu mwenye nafsi tatu akikukolea hutaamini Ufunuo Halisi wa ROHO MTAKATIFU mpaka BWANA YESU akuondolee hiyo roho. KARIBIA KILA KILA DHEHEBU LEO LINA BIBLIA YAKE TOFAUTI NA LINGINE.WENGINE WANA TAFSIRI TOFAUTI TOFAUTI YA BIBLIA YENYE VITABU 66 NA WENGINE WANA BIBLIA YENYE VITABU 77 !!! SWALI;KWANINI KILA DHEHEBU LINATAFSIRI BIBLIA KIVYAKE?
****INATEGEMEA NI JICHO GANI UNALOTUMIA KUSOMA BIBLIA****
Amina.

–Pendeli Simion

HUKO BWANA AJAPO – (Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata MILELE…

wimbo

Bwana Yesu apewe sifa wanaSG, mada ya MTU ALIYEOKOKA ANAWEZA KUPOTEZA WOKOVU inaendelea hapa, Kaka yetu CK. Lwembe ameweza kuelezea kwa kirefu, naamini tutaendelea hapa. Mungu awabariki

“FUTURE TENSE” – HUKO BWANA AJAPO – (Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata MILELE…) – TUTAOKOLEWA

“Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka.” MT. ‭24‬:‭13‬

Kifungu hiki cha Maandiko kina apply ktk sehemu mbili, ya kwanza ni ile kabla ya Kuja kwa Bwana kwa ajili ya kulitwaa Kanisa, na nyingine ni kwa wale ambao watapita ktk Dhiki Kuu.

Nitaanza na hiyo sehemu ya kwanza.
Pia nina amini kwamba nitakuwa nimelijibu swali aliloniuliza ndg Mjema kwamba: “”4. Ni kweli kuwa, Mungu aliandaa mpango wa Wokovu tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu na yeye ni yule yule Jana, Leo na Milele, sasa wewe, Lwembe ulikuwepo tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu ili uhusikane na iyo past?””

Vita yetu ni vita ya Imani, Tunaokolewa kwa Imani, tukimuamini Mungu ktk yote aliyotufunulia, haswa ktk KUCHAGULIWA kwetu kimbele ili kuudhihirisha ushindi aliotukirimia dhidi ya dhambi, ndio ule UTEULE! Efe 1:4 inalifunua jambo hili kwetu, nasi hulipokea ktk Nguvu yake, kwamba, ilimradi Mungu amelinena hivyo, basi limetufikia nasi kufanyika hilo Neno, “… Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake”

Yaani Mjema, maana ya kifungu hiki ni kwamba, hao unaowasoma hapo, God has spoken them into existence! Sasa hatuwi hivyo Bwana ajapo, hapana, tuko hivyo toka kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, huko tulikochaguliwa kuwa hivyo, na sasa hivi tunalidhihirisha tu jambo hilo! Ayu 38:4 -7
“Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Haya! Sema, kama ukiwa na ufahamu …. 7Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja, Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha?”
Ulikuwa wapi Mjema ktk wakati huo, au haukuwepo huko ndio maana unatatizika na Utakatifu wa Mungu tuliopewa ili kushinda huku tukingali vitani??? 2Pet 1:3″Kwa kuwa uweza wake wa Uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa”!

Hebu fikiri, iwapo tutajiweka ktk kumsubiri ajapo ili atuokoe na Dhambi, basi kulikuwa na haja gani ya yeye kufa pale msalabani; wale kondoo wa kafara si wangetosha mpaka hapo ajapo na kutuondoa ktk dunia hii ya Dhambi, au kuna haja gani ya kutukomboa kisha asitudai kutoka kwa huyo anayetumiliki nasi tukiwa ni mali yake baada ya kutukomboa? Haileti maana hata kidogo!

Mungu alituchagua huko kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, akatutayarishia na hilo Neno ambalo kwalo sisi hukamilishwa kulilingania Kusudi lake. Nalo Neno hilo hutukamata tangu siku Nuru ya Injili ilipotupiga, ile mbegu iliyolala ndani yetu, ikachipua hata Tukahesabiwa Haki, kisha tukajengeka ktk Utakaso, Neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yetu, nalo Neno likiwa ndilo Roho na Uzima; basi tulipolinyenyekea na kuambatana nalo, jambo hilo likamfurahisha Mungu naye AKATUTIA Mhuri wake, hata siku ya ukombozi, Ule Ubatizo wa Roho Mt, Efe 4:30. Huku ndiko kukamilika kwa kule Kuzaliwa kwa maji na kwa Roho kunako waingiza hao ktk Ufame wa Mungu!!

Katika hawa HAKUNA anayeweza kupotea, hawa ni kondoo wake, Yn 10:27-28 “Kondoo wangu waisikia sauti yangu; nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu.” Haleluyaaaaaaa, kuna PERFECT ASSURANCE inayoweza kulizidi jambo hili??? Nyie MLIOOKOKA, “pigeni kelele za furaha” mpaka majeshi ya kuzimu yazimie, kuta zianguke kama za Yeriko, na akiwapo Rahabu ktk miji yao na aipandishe Bendera ya Wokovu juu ili Malaika wa kuharibu aione Neema aliyokirimiwa!!!!

Mungu alipofanya Uamuzi wa Kutukomboa, Uamuzi huo ndio ulikuwa Wokovu wetu, kwahiyo haijalishi tulikuwa wafu kiasi gani, au wenye kuyakatia tamaa maisha kiasi gani, bali machoni pa Mungu tulirudishwa ktk Thamani ya Uungu wake tuliyokuwa nayo tangu hapo tulipokuwa Wazo lake, na majina yetu yakaandikwa ktk Kitabu cha Uzima cha Mwana Kondoo ktk ule UTEULE!

Hebu niambieni, Yerusalemu ilipozingirwa na Titus, yule jemadari wa Kirumi, mwana historia aliyeandika habari hizo, Yosephus, anasema WALIOOKOKA walikuwa ni wale cannibals tu; sasa hao ni wakristo waliolipokea lile Neno lililowaelekeza kukimbilia huko milimani watakapoona jeshi likiuzingira mji huo! Basi niwaulize, hao waliokoka lini, walipokimbia au walipolipokea hilo Neno la wokovu wao??? Wale ambao hawakulipokea Neno hilo, au waliolipuuzia hilo kwamba ni u FANATIC kujitoa ndani jiji lililozungushiwa ngome imara na kukimbilia huko maporini kwenye simba, WALIANGAMIA na wengine kuharibiwa maisha yao yote!

Ndipo kwa WATEULE, kwao mishale ya moto inakomea hapo, wanapotiwa Muhuri, kule “… kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka” kunaishia hapo, Shetani anawakimbia, maana anajua kuwafuata hao ni kazi bure Mungu hatamsikiliza zaidi ya kumkemea, hawa ndio huingizwa ktk Utumishi na kuhudumu ktk kanisa, ule ukuhani.

Siyi, Mjema & co,

Tunaendelea….

“Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka.” MT. ‭24‬:‭13‬

Kundi la pili linalohusika na Andiko hili ni wale ambao mafundisho ya dini zao yaliwazuia kukifikia Kipeo cha Kujazwa RM, lakini hayakuwaingiza ktk KUFURU, hivyo majina yao kubakia ktk Kitabu cha Uzima, na kila mmoja wao kuwa na Kitabu cha Matendo, hawa wanapita ktk DHIKI KUU na kusimama Hukumuni, wakiwa wameukosa Ufufuo wa Kwanza, huo tunaousoma ktk Ufu 20:4, kwa kukosa Kujazwa RM, yule mwenye nguvu ya kutufufua, na hivyo watabakia makaburini mpaka ktk Ufufuo wa pili!

Ktk Dhiki hiyo kundi hili litashurutishwa liyakubali mafundisho yenye KUFURU, na hao ambao majina yao hayakuandikwa ktk Kitabu cha Uzima na wale ambao majina yao YALIFUTWA, wote hawa wakiwa na Chapa ya yule Mnyama, ndipo wengine watasilimishwa na KUPOTEA, na wengine watayakataa kwa gharama ya maisha yao, wakiling’ang’ania Neno lililofunuliwa kwao kuhusu hayo mafundisho ya Kufuru, wakiyavumilia mateso hata kifo, hawa ndio wanao okolewa huko Bwana ajapo kwa HUKUMU pamoja na hao walio watendea “kondoo” wema, labda waliwasaidia ktk shida zao au waliwatetea, kama Gamaliel, hao ndio WATAOKOLEWA huko MWISHO!!!

Na kuna wengine ambao wanaishi ktk tegemeo hilo kwa uongo wa dini, wakiwa ktk lile kundi lililojitenga na Imani ile waliyokabidhiwa watakatifu, iwaongoze ktk Kweli ya Mungu, lile Neno lake. Hawa ndio wale wenye mfano wa utauwa lakini wakilikana Neno lake kwa kulibadili na mafundisho ya mashetani!

Unapolikataa jambo ambalo Mungu amekufunulia, ni dalili mbaya; Yn 10:26 “Lakini ninyi hamsadiki, kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu.” Jichunguze tena moyo wako, uone umesimama wapi! Vita tuliyomo ni vita ya Hila, ukigeuzwa nia ukafikishwa ktk hali kama hiyo, sioni utaondokana vipi na jambo hili:
“Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, na kukionja kipawa cha mbinguni, na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu; kwa kuwa wamsulibisha Mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao, na kumfedhehi kwa dhahiri.” (‭Ebr‬ ‭6‬:‭4, 6‬)‬‬‬‬‬‬

Haya yanatokea ktk Hatua hii ya Utakaso, wengi wakikwamia hapo, nafsi nyingi sana zinaangamia ktk hatua hii kwa kuyakimbia Maarifa, majina yao yanafutwa ktk Kitabu cha Uzima! Na ukifutwa, mchezo unaishia hapo, safari ya kuuendea Mti wa Uzima inakomea hapo, unarudishwa Mautini na kusajiliwa kupigana na Imani, nawe kuwa kikwazo kwa hao wauendeao huo Mti wa Uzima!
Ndio lile jeshi kubwa la Kuzimu!!!

Ktk kumalizia, tutalitazama kwa kifupi lile Fundisho la kuwa TUTAOKOKA hapo tutapofika mbinguni, ili tulijue ni nini!

Gbu all!

–CK

Gbu!